Collections in this community

Recent Submissions

 • Vliv řízení cash flow na úspěšnost stavebního projektu 

  Author: Teimuraz Janashia; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
  Dynamická povaha stavebního průmyslu klade důraz na efektivní řízení peněžních toků jako zásadní hnací sílu úspěchu projektu. Tato práce zkoumá vliv řízení peněžních toků na finanční výkonnost stavebních projektů. Výzkum ...
 • Ocenění obchodně-administrativní budovy a hledání nejlepšího využití 

  Author: Zdeněk Chaloupka; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Jucovič Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Cílem diplomové práce bylo provést tržní ocenění obchodně administrativní budovy. V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy a metody používané k oceňování nemovitostí. V praktické části byla představena samotná ...
 • Efektivnost developerských projektů 

  Author: Tomáš Střízek; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Fialová Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  V rámci diplomové práce je zkoumána problematika developerských projektů s využitím konkrétního projektu. Již od počátku investiční fáze se analyzují a predikují předpokládané náklady spojené s realizací projektu. Tyto ...
 • Investice do nemovitosti určené k bydlení 

  Author: Petr Kalina; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Frková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je vyhodnocení investice do nemovitosti určené pro bydlení. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na seznámení čtenáře s českou legislativou ...
 • Rizika investičního projektu 

  Author: Kristýna Jankulárová; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Předmětem bakalářské práce ,,Rizika investičního projektu“ je vytvoření rizikové analýzy projektu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy rizikové analýzy a metody rizikové analýzy. V praktické části je zpracována ...
 • Užití digitálních modelů staveb se zaměřením na vybrané užití dat 

  Author: Daniel Kobík; Supervisor: Žák Josef; Opponent: Borecký Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je v první řadě seznámení čtenářů s pojmem BIM (Building information modeling). V práci jsou uvedeny nejdůležitější pojmy, které je třeba znát pro porozumění takzvané metody BIM, se kterou ...
 • Finanční analýza vybraných stavebních společností a jejich porovnání 

  Author: Kristýna Kvochová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Heralová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce se věnuje tématu finanční analýzy z teoretického i praktického hlediska. V teoretické části je vysvětlen pojem finanční analýza, krátce se věnuje i její historii a popsání uživatelů. Představeny jsou také ...
 • Vyhodnocení variant svislých nosných konstrukcí a dopadů plynoucích z jejich přizpůsobení současným standardům 

  Author: Michal Hvězda; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Dlask Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku svislých nosných konstrukcí a hledá optimální variantu vyhovující jak z hlediska ekonomického, tak environmentálního. V průběhu této práce budou analyzovány různé varianty ...
 • Finanční analýza dvou stavebních podniků a jejich vzájemné porovnání 

  Author: Anna Tkachenko; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tématem bakalářské práce je teoretické a praktické zpracování finanční analýzy a následného porovnání dvou stavebních společností, a to STASKO plus, spol. s.r.o. a STAVUM, spol. s.r.o. Teoretická část poskytuje ucelený ...
 • Posouzení obchodní strategie developerského projektu 

  Author: Marie Puldová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Tomek Radan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením použité obchodní strategie v rámci developerského projektu Barrandez-vous společnosti Top Estates. V první části bakalářské práce jsou nejprve definovány základní pojmy a představeny ...
 • Optimalizace developerského projektu 

  Author: Kristýna Námisňáková; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Kladívko Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce je zaměřena na enviromentální optimalizaci developerského projektu bytového domu. Hlavním cílem je zlepšení energetické náročnosti budovy pomocí úpravy a vylepšení skladeb konstrukcí obálky budovy. Práce ...
 • Využití Design-Build ve veřejných zakázkách 

  Author: Tereza Hochmanová; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Prostějovská Zita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit komplexní přehled jak dodavatelských systémů, tak i vzorových smluv FIDIC a vytvořit srovnání jejich výhod a nevýhod. Praktická část je zaměřena na analýzu konkrétní stavby, a to ...
 • Vyhodnocení investice do nemovitosti určené k bydlení 

  Author: Jaroslav Kopecký; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tématem této bakalářské práce je posuzování investování do bytové jednotky, a to za účelem pronájmu. Je zde posuzován konkrétní případ, kdy má fyzická osoba spoluvlastní bytovou jednotku a má možnost se o zisk z nájemného ...
 • Ekonomické posouzení výstavby polyfunkčního domu z pohledu dopadů na životní prostředí 

  Author: Kateřina Hovorková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Škaloud Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku udržitelné výstavby, analýzu uhlíkové stopy a hledání ekologičtějších variant jednotlivých stavebních materiálů. Teoretická část se zabývá tématy udržitelného rozvoje a ...
 • Studie proveditelnosti developerského projektu 

  Author: Bohuslav Spálený; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investičního projektu bytového domu s byty určenými k pronájmu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to praktickou a teoretickou. Teoretická část je čerpána z dostupné literatury. ...
 • Vyhodnocení efektivnosti developerského projektu 

  Author: Eliška Hamáčková; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Kalčev Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením efektivnosti developerského projektu v Praze 9. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou představeny pojmy investice a developer. Teoretická část ...
 • Individuální kalkulace vybraných nosných položek rodinného domu 

  Author: Nicolette Shejbalová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Špás Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek a jejich porovnáním s tržními cenami, kdy je bráno v potaz umístění stavby v dané lokalitě. Položky jsou vybrány na základě Paretova ...
 • Vyhodnocení investičního záměru 

  Author: Lukáš Sivák; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investičního záměru do nemovitosti určené k nájemnímu bydlení. Okrajově je vyhodnocena i varianta bytového domu se záměrem ji prodat. Skládá se z teoretické a praktické části. ...
 • Posouzení střešních variant pro rodinný dům 

  Author: Lukáš Nadrchal; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Wasserbauer Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce si klade za cíl ekonomicky zhodnotit a doporučit nejvhodnější způsob zastřešení pro konkrétní objekt, v tomto případě se jedná o jednopodlažní rodinný dům. Stanoveny jsou 4 základní hodnotící kritéria, ...
 • Studie proveditelnosti bytového komplexu 

  Author: Mike Vejroch; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Frková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti bytového souboru Nad Čimickým údolím III v Praze. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů, které jsou následně využity v praktické části. Jmenovitě se jedná ...

View more