Collections in this community

Recent Submissions

 • Dokumentace historických objektů moderními metodami geomatiky 

  Author: Pane Kuzmanov; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Tato diplomová práce představuje využití a integraci moderních technologií geomatiky k získání a zpracování dat kostela svatého Panteleimona, který se nachází nedaleko Skopje v Makedonii. Věnuje se přípravě rozšířené ...
 • Vyhotovení geomatrického plánu pro rozdělení pozemnku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

  Author: Tomáš Chmelíček; Supervisor: Tauchman Martin; Opponent: Valenta Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou geometrického plánu v teoretické rovině a také v rámci praktického příkladu. Cílem práce je vytvoření geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k ...
 • Kamera Raspberry PI HQ pro fotogrammetrii 

  Author: Sára Andršová; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Hodač Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením nového experimentálního zařízení a jeho využitím ve fotogrammetrii z hlediska přesnosti a kvality výstupu. V první části práce lze najít stručný popis fotogrammetrie v dnešním i ...
 • Mapa fotbalových klubů v Anglii 

  Author: Adam Kotyk; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou mapy fotbalových klubů v Anglii netradičními metodami tematické kartografie. Výsledné dílo je složeno ze tří map, kdy každá je vytvořena za použití jiné metody. Vybranými metodami zpracování ...
 • Vyhotovení dokumentace podrobného měření pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním 

  Author: Alena Podzimková; Supervisor: Tauchman Martin; Opponent: Housarová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato práce se věnuje měřické části obnovy katastrálního operátu formou nového mapování. Obsahem je zpracování naměřených dat, vyhotovení měřického náčrtu a následné porovnání s měřickým náčrtem záznamu podrobného měření ...
 • Vývoj digitálního odometru a tachometru na platformě Arduino 

  Author: Vojtěch Remeš; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Hodík Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj low-cost zařízení, které dokáže určovat relativní polohu v místní souřadnicové soustavně. Toho je docíleno pomocí čtení dvou inkrementálních rotačních elektrooptických enkodérů, z nichž ...
 • Využití Matlab Mapping Toolbox ve vybraných úlohách kartografie 

  Author: Jakub Šnopl; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Tobiáš Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením řady kartografických úloh pomocí softwaru Mapping Toolbox, jenž je nadstavbou programu Matlab. Součástí práce je souhrn a popis funkcionality produktu, popis řešení jednotlivých úloh ...
 • Využití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklé obce Zhůří 

  Author: František Mužík; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Brus Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem této diplomové práce je vizualizace zaniklé šumavské obce Zhůří s využitím rozšířené reality sledované v prostředí mobilní aplikace vytvořené v herním enginu Unity. Součástí aplikace je taktéž mapa a sekce s historickými ...
 • Využití strojového učení v oblasti geodézie a kartografie 

  Author: Jan Kučera; Supervisor: Pytel Jan; Opponent: Doubrava Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato práce se věnuje tématu strojového učení a jeho možného využití do jiných oblastí jako je geodézie. V první části práce je rozebrána stručná a základní teorie a v části druhé je pak část praktická zaobírající se ...
 • Geometrický plán z pohledu zpracování v různém geodetickém software 

  Author: Sabina Kličková; Supervisor: Tauchman Martin; Opponent: Valenta Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem diplomové práce je postup tvorby geometrických plánů a porovnání postupů v různých geodetických výpočetních programech. V diplomové práci jsou tvořeny dvě varianty geometrických plánů: Geometrický plán pro rozdělení ...
 • Zhodnocení a inovativní vyrovnání map prvního vojenského mapování 

  Author: Monika Křížová; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Třasák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývá vyrovnáním map prvního vojenského mapování metodou thin plate spline. V práci je popsán postup, jímž byla vytvořena bezešvá mapová vrstva z naskenovaných ...
 • Zpracování a analýza dat z absolutních gravimetrů pomocí aplikace v Python 

  Author: Jakub Šimek; Supervisor: Kostelecký Jakub; Opponent: Lederer Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvářením aplikace pro zpracování dat z absolutních gravimetrů FG5 a FG5X od firmy Micro-g LaCoste. V úvodu je shrnuto, co je gravimetrie a k čemu slouží. Poté je popsán absolutní gravimetr ...
 • Využití konceptu BIG data v oblasti Geodézie a Kartografie 

  Author: Martin Vajner; Supervisor: Pytel Jan; Opponent: Koska Bronislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem diplomové práce je analýza využití nástrojů pro zpracování Big data v oblasti geodézie a kartografie. Práce je zaměřena na využití analytického nástroje Apache Spark (sparc.apache.org) používaného spolu s programovacím ...
 • Státní zámek Valeč (Karlovy Vary) - měřická dokumentace skleníku 

  Author: Sabina Belecká; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chmelíř Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Diplomová práce se zabývá měřickou dokumentací skleníku v areálu Státního zámku Valeč. Toto téma vzniklo ve spolupráci se správou zámku a pracovníkem Národního památkového ústavu. Na začátku práce je popsána lokalita a ...
 • Využití cloudových a softwarových nástrojů pro zpracování dat DPZ 

  Author: Svetlana Usik; Supervisor: Pacina Jan; Opponent: Roučková Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování dat DPZ v desktopovém a cloudovém softwaru. Práce popisuje teoretické základy DPZ, poskytuje přehled o datech a softwarech pro jejich zpracování. Pro práci byla použita ...
 • Návrh autonomního sensoru polohy a druhotného určení parametrů atmosféry s využitím low-cost GNSS přijímače 

  Author: Lukáš Běloch; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Václavovic Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato práce se věnuje návrhu a realizaci Low-cost GNSS zařízení pro autonomní sledování polohy a určení parametrů atmosféry. Úvodní část se zabývá samotnou technologií GNSS, popisem komunikačních protokolů a návrhem GNSS ...
 • Zpracování a vizualizace laserových dat z expedice Maroko 2020 

  Author: Lukáš Fogl; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Diplomová práce se zabývá dokumentací historického objektu za pomoci malých laserových skenerů a prezentací výsledků v prostřední virtuální reality. Zaměřena a zpracována byla synagoga v osadě Bni Sbih, oblast Drâa-Tafilalet ...
 • Dům č.p. 506 Krále Jiřího z Poděbrad (Cheb) - dílčí měřická dokumentace krovu 

  Author: Petr Kučera; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chaloupka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá měřením a tvorbou modelu historického krovu domu č. p. 506 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Krov byl zaměřen skenovacím systémem a vybrané dílčí prvky krovu byly nasnímány fotoaparátem ...
 • Měřická dokumentace krovu metodou 3D skenování - specifika sběru a zpracování dat 

  Author: Jiří Mrkvička; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Zíma Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato práce pojednává o vyhodnocení a úpravě bodového mračna historického krovu v Chebu pořízeného jednoduchým laserovým skenerem. Práce má sloužit jako návod pro zpracování mračna za účelem získání vhodných výsledků ...
 • Dokumentace opuštěné americké letecké základny z 2.světové války Bluei East II v Grónsku 

  Author: Jan Hrubý; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá popisem opuštěných amerických vojenských základen v Grónsku, především leteckou vojenskou základnou Bluie East II. Cílem je zpracování pořízených dat z expedice z roku 2019 a následné vytvoření ...

View more