Collections in this community

Recent Submissions

 • Sledování vývoje poklesové kotliny při ražbě tunelu extenzometry ve vrtech 

  Author: Sofia Zavyrylina; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Barták Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím extenzometrických měření v rámci geotechnického monitoringu při ražbě tunelu. První část práce je věnována obecnému rozboru typů extenzometrů a jejich využití. Ve druhé části je ...
 • Návrh zajištění stavební jámyobjektu "Polyfunkční dům Provazníkova" Brno 

  Author: Adam Mitrenga; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Horák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Cílem této bakalářské práce je návrh zajištění stavební jámy pro vícepatrovou budovu v Brně. První část popisuje oblast, ve které se nachází staveniště, a také popisuje geologické a geotechnické podmínky na staveništi. ...
 • Rekonstrukce tunelů na železniční trati Tanvald - Kořenov 

  Author: Jakub Vladík; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Mařík Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Obsahem bakalářské práce je popis problémů a návrh oprav tunelů na železniční trati Tanvald – Kořenov. Na této trati se nachází celkem čtyři tunely – Žďárský, Desenský, Dolnopolubenský a Polubenský (uvedeny ve směru z ...
 • Návrh spodní stavby polyfunkčního domu v Říčanech 

  Author: Ondřej Tušl; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Šulcek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu spodní stavby polyfunkčního domu v Říčanech v České republice. Návrh byl zpracován na základě výkresové dokumentace objektu ve stupni pro stavební povolení. V práci je popsán způsob ...
 • Porovnání analytického a numerického výpočtu tunelu raženého pod zastropením 

  Author: Eliška Pilařová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hasík Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Práce se věnuje analýze zjednodušených přístupů posouzení konstrukce komplikovaných typů mělkých městských tunelů v nižších projekčních stupních jako jsou studie a dokumentace pro územní rozhodnutí, kdy nejsou dostatečně ...
 • Návrh a sledování vybraných gabionových stěn s tahovými sítěmi 

  Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Nohejl Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem diplomové práce je výstavba a použití gabionových stěn s vyztuženou zeminou. Teoretickou částí je problematika svahových pohybů a stability horských komunikací. Je popsána instrumentace provedeného měření s užitím ...
 • Využití BIM modelování v geotechnice 

  Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Ježek Jan; Opponent: Beneš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zabývá implementací BIM metody do praktické geotechnické úlohy, a to konkrétně do návrhu hlubinného založení požární stanice Hlavenec. Specifikum geotechnického oboru je interakce stavby s geologickým ...
 • Stanovení vlivu realizace průzkumné štoly na okolní horninové prostředí a podzemní dílo 

  Author: Marek Podzemský; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Němeček Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se bude zabývat problematikou realizace průzkumných štol z hlediska několika úhlů pohledu. Bude provedena podrobná rešerše přístupu k problematice v ČR a zahraničí, ekonomické zhodnocení provádění průzkumné ...
 • Analysis of two computer programs for a pile wall design in Prague 

  Author: Wenhao Zhu; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Beňo Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Projekty hlubokých jam se zabývají možnými poruchami pažicích konstrukcí a zemin. Často se používají víceúrovňová rozepření a/nebo kotvení, což činí návrh složitějším. Je důležité navrhovat pomocí správných analytických ...
 • Stabilizace zemin v zemních konstrukcích dopravních staveb 

  Author: Pavol Časnocha; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Černoch Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Zlepšování základových zemin je jedním z významných úkonů ve stavitelském odvětví. V dnešní době již existuje celá řada možností, jak zeminy zlepšovat. Jedny z nejvýznamnějších a nejzákladnějších metod jsou například ...
 • Parametrická studie kolektoru Hlávkův most 

  Author: Kateřina Kratochvílová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ráček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Cílem této bakalářské práce bylo provést návrh primárního a definitivního ostění kolektoru pomocí parametrické studie. V rámci této studie bylo využito několik poměrů mezi svislým a bočním zatížením na výrub, aby byla ...
 • Výpočet primárního ostění tunelu Ovčiarsko 

  Author: Alexandra Majtánová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ježek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom primárneho ostenia diaľničného tunelu Ovčiarsko, ktorý je súčasťou výstavby nového diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Prvá časť práce prináša informácie o základnej ...
 • Trhací práce při ražbách podzemních děl 

  Author: Vojtěch Anderle; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Augusta Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím trhacích prací jako prostředkem k rozpojení horniny při ražbách podzemních staveb. První část práce je věnována obecnému rozboru trhacích prací s důrazem na použití v podzemním ...
 • Problematika BIM v podzemních stavbách 

  Author: Michal Lavko; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hrubý Věroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  V tejto práci je priblížená problematika projektovania podzemných stavieb pomocou metódy BIM. Princípy tejto metódy sú uplatňované prostredníctvom nových digitálnych nástrojov v programoch Revit a Civil 3D na projekte ...
 • Statické řešení dočasného ostění různých typů 

  Author: Vojtěch Boltnar; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Rieger Radko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá druhy dočasného vyztužení tunelových staveb, jejich způsoby výpočtu a dimenzování. Cílem této práce je porovnání v současnosti využívaných typů ostění dle jejich výpočtových, technických, ...
 • Návrh tunelu Radlice 

  Author: Michaela Pecková; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Butovič Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního a sekundárního ostění silničního tunelu Radlice, který je součástí plánované výstavby Radlické radiály propojující vnější a vnitřní silniční okruh v Praze. ...
 • Sledování svahových pohybů s užitím optických vláken 

  Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Šašek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Autorka zpracovala bakalářskou práci na téma zabývající se sledováním svahových pohybů sužitím optických vláken. Uvedla problematiku týkající se geotechnického monitoringu. Popsala a zhodnotila vybrané elektrické a optické ...
 • Vliv průzkumné štoly na ražbu podzemního díla 

  Author: Marek Podzemský; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Chmelař Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou realizace průzkumných štol jako nejpodrobnějšího způsobu získání informací o geologických a hydrogeologických podmínkách v trase budoucích tunelů.
 • Most Postřelmov, SO 240, zakládání mostu 

  Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Kubeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Tato práce se zabývá založením mostního objektu SO240 most Postřelmov. Jsou v ní popsány možnosti založení opěrných zdí, mostních opěr a zdůvodnění výsledného návrhu založení. Práce se skládá z návrhu, posudku, technické ...
 • Historie speciálního zakládání na příkladu Negrelliho viaduktu se statickým posouzením původního a modeního způsobu založení 

  Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Černá Vydrová Linda; Opponent: Čejka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Předložená diplomová práce se zabývá historií speciálního zakládání staveb. Historické milníky jsou popsány v první části, která je rešerší dostupných zdrojů. Příkladem historického založení je stavba ,,Negrelliho viadukt", ...

View more