Now showing items 1-20 of 12630

  • Studium dominantních vlivů ovlivňujících formování mělkého podpovrchového odtoku na malých povodích 

   Author: Jakub Jeřábek; Supervisor: Zumr David; Opponent: Kodešová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-26)
   Na zemědělských povodích dochází vlivem agrotechnických operací k rychlým změnám hydraulických vlastností půd v ornici, vzniku kolejových řádků a zhutňování půdy v podorničí. Zatímco kolejové řádky ovlivňují směrování ...
  • Návrh uspořádání a provádění laboratorních zkoušek betonu v neobvyklých podmínkách 

   Author: Jakub Žák; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
   V této disertační práci je prezentováno experimentální vyšetřování materiálů v neobvyklých podmínkách z pohledu přípravy vzorků, pomůcek a potřebných zkušebních zařízení, která je třeba buď výrazně modifikovat oproti jejich ...
  • Vliv složení betonu a pohybu bednění na vodorovné tlaky na bednění 

   Author: Vojtěch Zacharda; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
   S rostoucími náklady na stavební materiály a technologie výstavby budov se v poslední době hledají nové možnosti, jak snížit konečnou cenu za provedení díla. Jednou z možných cest, jak zrychlit výstavbu a zlevnit její ...
  • Vliv koroze na únavovou životnost ocelových mostů 

   Author: Martin Macho; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Lubas Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-17)
   Ocelové mosty staré desítky let musí odolávat nepříznivému prostředí, které způsobuje stárnutí a zhoršování vlastností materiálu. Zejména železniční mosty jsou navíc vystaveny velkému namáhání od dopravy, které může vést ...
  • Implementace výpočtu pohybu sedimentu v modelu SMODERP 

   Author: Martin Neumann; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Šarapatka Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-09)
   Tato práce se zabývá problematikou fyzikálního přístupu k modelování vodní eroze, které je účinným nástrojem navrhování opatření pro její snížení, pro hodnocení eroze a pro navrhování umístění protierozních opatření. Cílem ...
  • Proudění vody a transport tepla v antropogenních půdách 

   Author: Vojtěch Skala; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Kodešová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-15)
   Prvky městské zelené infrastruktury jsou typické využíváním antropogenních půd. Specifickým prvkem jsou pak zelené střechy, které díky expozici vůči extrémním klimatickým podmínkám umožňují získat poznatky zobecnitelné pro ...
  • Optimalizace měření v geodetických sítích 

   Author: Ondřej Michal; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-12)
   Tato práce se zabývá optimalizací geodetických sítí, konkrétně designem 2. řádu, který řeší náklady na měření v dané konfiguraci sítě. Stávající řešení jsou nevyhovující, neboť používají nevhodná kritéria optimalizace, ...
  • Bioindikace změn hydrologického režimu zalesněného horského povodí 

   Author: Eva Pažourková; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Langhammer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-09)
   Horská povodí jsou důležitá pro tvorbu a ochranu vodních zdrojů, ale i z hlediska krajinné ekologie a zachování biodiverzity. Chráněná pramenná oblast Jizerských hor byla v minulém století zasažena extrémní kyselou ...
  • Změny ve struktuře a vlastnostech materiálů na bázi sádry po zatížení vysokými teplotami 

   Author: Jitka Krejsová; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Švarcová Silvie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-09)
   Tato práce se zabývá účinkem vysokých teplot na vlastnosti sádrové pasty (sádrové omítky vzniklé smícháním vody a sádry) a sádrové malty (ve které je navíc drobné kamenivo). V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní ...
  • Specifika a uplatnění měřické dokumentace a geoinformačních technologií při stavebněhistorickém průzkumu 

   Author: Zdeněk Poloprutský; Supervisor: Rykl Michael; Opponent: Efler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-06)
   Tato disertační práce se zabývá využitím a specifiky měřické dokumentace, tzn. metodami, technologiemi a jejich výstupy, v oblasti průzkumů historických staveb. Průzkumy historických staveb lze podle předmětu zájmu a rozsahu ...
  • Analýza ocelových plošin v energetice s ohledem na jejich životnost 

