Novinky

Department of Construction Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Metodologie tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů 

  Autor: Vojta Lukáš; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Janíček František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Tato diplomová práce pojednává o metodologii tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů. V první části je tato problematika popsána z obecného hlediska. Nejprve je provedena obecná rešerše, kde jsou popsány jednotlivé ...
 • K bezproblémové realizaci optimalizací přípravných a realizačních procesů 

  Autor: Velek Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Vlček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  V této diplomové práci (dále jen "DP") se autor zaměřil na výstavbový proces velkých projektů. Konkrétně práci aplikoval na projekt "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" Nejprve si kladl za cíl ...
 • Pasportizace rodinného domu v Podkrkonoší 

  Autor: Dobiáš Vladimír; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím metod diagnostiky staveb k popisu skutečného stavu budovy. Práce popisuje vybrané diagnostické metody a jejich použití. Dále popisuje problematiku vybrané budovy a využití diagnostických ...
 • Zařízení staveniště v komplikovaných podmínkách průmyslových areálů 

  Autor: Konvrzková Kristina; Vedoucí práce: Šrytr Petr; Oponent práce: Krejčí Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Diplomová práce popisuje funkci a klasifikaci zařízení staveniště, požadavky na jeho návrh, realizaci a provoz neboť bez podrobného zpřehlednění a rozboru není možné navrhnout funkční a efektivní zařízení staveniště. Práce ...
 • Přepracování monolitické stavby do systému prefabrikovaných sendvičových panelů 

  Autor: Koudelka Jiří; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Chadima Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Autor se v práci soustředí na přepracování návrhu bytového domu z monolitické stavby na prefabrikovanou. Bytový dům, který je v práci uváděn, by měl po dokončení splňovat nároky pro pasivní budovu. Hlavním tématem autora ...
 • Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizeční fázi 

  Autor: Kubeček Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Strnadl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  KUBEČEK, Petr. Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizační fázi Diplomová práce je zaměřena na zpracování plánu BOZP na staveništi pro konkrétní projekt dle aktuální legislativy týkající se této problematiky. Jako ...
 • Využití softwarových řešení pro optimalizaci návrhu a dodávky dočasných konstrukcí 

  Autor: Kühn Jakub; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Hampl Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce se zabývá principy ekonomicky efektivního a bezpečného návrhu dočasných konstrukcí. Důraz je v ní kladen na popis a zhodnocení softwarových nástrojů, které mohou uživateli pomoci při přípravě projektu ...
 • Světelná odrazivost barevných hliněných omítek 

  Autor: Kutiš Štěpán; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Smítal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Autor se v práci zabývá tématem světelné odrazivosti barevných hliněných omítek. Nejprve stanovuje hodnoty činitelů odrazivosti pro různé hliněné omítky následně s naměřenými hodnotami provádí výpočty na vytvořeném modelu ...
 • Metoda pro analýzu rovinnosti podkladu u lepených střech 

  Autor: Koula Tomáš; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Žák Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Autor se bude v této práci zabývat hledáním vhodné metody pro analýzu rovinnosti podkladu za účelem nalezení skutečných hodnot nerovností na střešních konstrukcích před realizací vrstvy tepelné izolace. Pro získání vstupních ...
 • Charakteristika a návrh CAFM systému pro FSv ČVUT 

  Autor: Maršík Jaroslav; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Choutka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se věnuje poskytování softwarové podpory pro zajištění správy majetku a organizační podpory pro Fakultu stavební ČVUT v Praze. V této práci se autor zabývá výpočetními systémy, které jsou alespoň ...
 • Výhledy Barrandov návrh BOZP 

  Autor: Startceva Anastasiia; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Maňák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z prvořadých úkolu pro firmy a osoby, které mají na starosti aspoň jednoho zaměstnance. Obor stavebnictví zde není výjimkou. Tato práce byla vytvořena na základě právních ...
 • Problematika realizace staveb dle BIM z pohledu technologie 

  Autor: Žebera Martin; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Krov Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Diplomová práce se zabývá použitím BIM technologie při výstavbě. V úvodní části autor nastiňuje klasifikaci BIM a co to vlastně BIM je. Dále pokračuje shrnutím historického vývoje, současného stavu míry implementace, použití ...
 • Současná legislativa BOZP ve stavebnictví v Ruské federaci 

  Autor: Urbancová Michaela; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Nykodymová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Úrazovost na stavbě je bohužel i v dnešní moderní době stále velmi vysoká, proto je třeba se touto otázkou důkladně zabývat a neustále se snažit o zlepšení. Je nutná jak kontrola a dohled ze strany státu formou legislativních ...
 • Porovnání požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách v České republice a Norsku 

  Autor: Zahradník Tomáš; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Hendrich Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Tento výzkum porovnává požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách v České Republice a Norsku. Zaměřuje se na porovnání stavebních předpisů a zákonů pro bezpečnost práce a jejich dodržování. Tato diplomová ...
 • Analýza geometrické přesnosti stavebních konstrukcí 

  Autor: Trejbalová Hana; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Bartoš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce se zabývá posouzením a vyhodnocením geometrické přesností vybraných konstrukcí bytového domu ,,Rezidence Vrchlického", který je ve fázi rozestavěnosti. Rozdělena je do několika tematických částí. Nejprve je shrnut ...
 • Optimalizace plánu BOZP NEXEN TIRE Česká republika 

  Autor: Vranka Tomáš; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Brůha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato práce se věnuje souhrnu základních legislativních předpisů pro dodržování BOZP na pracovištích a stavbách i mimo ně. Analyzuje kompletnost plánu BOZP pro stavbu NEXEN TIRE v souladu s českou legislativou, popisuje ...
 • Zateplovací systémy Baumit resolution a open a jejich porovnání s klasickými systémy 

  Autor: Šabatová Petra; Vedoucí práce: Konvalinka Adam; Oponent práce: Bruzl Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  ANOTACE Moje bakalářská práce je zaměřena na zateplovací systémy, konkrétně na zateplovací systémy Baumit resolution, Baumit OpenTherm a Baumit klasik EPS-F a jejich porovnání. Vybrala jsem si tuto práci, jelikož mě zaujala ...
 • Stačitelnost střešního souvrství střech s povlakovou hydroizolační vrstvou namáhaného provozním zatížením 

  Autor: Šmíd Jan; Vedoucí práce: Synek Jaroslav; Oponent práce: Vomlel Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Diplomová práce se zabývá stlačitelností skladeb střešního souvrství u nepochozích plochých střech s klasickým pořadím vrstev. Účelem práce je zjistit, jaký vliv má provozní zatížení na stlačitelnost střešní skladby. Autor ...
 • Analýza vedlejších rozpočtových nákladů zhotovitele 

  Autor: Sušanková Jana; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Vojta Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá problematikou vedlejších rozpočtových nákladů. Teoretická část přibližuje základní členění nákladů, metody jejich kalkulace a oceňování stavební produkce. Následně je uvedeno dělení a metody ...
 • Stavebně technologický projekt - Škoda Auto - Modelářské centrum 

  Autor: Richter Marek; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  V této diplomové práci se autor zabývá řešením stavebně technologického projektu - rekonstrukce modelářského centra ve firmě Škoda Auto. Cílem práce je navrhnout časové uspořádání výstavby celého projektu s ohledem na ...

Zobrazit další