Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza trhu s bytovými jednotkami v Ústí nad Labem 

  Author: Filip Tlustý; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Diplomová práce se zabývá analýzou trhu s bytovými jednotkami v Ústí nad Labem. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětlené základní pojmy z oblasti realitního trhu a oceňování ...
 • Technicko-ekonomické porovnání skladby obvodových plášťů pasivních rodinných domů 

  Author: Štěpán Pecka; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Holcman Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Autor se v této práci zabývá rozborem zvolených typů skladeb obvodových plášťů domů v pasivním standardu. Autor zpracovává vícekriteriální analýzu zvolených skladeb obvodových plášťů, které hodnotí pomocí zvolených kritérií. ...
 • Vyhodnocení záměru na změnu firemních prostor z pohledu facility a projektového managementu 

  Author: Josef Vlček; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Černý Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Diplomová práce se zabývá tématem vyhodnocení záměru na změnu firemních prostor zpohledu facility managementu a projektového managementu. Teoretická část se zabývá tématy facility managementu a projektového managementu se ...
 • Zvýšení efektivity poskytovatele facility managementu 

  Author: Tomáš Machovec; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Goldšmíd Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  V této diplomové práci se řeší služby poskytovatele Facility managementu. K vypracování práce bylo nutné zanalyzovat poskytované služby, jejich podrobný popis a průzkum vozového parku. Cílem této práce je zhodnotit, ...
 • Vícekriteriální hodnocení využití tepelných izolací 

  Author: Martina Pěničková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Brabec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Předmětem diplomové práce „Vícekriteriální hodnocení využití tepelných izolací“ je porovnání tepelných izolací pro kontaktní zateplovací systém. Ve výběru variant jsou zastoupeny jak anorganické, tak organické materiály. ...
 • Ekonomicky efektivní návrh fotovoltaické elektrárny na objektu jezdecké haly 

  Author: Nikola Vorlíčková; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Karásek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tato práce je zaměřena na obnovitelné zdroje, zejména pak na solární energii, a její využití při výrobě elektrické energie. V první části je práce zaměřena na teorii o fotovoltaice, princip získávání sluneční energie a ...
 • Vyhodnocení efektivnosti investice do rekonstrukce nemovitosti 

  Author: Jakub Moravec; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Měšťanová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Úkolem této práce je posouzení efektivnosti investice do přestavby prodejny na bytový dům. V teoretické části je shrnut průběh investičního projektu a dále jsou vydefinované metody vhodné pro vyhodnocení investičních ...
 • Posouzení finančního zdraví vybraných stavebních společností pomocí bankrotních modelů 

  Author: Roman Koc; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Brodilová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Diplomová práce je zaměřena na téma finanční situace vybraných stavebních společností. První kapitola je věnována teorii, co to bankrotní modely jsou a jaké vstupní informace jsou nutné pro dosazení do bankrotních modelů ...
 • Vyhodnocení investice do nemovitosti určené k bydlení 

  Author: Minh Duc Nguyen; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investice do nemovitosti určené k bydlení. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to část teoretickou a praktickou. Náplní teoretické části je seznámení čtenáře s danou problematikou ...
 • Studie proveditelnosti projektu Rodinné bydlení v Řevničovské zahradě 

  Author: Petr Tuhý; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Hanusová Karolína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Diplomová práce se zabývá investičním záměrem nákupu pozemku a jeho developmentu. Pozemek se nachází v obci Řevničov, která leží v západní části Středočeského kraje. Cílem práce je vyhodnocení realizovatelnosti a ekonomické ...
 • Efektivnost investice do nemovitostí 

  Author: Anastasija Gubytska; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Řezáčová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do nemovitosti určené k dlouhodobému pronájmu. Práci tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část se věnuje vysvětlení problematiky v oblasti investování. V teoretické ...
 • Efektivnost investice výstavbového projektu 

  Author: Karel Schingler; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Mikolášek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Diplomová práce se zabývá problematikou výstavbových projektů. Na konkrétním pozemku je řešen návrh zjednodušené územní studie, plán investičního záměru výstavbového projektu, stanovení nákladů a následné variace jeho ...
 • Tržní ocenění bytového domu 

  Author: Martin Popek; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá oceňováním nemovitostí, konkrétně tržním oceněním bytového domu. V teoretické části je popsána legislativa, jejíž znalost je nezbytná pro oceňování. Dále jsou definovány pojmy a metody používané ...
 • Mezibytové dělící konstrukce 

  Author: Daniel Seidel; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Kocmánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tématem bakalářské práce, která je rozdělena do dvou částí, jsou mezibytové dělící konstrukce. V první části jsou popsány požadavky na tyto konstrukce a jejich obecné materiálové řešení. V části druhé jsou vybrána konkrétní ...
 • Posouzení právních předpisů a dalších požadavků v kontextu zavádění BIM v ČR 

  Author: Tomáš Vaníček; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Žák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá právními předpisy České republiky s tématem zavádění BIM. Vytváří tak pohled na problematiku zavedení informačního modelování staveb s legislativou. Práce obsahuje aktuální pohled na stav ...
 • Posouzení efektivnosti investice do nemovitosti určené k bydlení 

  Author: Zdeněk Chaloupka; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Práce se zabývá možnostmi investice, hlavně posouzení a porovnání dvou investic do nemovitostí ve dvou lokalitách, a to v Plzni a Klatovech. Nemovitosti jsou vybrané podle stanovených kritérií.
 • Vliv volby svislých konstrukcí na pořizovací náklady bytového domu a celkovou prodejní cenu bytu. 

  Author: Miroslav Naxera; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Verunáčová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Bakalářská práce bude zaměřena na vliv volby výběru materiálu na pořizovací náklady bytového domu a následný prodej bytů. V teoretické části budou popsány svislé konstrukce bytového domu, jejich vlastnosti a požadavky. ...
 • Odhad ceny rodinného domu ve fázi investičního záměru 

  Author: Lucie Bílá; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Popelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Cílem bakalářské práce je nabídnout investorovi jednoduchý nástroj pro srovnání variant obálky rodinného domu. Nástroj vytvořený v programu Microsoft Excel 2013 porovnává zvolené kombinace variant obvodového pláště, stropní ...
 • Kalkulace nosných položek rodinného domu 

  Author: Aneta Sluková; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Ráb Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Bylo vybráno sedm nosných položek ze zpracovaného položkového rozpočtu na stavební objekt rodinného domu, umístěného v obci Volenice. ...
 • Zadávání veřejných zakázek v kontextu informačního modelování staveb (BIM) 

  Author: Jan Pekárek; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Kocmánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Hlavním cílem bakalářské práce je shrnout a analyzovat aktuální stav připravenosti české legislativy, organizací a zadavatelů na plánovanou povinnost zadávání nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce v souvislosti ...

View more