Collections in this community

Recent Submissions

 • Dům U Sixtů Kamzíková 7 (Praha 1) - dílčí fotogrammetrická dokumentace 

  Author: Vojtěch Křížek; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Dlesk Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá měřickou dokumentací vybrané části budovy domu U Sixtů nacházející se v ulici Kamzíkova 7 (Praha 1). Cílem této práce je popis sběru dat, vytvoření 3D modelu, ortofota, dílčích výkresů gotické ...
 • Analýza hvězdných katalogů Mezinárodního nebeského referenčního rámce 

  Author: Tereza Králová; Supervisor: Kostelecký Jakub; Opponent: Pavelka Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá realizacemi ICRF (International Celestial Reference Frame) a jejich porovnáním. Vzhledem k postupnému rozšiřování seznamu zdrojů, byly porovnávány ty, které se nacházejí ve více realizacích. ...
 • Analýza vývoje území okolo soutoku Vltavy a Sázavy ze starých map 

  Author: Filip Tomášek; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje území v okolí soutoku řek Vltavy a Sázavy mezi roky 1840, 1950 a 2020. Mapové listy z roku 1950 byly vektorizovány. Data z roku 2020 byla naimportována pomocí VFR Import. Z takto ...
 • Tvorba výkresové dokumentace baziliky poutního areálu Svatý Kopeček 

  Author: Pavel Korec; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tématem této bakalářské práce bylo praktické využití metody 3D laserového skenování za účelem vyhotovení části stavební výkresové dokumentace historického objektu baziliky poutního areálu Svatý Kopeček v Olomouci. Práce ...
 • Porovnání multispektrálních dat z RPAS a družicového snímače 

  Author: Tomáš Krauz; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se věnuje porovnání multispektrálních dat z RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) a družicového snímače. K tomuto účelu byla oblast Božídarské rašeliniště nasnímána pomocí dronu eBee od firmy ...
 • Analýza klimatologických charakteristik na Geodetické observatoři Pecný, Ondřejov 

  Author: Taťána Bláhová; Supervisor: Kostelecký Jakub; Opponent: Holešovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním klimatologických pozorování provedených na Geodetické observatoři Pecný, Ondřejov. První část obsahuje popis meteorologických veličin a způsobů jejich zaznamenávání. Dále jsou ...
 • Domy Havelská č.p.506/507 (Praha 1) - fotogrammetrická dokumentace podloubí 

  Author: Anna Tichá; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Poloprutský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá fotogrammetrickou dokumentací podloubí domů Havelská čp.506/507 na Praze 1. V práci je popsán průběh od terénních a kancelářských prací až po tvorbu výsledných výstupů. Těmi je výsledný 3D ...
 • Model hradu Zlenice 

  Author: Adéla Kučerová; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Línková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá sběrem dat a následným vypracováním digitálního 3D modelu zříceniny hradu Zlenice pomocí technologie laserového skenování a IBMR (Image Based Modeling and Rendering) pro dokumentaci historických ...
 • Možnosti detekce archeologických památek pod vodou 

  Author: Denisa Beliančinová; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Diplomová práca sa vo väčšej miere zaoberá témou dokumentácie objektov pod vodnou hladinou, zväčša využitím sonarového prieskumu. Okrajom sa dokumentácia týka využitia laserového skenovania a fotogrametrie pri dokumentácií ...
 • Klasifikace vybraných tříd pokrytí území z CORINE systému s využitím družicových dat Sentinel-2 

  Author: Lucie Stará; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Diplomová práce se věnuje klasifikaci problematických tříd zavlažovaná orná půda, pastviny a přírodní travní porosty. Klasifikace byla provedena ve třech evropských lokalitách (Španělsko, Makedonie, Turecko). Kromě optických ...
 • Analýza geodat pro tvorbu informačního modelu budov (BIM) 

