Recent Submissions

 • Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách 

  Author: Bucek Lubomír; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Landa Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny souhrnné informace a historie ...
 • Geodetické zaměření a vytvoření 3D modelu Leopoldovy brány na Vyšehradě 

  Author: Igonin Anton; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Línková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením a vytvořením 2D a 3D modelů historického objektu Leopoldova brána, který se nachází v areálu Vyšehrad v městě Praha. Model je možno použít pro rekonstrukci brány. Je ...
 • Novoměstská radnice v Praze - měřická dokumentace Mázhausu 

  Author: Vášová Barbora; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Václavík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Tato diplomová práce se zabývá dokumentací prostoru Mázhausu Novoměstské radnice, která se nachází na Karlově náměstí v Praze. Cílem práce je vytvořit detailní prostorový model Mázhausu a vyhotovit dílčí stavební výkresy ...
 • Tvorba a prezentace map vývoje zástavby obce Velečín 

  Author: Münzberger Josef; Supervisor: Soukup Petr; Opponent: Poloprutský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Obsahem bakalářské práce je analýza vývoje zástavby v části katastrálního území Velečín podle dostupných mapových podkladů. Bakalářská práce popisuje vývoj katastrálních map na našem území s důrazem na 19. století, pojednává ...
 • Využití map pro analýzu vývoje zástavby obce 

  Author: Frommeltová Eva; Supervisor: Soukup Petr; Opponent: Zimová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Bakalářská práce se věnuje analýze vývoje zástavby obce Jasenná v 19. a 20. století prostřednictvím mapových podkladů z tohoto období. Práce zahrnuje přehled dostupnosti map 20. století a podrobný popis zpracování map. ...
 • 3D analýzy archeologické lokality 

  Author: Přibyl Tomáš; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Soukup Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování v minulosti získaných dat území hradiště Hrad u Čimelic. Tato data byla již jednou zpracována, a na základě této práce by mělo dojít k jejich upřesnění. Zadavatelem je paní PhDr. ...
 • Dům U Sixtů Kamzíková 7 (Praha 1) - fotogrammetrická dokumentace vybrané části 

  Author: Jákl Martin; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Dvořáček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním fotogrammetrické dokumentace vybrané části budovy Domů U Sixtů ve Starém Městě (Praha 1). Tato měřická dokumentace je vytvářena pro potřeby Státního památkového ústavu. Popisuje zvolený ...
 • Vývoj aplikace pro autonomní mapování dna vodních ploch 

  Author: Urik Jaroslav; Supervisor: Lukeš Zdeněk; Opponent: Kubricht Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Diplomová práce se zabývá vývojem softwaru sloužícímu k autonomní navigaci plavidla mapujícího dno vodního tělesa. Hlavním cílem projektu je automatizace postupu a snížení nároků na schopnosti uživatele ovládajícího plavidlo ...
 • Stahovací služba Atom 

  Author: Rokusek Jaromír; Supervisor: Souček Petr; Opponent: Doubrava Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  INSPIRE je iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je jednotná infrastruktura pro prostorová data. V rámci iniciativy INSPIRE jsou definovány tzv. stahovací služby. Stahovací službou se myslí technologie umožňující stažení ...
 • Analýza rytin bojišť třicetileté války - Litoměřice a Stará Boleslav 

  Author: Čejchanová Sára; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Soukup Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Diplomová práce se zabývá analýzou historických vyobrazení bojišť třicetileté války pocházejících z nakladatelství Matthäuse Mariana ve Frankfurtu nad Mohanem. Studovanými lokalitami, jsou Litoměřice a Stará Boleslav ...
 • Technologická a obsahová stránka elektronických atlasů s historickou tematikou - rešerše stavu a možností 

  Author: Bejvančická Kateřina; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Krejčí Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá rešerší historických webových atlasů, jejich popisem a hodnocením. Celkem bylo vybráno deset webových atlasů s historickou tematikou. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je stručně ...
 • Horní tvrz Kestřany (Písek) - měřická dokumentace vybrané části 

  Author: Richtrová Zuzana; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Křemen Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření měřické dokumentace části Horní tvrze v Kestřanech za účelem upřesnění vzájemných vztahů navazujících částí objektu. Jedná se o přízemí věže, prostory kaple a sklepní prostory pod ...
 • Distorze objektivu - možnosti odstranění jejího vlivu ze snímků 

  Author: Rýglová Hana; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Šafář Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  V této bakalářské práci jsou zkoumány různé možnosti odstranění vlivu distorze objektivů ze snímku. Přesnost fotoplánů vytvořených z upravených snímků byla dalším předmětem zkoumání. Testování proběhlo na rovinném testovacím ...
 • 3D dokumentace pozůstatků historické důlní těžby v okolí Horní Blatné 

  Author: Slívová Adina; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Matoušková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá dokumentací historické důlní těžby v okolí Horní Blatné v Karlovarském kraji pomocí 3D skeneru a dálkově pilotovaného letounu. Úvodní část práce se zabývá historií lokality, stručným popisem ...
 • Využití distribuovaných databázových systémů pro správu vektorových dat v GIS 

  Author: Krejčí Matěj; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Pytel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Cílem práce je návrh řešení pro zpracovaní vektorových dat velkého objemu z prostředí GRASS GIS a~jeho implementace. V práci jsou popsány principy systému Hadoop a~jeho komponent. Dále text navazuje rešerší nastrojů, které ...
 • Dům Thunovská č.p.181/III (Praha 1) - měřická dokumentace vybrané části 

  Author: Vášová Barbora; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Šedina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou prostorového modelu klenby a fotoplánu jedné stěny v místnosti v památkovém objektu - Dům Thunovská č. p. 181/III (Praha 1). V práci bude popsán postup zpracování prostorového modelu ...
 • Dokumentace historických vojenských terénních objektů; geofyzikální a geodetický průzkum zbytků fortifikačních staveb 

  Author: Hanák Petr; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Šedina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření měřičské dokumentace pro archeologický průzkum pěchotní reduty z třicetileté války, známé pod jménem Volarské šance. Byla provedena rekognoskace objektu zájmu. Poté proběhlo podrobné ...
 • Využití dat z leteckého laserového skenování pro vyhledávání a dokumentaci historických objektů 

  Author: Levínský Jakub; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Hůlková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tématem této bakalářské práce bylo využití dat leteckého laserového skenování (LLS) pro vyhledávání a dokumentaci historických objektů v oblasti "Východ". Využitá data stínovaného reliéfu byla zapůjčena od ČÚZK, tato data ...
 • Hrad Buchlov a zámek Buchlovice - zpracování mapové a plánové dokumentace 

  Author: Přibylová Jana; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tématem této bakalářské práce je shromáždění a zpracování mapových a plánových podkladů pro zámek Buchlovice, hrad Buchlov a jejich okolí v období od 19. století až do poloviny 20. století. Jako významné materiály byly ke ...
 • Hrad Grabštejn (Liberec) - měřická dokumentace vybrané části 

  Author: Pexa Ladislav; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chmelíř Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato práce, je součástí disertační práce Mgr. Miroslavy Cejpové výsledky práce jí poslouží pro stavebně historické bádání. Cílem této bakalářské práce je vytvoření měřické dokumentace vybraných částí hradu Grabštejn (Liberec) ...

View more