Recent Submissions

 • Praha 5, Projekt Smichoff, Zajištění stavební jámy 

  Author: Pospíšil Michal; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Ředina Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato práce je praktická a zabývá se návrhem zajištění stavební jámy v městské proluce v Praze 5 - Smíchov (projekt SmíchOFF). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část stručně seznámí čtenáře s ...
 • Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

  Author: Sehnalová Pavlína; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Pátek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o energetických konstrukcích, též zná-mých pod pojmem termo-aktivní konstrukce. Práce popisuje typy energetických konstrukcí, jejich vývoj a technologii výstavby. Pozornost je ...
 • Historie speciálního zakládání na příkladu Negrelliho viaduktu se statickým posouzením původního a modeního způsobu založení 

  Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Černá Vydrová Linda; Opponent: Čejka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Předložená diplomová práce se zabývá historií speciálního zakládání staveb. Historické milníky jsou popsány v první části, která je rešerší dostupných zdrojů. Příkladem historického založení je stavba ,,Negrelliho viadukt", ...
 • Vzorkování, uchovávánía zkoušení čerstvé cementové injekční směsi 

  Author: Kroy Adam; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Kubeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato diplomová práce se zabývá vzorkováním, uchováváním a zkoušením čerstvé cementové injekční směsi. Hlavním cílem práce je ukázat vliv sedimentace cementového pojiva směsi, uložené za různých podmínek, na pevnost v prostém ...
 • Prohlídky podzemních děl technické infrastruktury 

  Author: Škeřík Jan; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Košťál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Tato práce se zabývá obecným popisem kolektorových staveb a staveb kabelových tunelů. Je v ní obsažena jak historie, tak i současnost použití tohoto typu podzemních objektů u nás a v zahraničí. Práce se však věnuje i ...
 • Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha 

  Author: Klempová Natália; Supervisor: Černá Vydrová Linda; Opponent: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený návrh zaistenia stavebnej ...
 • Konsolidace vylehčeného násypu na obchvatu Otrokovic 

  Author: Havelka Oldřich; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Turanský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato práce obsahuje 2D numerické modely dálničního násypu na projektovaném JV obchvatu Otrokovic dálnice D55. Model byl vytvořen v programu GEO5 2018 v modulu sedání a v modulu MKP, který využívá metodu konečných prvků. ...
 • Zatížení podzemního díla klíčovým blokem 

  Author: Lavko Michal; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis metódy klúcového bloku a ...
 • Ražba pod vysokým nadložím a v porušeném horninovém masivu 

  Author: Haba Josef; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hasík Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá specifiky ražby pod vysokým nadložím. Důraz je kladen především na konvenční metody tunelování, specifika kontinuálního způsobu ražby jsou zmíněny jen okrajově. Podrobně jsou vysvětleny vlivy ...
 • Návrh svahu z armované zeminy 

  Author: Basl Martin; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hrubý Věroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Předmětem práce je návrh svahu z armované zeminy. V úvodu této práce je shrnuto rozdělení opěrných systémů na stabilizace svahů. Také jsou zde uvedeny používané materiály na jednotlivé druhy stabilizačních systémů. Dále ...
 • Založení polyfunkčního objektu Mayhouse v Praze 

  Author: Antoš Roman; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Hamouzová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této diplomové práce je vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu, podle něhož bude navrženo alternativní založení stavební jámy a založení polyfunkčního objektu Mayhouse v Praze. Zajištění stavební jámy je navrženo ...
 • Problematika technické seismicity při budování podzemních děl 

  Author: Škeřík Jan; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Dohnálek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Trhací práce jsou často nedílnou součástí ražeb moderních podzemních děl. Aplikací však vznikají některé nežádoucí účinky. Jedním z nich je i vyvolání seizmických vln, které při umístění podzemního díla v urbanizované ...
 • Problematika použití tunelovací metody Drill and Blast 

  Author: Horčička Jiří; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Vrbata Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato práce přináší komplexní popis používání tunelovací metody Drill and Blast. Jednotlivé oblasti této problematiky nejprve popisuje obecně a následně podrobně ukazuje na konkrétním příkladu stavby tunelového projektu ...
 • Stanovení charakteristik odpadů z rudních provozů 

  Author: Bartoň Marek; Supervisor: Valenta Jan; Opponent: Havlice Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení parametrů odpadních materiálů ze zpracování měděné rudy na odkališti lomu Erdenet v Mongolsku. V rámci diplomové práce bylo provedeno několik laboratorních zkoušek. Deformační ...
 • Stavební jáma pro stanici metra Nemocnice Motol 

  Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Nosek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Autor zpracoval bakalářskou práci, která se zabývá stavební jámou a jejího řešení. Práce je tvořena geologií, geotechnikou a statikou nosných konstrukcí. Na začátku je vysvětlena geologie daného místa budoucího staveniště ...
 • Úloha geotechniky při návrhu integrovaných mostů 

  Author: Sehnalová Pavlína; Supervisor: Vaníček Ivan; Opponent: Kos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o integrovaných mostech z pohledu geotechniky. Práce popisuje typy integrovaných mostů, jejich vývoj a přednosti oproti tradičním mostům. Ve zkratce je popsán princip návrhu ...
 • PONAVIA Park - založení bytového domu v Brně 

  Author: Outratová Kateřina; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Hamouzová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá založením bytového domu v lokalitě brněnského brownfieldu městské části Královo Pole. Předmětem práce je návrh a posouzení vhodných geotechnických konstrukcí zajišťujících stavební jámu. Následně ...
 • Dálnice D3 - tunel Luka 

  Author: Josefik Daniel; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Komarnik Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zářezu předportálové oblasti a návrhem primárního ostění průzkumné štoly plánovaného tunelu Luka, který bude součástí dálnice D3. První část práce se zabývá zajištěním ...
 • Modernizace 4. železničního koridoru v úseku Votice - Tábor 

  Author: Pecková Michaela; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Turanský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zajištění portálového zářezu a čelní stěny raženého portálu tunelu Mezno, který bude realizován v rámci modernizace IV. tranzitního železničního koridoru v České republice. ...
 • Pažení stavební jámy pro objekt Visionary v Praze 

  Author: Kroy Adam; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Kubeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce řeší varianty pažení stavební jámy, které slouží k založení administrativní budovy Visionary v Praze v Holešovicích. Úvodní část obecně pojednává o možnostech pažení stavebních jam a shrnuje jejich výhody ...

View more