News

Faculty of Civil Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vliv turbulence na únavu tenkých ocelových konstrukcí, vyvolanou větrem 

  Author: Arsenii Trush; Supervisor: Studnička Jiří; Opponent: Lahodný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-25)
  Zatížení větrem je často rozhodujícím účinkem pro štíhlé ocelové konstrukce a konstrukční prvky. Navzdory značnému množství nashromážděných poznatků v oboru stavební aerodynamiky však dosud chybí pochopení některých ...
 • Interní mikroklima v historických objektech. Využití adaptivního větrání pro úpravu tepelně-vlhkostní složky 

  Author: Michala Lysczas; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vranayová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-18)
  Disertační práce se zabývá kvalitou vnitřního prostředí v historických objektech s ohledem na uchování kulturních památek a jejich interiérů. Práce si dává za cíl nastínit rozsáhlou problematiku vnitřního prostředí ...
 • INCREASING THE EFFICIENCY OF THE HEAT PUMP SYSTEMS BY A CONCRETE CORE ACTIVATION 

  Author: Burger, Johann; Supervisor: Procházka, Petr
  (Czech Technical University in Prague, 2015)
  Electrically driven heat pumps in combination with photovoltaic systems, as decentralized self-sustaining heat generation systems purely based on renewable energy, will experience a high priority and expansion degree in ...
 • Wang dláždice pro modelování heterogenních materiálů 

  Author: Martin Doškář; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Vořechovský Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-13)
  Koncept Wangova dláždění, jehož aplikace v úlohách spojených s modelováním materiálů se stochastickou mikrostrukturou jsou řešeny v rámci předkládané disertační práce, představuje zobecnění v současné době hojně využívaného ...
 • Matematické modelování sdružených transportních procesů v porézním prostředí 

  Author: Lukáš Krupička; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-07)
  Tato práce se zabývá teoretickou analýzou sdruženého transportu vody a tepla v nehomogenním částečně saturovaném pórovitém prostředí. V práci je uvedeno podrobné odvození modelu, který je popsán dvěma evolučními nelineárními ...
 • Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv 

  Author: Lucie Benešová; Supervisor: Luxemburk František; Opponent: Hýzl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-06)
  Charakteristickou vlastností asfaltových pojiv je jejich závislost na teplotě a velikosti zatížení. Z tohoto důvodu je důležité se zaměřit na funkční zkoušení asfaltových pojiv, především na reologické zkoušky, které se ...
 • Protipovodňová opatření v intravilánech historických měst 

  Author: Klára Nedvědová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Hexner Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-04)
  Disertační práce mapuje situaci v oblasti plánování a realizace strukturálních protipovodňových opatření v historických městech České republiky. Tato opatření ovlivňují rozsáhlá území s velkým množstvím různorodých uživatelů, ...
 • Metodologie konverze objektů průmyslového dědictví pro nové nevýrobní funkce 

  Author: Oleg Fetisov; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Pospíšil Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-04)
  Disertační práce se zabývá aktuální problematikou zachování a nového využití architektonických objektů průmyslového dědictví z období 18. až začátku 20. století formou jejich konverze a integrace nových nevýrobních funkcí. ...
 • Využití vybraných druhotných surovin při formulaci kompozitních materiálů ve stavebnictví 

  Author: Martina Záleská; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Slížková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-29)
  S rozvojem ekonomiky a nárůstem populace celosvětově stoupá množství vyráběného stavebního materiálu na bázi cementu, spotřeba energie i produkce různých druhů odpadů. S tímto trendem bohužel neodmyslitelně souvisí negativní ...
 • Využití adiabatického chlazení ke snížení spotřeby energie 

  Author: Ondřej Nehasil; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hirš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-28)
  Práce se zabývá využitím nepřímého vypařovacího chlazení v zařízeních pro zpětné získávání tepla. Nepřímé vypařovací chlazení je identifikováno jako výhodná metoda nízkoenergetického chlazení větracího vzduchu vypařováním ...
 • Využití leteckých dat pro aktualizaci budov v ZABAGED 

  Author: Vojtěch Hron; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Potůčková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-28)
  Cílem této práce je představit metodu pro aktualizaci budov a techniku pro automatickou rekonstrukci modelů střech s vyžitím leteckých dat. Metoda pro aktualizaci budov se řadí do kategorie hybridních detekcí změn, které ...
 • Sádrová pojiva se zvýšenou odolností proti vlhkosti 

  Author: Magdaléna Doleželová; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Rovnaníková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-24)
  Práce se věnuje možnostem zlepšení odolnosti materiálů na bázi sádry v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Pro tento účel byla navržena a testována směsná sádrová pojiva s přídavkem pucolánů nebo latentně hydraulických materiálů. ...
 • Veřejný prostor v podzemí 

  Author: Zuzana Tlachová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Hexner Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-30)
  Disertační práce zkoumá podzemní veřejný prostor z hlediska jeho využívání a plánování. Snaží se o jeho zasazení do kontextu. Ten nastiňuje z několika různých hledisek, mezi něž řadí vlastnictví, finanční náklady, životní ...
 • Analýza lomových procesů při kolapsech kalder 

  Author: Michael Somr; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Šejnoha Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-27)
  Kaldery jsou sopečné propadliny způsobené poškozením stropu magmatického krbu v důsledku změn tlaku uvnitř krbu. Vznik kaldery je doprovázen kruhovými zlomy, jejichž vznik se obvykle projevuje erupcemi velkých objemů ...
 • Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží 

  Author: Lenka Laiblová; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Bílek Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-15)
  Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato disertační práce se zabývá ...
 • Vliv neutronového a gama ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu 

  Author: Yuliia Khmurovska; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Patzák Bořek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Tato práce se zabývá numerickým a experimentálním zkoumáním vlivu ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu. Ozařování neutrony způsobuje radiačně indukovanou volumetrickou expanzi kameniva, která spolu se ...
 • Hodnocení budoucích potřeb vodních zdrojů pro zemědělství 

  Author: Ansorge, Libor; Supervisor: Dostál, Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Výpočetní a informační centrum, 2016)
 • Stochastic Micro-modelling of Historic Masonry 

  Author: John Adamek; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Biggs David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
  Historické konstrukce jsou pro společnost významným kulturním aspektem, neboť spojují současnost s minulostí. Pro zachování historických konstrukcí je nutné porozumět jejich mechanickému chování, což následně umožní posoudit ...
 • Numerical Analysis of Climatic Conditions Influence on the Current State of the St. Ann Church 

  Author: Brenda Natalie Podio; Supervisor: Krejčí Tomáš; Opponent: Kočí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
  Broumovská skupina kostelů patří mezi symboly bohatého historického a kulturního dědictví České republiky. Jedná se o unikátní soubor devíti barokních kostelů postavených v poměrně krátké době počátkem 18. století. Jedním ...
 • Reliability Analysis of St. Barbara´s Church in Otovice 

  Author: Chandrashekhar Mahato; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
  Velkolepé historické stavby představují jednu s nejvýznamnější součástí kulturního dědictví České republiky. Symbolizují historický vývoj a poskytují cenné informace o chování, kulturním cítění a ekonomickém stavu společnosti, ...

View more