Collections in this community

Recent Submissions

 • Portály tunelů 

  Author: Jan Koldovský; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Němeček Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Cílem této diplomové práce je úvod do problematiky výstavby tunelových portálů, jejich historie a uvedení několika tunelových staveb na území České republiky a ve světě. V teoretické části je popsána historie tunelových ...
 • Rekonštrukcia Dolnolučanského železničného tunela 

  Author: Jozef Kostúrik; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Mařík Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Predmetom práce je návrh technického riešenia rekonštrukcie Dolnolučanského železničného tunela. Jedná sa o jednokoľajný tunel, situovaný na železničnej trati 036 Liberec – Harrachov. Tunel bol sprevádzkovaný v roku 1894. ...
 • Návrh založení prefabrikovaného skeletu haly 

  Author: Ondřej Tušl; Supervisor: Ježek Jan; Opponent: Beneš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Diplomová práce se věnuje návrhu základových konstrukcí přístavby distribučního centra v Bratislavě. Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovými prefabrikovanými dílci. V práci je uveden souhrn možností řešení ...
 • Použití nevyztuženého sekundárního ostění pro dálniční tunel Opevnění na D11 

  Author: Jakub Vladík; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Mařík Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Předmětem této diplomové práce je zjednodušený návrh nevyztuženého sekundárního ostění tunelu Opevnění. Jedná se o tunel na dálnici D11 nedaleko Trutnova. Tunel bude ražen v prostředí horninového masivu obsahujícího převážně ...
 • Stabilitní analýza sypané kamenité hráze 

  Author: Pavol Časnocha; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Dadejík Mojmír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Vodní díla, mezi které patří také nádrže a přehrady, jsou jedny z nejvýznamnějších inženýrských staveb. Tyto stavby byly budovány již nejstaršími civilizacemi, a to primárně pro potřeby zavlažování. V průběhu vývoje lidské ...
 • Návrh a 3D analýza založení výškové budovy 

  Author: Achmed Mouzaev; Supervisor: Šiška Zdeněk; Opponent: Kos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením založení výškové administrativní budovy na ulici Studentská 95 v Pardubicích. Řešený objekt je navržen jako novostavba. V rámci práce byl proveden také předběžný statický ...
 • Geotechnický průzkum pro založení průmyslové haly v Protivíně 

  Author: Matyáš Janda; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Nosek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá geotechnickým průzkumem pro plošné založení průmyslové haly v Protivíně, který provedl autor této práce. Provedeno bylo pět jádrových vrtů do hloubky pěti metrů, což by v daných geologických ...
 • Návrh seizmicky zatížených podzemních staveb 

  Author: Jana Schejbalová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Janda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá zemětřesením a jeho účinky na podzemní stavby. V práci je popsán způsob určení seizmického zatížení na geotechnické konstrukce dle Eurokódu 8. Dále jsou zde představeny metody výpočtu seizmické ...
 • Akceptovatelnost lokální výztuže primárního ostění ze statického hlediska 

  Author: Jáchym Hobza; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Louženský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem lokální výztuže primárního ostění na celkový přenos sil a stabilitu podzemního díla.
 • Pražské metro - stanice Pankrác "D" 

  Author: Vojtěch Boltnar; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Rössler Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního ostění stanice Pankrác D ražené pomocí Nové rakouské tunelovací metody. Cílem této práce je porovnání výpočtu projektovaného a alternativního postupu ražby a ...
 • Návrh spodní stavby rezidence Vrchlického 1175 

  Author: Jan Vaněček; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Turanský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Předmětem této práce je návrh spodní stavby rezidence Vrchlického 1175 na základě inženýrskogeologického průzkumu. Objekt přiléhá k pozemním komunikacím a stávajícím stavebním objektům, dále disponuje dvěmi podzemními ...
 • Vliv vstupních parametrů na numerický model Kolektoru Hlávkův most 

  Author: Kateřina Kratochvílová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ráček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Cílem diplomové práce bylo podrobit numerický model vybraného řezu kolektou Hlávkův most pravděpodobností analýze za použití metody latinských hyperkrychlí. V první části byla představena samotná metoda latinských hyperkrychlí, ...
 • Statické řešení tunelového rozpletu na lince I.D pražského metra 

  Author: Vojtěch Anderle; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Urbánek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Cílem této diplomové práce je využít dat získaných během doplňkového geologického průzkumu pro stavbu metra I. D k návrhu primárního ostění tunelového rozpletu, jež bude širší součástí stanice metra Pankrác D. Tunelový ...
 • Sledování vývoje poklesové kotliny při ražbě tunelu extenzometry ve vrtech 

  Author: Sofia Zavyrylina; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Barták Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím extenzometrických měření v rámci geotechnického monitoringu při ražbě tunelu. První část práce je věnována obecnému rozboru typů extenzometrů a jejich využití. Ve druhé části je ...
 • Návrh zajištění stavební jámyobjektu "Polyfunkční dům Provazníkova" Brno 

  Author: Adam Mitrenga; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Horák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Cílem této bakalářské práce je návrh zajištění stavební jámy pro vícepatrovou budovu v Brně. První část popisuje oblast, ve které se nachází staveniště, a také popisuje geologické a geotechnické podmínky na staveništi. ...
 • Rekonstrukce tunelů na železniční trati Tanvald - Kořenov 

  Author: Jakub Vladík; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Mařík Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Obsahem bakalářské práce je popis problémů a návrh oprav tunelů na železniční trati Tanvald – Kořenov. Na této trati se nachází celkem čtyři tunely – Žďárský, Desenský, Dolnopolubenský a Polubenský (uvedeny ve směru z ...
 • Návrh spodní stavby polyfunkčního domu v Říčanech 

  Author: Ondřej Tušl; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Šulcek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu spodní stavby polyfunkčního domu v Říčanech v České republice. Návrh byl zpracován na základě výkresové dokumentace objektu ve stupni pro stavební povolení. V práci je popsán způsob ...
 • Porovnání analytického a numerického výpočtu tunelu raženého pod zastropením 

  Author: Eliška Pilařová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hasík Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Práce se věnuje analýze zjednodušených přístupů posouzení konstrukce komplikovaných typů mělkých městských tunelů v nižších projekčních stupních jako jsou studie a dokumentace pro územní rozhodnutí, kdy nejsou dostatečně ...
 • Návrh a sledování vybraných gabionových stěn s tahovými sítěmi 

  Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Nohejl Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem diplomové práce je výstavba a použití gabionových stěn s vyztuženou zeminou. Teoretickou částí je problematika svahových pohybů a stability horských komunikací. Je popsána instrumentace provedeného měření s užitím ...
 • Využití BIM modelování v geotechnice 

  Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Ježek Jan; Opponent: Beneš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zabývá implementací BIM metody do praktické geotechnické úlohy, a to konkrétně do návrhu hlubinného založení požární stanice Hlavenec. Specifikum geotechnického oboru je interakce stavby s geologickým ...

View more