Novinky

Department of Construction Management and Economics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Rekonstrukce RD se zaměřením na snížení energetické náročnosti budovy 

  Autor: Vonásková Petra; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Rohlena Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí rodinného domu a je zaměřena na snižování energetické náročnosti budovy. Teoretická část obsahuje analýzu dotačních programů na úspory energií a zhodnocení, zda jsou tyto programy ...
 • Časové plánování výstavbových projektů 

  Autor: Dutá Karolína; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Vykydal Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Záměrem této diplomové práce je na základě nastudované problematiky sestavit metodiku pro časové plánování. První část práce pojednává o rozsáhlé teorii projektového řízení, rozčleněného na jednotlivé procesy, které jsou ...
 • Ocenění komerční nemovitosti podle mezinárodních oceňovacích standardů RICS a českých oceňovacích metod 

  Autor: Helešicová Šárka; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Pícha Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá tržním oceněním komerční nemovitosti podle mezinárodních oceňovacích standardů RICS a současně podle českých oceňovacích metod. První kapitola se věnuje zahraničním organizacím, které pracují ...
 • Oceňování nemovitých věcí se zaměřením na metody opotřebení 

  Autor: Alexi Tomáš; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  V diplomové práci je řešena problematika oceňování nemovitých věcí. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy spojené s oceňováním a s nemovitou věcí. Následně jsou popsány algoritmy jednotlivých přístupů k tržnímu ocenění ...
 • Vyhodnocení nákladů technologií 3D tisku s využitím BIM modelů ve stavebním podniku 

  Autor: Černohorský Zdeněk; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Bouška Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Tato diplomová práce se věnuje metodice stanovení nákladů na možnost propojení 3D tisku a informačních modelů budov ve stavebním podniku. V teoretické části práce je kladen důraz na objasnění pojmů a principů v oblasti BIM ...
 • Krizové řízení podniku 

  Autor: Havlasová Šárka; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Vondruška Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Diplomová práce se zabývá problematikou podnikového krizového managementu, práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce sestává ze tří kapitol. První kapitola se věnuje definování krize ...
 • Technicko-ekonomická studie využití objektu klášterního pivovaru 

  Autor: Caldová Marcela; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Prostějovská Zita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Předmětem této diplomové práce je stanovení nákladů na rekonstrukci objektu klášterního pivovaru ve Vyšším Brodu a návrh a porovnání několika variant jeho využití. V teoretické části jsou popsány metody pro ekonomicko-technické ...
 • Daňová problematika developerských projektů 

  Autor: Budková Klára; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Schneiderová Heralová Renáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá specifickou daňovou problematikou developerské společnosti a jejích projektů především v oblasti výstavby k bydlení. Na začátku této práce je vymezen teoretický rámec dané oblasti a definovány ...
 • Tvorba rozpočtových ukazatelů - opěrné zdi 

  Autor: Böhmová Michaela; Vedoucí práce: Střelcová Iveta; Oponent práce: Spousta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-02)
  Diplomová práce je zaměřena na opěrné zdi, jejich představení a popis jednotlivých typů. Cílem diplomové práce je návrh nového zatřídění, tvorba rozpočtových ukazatelů opěrných zdí včetně navržení jednoduchého kalkulačního modelu.
 • Ekonomické posouzení nákladů na BOZP stavby 

  Autor: Wernerová Dita; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Poláček Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Práce pojednává o problematice určení nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jsou zde popsány nejpodstatnější legislativní prameny a jejich požadavky, proces předvýrobní přípravy projektu a určeny vazby mezi ...
 • Investice do nemovitosti 

  Autor: Bajerová Michaela; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Prostějovská Zita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Autorka se ve své práci zmiňuje o vývoji hypotečního trhu a také trhu nemovitostního. Zaměřuje se na průzkum a analýzu trhu s nemovitostmi ve vybraných lokalitách. Zpracovává varianty financování pro investici do nemovitosti. ...
 • Formulation and Analysis of Possible Strategies for Project Horova 

  Autor: Karas Josef; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti dvacet let starého projektu v Hradci Králové jehož realiace byla mnohokrát odložena z různých důvodů. V úvodu práce jsou popsány základní charakteristiky projektu a ...
 • Vyhodnocení přínosu nástrojů detekce kolizí s využitím BIM 

  Autor: Šabart Daniel; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Bouška Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením přínosu použití BIM nástrojů v úlohách detekcí kolizí. V úvodu je čtenáři přiblížena problematika práce s informačními modely. Dále je uvedena koncepce Revize modelu, která obsahuje ...
 • Ekonomické sledování stavební zakázky v oboru dopravních staveb 

  Autor: Krejčí Martin; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato práce se zabývá systémem ekonomického sledování zakázek v oboru dopravního stavitelství. V první části jsou popsány jednotlivé činnosti týkající se spravování této agendy, jedná se především o účtování o stavebních ...
 • Řízení subdodávek 

  Autor: Soukup Lukáš; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce pojednává o řízení subdodávek ve vybrané stavební společnosti, popisuje proces poptávání subdodavatelů v poptávkovém řízení v konkrétní stavební firmě. Sleduje řízení nákupu, návratovost cenových nabídek ...
 • Oceňování nemovitých věcí 

  Autor: Seidl Tomáš; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá oceněním rodinného domu v různých fázích jeho životního cyklu. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska potřebná k analýze jednotlivých metod ...
 • Informační systémy ve stavební firmě 

  Autor: Mrkvová Kateřina; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Vykydalová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-23)
  Diplomová práce se zaměřuje na informační systémy ve stavebnictví a především na jejich zavádění do stavební firmy. Implementace informačního systému je zde popsána jak teoreticky, tak prakticky, a to na příkladu zavedení ...
 • Investiční rozhodování v developerských projektech 

  Autor: Vrba Jan; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou při přípravě a realizaci developerských projektů. První kapitola této práce se zabývá historických vývojem rezidenčního bydlení v Československu a následně v České ...
 • Administrativní budovy pro státní instituce v hl. m. Praze 

  Autor: Vrbická Martina; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Tomek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Diplomová práce se věnuje problematice umístění státních institucí, které sídlí v hlavním městě Praze buď v budovách ve vlastnictví státu či jiné státní instituce, nebo v budovách pronajatých od soukromých subjektů. Práce ...
 • Porovnání a analýza developerských projektů 

  Autor: Minko Ksenia; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Strnad Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předmětem této diplomové práce je porovnání a analýza developerských projektů. Diplomová práce definuje základní pojmy v developerské sféře, zahrnuje teoretické poznatky z oblasti rozhodování. Dále se práce zabývá specifikou ...

Zobrazit další