Collections in this community

Recent Submissions

 • Most přes řeku Sázavu ve Čtyřkolech 

  Author: Adam Kyp; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Foglar Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem této bakalářské práce je návrh náhrady stávajícího mostu přes řeku Sázavu v obci Čtyřkoly. V úvodní části práce jsou vypsány základní údaje o lokalitě objektu, které ovlivnily finální návrh konstrukčního řešení mostu ...
 • Návrh dvoukolejného železničního mostu z UHPFRC prefabrikátů 

  Author: Jiří Klír; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Škarda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce předpjatého dvoukolejného železničního mostu z UHPFRC prefabrikátů. Most je osově symetrický o třech polích s celkovým rozpětím 189 m, rozpětím krajního ...
 • Návrh dálničního mostu budovaného na přestavné skruži 

  Author: Tomáš Čihulek; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Jiříček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce je zaměřena na návrh mostní konstrukce z předpjatého železobetonu na Slovensku v místě, kde rychlostní silnice R2 u obce Lovinobaňa překonává silnici III/508036. Práce navazuje na podklady z předchozího ...
 • Návrh dálničního mostu se zohledněním postupu výstavby 

  Author: Anna Hrubá; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Göringer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem této diplomové práce je návrh dálničního mostu se zohledněním postupu výstavby. Vybranou variantou je železobetonový obloukový most s rovnými vzpěrami a železobetonovou mostovkou. Je vypracován statický výpočet se ...
 • Lávka přes Labe v Hradci Králové 

  Author: Tomáš Vízner; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanus Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem této práce bylo provést koncepční návrh lávky pro pěší přes řeku Labe v Hradci Králové, posoudit hlavní nosné prvky konstrukce, vypracovat základní výkresovou dokumentaci a postup výstavby. Byla navržena betonová ...
 • Studie vlivu šikmosti na návrh integrovaného mostu 

  Author: Stanislav Mašek; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Předmětem bakalářské práce je na základě šikmosti integrovaného mostu vyhodnotit vzniklé vnitřní síly a rozšířit si tím znalosti v oblasti chování konstrukcí. V rámci bakalářské práce bylo vytvořeno pět výpočetních modelů ...
 • Návrh mostní konstrukce na dálnici D4 

  Author: Matouš Kosina; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Předmětem práce je návrh nosné konstrukce předpjatého betonového dálničního mostu o třech polích. Práce je tvořena technickou zprávou, statickým výpočtem, příslušnými posudky a výkresovou dokumentací. Výsledkem práce je ...
 • Návrh mostní konstrukce přes železniční trať 

  Author: Ondřej Nekl; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Hájek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Bakalářská práce se skládá ze statického výpočtu s popisem prefabrikovaných nosníků a výkresové dokumentace. Obsahem bakalářské práce je statický návrh a posouzení konstrukce silničního jednopolového mostu v úseku komunikace ...
 • Metody urychlování tvrdnutí betonu 

  Author: Markéta Škorpilová; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Šeps Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Moje bakalářská práce se nazývá „Metody urychlování tvrdnutí betonu“ a skládá se ze dvou částí, teoretické a experimentální. Teoretická část se především zaměřuje na proces hydratace cementu a na všechny faktory, které ...
 • Vliv povrchové úpravy na pevnost rozhraní betonových vrstev 

  Author: Michaela Jelínková; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Horáková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií 3D tisku betonu a jejím využitím ve stavebnictví. V úvodu shrnuje aktuální poznatky z vědeckých databází k chování a pevnosti rozhraní betonových vrstev při tisku metodou vytlačování ...
 • Vyztužování betonových konstrukcí sítěmi a prostorovou výztuží 

  Author: Miroslava Chovanová; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Práce se věnuje vyztužování betonových prvků se zaměřením na typy vyztužovacích prvků v provádění. V druhé kapitole jsou představeny varianty vyztužovacích prvků dle použitých materiálů a základního rozdělení. Třetí kapitola ...
 • Konstrukční řešení parkovacího domu, Praha, Černý Most 

  Author: Daniel Kocour; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šeps Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii bílé vany s následným podrobným návrhem podzemního podlaží bytového domu. V první části práce je proveden předběžný statický výpočet nosných konstrukcí objektu. Druhá část ...
 • Administrativní budova Praha - Ruzyně 

  Author: Adéla Milotová; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Tipka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  V Bakalářské práci je zpracován předběžný statický návrh nosných železobetonových konstrukcí administrativní budovy a také 3D model. V dalších kapitolách je stanoven různými způsoby průhyb desky a šířka trhlin a výsledky ...
 • Studie chování stěn zhotovených aditivní technologií 

  Author: Panajotis Marios Elia; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Losík Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá 3D tiskem betonových konstrukcí. Prvním cílem bylo zpracovat rešerši. Ta obsahuje shrnutí podstaty aditivní technologie, nejčastěji užívané metody a popisuje chování tištěných objektů v ...
 • Pracovní spáry a smršťovací pásy betonových konstrukcí 

  Author: Ian Crowther; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku provádění pracovních spár a smršťovacích pásů. Ze začátku se práce zabývá spojením betonových vrstev odlišného stáří. Následně jsou popsány a rozděleny jednotlivé typy styků ...
 • Konstrukční řešení objektu vysokoškolských kolejí, Praha - Holešovice 

  Author: Jakub Molčan; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Musil Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Práca sa zaoberá problémom návrhu zvislých nosných konštrukcií v objekte, kde je výrazná zmena konštrukčného systému. V dôsledku týchto zmien vznikajú v zvislých nosných konštrukciách tzv. diskontinuity a poruchové oblasti. ...
 • Analýza napětí kritických oblastí stěnových nosníků 

  Author: Jaroslav Pospíchal; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Schwarz Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stěnových nosníků. Na základních typech stěnových nosníků jsou ukázány průběhy napětí a principy sestavování modelů z náhradní příhradoviny. Tyto poznatky jsou pak aplikovány na ...
 • Železobetonové stropní desky s otvorem 

  Author: Martin Doležal; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Schwarz Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou otvorů v železobetonových stropních deskách. V první části jsou popisovány typy jednotlivých otvorů, vliv tvaru na průběh napětí na desce. Je zde také popisovaná výztuž v oblasti ...
 • Konstrukční návrh objektu Vila Vista, Praha 

  Author: Hana Sedláčková; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Vašková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem železobetonové konstrukce rodinné vily a dále podrobným návrhem a posouzením rámu v podzemním podlaží objektu. V práci jsou porovnány hodnoty vnitřních sil v rámu pro modely s ...
 • Návrh nosné konstrukce bytového domu 

  Author: Ondřej Přikryl; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Holan Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem této bakalářské práce je zpracování statické části projektu na bytový dům v Mariánských Lázních. První část práce se skládá z technické zprávy a podrobného statického výpočtu. Druhá část práce je věnována výkresové ...

View more