News

Faculty of Civil Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ke kvalitě projektové dokumentace 

  Author: Martin Tuháček; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Vítek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-24)
  Problematice projektové dokumentace a její kvalitě se obecně věnuje nedostatečná pozornost. Analýzy posudků znaleckých ústavů v České republice ukazují na skutečnost, že velký podíl vad na výstavbových projektech má často ...
 • Optimalizace kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC 

  Author: Milan Holý; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Vítek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-16)
  V rámci své disertační práce jsem se zabýval optimalizací kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC nebo UHPFRC) spočívající zejména v aplikaci prefabrikované mostovky z UHPC. Využití ...
 • Využití optických vláken pro monitorování deformace v geotechnice 

  Author: Kristýna Čápová; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Tato práce poskytuje stručný a komplexní přehled dvou různých metod optovláknového snímání a jejich výhodného využití v geotechnickém monitoringu: Brillouin Optical Time Domain Analysis (BOTDA) a Fibre Bragg Gratings (FBG). ...
 • Interakce tlaku s ohybem prutů z korozivdorných ocelí 

  Author: Břetislav Židlický; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Kabele Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Pruty namáhané kombinací tlaku a ohybu jsou jedním z nejčastěji používaných konstrukčních prvků. Chování takovýchto prutů vyrobených z uhlíkové oceli bylo již dříve zkoumáno a na základě získaných dat byly odvozeny návrhové ...
 • Nové metody sanace plísní na stavebních konstrukcích 

  Author: Zuzana Rácová; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Demnerová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Předložená disertační práce je zaměřena především na biologickou degradaci stavebních materiálů a konstrukcí se zvláštním zřetelem na mikroskopické vláknité houby. Mikroskopické vláknité houby (plísně) se vyskytují všude ...
 • Únosnost a tuhost výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva 

  Author: Lukáš Velebil; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Straka Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  V oblasti vícepodlažní výstavby získává stále větší uplatnění masivní deskový konstrukční systém z křížem vrstveného dřeva. Nejrozšířenějším způsobem spojování vrstev je celoplošné lepení, alternativou lepícího procesu je ...
 • Použití stříkané hydroizolační membrány v podzemních stavbách 

  Author: Barbora Píšová; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Kurth Helmut
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Jednou z aktuálně diskutovaných technologií v podzemním stavitelství je použití stříkaných hydroizolačních membrán. Tradičně se k zajištění vodotěsnosti podzemních staveb používají prefabrikované hydroizolační fólie, nicméně ...
 • Structural Analysis of a Historic Reinforced Concrete Building - Fuchs´ Cafe in Prague 

  Author: Bradley Scheuer; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Štemberk Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Fuchsova kavárna, která je součástí bývalého zimního stadionu na pražské Štvanici, je významnou kulturní stavbou začleněnou do struktury metropole. Tato funkcionalistická budova je představitelem moderního architektonického ...
 • Evaluation of ancient bricklayer´s skills using numerical estimations of the masonry strength of the walls of Churches from the Broumov group 

  Author: Shantanu Kulkarni; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Navzdory velmi rozsáhlému výzkumu zděných konstrukcí, nebyla dosud spolehlivě vyřešena otázka spolehlivého posouzení únosnosti stávajících, především historických zděných konstrukcí. Identifikace jejich je velmi obtížný ...
 • Experimental and numerical analysis of cocciopesto mortar under mixed mode of fracture 

  Author: Maurício Bonatte; Supervisor: Hlobil Michal; Opponent: Suárez Guerra Fernando
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Malta typu “cocciopesto” patří do skupiny historických malt, které kombinují pojivo na bázi vápna s pískem a keramickými střepy. Tento materiál byl široce používaný již v antickém zdivu, zejména v byzantské architektuře, ...
 • The assessment of the water transport in the masonry-soil complex of the 18th century churches 

  Author: Joe Chalhoub; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Lanzendörfer Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Studie se zabývá transportem vody ve zdivu a zemině v okolí základů kostela Všech svatých v Heřmánkovicích a kostela sv. Anny ve Vižňově. Součástí této práce je přehled dostupnéliteratury na témata dotýkající se vlhkosti ...
 • Bytový dům 

  Author: Vít Střelka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dřevěného, bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími. Jedná se o bytový dům ze systému české firmy Novatop, která se specializuje na dřevěné konstrukce na bázi křížem lepeného dřeva. ...
 • Výrobní hala s administrativním zázemím 

  Author: Jiří Šergl; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Červený Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Cílem bakalářské práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Výrobní hala je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 35,5 x 16,5 ...
 • Ocelová konstrukce skladištní haly 

  Author: Aleš Chovanec; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mareš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh nosné konstrukce ocelové skladištní haly v Plzni. Hala je rozdělena na skladovací a administrativní část. Statický výpočet obsahuje výpočet zatížení, návrh střešního a obvodového pláště, ...
 • Mateřská škola 

  Author: Pavel Sucharda; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šebek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Cílem bakalářské práce „Mateřská škola“ je statické návrh a posouzení nosných prvků, dále vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který ...
 • Ocelová konstrukce tělocvičny 

  Author: Šimon Povolný; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Eliášová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Cílem bakalářské práce byl komplexní návrh ocelové konstrukce tělocvičny se zázemím. Nejprve byly navrženy vodorovné nosné prvky, dále svislé nosné prvky, následně byla navržena ztužidla a na závěr byly navrženy spoje. ...
 • Autobusové nádraží 

  Author: Dominika Machačová; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Jandera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním řešením ocelového autobusového nádraží. V této práci je obsaženo podrobné statické posouzení konstrukce haly a vybraných detailů. Konstrukce se skládá ze dvou částí ...
 • MŠ a ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy 

  Author: Thu Linh Hoang; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Cábová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Tato bakalářská práce je rozdělená ze dvou hlavních částí. První část obsahuje návrh a posouzení vybraných prvků konstrukce školy za pokojové teploty a poté za zvýšené teploty, druhá zjednodušené požárně bezpečnostní řešení.
 • Tuhost prefabrikovaných spojů a možnosti jejího zaručení 

  Author: Veronika Schutová; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Schwarz Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Bakalářská práce se zabývá tuhostí prefabrikovaných spojů a jejich vlivem na statické schéma. Najdete zde rozdělení spojů podle různých kritérií: dle tuhosti, provedení a přenosu vnitřních sil. Jsou zde obecně popsány ...
 • Návrh spojů prefabrikovaných prvků s uložením do kapes 

  Author: Eliška Koišová; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  V bakalářské práci je řešena problematika ukládání prefabrikovaných prvků do kapes. V návaznosti na toto téma je také nastíněn návrh přímo i nepřímo uložených krátkých konzol pomocí příhradové analogie. K ilustraci této ...

View more