Poslední příspěvky

 • Experimentální vyšetřování přetvárných vlastností betonu s přídavkem drcené pryže 

  Autor: Klímová Tereza; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu přidané gumové pryže na základní vlastnosti betonových směsí, kterými jsou zejména pevnost v tlaku a s ní související schopnost poměrného přetvoření. Teoretická část nás provede ...
 • Zpracování speciálních cementových kompozitů za různých technologických podmínek 

  Autor: Jegijan David; Vedoucí práce: Litoš Jiří; Oponent práce: Sovják Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato práce se věnuje zpracování cementových kompozitů za různých technologických podmínek a jeho plánovaným využitím, např. pro robotické sochaření a 3D tisk. V první části této práce jsem se zaměřil na základní otázku "co ...
 • Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží 

  Autor: Gazda David; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá tématem "Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží". Předmětem jsou dva různé druhy rozptýlené výztuže v cementovém kompozitu a jejich možná synergie. Betonová ...
 • Vliv nízkých teplot na hydrataci a pevnost speciálního cementového kompozitu. 

  Autor: Schicht Martin; Vedoucí práce: Litoš Jiří; Oponent práce: Reiterman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem této práce bylo zjistit chování speciálního vysokohodnotného cementového kompozitu, vyvinutého v Experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT v Praze, při zatížení nízkými teplotami. V rámci této práce byly zjišťovány ...
 • Vliv aktivních příměsí na vybrané vlastnosti cementových kompozitů vytvrzovaných za různých hydrotermálních podmínek 

  Autor: Holub Petr; Vedoucí práce: Reiterman Pavel; Oponent práce: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Uvedená diplomová práce se zabývá vlivem aktivních příměsí na konečné mechanické vlastnosti cementových kompozitů vytvrzených za speciálních podmínek. Jsou zde názorně popsány jednotlivé aktivní příměsi s ohledem na chemické ...
 • Studie zpracovatelnosti cementového kompozitu v textilních 3D úpletech 

  Autor: Korytová Petra; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Sovják Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Vliv strukturálních 3D pletenin na ohybovou pevnost byl hodnocen na základě experimentálních zkoušek. K experimentu bylo vybráno šest pletenin z 100% polyesterových vláken, které se lišily hustotou vláken (kg/m3) a tloušťkou ...
 • Využití odpadních ocelových vláken pro přípravu drátkobetonů 

  Autor: Havrda Jan; Vedoucí práce: Reiterman Pavel; Oponent práce: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadních ocelových vláken jako rozptýlené výztuže do drátkobetonů. Byly provedeny porovnávací testy betonu s komerčními a odpadními drátky. Jejich problémem použití v betonových ...
 • Vyšetřování vlastností mladého betonu s přídavkem drcené pryže 

  Autor: Lukáš Martin; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce se zabývá vyšetřováním základních vlastností mladé betonové směsi s přídavkem drcené pryže, jejíž hlavní použití bude v podobě stříkaného betonu v podzemních stavbách. Zároveň se věnuje využití pryžového ...
 • Vliv orientace vláken v cementovém kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

  Autor: Hurtig Karel; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Tvarog MIchal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato práce je zaměřena na odolnost cementového kompozitu vyztuženého ocelovými vlákny, vůči dopadu deformovatelného projektilu vystřeleného z pušky ráže 7,62 × 39. Zkoumá se vliv orientace bednění, která je příčinou různé ...
 • Vliv různého zastoupení vláken v cementovém kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

  Autor: Poláček Michal; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Fiala Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce bylo zjištění odolnosti betonu vůči extrémnímu zatížení vlivem různého procentuálního zastoupení ocelových vláken v cementovém kompozitu. Extrémní zatížení bylo vyvoláno nárazem projektilu. Odolnost byla ...
 • Numerická analýza materiálového modelu cementového kompozitu 