   Author: Markéta Nguyen; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-16)
   Stavební konstrukce technologických zařízení se rozdělují na dva základní druhy – technologické plošiny a obslužné plošiny. Technologické plošiny tvoří nosnou konstrukci zařízení provozu a obslužné plošiny jsou určeny pro ...
  • Pokročilé víceúrovňové metody pro výpočetní homogenizaci periodických struktur 

   Author: Martin Ladecký; Supervisor: Pultarová Ivana; Opponent: Tichý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Víceúrovňové materiálové modelování je jednou ze klíčových oblastí vývoje pro budoucí průmyslová odvětví. Pro plné využítí možností víceúrovňových struktur musí být techniky víceúrovňového modelování přesné a dostupné. ...
  • Monitorování historických budov vystavených technické seizmicitě a dalším dynamickým účinkům 

   Author: Mayra Alejandra Estrella Nuňez; Supervisor: Urushadze Shota; Opponent: Zlámal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   Zachování a obnova kulturního dědictví společnosti zajišťuje zachování tradic, které vytvářejí kolektivní paměť. Z těchto důvodů je tento projekt předkládán jako reakce na potřebu monitorování struktur s cílem definovat ...
  • A new laboratory test to assess the resistance of porous materials to salt crystallization: assessment of natural stone painted with limewashes 

   Author: Vivek Namdev; Supervisor: Slížková Zuzana; Opponent: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   ABSTRAKT Nový laboratorní test k posouzení odolnosti porézních materiálů vůči krystalizaci solí - posouzení přírodního kamene s povrchovou úpravou vápennými nátěry Vodorozpustné soli jsou velmi často příčinou degradace ...
  • Vliv okolních podmínek na stavební materiály: studium degradace materiálů v archeologických areálech Pražského hradu 

   Author: Emily Carroll Painter; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Paulos Nunes Cristiana Lara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   Archeologizované konstrukce mají v rámci oboru konzervace památek specifické postavení: nacházejí se pod zemí, podléhají značnému znečištění solemi, jsou dlouhodobě vlhké a dochází u nich k prudkému zvlhčování a vysychání ...
  • Chateau Lobkovice: Revitalization of the Castle Grounds. 

   Author: Milica Radović; Supervisor: Kroftová Klára; Opponent: Špička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   Zámek Lobkovice je jedním z mnoha hradů na území České republiky. První stavba zde vznikla již ve XIV. století, od té doby však stavební vývoj prošel několika úpravami. V průběhu staletí své existence byl zámek několikrát ...
  • Numerická a experimentální analýza kostelní věže sv. Jakuba v Kutné Hoře 

   Author: Madeleine Isabelle Fayle; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šána Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   Dynamická analýza nám pomůže identifikovat parametry, které jsou potřeba pro zjištění globálního chování konstrukce. To je zvláště cenné při výpočtu historických konstrukcí, kde není možné odebrat vzorky pro destruktivní ...
  • Návrh vytápění bytového domu 

   Author: Roman Pohl; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-27)
   Bakalářská práce se věnuje návrhu vytápění bytového domu v České republice pomocí stropních panelů (s možností chlazení). Projektová část obsahuje výpočty tepelných ztrát a na ně navržená otopná tělesa, dimenzování potrubí, ...
  • Zapojení environmentálních dat do cenové databáze pro stavební rozpočty: Metodika a případové studie 

   Author: Marie Nehasilová; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Práce se zabývá hodnocením budov metodou LCA (life cycle assessment). Cílem práce je poskytnout pro toto hodnocení data, která ho udělají dostupnějším a jednodušším. Cíle bude dosaženo propojením rozpočtářské databáze s ...
  • Jednolodní tenisová hala 

   Author: Michal Peukert; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem ocelové konstrukce sportovní haly. Statický výpočet zahrnuje pouze část haly, ve které se nachází tenisový kurt. Jedná se o rámovou konstrukci složenou ze štítových stěn, typických ...