Novinky

Faculty of Civil Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Využití prefabrikace pro spřažené ocelo-betonové mosty 

  Autor: Lorenc Štěpán; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání využití prefabrikovaných dílců ve spřažených ocelo-betonových mostech. Práce se především zaměřuje na porovnání realizace betonové desky jako monolitického celku a desky s využitím ...
 • Požární řešení základní školy 

  Autor: Marks Viktor; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení základní školy na bázi zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zahrnuje požárně bezpečností řešení, statický ...
 • Návrh konstrukčního řešení dálničního nadjezdu s nevýhodným poměrem délek polí 

  Autor: Nedvěd Michael; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato bakalářská práce s názvem "Návrh konstrukčního řešení dálničního nadjezdu s nevýhodným poměrem délek polí" se zabývá analýzou problémů vznikajících při návrhu dálničních nadjezdů s nevýhodným poměrem polí. Práce se ...
 • Nízkonenergetický rodinný dům 

  Autor: Zátopek Antonín; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářské práce je zaměřena na vypracování dokumentace pro stavební povolení nízkoenergetického rodinného domu s kontaktním zateplením. Dále bude zpracována druhá varianta zateplení a to provětrávaná fasáda. Obě dvě ...
 • Návrh konferenčního stolku z lehkého betonu vyztuženého sítěmi 

  Autor: Vastl František; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Sochůrek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem této bakalářské práce je dokázat a ukázat, že využití betonu není záležitostí pouze stavebnictví, ale že lze použít beton i v nábytkářském průmyslu. Budu se pokoušet o sestavení konferenčního stolku z lehkého ...
 • Návrh obvodových stěnových konstrukcí v závislosti na okrajových podmínkách 

  Autor: Novotný Filip; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se věnuje obvodovým stěnovým konstrukcím. V první části této práce je přiblíženo, jaké existují druhy staveb, výhody a nevýhody jednotlivých stavebních materiálů a jejich fyzikální vlastnosti. Další ...
 • Cementové kompozity vyztužené tkaninami a jejich vlastnosti při extrémním zatížení 

  Autor: Hrubý Jaroslav; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Vlach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Odolnost posuzovaných vzorků je hodnocena na základě experimentální zkoušky, kde náraz projektilu vyvolává poškození prvků z vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží, přesněji množstvím 1,5 % objemové hmotnosti vláken, ...
 • Využití geomatických metod pro dokumentaci polního vojenského opevnění 

  Autor: Fáber Marek; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hůlková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Úkolem bakalářské práce je navrhnutí možných metod měření polního vojenského opevnění ze třicetileté války u Černošína, provedení dokumentace objektu a jeho jednoduchý průzkum. Bylo provedeno zaměření polního vojenského ...
 • Využití RPAS pro dokumentaci a průzkum archeologické lokality 

  Autor: Janovský Michal; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Šedina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem bakalářské práce je představit technologii RPAS a její využití pro dokumentaci a průzkum archeologické lokality. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá historií, vývojem, rozdělením a legislativou v ...
 • Styčníky prefabrikovaných betonových konsrukcí 

  Autor: Bazgier Vojtěch; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Hruška Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj prefabrikovaných konstrukcí od počátku samotné prefabrikace až po současnost. Pozornost je věnována prefabrikovaným prutovým prvkům konstrukce a jejich spojování. Jsou zde shrnuty typy ...
 • Velmi přesná referenční síť pro alignment experimentu Mu2e 

  Autor: Hejduková Jana Bohumila; Vedoucí práce: Šolc Jakub; Oponent práce: Schloesser Markus
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato diplomová práce popisuje proces implementace velmi přesné lokální referenční sítě a accelerator alignment (pozicování urychlovačů částic) pro fyzikální experiment Mu2e. Proces realizace nové referenční sítě se skládá ...
 • Rekonstrukce Mateřské školy v Rohozné u Jihlavy 

  Autor: Rodová Radka; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Růžička Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí nevyužívané budovy bývalé Mateřské školy v Rohozné u Jihlavy, s cílem přestavět tuto budovu na bytový dům s půdní vestavbou. Při návrhu rekonstrukce byly zohledněny potřeby a ...
 • Moderní možnosti zpracování historických fotografických dat ze syrského Aleppa 

  Autor: Zachariáš Jan; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato diplomová práce se zabývá katalogizací měřických a fotografických dat z Umajjovské mešity, pořízených v roce 1999 v syrském Aleppu. Dále se zabývá tvorbou digitálního modelu vybraných částí mešity a následným vytvořením ...
 • Časoprostorové analýzy města Soluně 

  Autor: Gajzler Šimon; Vedoucí práce: Halounová Lena; Oponent práce: Cajthaml Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování historických map města Soluně z~let 1784, 1909 a 1943. Popisuje tedy jejich transformaci do souřadnicového systému a následnou vektorizaci budov s~využitím nástrojů automatické ...
 • Analýza omítek a zdiva objektů biskupské residence, Dómský pahorek, Litoměřice. 

  Autor: Marušiak Šimon; Vedoucí práce: Pokorný Jaroslav; Oponent práce: Balík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Dómský pahorek v Litoměřicích je tvořen souborem historicky cenných objektů. Část objektu je v současnosti ve špatném stavebně technickém stavu a vyžaduje provedení sanačních prací. První část bakalářské práce pojednává o ...
 • Administrativní budova 

  Autor: Matoušek Pavel; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
  Tato diplomová práce obsahuje dokumentaci ke stavebnímu povolení novostavby vícepodlažního administrativního objektu. Práce je rozšířena o varianty řešení fasád. Řešený objekt se nachází v obci Praha - Michle. Pozemek, na ...
 • Projekt administrativní budovy v Polsku 

  Autor: Klofák Jiří; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem bakalářské práce je provést předběžný návrh konstrukcí administrativní budovy z hlediska stavební fyziky a statiky a zhotovení vybraných částí projektové dokumentace pro stavební povolení. Textová část práce se ...
 • Vliv různého zastoupení vláken v cementovém kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

  Autor: Poláček Michal; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Fiala Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce bylo zjištění odolnosti betonu vůči extrémnímu zatížení vlivem různého procentuálního zastoupení ocelových vláken v cementovém kompozitu. Extrémní zatížení bylo vyvoláno nárazem projektilu. Odolnost byla ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Lučková Lívia; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Kročák Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  ZADANÍM BAKALÁRSKEJ PRÁCE JE NÁVRH RODINNÉHO DOMU VO VILOVEJ OBLASTI ŠPITÁLKA V PRAŽSKEJ ŠTVRTI DEJVICE. SVAŽITÝ POZEMOK, LEMOVANÝ POZDĹŽ JUŽNEJ STRANY ULICOU NEHEROVSKÁ, JE SÚČASŤOU ZELENEJ PLOCHY URČENEJ NA ZASTAVANIE. ...
 • Návrh a vývoj kompozitu na bázi cementu modifikovaného popílkem z biomasy. 

  Autor: Mihálová Lucie; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Jankovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá charakterizací kompozitů na bázi cementu, který byl modifikovaný popílkem z biomasy. Byly připraveny maltové směsi s částečnou objemovou náhradou cementového pojiva popílkem ze slámy v hodnotách 5, 10, ...

Zobrazit další