Collections in this community

Recent Submissions

 • Experimental investigation of the folding behaviour of extruded cement-bound concretes 

  Author: Ludwig Werum; Supervisor: Kalthoff Matthias; Opponent: Matschei Thomas
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  The innovative and high-performance building material textile reinforced concrete (TRC) has the potential to significantly reduce the enormous resource consumption and CO2 emissions of the construction industry. To exploit ...
 • Návrh betonového skateparku 

  Author: Magdalena Borovičková; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Schwarz Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato diplomová práce řeší návrh betonového skateparku. Cílem je provést komplexní návrh se zahrnutím všech vlivů, které by na funkci konstrukce mohly mít dopad. V rámci diplomové práce je provedeno srovnání materiálových ...
 • Lávka pro pěší v Topoľčanech přes řeku Nitru 

  Author: Max Hornof; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Jiříček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a předběžným posouzením lávky pro pěší a cyklisty. V první části je zpracována rešerše na téma zavěšených mostů. V rešerši je popsána historie, vývoj, charakteristika a technologie výstavby ...
 • Návrh vysouvaného dálničního mostu přes železniční trať 

  Author: Vojtěch Štok; Supervisor: Hájek Radek; Opponent: Zíma Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vysouvaného dálničního mostu. Návrh je založen na reálné probíhající zakázce, která je součástí většího projektu na zkapacitnění obchvatu města Louny na dálnici D7. Pro tuto bakalářskou ...
 • Návrh lávky pro pěší přes ulici Opatovskou v Praze 

  Author: Adam Froněk; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Holý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení lávky pro pěší. Nosná konstrukce je prefabrikovaná předem předpjatá z ultra vysokohonotného betonu (UHPC). Dvojice prostých nosníků překračují místní komunikaci Opatovská v zastavěném ...
 • Návrh zastřešení školní tělocvičny 

  Author: Lukáš Koruňák; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi řešení konstrukcí zastřešení sportovních hala tělocvičen. První část se zaměřuje na nejčastější konstrukční systémy a materiálové možnosti nosných prvků a upozorňuje na hlavní výhody a ...
 • Beton a světlo 

  Author: Věra Kabíčková; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Broukalová Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím světla v technologii betonu, zejména průsvitným a luminiscenčním betonem. První kapitola obsahuje úvod představující význam využití světla v souvislosti s takovým materiálem, jakým ...
 • Metody navrhování výztuže deskových konstrukcí 

  Author: Jakub Maršál; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Krybus David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je představení existujících metod výpočtu pro návrh výztuže v deskách, jejich porovnání a vyhodnocení vhodnosti metod pro jednotlivé příklady. Konkrétně se práce zabývá metodami návrhu ...
 • Dodatečné provádění otvorů v nosných stěnách panelových objektů 

  Author: Anna Demuthová; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Vašková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dodatečného provádění prostupů v nosných panelových stěnách. V úvodní části práce jsou popisovány jednotlivé panelové soustavy a jejich specifika. Následně je podrobněji popsána ...
 • Mezerovitý beton pro akustické účely 

  Author: Anna Machová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Šitych Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Práce se věnuje možnostem dosažení zvukopohltivosti betonu se zaměřením na beton mezerovitý. Takový materiál je zamýšlen pro aplikace do interiéru zejména ve formě akustických panelů. Začátek práce se zabývá představením ...
 • Návrh zastřešení sportovní haly v Sušici 

  Author: Matěj Kukla; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Novák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh zastřešení sportovní haly v Sušici. Práce je rozdělena na rešeršní a konstrukční část. První část rešerše se zabývá základními konstrukčními variantami halových konstrukcí ...
 • Fyzikální vlastnosti průsvitného betonu 

  Author: Kateřina Kasalová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Novák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Bakalářská práce se zabývá tématem průsvitného betonu. Cílem práce je vypracování rešerše ze zahraničních prací a experimentální vyhodnocení vybrané fyzikální vlastnosti. Byla provedena zkouška průsvitnosti materiálu. ...
 • Vliv výpočetního modelu na konstrukční návrh železobetonového rámu montované konstrukce 

  Author: Tomáš Strnad; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Tipka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonového rámu objektu dvoupodlažního hangáru umístěného v okolí Světlé nad Sázavou. Obsahuje úvod do problematiky nelineární analýzy konstrukce a popis zvolených metod řešení. ...
 • Optimalizace betonových prvků prostřednictvím genetického algoritmu 

  Author: Václav Wudi; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Štemberk Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Tato práce se zabývá optimalizací betonových prvků. Jedná se o tvarovou a rozměrovou optimalizaci příhradové konstrukce. Optimum je vztaženo ke čtyřem kritériím. Těmi jsou tahové napětí, tlakové napětí, průhyb a hmotnost. ...
 • Administrativní buduva BRNO, Žarošická 

  Author: Jan Krejčík; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem železobetonového skeletu administrativní budovy a možnostmi stanovení průhybu lokálně podepřené desky různými metodami. Jednotlivé metody a jejich výsledky jsou mezi sebou ...
 • Konstrukční řešení bytového domu, Malý mlýn 

  Author: Tomáš Řezníček; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Bakalářská prácese zabývá předběžným návrhembytového domu. Obsahujevýpočetvybraného prvku pomocí příhradové analogie, výkresy tvaru,výkresvýztuže a stručnoutechnickouzprávu. Pro výpočet byl použit program SCIA Engineer.
 • Návrh předpětí dilatace A5 Autobusové stanice Mlynske Nivy 

  Author: Matouš Petřík; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Horníková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Předmětem této práce je návrh předpětí části objektu Autobusové stanice Mlynské Nivy. Předpjatý beton je specifická stavební technologie hojně používaná v dopravních stavbách – zejména mostech, ovšem dá se využít i pro ...
 • Náhrada dálničního mostu na D1 

  Author: David Franěk; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Vašátko Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh kompletní výměny původního mostu na dálnici D1, ev. č. D1- 137.1 na úseku 12 – EXIT 90 HUMPOLEC – EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV. Jedná se o spojitou konstrukci o dvou symetrických polích ...
 • Návrh lávky na cyklostezce v Praze-Satalicích 

  Author: Antonín Michálek; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Drahorád Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Moje bakalářská práce se věnuje návrhu lávky na cyklostezce v Praze – Satalicích. Prvně provádím rešerši trámových a rámových mostů se zaměřením převážně na integrované mosty. Ve druhé části mé práce se věnuji návrhu variant ...
 • Návrh železničního dvoukolejného mostu z UHPFRC 

  Author: Richard Vaněk; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Čermák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem železničního dvoukolejného mostu. Most je veden přes smyšlené údolí za účelem úspory času a energie pro následnou železniční dopravu. Konstrukce je navržena z prefabrikovaných segmentů ...

View more