Now showing items 1-20 of 11825

  • Modelování zděných konstrukcí ve více měřítkách 

   Author: Claudio Pagani; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Beyer Katrin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-22)
   Zdivo je materiál použitý ve většině stavebních památek na celém světě. Spolehlivé nástroje pro analýzu zděných konstrukcí jsou zapotřebí nejen pro vyhodnocení jejich seismické zranitelnosti, ale také při návrhu opatření ...
  • Lomové vlastnosti cementových kompozitů v mikroměřítku 

   Author: Jiří Němeček; Supervisor: Němeček Jiří; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-20)
   Tato práce je zaměřena na experimentální zkoumání lomových s nimi souvisejících mechanických vlastností cementových kompozitů na mikroúrovni. Naměřená data jsou použita pro lepší pochopení jejich mikrostruktury, detailní ...
  • Interakce textilní výztuže a vysokopevnostní betonové matrice 

   Author: Tomáš Vlach; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Bílek Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-17)
   Tato práce je zaměřena na vzájemné spolupůsobení textilní výztuže impregnované epoxidovou pryskyřicí s matricí z vysoko-hodnotného betonu. Zabývá se možností snadného experimentálního stanovení podmínek spolupůsobení a ...
  • Využití BIM a GIS nástrojů pro informační modelování historických budov 

   Author: Pavel Tobiáš; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Štych Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-17)
   Tato disertační práce zkoumá přínosy technologií vyvíjených pro informační modelování budov (BIM) pro tvorbu informačních modelů historických budov a integraci těchto modelů do geoprostorového kontextu 3D geografických ...
  • Měření vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí 

   Author: Martin Černohorský; Supervisor: Semerák Petr; Opponent: Vydra Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-13)
   Ruku v ruce s technickým vývojem jsou na stavební materiály kladeny vyšší specifické nároky. Výjimkou není ani vzduchotěsnost, resp. průvzdušnost, která je klíčová pro tepelně vlhkostní fungování obvodových plášťů a pro ...
  • Metody sanace vlhkostních poruch betonových konstrukcí budov s využitím krystalických materiálů 

   Author: Hana Žáková; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Dohnálek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-10)
   Zajištění odpovídající kvality vnitřního prostředí v suterénních prostorách budov je nedílnou součástí celkových požadavků kladených na dnešní stavby. Pronikání vody do interiéru spodní stavby v důsledku trhlin v ...
  • Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu 

   Author: Michael Macháček; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-25)
   Současné výškové budovy, které jsou mnohdy navrhovány jako velmi štíhlé konstrukce, mohou dosahovat rozměrů až několika set metrů, což může v praxi způsobovat nemalé komplikace při návrhu. Vítr pro tyto konstrukce představuje ...
  • Numerická studie cyklického poškození při seizmické analýze ztužujících stěnových systémů 

   Author: Petr Čada; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-25)
   Disertační práce je cílena na alternativní metodu posuzování cyklicky zatěžovaného železobetonového prvku (nadpraží) ve stěnové ztužující konstrukci. Cyklické zatížení simuluje seizmické účinky působící na objekt. Práce ...
  • Teorie silového působení proudící vody na plavidla s využitím metod fyzikálního a matematického modelování 

   Author: Tomáš Kašpar; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Možiešik Ľudovít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-19)
   Práce se zabývá teorií silového namáhání plavidel vlivem proudící vody v plavebních komorách při přímém plnění plavebních komor středních spádů. Na dvou fyzikálních modelech byly analyzovány a optimalizovány různé varianty ...
  • Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny 

   Author: Tereza Plaček Otcovská; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-17)
   Předložená disertační práce je výstupem řady experimentálních měření zaměřených na schopnost jílů adsorbovat barvivo methylenové modři a na pevnostní charakteristiky dusané nepálené hlíny tyto jíly obsahující. Základem ...
  • Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby 

   Author: Jiří Celler; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Straka Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-16)
   Tématem disertační práce jsou jednostranně opláštěné stěnové panely pro dřevostavby, ve kterých je nosný sloupek tvořen dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I. Navrhování stěnových panelů s výztuhami s ...
  • Konstrukční prvky z lehkého betonu se speciální výztuží 

   Author: Tereza Cibulka; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Stehlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Práce se věnuje problematice lehkého betonu s pórovitým kamenivem se speciálním vyztužením se a jeho aplikace do tenkostěnných prvků. V rámci experimentálního výzkumu bylo vyrobeno několik sad desek a doprovodné vzorky. K ...
  • Využití moderních metod pro obnovu a revizi katastru nemovitosti 

   Author: Eliška Housarová; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Předmětem práce je analýza potenciálu moderních měřických metod pro obnovu katastrálního operátu a revizi katastru nemovitostí. Analyzované metody jsou fotogrammetrie z RPAS a pilotovaného letadla a mobilní laserové ...
  • Stabilita a únosnost vzpínadlových tlačených prutů z nerezové oceli 

   Author: Radek Píchal; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Votlučka Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Doktorská práce se zabývá stabilitou a pevností extrémně štíhlých nerezových materiálů. ocelových předpjatých sloupů. S ohledem na geometrickou a materiálovou chování a počátečních nedokonalostí těchto sloupů byly nejprve ...
  • Experimental investigation of the folding behaviour of extruded cement-bound concretes 

   Author: Ludwig Werum; Supervisor: Kalthoff Matthias; Opponent: Matschei Thomas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   The innovative and high-performance building material textile reinforced concrete (TRC) has the potential to significantly reduce the enormous resource consumption and CO2 emissions of the construction industry. To exploit ...
  • Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings 

   Author: Tatiana Larionova; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
   Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. století barokním ...
  • Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models. 

   Author: Lucy Jane Davis; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
   Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost ...
  • Konstrukce zastřešení nástupiště 

   Author: Hana Kolářová; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním návrhem zastřešení železničního a autobusového nástupiště. Cílem této práce je navrhnout hlavní nosné prvky konstrukce a vybrané detaily. Konstrukce se skládá ze dvou ...
  • Tenisová hala 

   Author: David Štefanovič; Supervisor: Židlický Břetislav; Opponent: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukcí tenisové haly a přilehlého sociálního zázemí. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 27,3 metrů a délce 49,5 metrů. Výška haly v největším bodě je 10,0 metrů. Rozpon sociálního ...
  • Sportovní hala s tenisovým hřištěm 

   Author: Pavel Polanský; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly s tenisovým hřištěm. Nejprve bylo stanoveno zatížení konstrukce, na které byly navrženy vybrané prvky konstrukce – střešní a stěnový plášť, hlavní ...