Novinky

Department of Concrete and Masonry Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh fotbalové tribuny 

  Autor: Lavko Martin; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Hanzlová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Táto bakalárska práca predkladá návrh staticky nosných častí a prvkov futbalovej tribúny. Návrh je zameraný na konštrukčné prvky zo železobetónu, doplnené v najexponovanejších miestach a pri väčších rozpätiach, najmä pri ...
 • Autosalon, Louny 

  Autor: Musil Luboš; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Vodička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tématem bakalářské práce je návrh nosných prvků prefabrikované železobetonové haly. Veškeré nosné prvky jsou navrženy předběžně. Vazník je navržen podrobně se zaměřením na mezní stav použitelnosti. Průřez vazníku a jeho ...
 • Návrh a posouzení konstrukčního systému bytového domu obytného souboru "Jeremiášova" 

  Autor: Patrman Martin; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Kaštánek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukčního systému bytového domu v obytném komplexu Jeremiášova. Práce je zaměřena na detailní návrh železobetonové desky nad 1.PP. Tato deska je navržena jako lokálně podepřená. ...
 • Design of verical load-bearing elements in structural system changing along height 

  Autor: Vrzáň Jakub; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Štemberk Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Práce se zabývá návrhem svislých nosných prvků v budově s výraznou změnou konstrukčního systému. Tato změna způsobuje diskontinuity svislých nosných konstrukcí. Provedena byla rešerše jednotlivých návrhových přístupů, ...
 • Trojská lávka 

  Autor: Klimeš Ondřej; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Hanuš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-24)
  Práce se zabývá návrhem Trojské lávky v Praze přes řeku Vltavu. První část je variantní řešení, kde je navrženo pět variant, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je dále rozvedena a posouzena v dalších částech práce. Další ...
 • Funkce povrchových úprav betonových konstrukcí 

  Autor: Roškotová Kateřina; Vedoucí práce: Kohoutková Alena; Oponent práce: Hanzlová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku povrchových úprav betonových konstrukcí, jejich funkce a možnosti aplikace. Návrh betonové směsi ovlivňuje vlastnosti konstrukce a zajišťuje primární ochranu konstrukce v ...
 • Analýza vlivu stáří cementu na vybrané vlastnosti 

  Autor: Tancošová Lucie; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Števula Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti cementu jako pojiva do betonu, zejména vliv stáří na vybrané parametry. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část obsahuje základní informace o ...
 • Vyšetřování deformací železobetonového komorového nosníku raného stáří 

  Autor: Šonka Štěpán; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Mašek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Vyšetřování deformací železobetonových monolitických konstrukcí je aktuální téma vzhledem k dnes běžnému požadavku investorů na urychlení výstavby. Praktický cíl spočívá v určení doby, kdy je možno konstrukci odbednit a ...
 • Administrativní budova, Brno 

  Autor: Skalický Filip; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Tipka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Obsahem bakalářské práce je předběžný návrh nosných prvků administrativní budovy. Podrobný výpočet železobetonové monolitické lokálně podepřené stropní desky typického podlaží. Vnitřních sily jsou spočítány pomocí programu ...
 • Objekt truhlárny, Slaný 

  Autor: Škoda Zbyněk; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Fidranský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je předběžný návrh nosné železobetonové konstrukce administrativní části budovy truhlárny na základě existující architektonické studie objektu. Řešená část objektu má 2 nadzemí podlaží. Dále ...
 • Analýza vyztužování nosníků s ozubem 

  Autor: Rymeš Jiří; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Kulhavý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Technologie prefabrikovaných železobetonových konstrukcí nachází svoje uplatnění při výstavbě občanských i dopravních staveb. Jedním z typických detailů pro tento druh výstavby je uložení nosníku na krátkou konzolu pomocí ...
 • Silniční most přes řeku Berounku v Plzni 

  Autor: Malecký Tomáš; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Čítek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Předmětem této práce je návrh alternativní mostní konstrukce k nově otevřenému mostu na silnici II/231 mezi Plzní a silnicí I/20. Podmínkou bylo zachovat polohu opěr, příčný řez a světlou výšku. Navržen je obloukový most ...
 • Problematika návrhu základové desky jako bílé vany 

  Autor: Zikmundová Markéta; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato práce je tvořena dvěma hlavními částmi, rešeršní a návrhovou. V první části je přiblížena problematika bílých van, jejich návrhu, provádění a sanací. Česká norma ani směrnice tuto problematiku neřeší, proto jsou v ...
 • Administrativní budova firmy Strabag, Rychnov nad Kněžnou 

  Autor: Vyskočil Daniel; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šeps Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tématem bakalářské práce je návrh výztuže lokálně podepřené stropní desky 1NP v Administrativní budově Strabag v Rychnově nad Kněžnou. Hlavní část práce je věnována návrhu výztuže na protlačení u konce stěny a u vnitřního, ...
 • Návrh stropní konstrukce na větší rozpon 

  Autor: Pospíšil Jiří; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Tipka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Obsahem této bakalářské práce je předběžný návrh tří variant monolitické železobetonové stropní konstrukce budovy datového centra v Bratislavě, jejich následné zhodnocení a výběr vhodné konstrukční varianty. Cílem práce ...
 • Návrh mostu přes dálnici D1 u Velké Bíteše 

  Autor: Basl Martin; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Milan Komínek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Předmětem práce je návrh silničního mostu z dodatečně předpjatého betonu. Jedná se o deskovou konstrukci o dvou polích rozpětí 2x 21m, uloženou na hrncová ložiska. Most převádí lesní cestu přes dálnici D1 u Velké Bíteše.
 • Návrh nosné konstrukce nové administrativní budovy 

  Autor: Janouch Petr; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Bakalářská práce řeší dva návrhy nosné konstrukce nové administrativní budovy. Cílem této práce je návrh, posouzení a výkresová dokumentace hlavních nosných prvků objektu se zaměřením především na stropní konstrukci, ...
 • Numerická analýza trhlin železobetonových prvků namáhaných ohybovým momentem a normálovou silou 

  Autor: Holan Jakub; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Hlavním cílem této práce je vytvoření pomůcky pro výpočet napjatosti a charakteristické šířky trhlin obdélníkového průřezu. Dalším cílem je pak přehledné popsání všech vztahů, postupů a metod, které pomůcka při výpočtu ...
 • Šikmé železobetonové sloupy 

  Autor: Zažirej Stanislav; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Tipka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Práce se zabývá objekty se šikmými železobetonovými sloupy. Cílem je zjistit vliv aplikace šikmých podpor na konstrukci a porovnat varianty konstrukčního řešení vybraného objektu. V první části je uveden vliv tahových sil ...
 • Specifika návrhu intergrovaných mostů 

  Autor: Vojtíšek Petr; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Drahorád Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  První část této bakalářské práce se věnuje popisu a rozdělení integrovaných mostů. Druhá část je tvořena parametrickou studií integrovaných mostů podle Metodického základu TP Integrované mosty od M. Drahoráda a M. Foglara. ...

Zobrazit další