News

Faculty of Civil Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce 

  Author: Michal Rohlena; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Schiebel Leo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-15)
  Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské státy a na národní ...
 • Enviromentální dopady horizontálních srážek z mlhy a nízké oblačnosti v horském povodí v podmínkách kyselé atmosférické depozice 

  Author: Ladislav Palán; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Frýdl Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-12)
  Horizontální atmosférické srážky z mlhy a nízké oblačnosti jsou významnou součástí úhrnů atmosférických srážek a vodní bilance horských povodí. Výzkum zaměřený na výskyt a kvantifikaci horizontálních srážek byl realizován ...
 • Analýza lanoplachtových konstrukcí 

  Author: Miloš Hüttner; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Polák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-04)
  Předkládaná disertační práce se zabývá numerickou analýzou lanoplachtových konstrukcí. Předmětem zájmu je zejména proces form-finding a řešení statické odezvy na působící zatížení. V práci jsou popsány způsoby numerického ...
 • Tvorba podpovrchového odtoku v povodí 

  Author: Jakub Jankovec; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Kodešová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-24)
  Předmětem disertační práce je popis procesů proudění podpovrchové vody na experimentálním horském povodí. K tomu je základem znalost podmínek na lokalitě, které byly stanoveny různými postupy v intervalu let 1961-2014. ...
 • Návrhové limity jednovrstvých membránových polí 

  Author: Jan Vecko; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hirnšal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-19)
  Disertační práce je zaměřena na problematiku návrhu jednovrstvých membránových konstrukcí tvarované na základě mechanického předpětí. Cílem disertační práce je sestavení základních návrhových limitů pro potřeby architektonického ...
 • Architektonické formy hlavních nosných konstrukcí pro membrány a folie 

  Author: Aleš Vaněk; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hirnšal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-19)
  Cílem této disertační práce je výzkum a syntéza membrány a nosného systému na principu lehké konstrukce. Práce se zaměřuje na oblast vývoje lehkých membránových konstrukcí, zejména jejich nosných prvků, zkoumá aktuální ...
 • Modelování vnitřního prostředí v interakci s člověkem 

  Author: Lucie Dobiášová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Petráš Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-18)
  Vnitřní prostředí a jeho vliv na člověka představují kumplexní problematiku. Člověk jc ,( svým okolím v neustálé interakci. Působí v něm jako tepelný zdroj, ale také jako zdroj ;~lIdli\ in. Mezi ty patří především oxid ...
 • Stabilita ocelobetonového mostního nosníku 

  Author: Filip Řehoř; Supervisor: Studnička Jiří; Opponent: Křížek Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-06)
  Silniční mosty s ocelobetonovou konstrukcí tvořenou ocelovými I-nosníky spřaženými v horní úrovni s železobetonovou deskou jsou velice populární, a to především s ohledem na jejich nízkou hmotnost a rychlost výstavby. ...
 • Stabilizace ocelového oblouku nekovovou membránou 

  Author: Ondřej Svoboda; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Jermoljev David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-06)
  Disertační práce ve své rešeršní části shrnuje problematiku komplexních membránových konstrukcí včetně dosavadních materiálových a výpočetních možností. V experimentální části je představen model reálné konstrukce, na němž ...
 • Odstupová vzdálenost požárně otevřených ploch 

  Author: Hejtmánek Petr; Supervisor: Kupilík Václav; Opponent: Salátek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-23)
  Práce se věnuje určování požárně nebezpečného prostoru (PNP), respektive odstupo-vých vzdáleností od požárně otevřených ploch (POP). Odstupové vzdálenosti se stano-vují ke snížení rizika přestupu požáru na objekty sousední. ...
 • Možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepenéh lamelového dřeva 

  Author: Klapálek Pavel; Supervisor: Melzerová Lenka; Opponent: Surovec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepeného lamelového dřeva. Kromě úvodního popisu historie, způsobů výroby a použití lepeného lamelového dřeva jsou popsány i možné a používané způsoby ...
 • Vliv prostředí na materiálové charakteristiky betonu a sádry 

  Author: Ťoupek Richard; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Petřík Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
  Disertační práce je zaměřena na popis mechanických vlastností sádry a betonu v návaznosti na praktické využití při návrhu konstrukcí a výstavbě. Teoretická část práce je věnována zkušebním metodám, souvisejícím normám a ...
 • Ztráta příčné a torzní stabilit hybridních nosníků z oceli a skla 

  Author: Pravdová Iva; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Kruis Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-24)
  Skleněné konstrukční prvky mají v současné architektuře nezastupitelné místo zejména kvůli transparentnosti tohoto materiálu. Vyvíjí se různé hybridní konstrukční prvky, ve kterých se kombinuje sklo s jiným materiálem ...
 • Hodnocení vnitřního prostředí kulovým stereoteploměrem 

  Author: Prokšová Zuská Lenka; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Mathauserová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-23)
  Úvodní část disertační práce se zabývá oblasti vnitřního prostředí a zaměřuje se především na nerovnoměrnou tepelně-vlhkostní složku prostředí a na platnou legislativu. V teoretické části disertační práce je dále představen ...
 • Návrh zesílení stávajícícho železobetonového mostu 

  Author: Hornof Max; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá zesilováním železobetonových nosných konstrukcí. V práci je nejdříve zpracována rešerše na způsoby zesilování. Dále je zpracován návrh zesílení stávajícího mostu externím předpětím. Návrh ...
 • Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Berounský drncák" 

  Author: Luongová Ngoc Anh; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
  Předmětem této bakalářské práce je podrobná prohlídka a přepočet stávajícího železničního mostu v Praze-Zbraslav. Při podrobné prohlídce byl ověřen skutečný stav mostního objektu. Podle zjištěných skutečností byl vyhodnocen ...
 • Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách 

  Author: Bucek Lubomír; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Landa Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny souhrnné informace a historie ...
 • BOZP silničních staveb 

  Author: Březina Václav; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Černá Miloslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Tato diplomová práci řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi silničních staveb. Autor se zabývá legislativou řešící BOZP silničních staveb a jejími nedostatky. Určuje specifikace plánu BOZP ...
 • Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost 

  Author: Vávrová Zuzana; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem této práce byla optimalizace zadání (studii) administrativní budovy z hlediska energetické náročnosti (minimalizace energie na vytápění), vytvoření vybraných částí projektové dokumentace pro stavební povolení na ...
 • Plně elektrifikovaná administrativní budova 

  Author: Urban Marek; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Chrz Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením plně elektrifikované budovy s hybridní fotovoltaickou elektrárnou. Cílem práce je zejména vytvoření alternativních variant systému vytápění a chlazení a následné porovnání s původním ...

View more