Poslední příspěvky

 • Pažení stavebních jam 

  Autor: Jirků Martin; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Vaněček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se v první části zabývá rešeršemi o historickém vývoji geologie hlavního města Prahy, monitoringu pažících konstrukcí a popisuje přehled vybraných pažících konstrukcí. Práce se ve druhé části zabývá ...
 • Využití vláknobetonu pro primární ostění tunelu Považský Chlmec 

  Autor: Baláž Martin; Vedoucí práce: Hilar Matouš; Oponent práce: Růžička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem této diplomové práce je posouzení možnosti využití stříkaného vláknobetonu pro primární ostění dálničního tunelu Považský Chlmec a porovnání alternativního návrhu s realizovaným standardním řešením. Součástí práce ...
 • Návrh silničního tunelu Stránov 

  Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Hadačová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem diplomové práce je návrh zajištění stavební jámy a sekundárního ostění hloubeného tunelu Stránov, který je součástí stavby přeložky silnice první třídy procházející obcí Jizerní Vtelno. V úvodu je představen projekt, ...
 • Metody výstavby a výpočtu kolektorů 

  Autor: Povýšilová Monika; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Polák Barnabás
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce obsahuje v první části rešerši o typech konstrukcí kolektorů, metodách jejich výstavby a o geotechnickém monitoringu kolektorů. Dále je ve druhé a stěžejní části diplomové práce práci proveden výpočet ...
 • Založení mostu 

  Autor: Kubín Tomáš; Vedoucí práce: Masopust Jan; Oponent práce: Vlasák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato práce se zabývá porovnáním různých variant pilotového založení dálničního mostu v interakci s přilehlým násypem na dálnici D35 v úseku Opatovice-Časy. V podloží plánovaného mostu se nachází velmi plastické a nepropustné ...
 • Rozevírání segmentového ostění tunelů městské podzemní dráhy 

  Autor: Weiss Štěpán; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Hrubý Věroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem této diplomové práce je přiblížit problematiku otevírání tunelového segmentového ostění a jeho zajištění v místě tunelové propojky. V úvodu práce jsou shrnuty principy výstavby tratových tunelů a popsány používané ...
 • Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny 

  Autor: Bláha, Jiří; Buzek, Jaroslav; Cihla, Michal; Hejný, Lukáš; Chamra, Svatoslav; Kovářová, Kateřina; Panáček, Michal; Rafl, Tomáš; Rybařík, Václav; Schröfel, Jan
  (2016)
 • Pevná jízdní dráha v tunelech 

  Autor: Horčička Jiří; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Lidmila Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Během posledních let se neustále zvyšují nároky na konvenční železniční tratě se štěrkovým kolejovým ložem. Snaha dosáhnout vyšších maximálních rychlostí a zatížení na nápravu dala vzniknout konstrukci pevné jízdní dráhy. ...
 • Štola pod železniční tratí ražená metodou ADECO-RS 

  Autor: Haba Josef; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Laurin Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá konvenční tunelovací metodou ADECO-RS použitou na výstavbě ražené štoly, která bude sloužit jako podchod pro teplovod pod železniční tratí. V teoretické části práce je metoda ADECO-RS porovnána ...
 • Založení bytového domu na Pankráci 

  Autor: Vaněček Ondřej; Vedoucí práce: Salák Jan; Oponent práce: Semrád Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení základové konstrukce vícepodlažního objektu. Řešená konstrukce je navrhována jako novostavba. Založení bude řešeno ve více konstrukčních variantách s plošným a hlubinným ...
 • Založení polyfunkčního objektu v Praze 

  Autor: Antoš Roman; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Hamouzová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem této bakalářské práce je zajištění stavební jámy a založení polyfunkčního objektu v Praze. Zajištění stavební jámy je řešeno ve dvou variantách, první způsob je záporové pažení v místech malého přitížení povrchu ...
 • Založení administrativní budovy Praha, Karlín 

  Autor: Philipp Tomáš; Vedoucí práce: Salák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Srovnávací výpočty pažících stěn na pružných podporách dle EC7 

  Autor: Magnusková Lucie; Vedoucí práce: Barták Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Srovnávací výpočty pažících stěn na pevných podporách dle EC7 

  Autor: Růt Jiří; Vedoucí práce: Barták Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Numerické modelování svorníkové výztuže pomocí MKP 

  Autor: Runt David; Vedoucí práce: Pruška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Numerické modelování kabelového tunelu Karlín 

  Autor: Řehák Jakub; Vedoucí práce: Hilar Matouš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Interakce zemního tělesa a mostních opěr 

  Autor: Faltýnek Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Založení hotelu v Praze 

  Autor: Čech Jiří; Vedoucí práce: Kos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Stanovení stlačitelnosti a smykových parametrů písčitých zemin laboratorními zkouškami 

  Autor: Víta Roman; Vedoucí práce: Valenta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Návrh založení zásobníků na výsypkovém tělese 

  Autor: Vojta Radek; Vedoucí práce: Valenta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

Zobrazit další