Novinky

Department of Construction Management and Economics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Příprava výstavbového projektu bytového domu v Praze - Stodůlky 

  Autor: Macková Lucia; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Kadeřábková Božena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Předmětem této práce je prvotní studie proveditelnosti výstavbového projektu bytového domu v Praze Stodůlkách z pohledu developera. Práce si klade za cíl vytvořit podklad pro investiční rozhodnutí, zda je záměr výnosový a ...
 • Příprava organizačního uspořádání stavební společnosti SUPER-SAN, s.r.o. s ohledem na její budoucí růst 

  Autor: Šindelář Matěj; Vedoucí práce: Čásenský Martin; Oponent práce: Vytlačil Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Tato práce popisuje organizační struktury malých stavebních společností. V teoretické části se zabývá teorií řízení firem a různými typy organizačních struktur. Praktická část popisuje konkrétní stavební společnost SUPER ...
 • Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy 

  Autor: Stefurak Jan; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Frková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  V bakalářské práci s názvem Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy je vyhotoven podnikatelský záměr realizovaný pro drobného podnikatele, který podniká v oblasti stavebnictví. Účelem tohoto podnikatelského záměru je ...
 • Rozvoj malé stavební firmy v příhraničním regionu 

  Autor: Ehlová Eliška; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Cílem bakalářské práce je návrh nových alternativ rozvoje malé stavební firmy po stránce teoretické, a následně praktické u společnosti Elkona CZ, s.r.o. Příležitostí, jakým směrem by se firmy mohly dále ubírat je nespočet, ...
 • Kvalitativní kritéria ve veřejných zakázkách ve stavebnictví 

  Autor: Pavlová Kateřina; Vedoucí práce: Vondruška Michal; Oponent práce: Vychopeň Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
  Práce se zabývá hodnocením nabídek ve veřejných zakázkách ve stavebnictví v České republice. Obsahuje analýzu dat o veřejných zakázkách mezi lety 2006 - 2015 a hodnotí vývoj podílu hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ...
 • Nástroje pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti nízkoenergetických budov 

  Autor: Spanilý Vojtěch; Vedoucí práce: Čásenský Martin; Oponent práce: Vytlačil Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
  V této diplomové práci se autor zabývá výpočtem nákladů na snížení energetické náročnosti nízkoenergetických budov. Popisuje požadavky na tepelně technické vlastnosti obytných budov a definuje výstavbu v nízkoenergetickém ...
 • Studie příležitostí využití konkrétní nemovitosti 

  Autor: Novotný Dušan; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Bušková Jindřiška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Práce je zaměřena na zpracování studie příležitostí vybrané nemovitosti pro společnost Dussen, spol. s r.o., která obchoduje s nemovitostmi. Společnost má zájemce o pronájem, a jelikož chce uspokojit jeho poptávku, vyhledává ...
 • Finanční analýza vybraných stavebních společností 

  Autor: Krausová Aneta; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Prostějovská Zita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou dvou stavebních společností BELSTAV CZ, s.r.o. a FOUKAL, s.r.o. Cílem práce je poskytnout přehled o finanční situaci těchto společností v letech 2010-2014. Dalším cílem je ...
 • Vyhodnocení investičního záměru bytového domu 

  Autor: Veltruská Kateřina; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Cílem této bakalářské práce je nalezení optimální skladby bytů v developerském projektu tak, aby byl realizován maximální výnos v co nejkratším časovém úseku. K těmto účelům je vytvořena databáze bytů nacházejících se ve ...
 • Vyhodnocení využití nových technologií lokalizace a navádění stavebních strojů pro zemní práce 

  Autor: Przeczek Jakub; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
  Zemní práce představují nemalou finanční položku u většiny staveb. Jsou ve velké míře vykonávány stavebními stroji. Právě strojní práce tvoří u zemních prací velkou část jejich celkových nákladů. Obsahem diplomové práce ...
 • Controlling stavebního projektu 

  Autor: Štoková Kateřina; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Brodský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
  Práce pojednává o metodách projektového řízení, metodách controllingu projektu a stanovení odchylek a jejich příčin, které vznikly v porovnání plánovaného rozpočtu a skutečných nákladů. Práce obsahuje přehled základních ...
 • Kalkulace zemních prací 

  Autor: Hajšmanová Lucie; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Schneiderová Heralová Renáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
  Diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů a stanovením ceny zemních prací v oblasti silničního stavitelství. Jednotlivé kapitoly analyzují přímé a nepřímé náklady, hlavní pozornost práce je zaměřena na mzdové náklady a ...
 • Ekonomické vyhodnocení variant plánované přeložky silnice II/154 Třeboň 

  Autor: Potužák Jan; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá plánovanou přeložkou silnice II/154 Třeboň v Jihočeském Kraji. Nejprve práce představuje veřejné zakázky. Dále práce představuje úskalí výstavby v Chráněných krajinných oblastech a popisuje ...
 • Proces investičního rozhodování stavebního podniku 

  Autor: Knapová Helena; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá investováním stavebního podniku do strojů a zařízení. Práce ukazuje postup výběru konkrétního stavebního stroje i postup při výběru zdroje financování této investice, a to konkrétně výběr ...
 • Výběr konstrukčního systému dřevostavby na základě technicko-ekonomických parametrů. 

  Autor: Bartáková Magdaléna; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Kožená Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Bakalářská práce na téma Výběr konstrukčního systému dřevostavby na základě technicko-ekonomických parametrů se skládá z dvou hlavních částí. První teoretická část se zabývá úvodem do problematiky dřevostaveb a nejčastějším ...
 • Studie proveditelnosti polyfunkčního domu v Uherském Hradišti 

  Autor: Hoch Jaroslav; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Frková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování vybraných částí studie proveditelnosti polyfunkčního domu v Uherském Hradišti. Cílem práce je stanovení optimálního rozložení ploch různého využití polyfunkčního domu za účelem ...
 • Zvyšování celkové výkonnosti stavebního podniku aplikací vyspělých metod v rámci řízení lidských zdrojů 

  Autor: Bastyanová Anna; Vedoucí práce: Nováková Vladimíra; Oponent práce: Novák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Tato bakalářská práce se věnuje řízení lidských zdrojů a tomu, jak toto řízení přispívá ke zvyšování celkové výkonnosti podniku. Práce se zaměřuje na personální činnosti jako je analýza a popis pracovních míst, výběr, ...
 • Studie proveditelnosti rekonstrukce objektu za účelem provozování plaveckého bazénu 

  Autor: Hlaveš Ladislav; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Tomek Radan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Cílem bakalářské práce je zpracování studie proveditelnosti na rekonstrukci plaveckého stadionu. Detailnější pozornost bude věnována analýze trhu a odhadu poptávky, analýze konkurence pro projekt, dále jednotlivým technologiím ...
 • Marketing ve stavební firmě 

  Autor: Duník Miroslav; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Kadeřábková Božena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části marketingovými činnostmi stavebních firem, historií marketingu v oboru stavebnictví, segmentací trhu a marketingovým mixem. V analytické části se pak práce věnuje rozboru ...
 • Předběžná studie proveditelnosti 

  Autor: Kůsová Barbora; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Prostějovská Zita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je aplikování předběžné studie proveditelnosti na výstavbu bytového domu na pozemku v městské části Prahy 10. Investičním záměrem je získání pozemku, výstavba bytového domu a následný prodej ...

Zobrazit další