Collections in this community

Recent Submissions

 • Tvorba tematických map s využitím nových vizualizačních metod 

  Author: Taťána Bláhová; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Seemann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Diplomová práce se zabývá netradičními vizualizačními metodami tematické kartografie. Jsou zde vymezeny a popsány běžně používané metody a dále metody nové (méně tradiční). U netradičních metod jsou popsána specifika jejich ...
 • Analýza systému SQLTutor a možnosti pro nasazení systému v předmětu Informatika3 

  Author: Kateřina Chromá; Supervisor: Pytel Jan; Opponent: Slabý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Práce se zabývá analýzou již existující aplikace SQLTutor. Tato aplikace už se několik let úspěšně využívá ve výuce SQL jazyka v předmětu Informatika 2 (155IN2G). Vzhledem k pozitivním zkušenostem studentů s užíváním ...
 • Možnosti tvorby dopravních schematických map v programu OCAD 

  Author: Anna Zikešová; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Zimová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá tvorbou dopravní mapy. Obsahuje základní teorii o tematických mapách, jejich dělení a charakteristiky. Hlavní náplní práce je vytvořit metodiku pro tvorbu tematické mapy v programu ...
 • Analýza kartografických zkreslení zobrazení světa 

  Author: Jan Koudelka; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Tato bakalářská práce si kladla za cíl provést analýzu kartografických zobrazení světa na základě kartografických zkreslení. V teoretické části práce pojednává obecně o pojmech kartografické zobrazení, kartografické ...
 • Možnosti úpravy dat LiDAR pro přípravu modelu terénu z předindustriální éry 

  Author: Jakub Zamazal; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Cajthaml Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Tato práce se zabývá možnostmi úpravy LiDARových dat pro tvorbu modelu terénu z předindustriální doby. Konkrétně se zabývá odstraněním železničních tratí ze současného modelu terénu. Popisuje metodu vybrání železničního ...
 • Určení objemu náspu metodou laserového skenování 

  Author: Nikola Svobodová; Supervisor: Šedina Jaroslav; Opponent: Poloprutský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Bakalářská práce se zabývá sběrem dat a následným vypracováním digitálního modelu terénu náspu pomocí technologie laserového skenování a GNSS pro určení kubatury. Práce byla rozdělena do 5 částí. První část popisuje laserové ...
 • Automatické georeferencování topografických map 

  Author: Vojtěch Müller; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Mužík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření programu, který bude automaticky georeferencovat historické topografické mapy ČR v měřítku 1:10 000. Tento program nejprve hromadně otevře naskenované mapy a následně automatizovaně ...
 • Kartografické zpracování změn funkčního využití krajiny v okolí řeky Vltavy a jejího rekreačního potenciálu 

  Author: Antonín Předota; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Cajthaml Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje krajiny v okolí řeky Vltavy během let 1840, 1950 a 2021. Vektorizované mapové podklady byly použity pro analýzu změn ve využití ploch a výsledky analýzy byly vhodně vizualizovány. ...
 • Zaměření vlícovacích bodů pro mobilní laserové mapování v lokalitách mimo dostupnost technologie GNSS 

  Author: Martina Kulíková; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Línková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením vlícovacích bodů pro mobilní laserové mapování v lokalitách mimo dostupnost technologie GNSS. Práce obsahuje popis laserového skenování, vlícovacích bodů a Digitální technické mapy ...
 • Fotogrammetrická dokumentace části lomu Velké Hydčice (okres Klatovy) 

  Author: Štěpán Šedivý; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Běloch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Bakalářská práce se zabývá fotogrammetrickou dokumentací části lomu Velké Hydčice-Hejná, s využitím dostupného bezpilotního leteckého prostředku. V práci je řešena vhodnost této metody pro tvorbu důlně měřické dokumentace, ...
 • Porovnání výsledků měření GNSS s užitím systémů EGNOS a EDAS 

  Author: Josef Jehlička; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Krůta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Tato práce se zaměřuje na monitorování přesnosti měření GNSS s užitím systémů EGNOS a EDAS, které jsou navrženy k vylepšení přesnosti a spolehlivosti GNSS signálů pro civilní účely. Cílem je sledovat data, která budou ...
 • Detailní fotogrammetrická dokumentace ostří kamenického nástroje 

  Author: David Šleis; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Poloprutský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Cílem této bakalářské práce je provést důkladnou rešerši na téma využívaných metod a postupů v oblasti dokumentace velmi blízkou fotogrammetrií, prozkoumat možnosti a hranice její aplikace při detailní dokumentaci ostří ...
 • Vzdálené řízení statických stanic GNSS 

  Author: Kateřina Boudová; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Běloch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Tato práce se věnuje vzdálenému monitorování statických stanic GNSS. Monitorování je založeno na správě dat ze stanic, které jsou permanentně zajištěné. Data ze stanic jsou ukládána do databáze, ze které se později čerpá ...
 • Využití prostředků RPAS pro detekci archeologických objektů termálním snímkováním 

  Author: Barbora Dvořáková; Supervisor: Šedina Jaroslav; Opponent: Zahradník David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Tato práce se zaměřuje na zkoumání možností využití prostředků RPAS a termálního snímkování pro detekci archeologických objektů. Teoretická část práce se zaměřuje na popis principů RPAS. Dále se v teoretické části práce ...
 • Kartografické zpracování vybraných aspektů epidemie nemoci Covid-19 

  Author: Kateryna Shvets; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Justová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Bakalářská práce se věnuje vizualizaci vybraných aspektů COVID-19 pomocí metod časového mapování. Konečným produktem bude 9 animací zobrazujících vývoj aspektů COVID-19 v čase ve střední Evropě, Africe a jedna pro celkový ...
 • Zaměření a vyhotovení digitální technické mapy 

  Author: Ondřej Váňa; Supervisor: Tauchman Martin; Opponent: Formánek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Práce se věnuje IS DMVS. Její hlavní náplní je zaměření různými technologiemi na zadané lokalitě a vyhotovení dokumentace DTM kraje podle aktuálně platné vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Dokumentace ...
 • Hrad Týnec nad Sázavou - dílčí měřická dokumentace 

  Author: Pavel Korec; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Dvořáček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tématem této diplomové práce bylo praktické využití různých geodetických metod pro vytvoření dílčí měřické dokumentace hradu v Týnci nad Sázavou. V rámci práce bylo vytvořeno několik různých výstupů, které byly průběžně ...
 • Náhrobník sv. Vintíře (klášter Břevnov) - tvorba 3D modelu s informační nadstavbou 

  Author: Alice Adamcová; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Šafář Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato diplomová práce se zabývá nalezením nejefektivnějšího způsobu dokumentace kamenného náhrobníku s ohledem na vytvoření informační nadstavby v podobě klasifikace a vizualizace. Veškeré práce jsou popisovány na náhrobníku ...
 • Využití PBR textur při popisu vlastností stavebních konstrukcí 

  Author: Adéla Kučerová; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Vurbsová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Diplomová práce představuje alternativní postup zpracování pořízených fotogrammetrických snímků, které poskytují možnost práce s větší plochou a vyšší přesností, za účelem získání dodatečných informací o objektech – ...
 • Porovnání hyperspektrálních a multispektrálních dat ze satelitních a leteckých senzorů 

  Author: Tomáš Krauz; Supervisor: Matoušková Eva; Opponent: Hůlková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato diplomová práce se věnuje porovnání hyperspektrálních a multispektrálních dat z družicových a leteckých senzorů. Pro porovnání dat byla vybrána oblast Národního parku Šumava. Byla použita data z hyperspektrální družice ...

View more