Poslední příspěvky

 • Využití geomatických metod pro dokumentaci polního vojenského opevnění 

  Autor: Fáber Marek; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hůlková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Úkolem bakalářské práce je navrhnutí možných metod měření polního vojenského opevnění ze třicetileté války u Černošína, provedení dokumentace objektu a jeho jednoduchý průzkum. Bylo provedeno zaměření polního vojenského ...
 • Využití RPAS pro dokumentaci a průzkum archeologické lokality 

  Autor: Janovský Michal; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Šedina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem bakalářské práce je představit technologii RPAS a její využití pro dokumentaci a průzkum archeologické lokality. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá historií, vývojem, rozdělením a legislativou v ...
 • Moderní možnosti zpracování historických fotografických dat ze syrského Aleppa 

  Autor: Zachariáš Jan; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato diplomová práce se zabývá katalogizací měřických a fotografických dat z Umajjovské mešity, pořízených v roce 1999 v syrském Aleppu. Dále se zabývá tvorbou digitálního modelu vybraných částí mešity a následným vytvořením ...
 • Časoprostorové analýzy města Soluně 

  Autor: Gajzler Šimon; Vedoucí práce: Halounová Lena; Oponent práce: Cajthaml Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování historických map města Soluně z~let 1784, 1909 a 1943. Popisuje tedy jejich transformaci do souřadnicového systému a následnou vektorizaci budov s~využitím nástrojů automatické ...
 • Dokumentace historické klenby moderními geodetickými metodami 

  Autor: Šlaufová Zuzana; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hůlková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá dokumentací historické klenby baziliky sv. Markéty v Břevnově z dat získaných laserovým skenováním a fotogrammetrickou metodou IBMR. Hlavním výsledkem práce je vrstevnicový plán klenby a ...
 • Projekt, realizace a zhodnocení přesnosti kalibrační základny laserového skenování 

  Autor: Kuta Milan; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Šedina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací kalibrační základny pro pozemní laserové skenery. Navrhuje rozmístění odrazných štítků pro určení prostorové přesnosti a přesnosti určení délky laserovým skenerem. Zaměření kalibrační ...
 • Zásuvný modul QGIS pro terénní radiační průzkum 

  Autor: Kulovaná Tereza; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Komárek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce si klade za cíl zautomatizovat zpracování dat naměřených při~terénním radiačním průzkumu. Z mapy dávkových příkonů, resp. plošné aktivity, softwarový nástroj vygeneruje zjednodušené polygony ohraničující ...
 • Testování odezev a optimalizace vstupů mapových služeb ArcGIS Serveru 

  Autor: Pasovská Petra; Vedoucí práce: Janata Tomáš; Oponent práce: Soukup Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce je testování odezev webových mapových služeb v závislosti na různém nastavení uložení obrazových dat. Podstatou práce je komprimace rastrových podkladů do vybraných formátů a jejich následné testování. ...
 • Testování lokátorů pro vyhledávání inženýrských sítí 

  Autor: Zahradník David; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce popisuje testování lokátorů pro vyhledávání podzemních vedení pomocí elektromagnetické metody. K testování byla použita stavba vodovodu v Březnici u Příbrami a improvizované vedení v laboratoři na ...
 • Vývoj zařízení pro automatickou horizontaci 

  Autor: Hodík Štěpán; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Tesař Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě programu pro automatickou horizontaci přístroje ve výpočetním prostředí Matlab R2014a. Určení náklonů probíhá pomocí snímání krabicové libely digitálním mikroskopem a následné detekce ...
 • Zásuvný modul QGIS pro výpočet erozního smyvu na orné půdě 

  Autor: Novotný Radek; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem bakalářské práce je návrh softwarového nástroje pro výpočet a prezentaci erozního smyvu na orné půdě, který je podkladem pro agrotechnická a organizační opatření při projektování komplexních pozemkových úprav, případně ...
 • Zpracování a vizualizace objektů panství a velkostatků v 19.století 

  Autor: Hejduková Petra; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato práce se zabývá vektorizováním objektů z vybraných knižních zdrojů z 19. století a mapových značek druhého vojenského mapování v daných panstvích a velkostatcích. Pro zpracování a vizualizaci byl použit software ArcGIS ...
 • Vyhlazování spectrometrických dat 

  Autor: Millarová Petra; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Potůčková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Cílem práce je popsat metodu vyhlazování spektrometrických dat Savitzky-Golay filtrem a porovnat její vlastnosti s dalším filtrem, s klouzavým průměrováním. Součástí je i výpočet derivací a jejich využití pro porovnání ...
 • Webová mapová aplikace pro Český historický atlas 

  Autor: Suk Tomáš; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Diplomová práce se zabývá moderním zpracováním a prezentací geografických dat v prostředí webových mapových aplikací se zaměřením na využití u projektu Českého historického atlasu. První část je zaměřena na přehled vybraných ...
 • Distribuce a kontrola kvality GNSS dat v rámci národní a evropské výzkumné infrastruktury 

  Autor: Bezděka Petr; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce se zabývá problematikou distribuce a kontroly kvality GNSS dat v rámci nově vznikajících národních a evropských infrastruktur. Čtenář je seznámen s obecným významem výzkumných infrastruktur a je mu blíže ...
 • Příprava podkladů pro vyhotovení geometrických plánů 

  Autor: Zajícová Jana; Vedoucí práce: Benda Karel; Oponent práce: Zimmermann Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  V této práci jde o získání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu. Podklady se mohou získat několika způsoby. V této práci budou popsány dva způsoby získání dat. Prvním způsobem je prostřednictvím webové služby pro ...
 • Klášter Kladruby - zpracování mapové a plánové dokumentace 

  Autor: Zemánková Anna; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním mapových a plánových dokumentací kláštera Kladruby a jeho okolí. Byly zpracovány povinné císařské otisky map stabilního katastru, státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5000 a další ...
 • BIM v památkové praxi, možnosti a výzvy - kvalitativní výzkum současného stavu 

  Autor: Zikmundová Monika; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Synková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy, zabývající se možností zavedení informačního modelu budov BIM do oblasti památkové péče. Data pro provedení analýzy byla získána pomocí kvalitativního výzkumu vedeného ...
 • Zásuvný modul QGIS pro zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav 

  Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Votoček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Cílem této práce bylo vyvinout zásuvný modul QGIS pro zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav. Zásuvný modul byl napsán v programovacím jazyce Python, pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní byl použit ...
 • Zámek Mníšek pod Brdy - tvorba 3D modelu 

  Autor: Pecenová Markéta; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací a vytvořením 3D modelu zámku Mníšek pod Brdy. Jako podklad posloužily geodeticky zaměřené plány. První část práce je věnována historii zámku a jeho okolí. V dalších částech je ...

Zobrazit další