Poslední příspěvky

 • Založení polyfunkčního objektu Mayhouse v Praze 

  Autor: Antoš Roman; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Hamouzová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této diplomové práce je vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu, podle něhož bude navrženo alternativní založení stavební jámy a založení polyfunkčního objektu Mayhouse v Praze. Zajištění stavební jámy je navrženo ...
 • Návrh svahu z armované zeminy 

  Autor: Basl Martin; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Hrubý Věroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Předmětem práce je návrh svahu z armované zeminy. V úvodu této práce je shrnuto rozdělení opěrných systémů na stabilizace svahů. Také jsou zde uvedeny používané materiály na jednotlivé druhy stabilizačních systémů. Dále ...
 • Problematika technické seismicity při budování podzemních děl 

  Autor: Škeřík Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Dohnálek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Trhací práce jsou často nedílnou součástí ražeb moderních podzemních děl. Aplikací však vznikají některé nežádoucí účinky. Jedním z nich je i vyvolání seizmických vln, které při umístění podzemního díla v urbanizované ...
 • Problematika použití tunelovací metody Drill and Blast 

  Autor: Horčička Jiří; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Vrbata Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato práce přináší komplexní popis používání tunelovací metody Drill and Blast. Jednotlivé oblasti této problematiky nejprve popisuje obecně a následně podrobně ukazuje na konkrétním příkladu stavby tunelového projektu ...
 • Ražba pod vysokým nadložím a v porušeném horninovém masivu 

  Autor: Haba Josef; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Hasík Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá specifiky ražby pod vysokým nadložím. Důraz je kladen především na konvenční metody tunelování, specifika kontinuálního způsobu ražby jsou zmíněny jen okrajově. Podrobně jsou vysvětleny vlivy ...
 • Stanovení charakteristik odpadů z rudních provozů 

  Autor: Bartoň Marek; Vedoucí práce: Valenta Jan; Oponent práce: Havlice Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení parametrů odpadních materiálů ze zpracování měděné rudy na odkališti lomu Erdenet v Mongolsku. V rámci diplomové práce bylo provedeno několik laboratorních zkoušek. Deformační ...
 • Stavební jáma pro stanici metra Nemocnice Motol 

  Autor: Beneš Ondřej; Vedoucí práce: Masopust Jan; Oponent práce: Nosek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Autor zpracoval bakalářskou práci, která se zabývá stavební jámou a jejího řešení. Práce je tvořena geologií, geotechnikou a statikou nosných konstrukcí. Na začátku je vysvětlena geologie daného místa budoucího staveniště ...
 • Modernizace 4. železničního koridoru v úseku Votice - Tábor 

  Autor: Pecková Michaela; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Turanský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zajištění portálového zářezu a čelní stěny raženého portálu tunelu Mezno, který bude realizován v rámci modernizace IV. tranzitního železničního koridoru v České republice. ...
 • Dálnice D3 - tunel Luka 

  Autor: Josefik Daniel; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Komarnik Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zářezu předportálové oblasti a návrhem primárního ostění průzkumné štoly plánovaného tunelu Luka, který bude součástí dálnice D3. První část práce se zabývá zajištěním ...
 • PONAVIA Park - založení bytového domu v Brně 

  Autor: Outratová Kateřina; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Hamouzová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá založením bytového domu v lokalitě brněnského brownfieldu městské části Královo Pole. Předmětem práce je návrh a posouzení vhodných geotechnických konstrukcí zajišťujících stavební jámu. Následně ...
 • Posouzení stability čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách na přechodu mezi odvodněným a neodvodněným chováním 

  Autor: Hůlková Gabriela; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Ježek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce se zabývá stabilitou čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách při odvodněných a neodvodněných podmínkách. Pozornost je věnována především zeminám, které mohou v různých fázích ražby měnit své chování z ...
 • Posouzení skupiny pilot 

  Autor: Kašpar Antonín; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Ježek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem této diplomové práce je představení alternativního a světově využívaného způsobu výpočtu únosnosti skupin pilot či osamělých pilot na základě metody Aoki & Velloso. Tato velice efektivní metoda vyžaduje, jako hlavní ...
 • Hlubinné založení slínkového sila v obci Ladce na Slovensku 

  Autor: Špedlová Veronika; Vedoucí práce: Masopust Jan; Oponent práce: Staněk Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předmětem této práce je posouzení založení slínkového sila pro uskladnění 85 000 tun slínku, které bylo realizováno v obci Ladce v západním Slovensku. Práce porovnává výsledky statické zkoušky piloty, která byla provedena ...
 • Materiálové charakteristiky elektrárenského popílku vyztuženého rozptýlenými vlákny 

  Autor: Škara Vojtěch; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Vaníček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  Práce zkoumá zeminové kompozity, tedy zeminy s příměsí umělých náhodně rozptýlených výztužných elementů. V úvodní fázi je uvedena motivace pro využití takto zlepšených zemin a možnosti jejich uplatnění. Uvedena je rešerše ...
 • Návrh železničního tunelu Chotýčany 

  Autor: Turanský Daniel; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Butovič Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního a sekundárního ostění železničního tunelu Chotýčany, který je součástí plánované modernizace trati Nemanice I. - Ševětín v rámci IV. železničního koridoru. ...
 • Pažení stavební jámy pro objekt Visionary v Praze 

  Autor: Kroy Adam; Vedoucí práce: Kos Jan; Oponent práce: Kubeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce řeší varianty pažení stavební jámy, které slouží k založení administrativní budovy Visionary v Praze v Holešovicích. Úvodní část obecně pojednává o možnostech pažení stavebních jam a shrnuje jejich výhody ...
 • Numerické modelování ražby tunelu Joberg 

  Autor: Šlajs Petr; Vedoucí práce: Hilar Matouš; Oponent práce: Šach Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Obsahem této práce je vytvoření numerických modelů dvou příčných řezů silničního tunelu Joberg v Norsku. Pro výpočet této geotechnické úlohy byl použit program Plaxis 2D, který je založen na metodě konečných prvků. Modelované ...
 • Úloha geotechniky při návrhu integrovaných mostů 

  Autor: Sehnalová Pavlína; Vedoucí práce: Vaníček Ivan; Oponent práce: Kos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o integrovaných mostech z pohledu geotechniky. Práce popisuje typy integrovaných mostů, jejich vývoj a přednosti oproti tradičním mostům. Ve zkratce je popsán princip návrhu ...
 • Využití vláknobetonu pro primární ostění tunelu Považský Chlmec 

  Autor: Baláž Martin; Vedoucí práce: Hilar Matouš; Oponent práce: Růžička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem této diplomové práce je posouzení možnosti využití stříkaného vláknobetonu pro primární ostění dálničního tunelu Považský Chlmec a porovnání alternativního návrhu s realizovaným standardním řešením. Součástí práce ...
 • Pažení stavebních jam 

  Autor: Jirků Martin; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Vaněček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se v první části zabývá rešeršemi o historickém vývoji geologie hlavního města Prahy, monitoringu pažících konstrukcí a popisuje přehled vybraných pažících konstrukcí. Práce se ve druhé části zabývá ...

Zobrazit další