  Autor: Matějka Jan; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Vavřiník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Účelem této práce bylo provedení numerické analýzy popisující chování speciálního vysokopevnostního drátkobetonu (UHPFRC) vyvinutého v Experimentálním centu na Fakultě stavební ČVUT v Praze při zkoušce v tříbodovém ohybu ...
 • Vliv tloušťky vlákny vyztuženého kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

  Autor: Kheml Přemysl; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Vavřiník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato práce se zabývá experimentálním ověřením vlivu tloušťky desek z ultravysokohodnotný betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC) na odolnost proti nárazu střel s různým kalibrem a dopadovou energií. Jedná se o zatřídění různé ...
 • Chování montovaného předepnutého nosníku při ohybovém namáhání 

  Autor: Zemánek Jiří; Vedoucí práce: Zatloukal Jan; Oponent práce: Vavřiník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Práce je zaměřena na porovnání teoretického modelu průhybové čáry prizmatického prostého nosníku a skutečného tvaru průhybu montovaného předepnutého nosníku. Práce slouží k ověření teoretických předpokladů chování ohýbaného ...
 • Cementové kompozity vyztužené tkaninami a jejich vlastnosti při extrémním zatížení 

  Autor: Hrubý Jaroslav; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Vlach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Odolnost posuzovaných vzorků je hodnocena na základě experimentální zkoušky, kde náraz projektilu vyvolává poškození prvků z vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží, přesněji množstvím 1,5 % objemové hmotnosti vláken, ...
 • Balistická odolnost vysokohodnotného vlákny vyztuženého cementového kompozitu vůči vícenásobnému dopadu projektilu 

  Autor: Pommer Vojtěch; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem práce je zjištění míry ovlivnění poškození balisticky odolného kompozitu při změně rozpětí dopadu projektilu. Především pro účely zkoušení tzv. multi-hitu. Práce se zabývá především hloubkou penetrace, objemem kráterů ...
 • Mechanické vlastnosti cementového kompozitu určeného pro robotické sochaření 

  Autor: Šísl Lukáš; Vedoucí práce: Litoš Jiří; Oponent práce: Fiala Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi cementového kompozitu určeného pro robotické sochaření. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je zmíněno obecné složení ...
 • Vliv hrubého kameniva ve vysokohodnotném betonu na odolnost proti nárazu projektilu 

  Autor: Petřík Filip; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato práce se zabývá vlivem hrubého kameniva na odolnost vysokohodnotného betonu proti nárazu projektilu z hlediska hloubky jeho penetrace a velikosti vzniklého kráteru. Na základě experimentálního programu byly navrženy ...
 • Studie orientace vláken v cementovém kompozitu pomocí magnetického pole 

  Autor: Takáčová Kristýna; Vedoucí práce: Fornůsek Jindřich; Oponent práce: Kuba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Práce se zabývá možnostmi orientace feromagnetických (ocelových) vláken UHPFRC v magnetickém poli. Vyšetřuje orientaci vláken v magnetickém poli pomocí počítačové simulace v programu ANSYS. Výsledky jsou experimentálně ...
 • Tahová kapacita vysokohodnotného betonu s ocelovými vlákny 

  Autor: Kimák Ivan; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této studie bylo zjištění a popsání materiálových vlastnosti vysokohodnotného betonu. Pro tyto účely bylo vyrobeno 36 vzorků betonu s rozdílným objemovým zastoupením drátkové výztuže. Tyto hodnoty byly stanoveny jako ...
 • Vliv zvýšených teplot na beton biologického stínění 

  Autor: Koťátková Jaroslava; Vedoucí práce: Reiterman Pavel; Oponent práce: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Proces prodlužování platnosti licencí pro provoz jaderných elektráren (JE) je v současnosti aktuálním tématem v mnoha zemích, což vyplývá z mohutné výstavby JE v 70. a 80. letech minulého století, jejichž licencím nyní v ...

Zobrazit další