Recent Submissions

 • Dynamická analýza lávky přes řeku Ohři v Boči 

  Author: Michal Nejdl; Supervisor: Šána Vladimír; Opponent: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou visuté lávky pro chodce přes řeku Ohři v Boči. V úvodu je shrnut teoretický základ úloh dynamiky stavebních konstrukcí, zatížení chodci a vandaly a kritéria provozuschopnosti ...
 • Nedestruktivní stanovení tlakové pevnosti zdících prvků kamenného zdiva 

  Author: Martin Jonáš; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Vavřiník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Nedestruktivní metody testování materiálů mají široké vyžití v stavebním inženýrství, hlavně díky jejich neinvazivitě, rychlosti a nízké ceně v porovnání s metodami destruktivními. Jsou často užívány ke stanovení různých ...
 • Technologické, reologické a mechanické vlastnosti cementových kompozitů určených pro solidifikaci kapalného radioaktivního odpadu 

  Author: Rostislav Kokeš; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Tato práce se zabývá problematikou zpracování a ukládání tekutého radioaktivního odpadu. Konkrétně jde o koncentrát několika chemických sloučenin, který je používán v primárním okruhu tlakovodního reaktoru jaderných ...
 • Faktory ovlivňující smrštění kompozitů na bázi portlandského cementu 

  Author: Davidová Vendula; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Pokud chceme prodloužit životní cyklus betonových konstrukcí, je třeba se zaměřit na zvýšení trvanlivosti betonu. Na trvanlivost má vliv mnoho faktorů, jeden z nejdůležitějších je ovšem přítomnost a velikost trhlin. Trhliny ...
 • Šikmý dopad projektilu na vlákny vyztužený cementový kompozit 

  Author: Hurtig Karel; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Vejmelková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Cílem této diplomové práce je analýza chování nedeformovatelného projektilu po dopadu na tenkostěnný prvek z vlákny vyztuženého cementového kompozitu (konkrétně UHPC vyztužený ocelovými vlákny) pod různým dopadovým úhlem ...
 • Experimentální vyšetřování přetvárných vlastností betonu s přídavkem drcené pryže 

  Author: Klímová Tereza; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu přidané gumové pryže na základní vlastnosti betonových směsí, kterými jsou zejména pevnost v tlaku a s ní související schopnost poměrného přetvoření. Teoretická část nás provede ...
 • Zpracování speciálních cementových kompozitů za různých technologických podmínek 

  Author: Jegijan David; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Sovják Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato práce se věnuje zpracování cementových kompozitů za různých technologických podmínek a jeho plánovaným využitím, např. pro robotické sochaření a 3D tisk. V první části této práce jsem se zaměřil na základní otázku "co ...
 • Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží 

  Author: Gazda David; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá tématem "Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží". Předmětem jsou dva různé druhy rozptýlené výztuže v cementovém kompozitu a jejich možná synergie. Betonová ...
 • Vliv nízkých teplot na hydrataci a pevnost speciálního cementového kompozitu. 

  Author: Schicht Martin; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Reiterman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem této práce bylo zjistit chování speciálního vysokohodnotného cementového kompozitu, vyvinutého v Experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT v Praze, při zatížení nízkými teplotami. V rámci této práce byly zjišťovány ...
 • Vliv aktivních příměsí na vybrané vlastnosti cementových kompozitů vytvrzovaných za různých hydrotermálních podmínek 

  Author: Holub Petr; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Uvedená diplomová práce se zabývá vlivem aktivních příměsí na konečné mechanické vlastnosti cementových kompozitů vytvrzených za speciálních podmínek. Jsou zde názorně popsány jednotlivé aktivní příměsi s ohledem na chemické ...
 • Studie zpracovatelnosti cementového kompozitu v textilních 3D úpletech 

  Author: Korytová Petra; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Sovják Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Vliv strukturálních 3D pletenin na ohybovou pevnost byl hodnocen na základě experimentálních zkoušek. K experimentu bylo vybráno šest pletenin z 100% polyesterových vláken, které se lišily hustotou vláken (kg/m3) a tloušťkou ...
 • Využití odpadních ocelových vláken pro přípravu drátkobetonů 

  Author: Havrda Jan; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadních ocelových vláken jako rozptýlené výztuže do drátkobetonů. Byly provedeny porovnávací testy betonu s komerčními a odpadními drátky. Jejich problémem použití v betonových ...
 • Vyšetřování vlastností mladého betonu s přídavkem drcené pryže 

  Author: Lukáš Martin; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce se zabývá vyšetřováním základních vlastností mladé betonové směsi s přídavkem drcené pryže, jejíž hlavní použití bude v podobě stříkaného betonu v podzemních stavbách. Zároveň se věnuje využití pryžového ...
 • Vliv orientace vláken v cementovém kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

  Author: Hurtig Karel; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Tvarog MIchal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato práce je zaměřena na odolnost cementového kompozitu vyztuženého ocelovými vlákny, vůči dopadu deformovatelného projektilu vystřeleného z pušky ráže 7,62 × 39. Zkoumá se vliv orientace bednění, která je příčinou různé ...
 • Vliv různého zastoupení vláken v cementovém kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

  Author: Poláček Michal; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Fiala Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce bylo zjištění odolnosti betonu vůči extrémnímu zatížení vlivem různého procentuálního zastoupení ocelových vláken v cementovém kompozitu. Extrémní zatížení bylo vyvoláno nárazem projektilu. Odolnost byla ...
 • Numerická analýza materiálového modelu cementového kompozitu 

  Author: Matějka Jan; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Vavřiník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Účelem této práce bylo provedení numerické analýzy popisující chování speciálního vysokopevnostního drátkobetonu (UHPFRC) vyvinutého v Experimentálním centu na Fakultě stavební ČVUT v Praze při zkoušce v tříbodovém ohybu ...
 • Vliv tloušťky vlákny vyztuženého kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

  Author: Kheml Přemysl; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Vavřiník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato práce se zabývá experimentálním ověřením vlivu tloušťky desek z ultravysokohodnotný betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC) na odolnost proti nárazu střel s různým kalibrem a dopadovou energií. Jedná se o zatřídění různé ...
 • Chování montovaného předepnutého nosníku při ohybovém namáhání 

  Author: Zemánek Jiří; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Vavřiník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Práce je zaměřena na porovnání teoretického modelu průhybové čáry prizmatického prostého nosníku a skutečného tvaru průhybu montovaného předepnutého nosníku. Práce slouží k ověření teoretických předpokladů chování ohýbaného ...
 • Cementové kompozity vyztužené tkaninami a jejich vlastnosti při extrémním zatížení 

  Author: Hrubý Jaroslav; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Vlach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Odolnost posuzovaných vzorků je hodnocena na základě experimentální zkoušky, kde náraz projektilu vyvolává poškození prvků z vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží, přesněji množstvím 1,5 % objemové hmotnosti vláken, ...
 • Balistická odolnost vysokohodnotného vlákny vyztuženého cementového kompozitu vůči vícenásobnému dopadu projektilu 

  Author: Pommer Vojtěch; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem práce je zjištění míry ovlivnění poškození balisticky odolného kompozitu při změně rozpětí dopadu projektilu. Především pro účely zkoušení tzv. multi-hitu. Práce se zabývá především hloubkou penetrace, objemem kráterů ...

View more