Poslední příspěvky

 • Stavební jáma pro stanici metra Nemocnice Motol 

  Autor: Beneš Ondřej; Vedoucí práce: Masopust Jan; Oponent práce: Nosek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Autor zpracoval bakalářskou práci, která se zabývá stavební jámou a jejího řešení. Práce je tvořena geologií, geotechnikou a statikou nosných konstrukcí. Na začátku je vysvětlena geologie daného místa budoucího staveniště ...
 • Modernizace 4. železničního koridoru v úseku Votice - Tábor 

  Autor: Pecková Michaela; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Turanský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zajištění portálového zářezu a čelní stěny raženého portálu tunelu Mezno, který bude realizován v rámci modernizace IV. tranzitního železničního koridoru v České republice. ...
 • Dálnice D3 - tunel Luka 

  Autor: Josefik Daniel; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Komarnik Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zářezu předportálové oblasti a návrhem primárního ostění průzkumné štoly plánovaného tunelu Luka, který bude součástí dálnice D3. První část práce se zabývá zajištěním ...
 • Úloha geotechniky při návrhu integrovaných mostů 

  Autor: Sehnalová Pavlína; Vedoucí práce: Vaníček Ivan; Oponent práce: Kos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o integrovaných mostech z pohledu geotechniky. Práce popisuje typy integrovaných mostů, jejich vývoj a přednosti oproti tradičním mostům. Ve zkratce je popsán princip návrhu ...
 • PONAVIA Park - založení bytového domu v Brně 

  Autor: Outratová Kateřina; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Hamouzová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá založením bytového domu v lokalitě brněnského brownfieldu městské části Královo Pole. Předmětem práce je návrh a posouzení vhodných geotechnických konstrukcí zajišťujících stavební jámu. Následně ...
 • Pažení stavební jámy pro objekt Visionary v Praze 

  Autor: Kroy Adam; Vedoucí práce: Kos Jan; Oponent práce: Kubeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce řeší varianty pažení stavební jámy, které slouží k založení administrativní budovy Visionary v Praze v Holešovicích. Úvodní část obecně pojednává o možnostech pažení stavebních jam a shrnuje jejich výhody ...
 • Materiálové charakteristiky elektrárenského popílku vyztuženého rozptýlenými vlákny 

  Autor: Škara Vojtěch; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Vaníček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  Práce zkoumá zeminové kompozity, tedy zeminy s příměsí umělých náhodně rozptýlených výztužných elementů. V úvodní fázi je uvedena motivace pro využití takto zlepšených zemin a možnosti jejich uplatnění. Uvedena je rešerše ...
 • Posouzení stability čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách na přechodu mezi odvodněným a neodvodněným chováním 

  Autor: Hůlková Gabriela; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Ježek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce se zabývá stabilitou čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách při odvodněných a neodvodněných podmínkách. Pozornost je věnována především zeminám, které mohou v různých fázích ražby měnit své chování z ...
 • Posouzení skupiny pilot 

  Autor: Kašpar Antonín; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Ježek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem této diplomové práce je představení alternativního a světově využívaného způsobu výpočtu únosnosti skupin pilot či osamělých pilot na základě metody Aoki & Velloso. Tato velice efektivní metoda vyžaduje, jako hlavní ...
 • Hlubinné založení slínkového sila v obci Ladce na Slovensku 

  Autor: Špedlová Veronika; Vedoucí práce: Masopust Jan; Oponent práce: Staněk Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předmětem této práce je posouzení založení slínkového sila pro uskladnění 85 000 tun slínku, které bylo realizováno v obci Ladce v západním Slovensku. Práce porovnává výsledky statické zkoušky piloty, která byla provedena ...
 • Numerické modelování ražby tunelu Joberg 

  Autor: Šlajs Petr; Vedoucí práce: Hilar Matouš; Oponent práce: Šach Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Obsahem této práce je vytvoření numerických modelů dvou příčných řezů silničního tunelu Joberg v Norsku. Pro výpočet této geotechnické úlohy byl použit program Plaxis 2D, který je založen na metodě konečných prvků. Modelované ...
 • Návrh železničního tunelu Chotýčany 

  Autor: Turanský Daniel; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Butovič Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního a sekundárního ostění železničního tunelu Chotýčany, který je součástí plánované modernizace trati Nemanice I. - Ševětín v rámci IV. železničního koridoru. ...
 • Pažení stavebních jam 

  Autor: Jirků Martin; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Vaněček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se v první části zabývá rešeršemi o historickém vývoji geologie hlavního města Prahy, monitoringu pažících konstrukcí a popisuje přehled vybraných pažících konstrukcí. Práce se ve druhé části zabývá ...
 • Využití vláknobetonu pro primární ostění tunelu Považský Chlmec 

  Autor: Baláž Martin; Vedoucí práce: Hilar Matouš; Oponent práce: Růžička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem této diplomové práce je posouzení možnosti využití stříkaného vláknobetonu pro primární ostění dálničního tunelu Považský Chlmec a porovnání alternativního návrhu s realizovaným standardním řešením. Součástí práce ...
 • Návrh silničního tunelu Stránov 

  Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Hadačová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem diplomové práce je návrh zajištění stavební jámy a sekundárního ostění hloubeného tunelu Stránov, který je součástí stavby přeložky silnice první třídy procházející obcí Jizerní Vtelno. V úvodu je představen projekt, ...
 • Metody výstavby a výpočtu kolektorů 

  Autor: Povýšilová Monika; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Polák Barnabás
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce obsahuje v první části rešerši o typech konstrukcí kolektorů, metodách jejich výstavby a o geotechnickém monitoringu kolektorů. Dále je ve druhé a stěžejní části diplomové práce práci proveden výpočet ...
 • Založení mostu 

  Autor: Kubín Tomáš; Vedoucí práce: Masopust Jan; Oponent práce: Vlasák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato práce se zabývá porovnáním různých variant pilotového založení dálničního mostu v interakci s přilehlým násypem na dálnici D35 v úseku Opatovice-Časy. V podloží plánovaného mostu se nachází velmi plastické a nepropustné ...
 • Rozevírání segmentového ostění tunelů městské podzemní dráhy 

  Autor: Weiss Štěpán; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Hrubý Věroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem této diplomové práce je přiblížit problematiku otevírání tunelového segmentového ostění a jeho zajištění v místě tunelové propojky. V úvodu práce jsou shrnuty principy výstavby tratových tunelů a popsány používané ...
 • Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny 

  Autor: Bláha, Jiří; Buzek, Jaroslav; Cihla, Michal; Hejný, Lukáš; Chamra, Svatoslav; Kovářová, Kateřina; Panáček, Michal; Rafl, Tomáš; Rybařík, Václav; Schröfel, Jan
  (2016)
 • Pevná jízdní dráha v tunelech 

  Autor: Horčička Jiří; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Lidmila Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Během posledních let se neustále zvyšují nároky na konvenční železniční tratě se štěrkovým kolejovým ložem. Snaha dosáhnout vyšších maximálních rychlostí a zatížení na nápravu dala vzniknout konstrukci pevné jízdní dráhy. ...

Zobrazit další