Collections in this community

Recent Submissions

 • Experimentální podpora pro výuku statických předmětů 

  Author: Matěj Porubský; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Sovják Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Práce vychází z omezení daných čistě teoreticky orientovanou výukou statických předmětů napříč obory stavební mechanika, pružnost a pevnost, ocelové a dřevěné konstrukce, betonové a zděné konstrukce. Z reakcí studentů při ...
 • Mechanicko-fyzikální vlastnosti cementového kompozitu pro 3D zpracování 

  Author: Miloš Loš; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Fiala Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  3D zpracování cementových kompozitů je progresivní, moderní, částečně zautomatizovaná a nepříliš probádaná technologie využívaná ve stavebnictví. Tyto zejména robotické technologie se využívají pro nosné konstrukce ale ...
 • Vliv mikrosiliky na vybrané vlastnosti betonu 

  Author: Filip Petřík; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Huňka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Tato práce se zabývá vlivem jednotlivých druhů mikrosiliky na vybrané vlastnosti čerstvé betonové směsi a ztvrdlého betonu. Pro vyhodnocení těchto vlastností byl navržen experimentální program, v rámci kterého byly prováděny ...
 • Balistická odolnost vysokohodnotného betonu podle ČSN EN 1522 

  Author: Tomáš Hrabě; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Fornůsek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Tato bakalářská práce zkoumá balistickou odolnost vysokohodnotného, drátky vyztuženého betonu vyvinutém v Experimentální centru Fakulty stavební ČVUT v Praze vůči různým velikostem a ničivé síle jednotlivých projektilů ...
 • Návrh a instalace stacionární měřící linky na mostě ev. č. 27-117 

  Author: Martin Jonáš; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Vavřiník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Nově vybudovaný most ev. č. 27-117 je vybaven stacionární měřicí linkou. Tato linka je navržena za účelem monitorování teploty v pěti vybraných profilech a poskytování přidružených měření přetvoření a vlhkosti. Předmětem ...
 • Vliv vrstvení UHPFRC desek na odolnost vůči nárazu projektilu 

  Author: Martin Mildner; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Fořt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumání vlivu vrstvení desek a jejich odolnosti vůči extrémnímu zatížení. V Jednotlivých kapitolách práce jsou shrnuty poznatky o složení betonu, typech vláken využívaných v betonových ...
 • Vývoj a testování přístroje pro cílenou orientaci vláken v cementových kompozitech pomocí elektromagnetického pole 

  Author: Kristýna Takáčová; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Vavřiník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
  Práce se zabývá magnetickou orientací feromagnetických (ocelových) vláken v UHPFRC pomocí magnetického pole. Dále vyšetřuje vliv frekvence magnetického pole na magnetickou orientaci vláken. Byl proveden návrh a sestrojení ...
 • Nedestruktivní stanovení tlakové pevnosti zdících prvků kamenného zdiva 

  Author: Martin Jonáš; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Vavřiník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Nedestruktivní metody testování materiálů mají široké vyžití v stavebním inženýrství, hlavně díky jejich neinvazivitě, rychlosti a nízké ceně v porovnání s metodami destruktivními. Jsou často užívány ke stanovení různých ...
 • Dynamická analýza lávky přes řeku Ohři v Boči 

  Author: Michal Nejdl; Supervisor: Šána Vladimír; Opponent: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou visuté lávky pro chodce přes řeku Ohři v Boči. V úvodu je shrnut teoretický základ úloh dynamiky stavebních konstrukcí, zatížení chodci a vandaly a kritéria provozuschopnosti ...
 • Technologické, reologické a mechanické vlastnosti cementových kompozitů určených pro solidifikaci kapalného radioaktivního odpadu 

  Author: Rostislav Kokeš; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Tato práce se zabývá problematikou zpracování a ukládání tekutého radioaktivního odpadu. Konkrétně jde o koncentrát několika chemických sloučenin, který je používán v primárním okruhu tlakovodního reaktoru jaderných ...
 • Faktory ovlivňující smrštění kompozitů na bázi portlandského cementu 

  Author: Davidová Vendula; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Pokud chceme prodloužit životní cyklus betonových konstrukcí, je třeba se zaměřit na zvýšení trvanlivosti betonu. Na trvanlivost má vliv mnoho faktorů, jeden z nejdůležitějších je ovšem přítomnost a velikost trhlin. Trhliny ...
 • Šikmý dopad projektilu na vlákny vyztužený cementový kompozit 

  Author: Hurtig Karel; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Vejmelková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Cílem této diplomové práce je analýza chování nedeformovatelného projektilu po dopadu na tenkostěnný prvek z vlákny vyztuženého cementového kompozitu (konkrétně UHPC vyztužený ocelovými vlákny) pod různým dopadovým úhlem ...
 • Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží 

  Author: Gazda David; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá tématem "Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží". Předmětem jsou dva různé druhy rozptýlené výztuže v cementovém kompozitu a jejich možná synergie. Betonová ...
 • Vliv nízkých teplot na hydrataci a pevnost speciálního cementového kompozitu. 

  Author: Schicht Martin; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Reiterman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem této práce bylo zjistit chování speciálního vysokohodnotného cementového kompozitu, vyvinutého v Experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT v Praze, při zatížení nízkými teplotami. V rámci této práce byly zjišťovány ...
 • Zpracování speciálních cementových kompozitů za různých technologických podmínek 

  Author: Jegijan David; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Sovják Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato práce se věnuje zpracování cementových kompozitů za různých technologických podmínek a jeho plánovaným využitím, např. pro robotické sochaření a 3D tisk. V první části této práce jsem se zaměřil na základní otázku "co ...
 • Experimentální vyšetřování přetvárných vlastností betonu s přídavkem drcené pryže 

  Author: Klímová Tereza; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu přidané gumové pryže na základní vlastnosti betonových směsí, kterými jsou zejména pevnost v tlaku a s ní související schopnost poměrného přetvoření. Teoretická část nás provede ...
 • Vliv aktivních příměsí na vybrané vlastnosti cementových kompozitů vytvrzovaných za různých hydrotermálních podmínek 

  Author: Holub Petr; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Uvedená diplomová práce se zabývá vlivem aktivních příměsí na konečné mechanické vlastnosti cementových kompozitů vytvrzených za speciálních podmínek. Jsou zde názorně popsány jednotlivé aktivní příměsi s ohledem na chemické ...
 • Studie zpracovatelnosti cementového kompozitu v textilních 3D úpletech 

  Author: Korytová Petra; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Sovják Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Vliv strukturálních 3D pletenin na ohybovou pevnost byl hodnocen na základě experimentálních zkoušek. K experimentu bylo vybráno šest pletenin z 100% polyesterových vláken, které se lišily hustotou vláken (kg/m3) a tloušťkou ...
 • Využití odpadních ocelových vláken pro přípravu drátkobetonů 

  Author: Havrda Jan; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadních ocelových vláken jako rozptýlené výztuže do drátkobetonů. Byly provedeny porovnávací testy betonu s komerčními a odpadními drátky. Jejich problémem použití v betonových ...
 • Vyšetřování vlastností mladého betonu s přídavkem drcené pryže 

  Author: Lukáš Martin; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce se zabývá vyšetřováním základních vlastností mladé betonové směsi s přídavkem drcené pryže, jejíž hlavní použití bude v podobě stříkaného betonu v podzemních stavbách. Zároveň se věnuje využití pryžového ...

View more