Novinky

Department of Concrete and Masonry Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Navrhování štíhlých železobetonových sloupů 

  Autor: Lichtenberg Petr; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Sura Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce porovnává výpočetní postupy při navrhování betonových štíhlých sloupů. V teoretické části je popsána problematika štíhlých sloupů, metody a postupy výpočtů.V praktické části jsou popsány algoritmy výpočtu ...
 • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy 

  Autor: Reichl David; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Vinkler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce administrativní budovy umístěné v ulici Pekařská. Cílem práce je návrh konstrukční varianty nosného systému. V rámci předběžného a podrobného ...
 • Tvorba a aplikace výpočetní pomůcky pro stanovení vnitřních sil na deskách 

  Autor: Bulíčková Aneta; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Bílý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Hlavním cílem této práce je vytvoření přehledné výpočetní pomůcky, která stanovuje momenty na železobetonových deskách po obvodě podepřených. Vytvořený program umožňuje snadné zadání parametrů desky a po provedení výpočtu ...
 • Vliv cyklického zatěžování teplotou na soudržnost betonových vrstev 

  Autor: Nanić Denis; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Broukalová Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá soudržností betonových vrstev při cyklickém zatěžování teplotou. V práci je popsána problematika soudržnosti betonu se zaměřením na teplotní namáhání spoje dvou betonových vrstev. V druhé ...
 • Spřažené prefamonolitické betonové konstrukce 

  Autor: Tauchman Michal; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Tipka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a porovnáním konstrukčních řešení spřažených prefamonolitických konstrukcí beton-beton. Obsahem úvodních částí práce je popis prefamonolitické technologie a souhrn poznatků z literatury. ...
 • Návrh nosné konstrukce Vily Zapova 

  Autor: Jasanská Kamila; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Sura Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu nosné konstrukce Vily Zapova podle architektonicko-stavebních podkladů. V bakalářské práci je řešeno předběžné ověření stability objektu, podrobný návrh nosné konstrukce vybraných ...
 • Konstrukční řešení zelené fasády 

  Autor: Haber Josef; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Bílý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a pozdějším návrhem vertikální vegetační konstrukce, známou též jako zelená fasáda. Práce se zabývá vlivy tohoto řešení na vnitřní prostředí budov, stejně tak jako na vliv celé stavby ...
 • Vývoj betonového kompozitu pro 3D tisk 

  Autor: Liška Tomáš; Vedoucí práce: Novák Josef; Oponent práce: Petřík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Závěrečná práce se zabývá problematikou 3D tisku betonových konstrukcí. První část práce tvoří rešerše, která stručně popisuje vývoj 3D tisku betonových konstrukcí včetně příkladů realizací. Experimentální část tvoří vývoj ...
 • Požární řešení prodejní haly 

  Autor: Bůžek Tomáš; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Müller Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení komerční haly na úrovni zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni dokumentace pro stavební povolení a stavebně-konstrukční část je zpracována ...
 • Požární řešení hotelového objektu 

  Autor: Gaudynová Alžběta; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Müller Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Předmětem požárně bezpečnostního řešení této bakalářské práce je budova hotelu v Litomyšli na základě zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení. ...
 • Požární řešení výrobní haly 

  Autor: Kuznetsov Pavel; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Müller Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní haly s administrativní částí na základě zadané stavební části projektové dokumentace. Bakalářská práce zahrnuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace ...
 • Studie změny mechanických vlastností cementu při částečné náhradě cementu latentně hydraulickou příměsí 

  Autor: Tancošová Nikola; Vedoucí práce: Fládr Josef; Oponent práce: Coufal Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Diplomová práce je zaměřena na náhradu cementu latentně hydraulickými příměsemi, konkrétně metakaolinem, mikrosilikou a elektrárenským popílkem a stanovením změny mechanických vlastností. Práce je dělená na teoretickou ...
 • Požární řešení výrobní haly s administrativní částí 

  Autor: Pařízek Šimon; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Müller Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní haly s administrativní částí na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace pro stavební ...
 • Návrh a stanovení zatížitelnosti integrovaného UHPFRC mostu přes dálnici D1 

  Autor: Lášek Martin; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového mostu z předpjatého betonu. Most převádí lesní cestu přes dálnici D1. Most je navržen jako integrovaná konstrukce o dvou polích s rozpětím 2 x 24 m. Nosnou konstrukci v příčném řezu ...
 • Porovnání statického a dynamického modulu pružnosti u různých druhů betonu 

  Autor: Tancošová Lucie; Vedoucí práce: Fládr Josef; Oponent práce: Štoller Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání statického a dynamického modulu pružnosti u vybraných druhů betonů. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část obsahuje základní informace o modulu ...
 • Zesilování existujících betonových mostů 

  Autor: Sochor Pavel; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a vyhodnocením efektivity základních metod zesílení existujících betonových mostů. V rámci studie jsou vybrány a navrženy typické mostní konstrukce, na které se aplikují metody zesílení. ...
 • Suterénní stěna - srovnávací analýza 

  Autor: Kůřil Michal; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Košatka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Obsahem této práce je vypracování porovnání různých materiálových variant pro danou suterénní stěnu. Postupně jsou z hlediska únosnosti posouzeny různé materiálové varianty, jako jsou železobeton, tvárnice používané pro ...
 • Návrh lávky Rychtářka v Plzni 

  Autor: Junková Aneta; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Stempák David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem lávky Rychtářka v Plzni. Vede přes pozemní komunikaci a jedná se o její alternativní návrh. V rámci studie bylo vyhotoveno několik variant, poté byla jedna vybrána. Jejím chováním se ...
 • Návrh obloukové mostní konstrukce v Praze u Suchdola 

  Autor: Jelínková Radka; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Předmětem bakalářské práce je návrh obloukové mostní konstrukce na silničním okruhu kolem Prahy přes Vltavu u Suchdola. Práce obsahuje předběžný návrh variant a podrobnější řešení výsledné vybrané varianty. U této varianty ...
 • Dálniční most s velmi širokou mostovkou 

  Autor: Boháček Lukáš; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Souček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Obsahem této diplomové práce je návrh, posouzení a vytvoření výkresové dokumentace beto-nového předpjatého dálničního mostu umístěného do skutečného zadání přes údolí řeky Vltavy blízko Prahy. Celková délka nosné konstrukce ...

Zobrazit další