Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh spodní stavby bytového domu 

  Author: Achmed Mouzaev; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Šulcek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a posouzení založení novostavby bytového domu v ulici Klapálkova v Praze. Návrh je proveden na základě architektonické studie budovy, předběžného statického výpočtu nosné konstrukce ...
 • Sedání podloží násypového tělesa vyztuženého svislými prvky 

  Author: Martin Klančík; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Kormaník Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Problematika zlepšování vlastností podloží násypových těles dopravních staveb v dnešní době představuje zcela aktuální téma. S narůstající dopravou a jejími požadavky na směrové a výškové vedení je nutné stále častěji ...
 • Technicko-ekonomické zhodnocení alternativy možnosti realizace hloubených tunelů ve Stromovce v rámci Tunelového komplexu Blanka 

  Author: Matyáš Janda; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Němeček Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým i technickým porovnáním alternativního návrhu tunelového komplexu Blanka v úseku pod parkem Stromovka s jeho realizovanou variantou. Alternativní návrh spočívá v otevření stavební ...
 • Možnost využití lokální výztuže při návrhu a posouzení primárního ostění podzemních staveb 

  Author: Jáchym Hobza; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Ďuriš Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyztužení primárního ostění pomocí výztužných rámů, které se používají při výstavbě ražených podzemních staveb. Cílem práce je zhodnotit vliv výztužných rámů na statické chování ...
 • Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad – měření a vyhodnocení dynamických účinků na okolní objekty 

  Author: Sofia Zavyrylina; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Augusta Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na monitorování a vyhodnocení dynamických účinků technické seismicity a trhacích prací při ražbě podzemních staveb, konkrétně při výstavbě bezbariérového přístupu do stanice metra Jiřího z ...
 • Numerická analýza ražeb trasy I.D metra v Praze 

  Author: Adam Hájek; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Ježek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Obsahem této bakalářské práce je numerické modelování dvoukolejného traťového tunelu trasy I.D ve staničeních 42,570 km a 42, 470 km a následné porovnání výsledků numerického modelování s výsledky geotechnického monitoringu. ...
 • Portály tunelů 

  Author: Jan Koldovský; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Němeček Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Cílem této diplomové práce je úvod do problematiky výstavby tunelových portálů, jejich historie a uvedení několika tunelových staveb na území České republiky a ve světě. V teoretické části je popsána historie tunelových ...
 • Rekonštrukcia Dolnolučanského železničného tunela 

  Author: Jozef Kostúrik; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Mařík Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Predmetom práce je návrh technického riešenia rekonštrukcie Dolnolučanského železničného tunela. Jedná sa o jednokoľajný tunel, situovaný na železničnej trati 036 Liberec – Harrachov. Tunel bol sprevádzkovaný v roku 1894. ...
 • Návrh založení prefabrikovaného skeletu haly 

  Author: Ondřej Tušl; Supervisor: Ježek Jan; Opponent: Beneš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Diplomová práce se věnuje návrhu základových konstrukcí přístavby distribučního centra v Bratislavě. Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovými prefabrikovanými dílci. V práci je uveden souhrn možností řešení ...
 • Použití nevyztuženého sekundárního ostění pro dálniční tunel Opevnění na D11 

  Author: Jakub Vladík; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Mařík Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Předmětem této diplomové práce je zjednodušený návrh nevyztuženého sekundárního ostění tunelu Opevnění. Jedná se o tunel na dálnici D11 nedaleko Trutnova. Tunel bude ražen v prostředí horninového masivu obsahujícího převážně ...
 • Stabilitní analýza sypané kamenité hráze 

  Author: Pavol Časnocha; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Dadejík Mojmír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Vodní díla, mezi které patří také nádrže a přehrady, jsou jedny z nejvýznamnějších inženýrských staveb. Tyto stavby byly budovány již nejstaršími civilizacemi, a to primárně pro potřeby zavlažování. V průběhu vývoje lidské ...
 • Návrh a 3D analýza založení výškové budovy 

  Author: Achmed Mouzaev; Supervisor: Šiška Zdeněk; Opponent: Kos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením založení výškové administrativní budovy na ulici Studentská 95 v Pardubicích. Řešený objekt je navržen jako novostavba. V rámci práce byl proveden také předběžný statický ...
 • Geotechnický průzkum pro založení průmyslové haly v Protivíně 

  Author: Matyáš Janda; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Nosek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá geotechnickým průzkumem pro plošné založení průmyslové haly v Protivíně, který provedl autor této práce. Provedeno bylo pět jádrových vrtů do hloubky pěti metrů, což by v daných geologických ...
 • Návrh seizmicky zatížených podzemních staveb 

  Author: Jana Schejbalová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Janda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá zemětřesením a jeho účinky na podzemní stavby. V práci je popsán způsob určení seizmického zatížení na geotechnické konstrukce dle Eurokódu 8. Dále jsou zde představeny metody výpočtu seizmické ...
 • Akceptovatelnost lokální výztuže primárního ostění ze statického hlediska 

  Author: Jáchym Hobza; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Louženský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem lokální výztuže primárního ostění na celkový přenos sil a stabilitu podzemního díla.
 • Pražské metro - stanice Pankrác "D" 

  Author: Vojtěch Boltnar; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Rössler Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního ostění stanice Pankrác D ražené pomocí Nové rakouské tunelovací metody. Cílem této práce je porovnání výpočtu projektovaného a alternativního postupu ražby a ...
 • Návrh spodní stavby rezidence Vrchlického 1175 

  Author: Jan Vaněček; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Turanský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Předmětem této práce je návrh spodní stavby rezidence Vrchlického 1175 na základě inženýrskogeologického průzkumu. Objekt přiléhá k pozemním komunikacím a stávajícím stavebním objektům, dále disponuje dvěmi podzemními ...
 • Vliv vstupních parametrů na numerický model Kolektoru Hlávkův most 

  Author: Kateřina Kratochvílová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ráček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Cílem diplomové práce bylo podrobit numerický model vybraného řezu kolektou Hlávkův most pravděpodobností analýze za použití metody latinských hyperkrychlí. V první části byla představena samotná metoda latinských hyperkrychlí, ...
 • Statické řešení tunelového rozpletu na lince I.D pražského metra 

  Author: Vojtěch Anderle; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Urbánek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Cílem této diplomové práce je využít dat získaných během doplňkového geologického průzkumu pro stavbu metra I. D k návrhu primárního ostění tunelového rozpletu, jež bude širší součástí stanice metra Pankrác D. Tunelový ...
 • Sledování vývoje poklesové kotliny při ražbě tunelu extenzometry ve vrtech 

  Author: Sofia Zavyrylina; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Barták Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím extenzometrických měření v rámci geotechnického monitoringu při ražbě tunelu. První část práce je věnována obecnému rozboru typů extenzometrů a jejich využití. Ve druhé části je ...

View more