  Author: Josef Pudil; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření 3D modelu kostela Všech svatých v obci Heřmánkovice. Pořízena byla data z laserového skeneru statického a mobilního, a dále i fotogrammetrická data z pozemního měření a dronu. Cílem ...
 • Virtuální skansen - prezentace modelů venkovských stavení 

  Author: Eva Frommeltová; Supervisor: Soukup Petr; Opponent: Čábelka Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá vizualizacemi 3D modelů venkovských stavení v prostředí webových stránek a virtuální reality. V rámci práce byl vytvořen digitální model stavení Kundratice č.p. 60 s využitím plánové dokumentace ...
 • Rozdíly výšek v systémech Bpv a EGM96 na základě modelů kvazigeoidu CR2005 a QGZÚ-2013 a dat GNSS-nivelace 

  Author: Zuzana Vaňková; Supervisor: Holešovský Jan; Opponent: Sebera Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato práce se zabývá výškovými systémy Bpv a EGM96. Vznikla za účelem zjistit rozdíl výšek pro ČR mezi těmito systémy pro potřeby civilního letectví. Výpočet výškového rozdílu je realizován jako rozdíl odlehlosti geoidu a ...
 • Časově proměnný gravitační signál z družicových drah prostorově lokalizovaný pomocí Kalmanovy filtrace 

  Author: Jakub Vynikal; Supervisor: Bezděk Aleš; Opponent: Sebera Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem této diplomové práce je proměnné gravitační pole Země vizualizované na síti trojúhelníků v podobě ekvivalentní výšky vodního sloupce. Data pro výpočet měla simulovat reálné měření družicemi (GRACE, Swarm aj.), ...
 • Určení výškových anomálií kvazigeoidu na profilu Štíty - Jablonné nad Orlicí 

  Author: Zbyněk Formánek; Supervisor: Holešovský Jan; Opponent: Lederer Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Diplomová práce testuje modely kvazigeoidu QGZÚ-2013 a CR-2005. Na kontrolním profilu Jablonné nad Orlicí – Štíty byla na deseti bodech provedena GNSS/nivelace za účelem určení výškové anomálie. Ta byla posléze porovnávána ...
 • 3D model skutečné a historické podoby hradu Pajrek 

  Author: Jan Štuiber; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Šádek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu skutečné a historické podoby hradu Pajrek a jejich vizualizací. Obsahem práce je zaměření hradu pomocí kombinace metod laserového skenování a fotogrammetrie. Naměřená data ...
 • Síťový dataset pohybu osob na území Prahy s využitím dat GTFS 

  Author: Tomáš Lauwereys; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Čtyroký Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním otevřených dat veřejné dopravy, které jsou ve formátu GTFS poskytovaných společností ROPID a pěší sítě od IPR Praha. V rámci práce je provedeno seznámení se s dostupnými daty a je ...
 • Porovnání klasifikace třídy spálenišť v časovém vývoji z dat družic Sentinel-2 s třídami CORINE systému 

  Author: Lucie Děkanová; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Zumr David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato diplomová práce je zaměřena na metody, které lze využít k detekci a analýze spálenišť pomocí dat družic Sentinel-2. Hlavním cílem této práce je porovnání klasifikovaných spálenišť pomocí řízené klasifikace v pětiletém ...
 • Využití blízké fotogrammetrie v podzemních prostorách spojené s moderními metodami vizualizace 

  Author: Martin Kýhos; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Cílem diplomové práce je za pomoci blízké fotogrammetrie získat prostorová data části podzemního prostoru bývalého uranového dolu v Dolní Rožínce, nyní v podzemním výzkumném pracovišti (PVP) Bukov, a ta vizualizovat v ...
 • Dantovo peklo jako ArcGIS story Map 

  Author: Josef Münzberger; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Seemann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Předložená diplomová práce pojednává o literárním konceptu Dantova Inferna, který zkoumá z hlediska kartografie. Analyzuje data obsažená v textu básně a vyvozuje z nich parametry, geometrii a matematické rovnice struktury ...

View more