Collections in this community

Recent Submissions

 • Současné a plánované postupy pro povolování staveb v ČR 

  Author: Ludmila Stará; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Měšťan Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Předmětem této diplomové práce je porovnání způsobů povolování staveb podle současného stavebního zákona 183/2006 Sb. a podle nového stavebního zákona 283/2021 Sb. Práce nejprve popisuje povolování dle současného zákona, ...
 • Zhodnocení potenciálu investic do nemovitostí ve Středočeském kraji 

  Author: Sergey Mochalin; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Holcman Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Úkolem diplomové práce je na základě sběru statistických a popisných dat sestavit ucelený obraz disparit jednotlivých okresů Středočeského kraje a jeho následné využití pro závěrečné praktické meziokresní vyhodnocení. ...
 • Sanace a odstranění vlhkosti podzemních stěn v historickém objektu v Českém Krumlově 

  Author: Đorđe Ljubisavljević; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Šrámek Oto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Diplomová práce se zabývá problematikou sanace a odstranění vlhkosti podzemních stěn historického objektu v Českém Krumlově. Úvodní část se zabývá historií a stavebně historickým průzkumem objektu. Teorie diplomové práce ...
 • Zemědělský brownfield Stará Ves nad Ondřejnicí - Návrhy nového využití a jejich investiční příprava 

  Author: Nikol Měřvová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Kalíšková Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Diplomová práce je zaměřena na přeměnu zemědělského brownfieldu v obci Stará Ves nad Ondřejnicí, sestavením nových návrhů na jeho využití a jejich oceněním. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část ...
 • Daňová zátěž podnikatelských subjektů ve stavebnictví podle právní formy 

  Author: Jan Berný; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Rohlena Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Náplní práce je srovnání daňové zátěže různých podnikatelských forem. V modelových případech jsou zpracovány konkrétní příklady, které byly vytvořeny za účelem daňové optimalizace. Tyto příklady se týkají porovnání zdanění ...
 • Cenová mapa rodinných domů typu bungalov 

  Author: Kateřina Kotrčová; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Předmětem této diplomové práce je tvorba orientační cenové mapy novostaveb rodinných domů typu bungalov. Cenová mapa je založena na ocenění uvažovaného typu nemovité věci v jednotlivých krajích České republiky. Základem ...
 • Podnikatelský záměr využití objektu obchodního centra ve městě Sokolov 

  Author: Adam Sachl; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Pícha Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investiční příležitosti do obchodního centra ve městě Sokolov. Nejdříve je investiční příležitost popsána, je přiblížen současný technický stav a stanovena tržní hodnota. Dále jsou ...
 • Finanční analýza vybraných stavebních podniků a vliv pandemie COVID-19 

  Author: Veronika Neradová; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Pícha Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Diplomová práce se zabývá finanční analýzou vybraných stavebních společností a zhodnocením vlivu pandemie COVID-19 na tyto společnosti. V úvodu práce jsou stanoveny cíle práce, kterých by mělo být dosaženo. Následně je ...
 • Studie proveditelnosti výstavby bytového domu v Českých Budějovicích 

  Author: Lucie Jirotková; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Fialka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Obsahem diplomové práce je návrh zefektivnění využití stávající budovy a pozemku v centru Českých Budějovic. Základní myšlenkou je realizace nástavby a dostavby objektu za účelem rozšíření residenčních prostor. V úvodní ...
 • Činnosti investora při přípravě realizace rodinného domu 

  Author: Adéla Čejková; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Slabý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodné nemovitosti ke koupi. Teoreticko-metodologická část obsahuje seznámení s důležitým názvoslovím obsaženým v diplomové práci, s teorií hledaní stavebního pozemku, jeho ...
 • Optimalizace komunikačního workflow v rámci přípravy projektu metodikou BIM 

  Author: Tomáš Katolický; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Fritz Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  V diplomové práci jsou analyzovány tradiční způsoby komunikace a proveden návrh nastavení a koordinace komunikačních procesů s využitím metodiky BIM. Vybraná komunikační workflow jsou realizována v rámci případové studie ...
 • Analýza tržních a směrných cen cenových soustav v ČR 

  Author: Markéta Matyášová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Špás Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem jednotkových směrných cen v cenových soustavách ÚRS a RTS DATA od roku 2019 až po aktuální cenovou hladinu 2021 02. Stavební průmysl zažívá následkem Covid-19 krizi a ceny stavebních ...
 • Economics of Green Roofs in Urban Environment 

  Author: Jáchym Rykl; Supervisor: Karásek Jiří; Opponent: Tuháček Maritn
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Zelené střechy zde byly od dávné historie, ale v poslední době jsou čím dál více rozšířenější. Důvodem je jejich pozitivní účinek na život ve městech. Zelené střechy jsou jedním dílkem v mozaice opatření, která zpomalují ...
 • Analýza potenciálu developerského záměru 

  Author: Barbora Macková; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Kořínek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Práce se zaměřuje na analýzu možností obchodního záměru majitele nezastavěných pozemků, který se právě nachází v rozhodovací fázi. Tato analýza by měla majiteli pomoci dospět k optimálnímu rozhodnutí, které pro něho bude ...
 • Nástroj pro stanovení investičních nákladů výstavby rodinných domů 

  Author: Vendula Reblová; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Lukeš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Diplomová práce „Nástroj pro stanovení investičních nákladů výstavby rodinných domů“ je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická a zabývá se objasněním základních pojmů týkajících se výstavbového projektu, ...
 • PPP projekty v kontextu Stavebnictví 4.0 

  Author: Václav Polák; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Palek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Diplomová práce se zaměřuje na poskytnutí komplexních informací o stavu zavádění PPP projektů v České republice a Evropě v roce 2021, s paralelami na stav stavebnictví jako celku, především pak pokusů o jeho modernizaci v ...
 • Optimalizace developerského projektu 

  Author: Tadeáš Zahradník; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Kořínek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Diplomová práce se zabývá posouzením optimalizace developerského projektu v souvislosti s efektivitou provedení v jednotlivých fázích. Teoretická část práce se na svém začátku zaměřuje na definici developerského projektu ...
 • Zřízení odštěpného závodu podnikatelského subjektu 

  Author: Monika Kolínová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Bönisch Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Předmětem diplomové práce na téma „Zřízení odštěpného závodu podnikatelského subjektu“ je popis vzniku odštěpného závodu, jinak také označovaného jako organizační složka. Pojem odštěpný závod je v práci nejdříve legislativně ...
 • Strategie a rozvoj malého stavebního podniku 

  Author: Tuan Duy Tang; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Nousek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Diplomová práce se zabývá optimalizací a restrukturalizací společnosti. Na základě podkladů z odborné literatury a dalších zdrojů jsou v teoretické části definovány procesy, organizační struktury a finanční analýza spolu ...
 • Development památkově chráněných staveb 

  Author: Jan Sedláček; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Suďa Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Tato práce se věnuje památkové péči a developmentu kulturních památek. Úvodní část popisuje systém památkové péče v České republice, způsoby a typy ochrany staveb a územních celků. V druhé části jsou popsány konkrétní ...

View more