Recent Submissions

 • Analysis of two computer programs for a pile wall design in Prague 

  Author: Wenhao Zhu; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Beňo Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Projekty hlubokých jam se zabývají možnými poruchami pažicích konstrukcí a zemin. Často se používají víceúrovňová rozepření a/nebo kotvení, což činí návrh složitějším. Je důležité navrhovat pomocí správných analytických ...
 • Návrh a sledování vybraných gabionových stěn s tahovými sítěmi 

  Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Nohejl Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem diplomové práce je výstavba a použití gabionových stěn s vyztuženou zeminou. Teoretickou částí je problematika svahových pohybů a stability horských komunikací. Je popsána instrumentace provedeného měření s užitím ...
 • Využití BIM modelování v geotechnice 

  Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Ježek Jan; Opponent: Beneš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zabývá implementací BIM metody do praktické geotechnické úlohy, a to konkrétně do návrhu hlubinného založení požární stanice Hlavenec. Specifikum geotechnického oboru je interakce stavby s geologickým ...
 • Stanovení vlivu realizace průzkumné štoly na okolní horninové prostředí a podzemní dílo 

  Author: Marek Podzemský; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Němeček Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se bude zabývat problematikou realizace průzkumných štol z hlediska několika úhlů pohledu. Bude provedena podrobná rešerše přístupu k problematice v ČR a zahraničí, ekonomické zhodnocení provádění průzkumné ...
 • Porovnání analytického a numerického výpočtu tunelu raženého pod zastropením 

  Author: Eliška Pilařová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hasík Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Práce se věnuje analýze zjednodušených přístupů posouzení konstrukce komplikovaných typů mělkých městských tunelů v nižších projekčních stupních jako jsou studie a dokumentace pro územní rozhodnutí, kdy nejsou dostatečně ...
 • Stabilizace zemin v zemních konstrukcích dopravních staveb 

  Author: Pavol Časnocha; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Černoch Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Zlepšování základových zemin je jedním z významných úkonů ve stavitelském odvětví. V dnešní době již existuje celá řada možností, jak zeminy zlepšovat. Jedny z nejvýznamnějších a nejzákladnějších metod jsou například ...
 • Problematika BIM v podzemních stavbách 

  Author: Michal Lavko; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hrubý Věroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  V tejto práci je priblížená problematika projektovania podzemných stavieb pomocou metódy BIM. Princípy tejto metódy sú uplatňované prostredníctvom nových digitálnych nástrojov v programoch Revit a Civil 3D na projekte ...
 • Výpočet primárního ostění tunelu Ovčiarsko 

  Author: Alexandra Majtánová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ježek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom primárneho ostenia diaľničného tunelu Ovčiarsko, ktorý je súčasťou výstavby nového diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Prvá časť práce prináša informácie o základnej ...
 • Parametrická studie kolektoru Hlávkův most 

  Author: Kateřina Kratochvílová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ráček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Cílem této bakalářské práce bylo provést návrh primárního a definitivního ostění kolektoru pomocí parametrické studie. V rámci této studie bylo využito několik poměrů mezi svislým a bočním zatížením na výrub, aby byla ...
 • Trhací práce při ražbách podzemních děl 

  Author: Vojtěch Anderle; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Augusta Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím trhacích prací jako prostředkem k rozpojení horniny při ražbách podzemních staveb. První část práce je věnována obecnému rozboru trhacích prací s důrazem na použití v podzemním ...
 • Statické řešení dočasného ostění různých typů 

  Author: Vojtěch Boltnar; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Rieger Radko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá druhy dočasného vyztužení tunelových staveb, jejich způsoby výpočtu a dimenzování. Cílem této práce je porovnání v současnosti využívaných typů ostění dle jejich výpočtových, technických, ...
 • Návrh tunelu Radlice 

  Author: Michaela Pecková; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Butovič Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního a sekundárního ostění silničního tunelu Radlice, který je součástí plánované výstavby Radlické radiály propojující vnější a vnitřní silniční okruh v Praze. ...
 • Vliv průzkumné štoly na ražbu podzemního díla 

  Author: Marek Podzemský; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Chmelař Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou realizace průzkumných štol jako nejpodrobnějšího způsobu získání informací o geologických a hydrogeologických podmínkách v trase budoucích tunelů.
 • Most Postřelmov, SO 240, zakládání mostu 

  Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Kubeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Tato práce se zabývá založením mostního objektu SO240 most Postřelmov. Jsou v ní popsány možnosti založení opěrných zdí, mostních opěr a zdůvodnění výsledného návrhu založení. Práce se skládá z návrhu, posudku, technické ...
 • Sledování svahových pohybů s užitím optických vláken 

  Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Šašek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Autorka zpracovala bakalářskou práci na téma zabývající se sledováním svahových pohybů sužitím optických vláken. Uvedla problematiku týkající se geotechnického monitoringu. Popsala a zhodnotila vybrané elektrické a optické ...
 • Praha 5, Projekt Smichoff, Zajištění stavební jámy 

  Author: Pospíšil Michal; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Ředina Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato práce je praktická a zabývá se návrhem zajištění stavební jámy v městské proluce v Praze 5 - Smíchov (projekt SmíchOFF). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část stručně seznámí čtenáře s ...
 • Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

  Author: Sehnalová Pavlína; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Pátek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o energetických konstrukcích, též zná-mých pod pojmem termo-aktivní konstrukce. Práce popisuje typy energetických konstrukcí, jejich vývoj a technologii výstavby. Pozornost je ...
 • Historie speciálního zakládání na příkladu Negrelliho viaduktu se statickým posouzením původního a modeního způsobu založení 

  Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Černá Vydrová Linda; Opponent: Čejka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Předložená diplomová práce se zabývá historií speciálního zakládání staveb. Historické milníky jsou popsány v první části, která je rešerší dostupných zdrojů. Příkladem historického založení je stavba ,,Negrelliho viadukt", ...
 • Vzorkování, uchovávánía zkoušení čerstvé cementové injekční směsi 

  Author: Kroy Adam; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Kubeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato diplomová práce se zabývá vzorkováním, uchováváním a zkoušením čerstvé cementové injekční směsi. Hlavním cílem práce je ukázat vliv sedimentace cementového pojiva směsi, uložené za různých podmínek, na pevnost v prostém ...
 • Prohlídky podzemních děl technické infrastruktury 

  Author: Škeřík Jan; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Košťál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Tato práce se zabývá obecným popisem kolektorových staveb a staveb kabelových tunelů. Je v ní obsažena jak historie, tak i současnost použití tohoto typu podzemních objektů u nás a v zahraničí. Práce se však věnuje i ...

View more