Now showing items 1-20 of 13560

  • Únavová životnost svařovaných styčníků metodou konečných prvků s komponentami 

   Author: Kirill Golubiatnikov; Supervisor: Wald František; Opponent: Papuga Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-21)
   Práce je zaměřena na novou generaci návrhu únavové životnosti svařovaných styčníků ocelových stavebních konstrukcí. Hlavním rozdílem od klasických modelů je využití komplexního řešení skořepinovým modelem Metodou konečných ...
  • Návrh rekonstrukce objektu bývalé sokolovny v Sedlčanech 

   Author: Kryštof Hocke; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci objektu bývalé sokolovny v Sedlčanech s přihlédnutím k budoucímu využití objektu. V rámci práce byla provedena předprojektové rozvaha se zhodnocením jednotlivých variant ...
  • Hodnocení stávající segmentové mostní konstrukce 

   Author: Ondřej Nekl; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Jiříček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce se zabývá přepočtem zatížitelnosti segmentového předpjatého mostu a návrhem rekonstrukce. Jedná se o most Y528–Průmyslová nacházející se v Praze přemosťující silnici první třídy přes železnici. Konstrukce ...
  • Možnosti využití zpožděného nárůstu pevnosti betonu u mostních konstrukcí 

   Author: Matouš Kosina; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití betonů s nižším obsahem slínku v cementu a pomalejším nárůstem pevnosti v mostním stavitelství. Cílem práce je posoudit využitelnost betonů s nižší rychlostí nárůstu pevnosti ...
  • Řešení vodovodu v obcích Mužetice a Holušice včetně napojení na JVS 

   Author: Lukáš Freudl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Matoušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje literární rešerši z problematiky vodárenství a popisuje jeho jednotlivé prvky od zdroje až ke spotřebiteli. V praktické části je řešeno ...
  • Technické a kvalitativní požadavky na návrh a provedení hydroizolací střech 

   Author: Matyáš Nebřenský; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Himmel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   V diplomové práci jsou popsány zásady navrhování a provádění povlakových hydroizolací plochých střech z asfaltových pásů. Zásady jsou popsány na základě požadavků ČSN a technických podkladů výrobců. Práce obsahuje posouzení ...
  • Stavebně technický průzkum a návrh sanací nosných konstrukcí Usedlosti Cibulka 

   Author: Tomáš Olžbut; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Obsahem této diplomové práce je stavebně technický průzkum se statickým posouzením usedlosti Cibulka. Úvod práce se zabývá historií a konstrukčním řešením objektu. První část práce se věnuje především stavebně technickému ...
  • Návrh rekonstrukce zámku Zahrádky 

   Author: Alice Pospíšilová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Stěžejním prvkem diplomové práce je stavebně technický průzkum zámku Zahrádky u České Lípy. Průzkum obsahuje popis stávajících konstrukcí, popis poruch a analýzu jejich příčin. Je doplněn o výkresovou dokumentaci stávajícího ...
  • Variantní řešení křižovatky Chilská x Na Jelenách v Praze 

   Author: Romana Škopová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kudera Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce se věnuje variantnímu řešení křižovatky. Důraz je kladen na zlepšení kapacity. V práci jsou popsané výhody a nevýhody jednotlivých variant, a to v kontextu různých kritérií a perspektiv. Navrhovaná řešení ...
  • Návrh sanace vybraných poruch zámku Zahrádky 

   Author: Petr Josefus; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Hlavním cílem této diplomové práce je stavebně technický průzkum objektu, vyhodnocení stavebně technického stavu jednotlivých konstrukcí, analýza příčin poruch a návrh sanačních opatření pro vybrané vady a poruchy zámku ...
  • Projekt tribuny národního fotbalového stadionu 

   Author: David Hes; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Andrejs Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Předmětem diplomové práce je projekt tribuny národního fotbalového stadionu pro dokumentaci ke stavebnímu povolení včetně vybraných stavebních detailů. Projekt se zabývá konstrukčním a materiálovým řešením na základě zadané ...
  • Vybrané části stavebně technologického projektu novostavby BD Mlýnská, Strakonice se zaměřením na vícekriteriální posouzení spodní stavby 

   Author: Adam Mikeš; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Kohout Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Hlavní náplní této diplomové práce je vypracování vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu ve Strakonicích, kdy se autor zabývá řešením prostorové, technologické a časové struktury výstavby objektu. ...
  • Dynamická analýza existující lávky pro chodce. 

   Author: Matěj Šach; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Šána Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Předmětem této práce je experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce a následná analýza změny tohoto chování. V rešeršní části je shrnuta problematika experimentální dynamické analýzy ...
  • Evakuace osob z prostorů s řadami sedadel 

   Author: Klára Velechová; Supervisor: Najmanová Hana; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou evakuace osob z prostorů s řadami sedadel. V teoretické části je zvláštní důraz kladen na současný stav poznání a literární rešerši dostupné literatury zaměřené na tuto problematiku. ...
  • Experimentální ověření vlivu tloušťky 3D tištěných vzorků na parametry lomové houževnatosti 

   Author: Petr Bočan; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   V současnosti se v biomedicínských aplikacích hojně zkoumají technologie aditivní výroby. Technologie 3D tisku přináší velké výhody tomuto průmyslu, protože díky ní lze vyrobit složité a rozmanité tvary. Problém však nastává ...
  • Vliv náhrad drceného kameniva na bázi strusky na vybrané vlastnosti betonů pro CB kryty 

   Author: Daniel Bezpalec; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Bedřich Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím alternativních materiálů, jako náhrad vstupů při výrobě cementobetonového krytu. Jmenovitě struskového kameniva jako částečné náhrady v receptuře betonu. Díky využití vedlejších ...
  • Technické požadavky na geometrii bytových domů 

   Author: Lukáš Kováčik; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Tuháček Maritn
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce se zaměřuje na technické požadavky geometrie obytných budov. V teoretické části je proveden rozbor právních předpisů a norem ovlivňujících geometrii. Z těchto dokumentů byly vybrány klíčové požadavky, jako ...
  • STP - Rekonstrukce burzy - Holešovická tržnice 

   Author: Jakub Laštovka; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Válková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Stavebně technologický projekt – Rekonstrukce burzy – Holešovická tržnice Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením rekonstrukce historické budovy holešovické burzy. Autor posuzuje úplnost a správnost ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Hranička Living 

   Author: Eliška Strakatá; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Kohout Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu Hranička Living. Diplomová práce se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Součástí práce je ...
  • Palác Zdar - polyfunkční dům v Ústí nad Labem 

   Author: Eliška Měřičková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Hubková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Předmětem diplomové práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení paláce Zdar – polyfunkčního domu v Ústí nad Labem. Součástí dokumentace jsou detaily obálky budovy, tepelně technické posouzení a předběžný statický ...