Poslední příspěvky

 • Projekt, realizace a zhodnocení přesnosti kalibrační základny laserového skenování 

  Autor: Kuta Milan; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Šedina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací kalibrační základny pro pozemní laserové skenery. Navrhuje rozmístění odrazných štítků pro určení prostorové přesnosti a přesnosti určení délky laserovým skenerem. Zaměření kalibrační ...
 • Zásuvný modul QGIS pro terénní radiační průzkum 

  Autor: Kulovaná Tereza; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Komárek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce si klade za cíl zautomatizovat zpracování dat naměřených při~terénním radiačním průzkumu. Z mapy dávkových příkonů, resp. plošné aktivity, softwarový nástroj vygeneruje zjednodušené polygony ohraničující ...
 • Testování odezev a optimalizace vstupů mapových služeb ArcGIS Serveru 

  Autor: Pasovská Petra; Vedoucí práce: Janata Tomáš; Oponent práce: Soukup Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce je testování odezev webových mapových služeb v závislosti na různém nastavení uložení obrazových dat. Podstatou práce je komprimace rastrových podkladů do vybraných formátů a jejich následné testování. ...
 • Testování lokátorů pro vyhledávání inženýrských sítí 

  Autor: Zahradník David; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce popisuje testování lokátorů pro vyhledávání podzemních vedení pomocí elektromagnetické metody. K testování byla použita stavba vodovodu v Březnici u Příbrami a improvizované vedení v laboratoři na ...
 • Vývoj zařízení pro automatickou horizontaci 

  Autor: Hodík Štěpán; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Tesař Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě programu pro automatickou horizontaci přístroje ve výpočetním prostředí Matlab R2014a. Určení náklonů probíhá pomocí snímání krabicové libely digitálním mikroskopem a následné detekce ...
 • Zásuvný modul QGIS pro výpočet erozního smyvu na orné půdě 

  Autor: Novotný Radek; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem bakalářské práce je návrh softwarového nástroje pro výpočet a prezentaci erozního smyvu na orné půdě, který je podkladem pro agrotechnická a organizační opatření při projektování komplexních pozemkových úprav, případně ...
 • Zpracování a vizualizace objektů panství a velkostatků v 19.století 

  Autor: Hejduková Petra; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato práce se zabývá vektorizováním objektů z vybraných knižních zdrojů z 19. století a mapových značek druhého vojenského mapování v daných panstvích a velkostatcích. Pro zpracování a vizualizaci byl použit software ArcGIS ...
 • Vyhlazování spectrometrických dat 

  Autor: Millarová Petra; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Potůčková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Cílem práce je popsat metodu vyhlazování spektrometrických dat Savitzky-Golay filtrem a porovnat její vlastnosti s dalším filtrem, s klouzavým průměrováním. Součástí je i výpočet derivací a jejich využití pro porovnání ...
 • Webová mapová aplikace pro Český historický atlas 

  Autor: Suk Tomáš; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Diplomová práce se zabývá moderním zpracováním a prezentací geografických dat v prostředí webových mapových aplikací se zaměřením na využití u projektu Českého historického atlasu. První část je zaměřena na přehled vybraných ...
 • Distribuce a kontrola kvality GNSS dat v rámci národní a evropské výzkumné infrastruktury 

  Autor: Bezděka Petr; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce se zabývá problematikou distribuce a kontroly kvality GNSS dat v rámci nově vznikajících národních a evropských infrastruktur. Čtenář je seznámen s obecným významem výzkumných infrastruktur a je mu blíže ...
 • Příprava podkladů pro vyhotovení geometrických plánů 

  Autor: Zajícová Jana; Vedoucí práce: Benda Karel; Oponent práce: Zimmermann Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  V této práci jde o získání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu. Podklady se mohou získat několika způsoby. V této práci budou popsány dva způsoby získání dat. Prvním způsobem je prostřednictvím webové služby pro ...
 • Klášter Kladruby - zpracování mapové a plánové dokumentace 

  Autor: Zemánková Anna; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním mapových a plánových dokumentací kláštera Kladruby a jeho okolí. Byly zpracovány povinné císařské otisky map stabilního katastru, státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5000 a další ...
 • BIM v památkové praxi, možnosti a výzvy - kvalitativní výzkum současného stavu 

  Autor: Zikmundová Monika; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Synková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy, zabývající se možností zavedení informačního modelu budov BIM do oblasti památkové péče. Data pro provedení analýzy byla získána pomocí kvalitativního výzkumu vedeného ...
 • Zásuvný modul QGIS pro zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav 

  Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Votoček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Cílem této práce bylo vyvinout zásuvný modul QGIS pro zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav. Zásuvný modul byl napsán v programovacím jazyce Python, pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní byl použit ...
 • Zámek Mníšek pod Brdy - tvorba 3D modelu 

  Autor: Pecenová Markéta; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací a vytvořením 3D modelu zámku Mníšek pod Brdy. Jako podklad posloužily geodeticky zaměřené plány. První část práce je věnována historii zámku a jeho okolí. V dalších částech je ...
 • Zásuvný modul QGIS pro pozemní monitorování radiace 

  Autor: Kala Michael; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Češpírová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této bakalářské práce je implementace softwarového nástroje umožňujícího plánování optimálních tras pozemního monitorování radiace. Při únicích radioaktivních látek do ovzduší je specializovanými softwary spočtena ...
 • Tvorba programu pro opravu měření digitálního nivelačního přístroje na základě výstupu jeho systémové kalibrace 

  Autor: Chumanová Pavla; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Jiřikovský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou programu na opravování nivelačního měření na základě výstupů jeho systémové kalibrace. V úvodní části je pozornost věnována struktuře datových formátů, které tvoří výstupy z digitálních ...
 • Horní tvrz Kestřany (Písek) - měřická dokumentace vybrané části 

  Autor: Doležalová Kristýna; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Šedina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Bakalářská práce má za cíl vytvoření měřické dokumentace části Horní tvrze v Kestřanech pro upřesnění vzájemných prostorových vztahů jednotlivých navazujících částí objektu. V této bakalářské práci je zpracovávána část ...
 • Zpracování geometrického plánu 

  Autor: Mihalovičová Anna; Vedoucí práce: Benda Karel; Oponent práce: Votoček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Tato práce se zabývá zpracováním podkladů pro výuku v terénu z katastru nemovitostí. Práce je rozdělena do tří částí. První část seznamuje čtenáře se šesti programy, které řeší problematiku geometrických plánů. Druhá část ...
 • Dům Thunovská č.p. 181/III (Praha 1) - fotogrammetrická dokumentace vybrané části 

  Autor: Mikeš Jakub; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Poloprutský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Hlavní naplní této bakalářské práce je měřická dokumentace vybrané části objektu, jejímž výsledkem je osm jednotlivých fotoplánů a dva celkové fotoplány. K vytvoření fotoplánů se využily poznatky z jednosnímkové pozemní ...

Zobrazit další