Collections in this community

Recent Submissions

 • Effect of Neutron Irradiation on Concrete Aggregates 

  Author: Syrym Sertayev; Supervisor: Khmurovska Yuliia; Opponent: Rymeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Safe exploitation of nuclear power plants is one of the main concerns of the modern society. In Japan, close attention has been made to local nuclear infrastructure especially after the incident at the Fukushima-Daiichi ...
 • Prefabrikované stěnové panely ze zdiva 

  Author: Kristýna Richterová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení proveditelnosti nového systému prefabrikovaných panelů ze zdiva. První částí je vypracování rešerše o historických a současných typech prefabrikovaných stěnových panelů ze zdiva. ...
 • Shell house 

  Author: David Tomášek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce netradičního tvaru v seizmicky aktivní oblasti s využitím platných českých norem, návrh výztuže vybraných konstrukčních prvků a koncepční návrh způsobu výstavby. ...
 • Analýza odezvy ocelobetonové tlakové obálky rychlého reaktoru na návrhovou nehodu 

  Author: Roman Kubát; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Ryjáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Diplomová práce se v prvních kapitolách soustředí na shromáždění dostupných a relevantních informací o technologii ocelobetonové sendvičové konstrukce. Druhá kapitola je zaměřena na konkrétní koncepty, či již zhotovené ...
 • Structural Aspects of Reinforced Concrete Building Reconstruction 

  Author: Gleb Zhavoronkov; Supervisor: Khmurovska Yuliia; Opponent: Rymeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  ABSTRAKT: dnes je jednou ze základních částí stavebního inženýrství rekonstrukce budov. V této práci byly studovány případy rekonstrukcí jednotlivých částí konstrukcí pomocí statické analýzy s ohledem na časovou závislost ...
 • Návrh železničního mostu přes Vltavu 

  Author: Jan Fukač; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Göringer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Předmětem této diplomové práce je návrh železničního mostu přes Vltavu u Červené nad Vltavou. V rámci koncepčního návrhu bylo navrženo několik možných variant řešení přestavby stávajícího mostu. S ohledem na dané místo, ...
 • Optimalizace návrhu letmo betonovaného dálničního mostu 

  Author: Jiří Keclík; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Kužník Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Diplomová práce se zabývá návrhem letmo betonovaného mostu na dálnici D11 v úseku Trutnov – státní hranice ČR/Polsko. První část se věnuje popisu problematiky letmo betonovaných konstrukcí a tématu optimalizace. Další tři ...
 • Návrh nosné konstrukce lávky z UHPC 

  Author: Tomáš Batěk; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Vašátko Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením lávky pro pěší a cyklistickou dopravu z UHPC materiálu přes ulici Na Žertvách. Lávka je součástí revitalizace vnitřního městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka. V ...
 • Návrh estakády z UHPFRC prefabrikovaných segmentů 

  Author: Lukáš Kaprálek; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálniční estakády o osmnácti polích rozpětí 30,0 + 16 x 51,0 + 30,0 m. Konstrukce je navržena z UHPFRC (fck = 161 MPa) prefabrikovaných segmentů komorového ...
 • Návrh přesypaného mostního objektu 

  Author: Michal Marvan; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Dubánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení přesypaného mostního objektu. Most převádí biokoridor přes dálnici D52 v blízkosti Anenského vrchu. Vedení ekoduktu na mostě je v přímé. Komunikace pod mostem je vedena ...
 • Porovnání MSÚ u předpjatých konstrukcí se soudržnou a nesoudržnou výztuží 

  Author: Martin Wohlgemuth; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Tato diplomová práce se zabývá působením soudržné a nesoudržné předpínací výztuže v mezních stavech únosnosti. Jelikož je pro správné pochopení chování konstrukce v mezním stavu únosnosti porozumět i základním principům a ...
 • Návrh dálničního mostu přes Sázavu 

  Author: Miloš Kopecký; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení dálničního mostu přes řeku Sázavu, který je součástí úseku dálnice D3 Jílové-Hostěradice. Jedná se o alternativní návrh varianty ke stávajícímu návrhu obloukového mostu. Návrh ...
 • Návrh silničního mostu v Pirně 

  Author: František Vítek; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Souček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a posoudit silniční betonový most, který překlene údolí řeky Gottleuba na obchvatu Pirny v Německu. Výškové a směrové řešení je odvozeno od existující projektové dokumentace navrženého ...
 • Analýza vlivu náhlé změny průřezu na napjatost krouceného železobetonového prvku 

  Author: Jan Kubát; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Červenka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
  Železobetonové konstrukční prvky jsou nejčastěji namáhány ohybem a smykem, případně normálovou silou. Proto byla historicky věnována těmto typům namáhání největší pozornost a bylo dosaženo vysoké míry poznání chování takto ...
 • Využití UHPC v konstrukcích pozemních staveb 

  Author: Jan Kostka; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Coufal Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
  Diplomová práce se zabývá problematikou ultra-vysokohodnotných betonů. Ultra-vysokohodnotné betony se v současnosti používají v omezené míře pro speciální aplikace, zejména v mostních konstrukcích. V České republice je v ...
 • Beton pro interiérové akustické aplikace 

  Author: Adéla Kapicová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Šitych Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
  Tato práce se zabývá zvukovou pohltivostí materiálů a průzkumem možnosti výroby zvukově pohltivých betonových panelů. První kapitola tvoří úvod vysvětlující význam dobrých akustických podmínek ve vnitřních prostorech budov. ...
 • Práce s negrafickými daty v BIM stavebním procesu 

  Author: Vojtěch Starý; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Matějka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
  Tato práce se zabývá možnostmi využití BIM negrafických dat pro jiné účely než pouze jako součást digitální projektové dokumentace. Na začátku je vysvětlena důležitost a různé způsoby využití negrafických dat včetně jejich ...
 • Radnica Prahy 5 

  Author: Enikő Ardamica; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
  Cieľom práce bolo navrhnúť vhodný konštrukčný systém budovy, podľa platných noriem stanoviť zaťaženie, navrhnúť a posúdiť vhodnú geometriu nosných prvkov, spracovať výkresy tvaru jednotlivých podlaží a podrobný návrh ...
 • Aplikace různých modelů požáru pro posouzení požární odolnosti konstrukce 

  Author: Vladislava Svobodová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Chmelík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
  Tato diplomová práce je zaměřena na matematické modely požáru a také na to, jak velký vliv mají tyto modely požáru na výslednou požární odolnost konstrukcí. V první části této diplomové práce byla provedena analýza ...
 • Odolnost povrchové vrstvy betonu proti agresivním látkám 

  Author: Natálie Dejdarová; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Albert Nadezda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
  Tato diplomová práce se zabývá odolností povrchových vrstev betonu. Cílem je seznámení s problematikou úpravy povrchu betonu pro použití do interiérového prostředí, přehled možností mechanické úpravy a shrnutí poznatků v ...

View more