Collections in this community

Recent Submissions

 • Polní cesta s cyklotrasou Jizera v úseku Mnichovo Hradiště - Bakov nad Jizerou 

  Author: Mihajlo Obradović; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem diplomové práce je vypracování technické studie proveditelnosti, která se zabývá návrhem a posouzením tří variant cyklotrasy, která z větší části kopíruje břeh řeky Jizery a spojuje města Mnichovo Hradiště a Bakov ...
 • Působení leteckých paliv na změnu vlastností asfaltových směsí 

  Author: Daniel Bezpalec; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou působení leteckých pohonných hmot na změnu vlastností asfaltových směsí, konkrétně obrusné asfaltové vrstvy. V úvodních kapitolách je popsána výroba a princip asfaltových vrstev, ...
 • Zhutnitelnost asfaltových směsí - vliv teploty a hutnící energie 

  Author: Jan Škampa; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Nezbeda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce nese název Zhutnitelnost asfaltových směsí – vliv teploty a hutnící energie. Teoretická část této práce se podrobně zabývá rozdělením a popisem asfaltových směsí, stroji pro rozprostírání asfaltových ...
 • Experimentální ověření alternativních hydraulických pojiv na bázi fluidních popílků a vysokopecních strusek 

  Author: Pavel Koubík; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Rucki Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá využitím alternativních pojiv na bázi strusek a popílků ve stavebnictví, konkrétně pak jejich využitím jako náhrad cementu. Využití těchto energetických vedlejších produktů by do budoucna vyřešilo ...
 • Přeložka silnice II/156, 6. etapa 

  Author: Daniel Palivec; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem této práce je vyprojektování úseku komunikace, která bude propojovat mimoúrovňovou křižovatku Pohůrka (která se vyskytuje nad novým úsekem dálnice D3) a silnici II/157. Napojení tohoto nového úseku komunikace na ...
 • Přeložka silnice II/230 - Napřímení u obce Újezd 

  Author: Kateřina Hrdličková; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření přeložky silnice II/230 mezi městy Nepomuk a Přeštice u obce Újezd za účelem napřímení stávajícího stavu, který je tvořen dvěma oblouky o malém poloměru. Návrh je vytvořen ve dvou ...
 • Návrh JOK na I/11 u Hradce Králové 

  Author: Martin Hrdoušek; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Němcová Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jednopruhové okružní křižovatky na silnici I/11 u Hradce Králové a napojením na místní část Svobodné Dvory. Součástí práce je taktéž řešení stykové křižovatky. Uvedené přílohy odpovídají ...
 • Přeložka silnice II/101 Jirny - Úvaly 

  Author: Eliška Kášová; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Hrdina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem této práce je vypracování technické studie návrhu obchvatu přeložky silnice II/101 Jirny-Úvaly za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy na území obcí. Pro návrh je nutné seznámení se s problematikou daného území. ...
 • Variantní řešení ulice Průběžná, Milovice 

  Author: Martin Klančík; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Větrovský Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh tří variant řešení ulice Průběžná a přilehlého okolí v Milovicích, zaměřeného zejména na dopravu v klidu. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se nachází studie tří variant ...
 • Modifikované asfaltové směsi s R-materiálem do podkladních vrstev 

  Author: Petr Benda; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Buráň František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou možnosti přidávání R-materiálu do modifikovaných asfaltových směsí v podkladních vrstvách s asfaltem polymerem modifikovaným (PMB). Rešerše popisuje technologické postupy ...
 • Rekonstrukce části komunikace III/3049 v obci Zlíč 

  Author: Vojtěch Bělíček; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Větrovský Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí vybrané části komunikace v obci Zlíč. Obec se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Náchod. Návrh rekonstrukce je proveden ve 2 variantách v souladu s platnými normami ČSN. ...
 • Variantní řešení křižovatky Musílkova x Pod Školou v Praze 5 

  Author: Romana Škopová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Pešťál Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Bakalářská práce se věnuje variantnímu řešení jedné křižovatky s přilehlými úseky místní komunikace. V práci jsou popsané výhody a nevýhody jednotlivých variant, srovnání dle různých kritérií a pohledů. Dále práce obsahuje ...
 • Rekonstrukce ulice Lipová v obci Třebestovice 

  Author: Zbyněk Otradovec; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Šremer Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí prostoru místní komunikace v obci Třebestovice. Návrh rekonstrukce je vypracovaný ve dvou variantách v souladu s platnými normami ČSN. Z těchto variant byla jedna vybrána a více ...
 • Pečky, severní obchvat 

  Author: Pavel Bílek; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pešťál Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přeložky silnice II/329 jako obchvatu obce Pečky. Cílem návrhu je odvedení tranzitní dopravy mimo obec Pečky, a tak zvýšení bezpečnosti a kvality životního prostředí v obci. V první ...
 • Přeložka silnice I/2 Kutná Hora - I/38, studie trasy 

  Author: Gabriela Běťáková; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Ibl Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Předmětem této bakalářské práce je tvorba variantního řešení přeložky komunikace I/2, procházející Kutnou Horou, ve stupni studie trasy. Návrh je vyhotoven ve třech variantách s následným vyhodnocením. Výsledná varianta ...
 • Zpevněné plochy letišť 

  Author: Alžběta Janovská; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Eichler Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Cílem této práce je popsat rozdělení jednotlivých letištních ploch, typy vozovek, které se na letištích používají. Dále pak popsat metody hodnocení únosnosti letištních vozovek a určit klasifikační číslo vozovky metodou ...
 • Silnice I/16 - obchvat Vtelna 

  Author: Štěpán Vajtr; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Uhlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh studie obchvatu obce Mělnické Vtelno jako přeložku silnice I/16. Důvodem návrhu obchvatu je dopravní situace v obci Vysoká Libeň a sousední obci Mělnické Vtelno, která vysoce zatěžuje ...
 • Obchvat obce Krňany - silnice II/106 

  Author: Lenka Šátková; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nejedlý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh obchvatu obce Krňany – silnice II/106 s ohledem na územní plán. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části je návrh proveden formou vyhledávací studie ve čtyřech variantách, ...
 • I/38 Kolín - Hlízov, studie trasy 

  Author: Jiří Černý; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Tolnai Bence
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Předmětem této bakalářské práce je zkapacitnění silnice I/38 v úseku Kolín – Hlízov. Práce se zabývá návrhem nového vedení trasy komunikace s přihlédnutím k napojení stávajících objektů a okolních obcí. V práci je zohledněn ...
 • Variantní řešení křižovatky Peroutkova x Na Cihlářce v Praze 5 

  Author: Lucie Čechová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Pešťál Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí prostoru místní sběrné komunikace Peroutkova až po Xavierovu ulici. Cílem návrhu je zvýšení bezpečnosti. V první části práce se věnuji variantnímu řešení křižovatky ulic Peroutkova ...

View more