Novinky

Department of Construction Management and Economics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

  Autor: Umlauf Michal; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Vondruška Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a významem BOZP, jakožto důležité součásti každého podniku. Cílem je seznámení se základní legislativou, která je nezbytná pro sestavení konkrétního plánu BOZP na staveništi s ...
 • Analýza malé stavební firmy 

  Autor: Jirman Radek; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem této bakalářské práce je analyzování hospodářských výsledků malé stavební firmy. V teoretické části jsou popsány analytické metody, které jsem během svojí práce použil a pomocí kterých jsem vyhodnotil výsledky ...
 • Analýza úrovně strategického řízení stavebních společností 

  Autor: Hrabák Ondřej; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na strategické řízení vybraných předních společností podnikajících ve stavebním odvětví. V první kapitole jsou popsány nejprve jednotlivé fáze procesu strategického řízení obecně a poté ...
 • Financial analysis of Skanska AB 

  Autor: Koleňák Lukáš; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Cílem diplomové práce "Finanční analýza Skansky AB" je analýza a popis finanční situace stavební společnosti Skanska AB. Hlavním zdrojem dat byly výroční zprávy z let 2009 až 2015. Abychom dostali představu o finanční i ...
 • Vliv investic na rozvoj regionu 

  Autor: Procházka Matouš; Vedoucí práce: Čásenský Martin; Oponent práce: Tichý Milík
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem této diplomové práce je analýza situace stavebního sektoru v regionu okresu Kolín a hledání souvislostí mezi stavebnictvím a vývojem vybraných ukazatelů, které ovlivňují rozvoj regionů. Práce shrnuje možnosti, jak ...
 • Role BIM Execution Plan (BEP) ve výstavbových projektech a specifikace obsahu 

  Autor: Hrdina Otmar; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Diplomová práce se zabývá problematikou BIM (Building Information Modeling-Informační modelování budov) a blíže řeší v teoretické i praktické části, obsah dokumentu BEP (BIM Execution Plan - Výkonný plán BIM), který zatím ...
 • Řízení vývozu stavebních prací 

  Autor: Antochová Marta; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce s názvem "Řízení vývozu stavebních prací do zahraničí" se věnuje problematice zahraničního podnikání stavebních firem. Práce obsahuje základní přehled jak o českém, tak i o světovém stavebním trhu a ...
 • Risk management in construction projects 

  Autor: Honzírková Eva; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik ve stavebních projektech. Je zde popsán kompletní proces řízení rizik ve stavební firmě. Řízení rizik je velmi rozsáhlým tématem a cílem této práce není popsat řízení rizik se ...
 • Studie proveditelnosti využití objektu hospodářské budovy v obci Měšice 

  Autor: Skřivánková Lenka; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Bouška Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá vypracováním studie proveditelnosti hospodářské budovy v obci Měšice. Jedná se o projekt rekonstrukce a přestavby konkrétní budovy. Diplomová práce je rozdělena do 10 kapitol, kde v úvodu popisuji ...
 • Analýza metod tržního oceňování nemovitých věcí a jejich aspekty 

  Autor: Kačírek Roman; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Práce se skládá z teoretické i praktické části. Teoretická část obsahuje řadu aspektů vztahujících se k tržnímu oceňování nemovitých věcí. Tyto aspekty doplňují oceňovací procesy o nové poznatky a v některých případech jde ...
 • Ekonomická životnost prvků železničních staveb 

  Autor: Chodorová Jana; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Skalický Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato práce je zaměřená na ekonomickou životnost prvků železničních staveb v průběhu jejich životního cyklu. V první části práce je popsána dopravní infrastruktura České republiky, její vývoj a základní charakteristika. ...
 • Návrh optimalizace podnikového procesu 

  Autor: Pisingerová Iveta; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá podnikovými procesy, konkrétně návrhem optimalizace podnikového procesu. V první části práce je uvedena celá problematika podnikových procesů v širším kontextu, jsou představeny různé přístupy ...
 • Specifikace BIM pro zadání projektu elektroinstalací 

  Autor: Vincour Filip; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Úkolem této diplomové práce je představení problematiky BIM a vytvoření LOD matice, která by v budoucí praxi měla pomoci při řízení projekční a realizační fáze elektroinstalací. Práce je rozdělena do třech částí. První ...
 • Tvorba jednotkových cen pro historické budovy 

  Autor: Sladký Jan; Vedoucí práce: Střelcová Iveta; Oponent práce: Mandelík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu jednotkových cen prací a materiálů historických budov. Jednotkové ceny jsou tvořeny na základě metodiky rozpočtování ve stavebnictví. Cílem diplomové práce je nejen tvorba jednotkových ...
 • Povolování staveb rodinných domů v ČR 

  Autor: Metlička Petr; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Měšťanová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Předmětem této bakalářské práce bude shrnutí a srovnání možností získání stavebního povolení na území České republiky. Zaměřena bude zejména na povolování staveb menšího rozsahu ­ rodinných domů. Práce by měla být uceleným ...
 • Marketingový plán střední stavební firmy 

  Autor: Militká Michaela; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Zavoral Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové plánování ve stavebnictví. Jejím cílem je vystihnout rozdíl mezi tradičním a stavebním marketingem. První část práce se zabývá obecnou definicí marketingu a marketingovými ...
 • Příprava staveb a její dopady na realizaci 

  Autor: Mates Michal; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Mazur Zdislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou stavebních projektů, zejména z pohledu dodavatele stavby. Dále rozebírá druhy a náležitosti projektových dokumentací, které jsou poskytovány objednateli jako podklad pro nabídku a ...
 • Studie proveditelnosti developerského projektu 

  Autor: Tobolková Lucie; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Vacínek Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce se zabývá posuzováním investičního záměru koupě účelové společnosti s následnou výstavbou developerského projektu v majetku společnosti. Práce se zaměřuje na analýzu konkurenčního prostředí s následným ...
 • Studie proveditelnosti domova pro seniory 

  Autor: Juráková Klára; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Měšťanová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Předmětem Bakalářské práce "Studie proveditelnosti domova pro seniory" je vytvoření Studie proveditelnosti projektu domova pro seniory ve městě Hustopeče u Brna. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy související ...
 • Studie proveditelnosti bytového domu 

  Autor: Trpálek Daniel; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Prostějovská Zita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje jednotlivé fáze výstavbového projektu a strukturu studie proveditelnosti. V ...

Zobrazit další