News

Department of Concrete and Masonry Structures

Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh zesílení stávajícícho železobetonového mostu 

  Author: Hornof Max; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá zesilováním železobetonových nosných konstrukcí. V práci je nejdříve zpracována rešerše na způsoby zesilování. Dále je zpracován návrh zesílení stávajícího mostu externím předpětím. Návrh ...
 • Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika ve výrobních objektech 

  Author: Musil Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Král Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce je zaměřena na požární riziko ve výrobních objektech ve vazbě na požární bezpečnost staveb dle ČSN 73 0804 a rámcový pohled na požární riziko v zahraničí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit výpočetní ...
 • Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách 

  Author: Rochelt Filip; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány mechanické vlastnosti různých ...
 • Metody měření vlhkosti v betonu vystaveném vysokým teplotám 

  Author: Rajman Daniel; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Práce se zabývá vlhkostí v betonu a jejím měřením při zvýšených teplotách. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je obecné seznámení s vlhkostí, jejími účinky, zdroji a dělením. V další kapitole jsou shrnuty ...
 • Zatížitelnost, oprava a rekonstrukce mostu v Chotkově ulici v Praze 

  Author: Kolářová Zuzana; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hrdoušek Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Cílem této bakalářské práce je stanovení zatížitelnosti železobetonového rámového mostu v Praze v Chotkově ulici a následný návrh zesílení. Zatížitelnost rámu je vypočtena dle ČSN 73 6222, dále je most posouzen podle původní ...
 • Metody měření teploty v betonu vystaveném vysokým teplotám 

  Author: Havlůj Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Cílem této práce je popis současného stavu poznání v oblasti měření vnitřní teploty v betonu za vysokých teplot a zároveň rozšíření oblasti znalostí v experimentálním měření. V úvodní části se práce zaměřuje na procesy ...
 • Design of load-bearing structure of an office building with large slab opening 

  Author: Zharas Madina; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Novák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato bakalářská práce je základním stavebním provedením kancelářské budovy INTOZA. Všechna konstrukční a technické řešení řešení hlavních nosných konstrukcí, obálky a výpočty budov byly provedeny podle českých a evropských ...
 • Vliv odvětrávání uvažovaného při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru 

  Author: Marks Viktor; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Král Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce se zabývá vlivem odvětrání při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru. V rámci rešerše této práce je shrnut výpočet požárního zatížení pro nevýrobní objekty (dle ČSN 73 0802 [1]) a ekvivalentní ...
 • Experimentální ověření funkčnosti ponorného betonového mola 

  Author: Buchlák Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Brejcha Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato diplomová práce slouží jako finální studie proveditelnosti, podklad pro výrobu prototypu a podklad pro právní ochranu systému modulových ponorných mol z vláknobetonu. Systém těchto mol je inovativní v tom, že jsou ...
 • Analýza metod urychlujících nárůst tlakové pevnosti 

  Author: Holíková Barbora; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Vrzal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato práce se zabývá urychlením nárůstu počáteční pevnosti betonu. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití proteplování na dlouhodobé vlastnosti betonu, především na tlakovou pevnost. Nárůst pevnosti při teplotách 10, 50 a ...
 • Uplatnění vysokohodnotného betonu pro konstrukční prvky 

  Author: Chmiel Marek; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Úvodní část diplomové práce obsahuje rešerši zabývající se vlastnostmi vysokohodnotných betonů a jejich využitím ve stavebnictví. Dále se diplomová práce zaměřuje na návrh vybraných betonových prvků skladovací haly a jejich ...
 • Odolnost betonu proti CHRL 

  Author: Hobza Jakub; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Veselý Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Předmětem diplomové práce je studie odolnosti betonu proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje dva základní přístupy k návrhu ...
 • Návrh nosné konstukce administrativní budovy TESCAN, Brno 

  Author: Hartman René; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Tato diplomová práce se zabývá administrativně výrobním objektem firmy TESCAN Brno s.r.o. v Brně. Náplní této práce byl předběžný návrh vodorovných a svislých nosných konstrukcí a dále podrobný návrh vybrané stropní desky ...
 • Stanovení metody pro zkoumání degradace rozhraní oceli a betonu způsobené ozářením 

  Author: Kavanová Denisa; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Brož Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Cílem této práce je najít vhodnou metodu pro měření soudržnosti ocelové výztuže a betonu tak, aby bylo možné zjistit vliv dlouhodobého ozařování na kvalitu soudržnosti na rozhraní oceli a betonu v železobetonu. Tato práce ...
 • Analýza průhybů železobetonových prvků s využitím pokročilých numerických metod 

  Author: Nedomová Karolina; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Diplomová práce se věnuje problematice deformací železobetonového nosníku oboustranně vyztuženého obdélníkového průřezu. Hlavním cílem této práce je popsat problematiku deformací na železobetonovém nosníku oslabeném trhlinami ...
 • Vila Labská 

  Author: Štruncová Michaela; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bryčka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Diplomová práce je zaměřena na návrh rodinné vily v Pardubicích. Vstupním podkladem pro tuto práci je projektová dokumentace ve stupni DSP. V úvodní části se nachází popis objektu včetně schémat půdorysů, řezu a konstrukčního ...
 • Vliv krystalizačních přísad na samohojení betonu 

  Author: Kovář Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Veselý Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato diplomová práce je zaměřena na otestování vlivu krystalizační přísady do betonu na jeho samohojení. Jejím obsahem je úvod, ve kterém je podrobněji popsána motivace k realizaci tohoto experimentu a také stručný přehled ...
 • Provozně administrativní budova s vazníky 

  Author: Janata Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Smutek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Předmětem diplomové práce je statické řešení Provozně administrativní budovy s vazníky. Navrženy jsou všechny prvky nosné konstrukce se změnou provozní části z monolitické na prefabrikovanou konstrukci. Analýza a posouzení ...
 • Vliv příměsí betonu na smršťování cementové matrice 

  Author: Vích Michal; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Coufal Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Předmětem této diplomové práce je analýza vlivu různých příměsí do betonu na smršťování od vysychání. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, první část se zabývá obecnou teorií úzce související se smršťováním, část ...
 • Návrh bodově podepřeného předpjatého deskového mostu 

  Author: Kajaba Christián; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Souček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Téma bakalářské práce se zabývá návrhem betonového silničního mostu. Práce je zaměřená na návrh nové mostní konstrukce, která by měla nahradit stávající nevyhovující konstrukci. Nově navrhovaná konstrukce je bodově podepřená ...

View more