Recent Submissions

 • Návrh křižovatky ulic Na Valech a Kremnická - Kutná Hora 

  Author: Marie Damková; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nejedlý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh přestavby křižovatky v Kutné Hoře a částí úseků přilehlých ulic Na Valech, Kouřimská, Kremnická Husova a V Mišpulkách. Varianty situačního řešení zohledňují bezpečnost provozu a ...
 • Návrh rekonstrukce Drahobejlovy ulice v Praze 

  Author: Mykyta Tishkov; Supervisor: Havlíček Tomáš; Opponent: Uhlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Cílem této bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu v celé délce ulice Drahobejlovy v Praze 8 a návrh dvou variant rekonstrukce. Práce zahrnuje seznámení s danou lokalitou, aktualizace digitálních mapových podkladů, ...
 • Aglomerační okruh Prahy, silnice II/101, úsek Rudná - Úhonice 

  Author: Miroslav Jiřička; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem mé bakalářské práce „Aglomerační okruh Prahy, silnice II/101, úsek Rudná - Úhonice“ je návrh modernizace daného okruhu. Účelem je zlepšení tangenciálních vazeb mezi sídly v okolí Prahy a vazeb na nadřazenou radiální ...
 • Numerická analýza cementobetonové vozovky s ohledem na transportní procesy 

  Author: Jakub Veselý; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Bedřich Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Analýza cementobetonových vozovek je komplexní problém. Většina pozornosti je obvykle soustředěna na kolové zatížení, naopak nesilovému zatížení teplotou není věnována dostatečná pozornost. V této práci jsou důkladně ...
 • Studie modernizace prostoru místní komunikace ulice V Holešovičkách 

  Author: Ondřej Růžička; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato práce se zabývá modernizací místní komunikace ulice V Holešovičkách a navazuje na veřejně dostupnou studii této ulice. Součástí práce jsou výsledky provedeného dopravního průzkumu, z něhož projektová dokumentace ...
 • Městský okruh - Libeňská spojka: MÚK K Žižkovu - Spojovací 

  Author: Josef Schreier; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Krejčí Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce zpracovává úsek povrchové komunikace Spojovací od křižovatky Jarov po Vysočanské náměstí. Součástí úseku je také mimoúrovňová křižovatka K Žižkovu. Diplomová práce vychází z urbanisticko-dopravní studie z ...
 • Jižní obchvat Mělníka 

  Author: Štěpán Popek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Máša Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem této práce je návrh jižního obchvatu města Mělníka ve Středočeském kraji s důrazem na technické a krajinářské limity území. Obchvat propojuje silnici I/9 s nově navrženou silnicí ze studie Mott MacDonald, která řeší ...
 • Návrh rekonstrukce vybraných křižovatek a oblastí v Praze 6 

  Author: Michal Janoušek; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce vybraných křižovatek a oblastí v Praze 6. V každé lokalitě byl proveden dopravní průzkum, který měl za cíl sledování všech účastníků provozu. Na základě vyhodnocení průzkumu ...
 • Heliport HEMS na letišti Liberec 

  Author: Roman Kočí; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Čiviš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Cílem této práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci heliportu v úrovni podrobné studie, která prokazuje možnost zřízení provozních ploch umožňujících provoz podle pravidel letů VFR ve dne i v noci ve vazbě na stávající ...
 • Návrh dopravního řešení v severozápadní oblasti MČ Praha - Dubeč 

  Author: Petr Landa; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Polič Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem diplomové práce je posouzení stávajícího stavu vybraných místních komunikací v oblasti MČ Prahy – Dubeč. V této lokalitě byl proveden podrobný dopravní průzkum, který měl za cíl celkové vyhodnocení dopravní situace ...
 • Asfaltové směsi s pojivy CRmB a vyšším podílem R-materiálu 

  Author: Aneta Kovačová; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá možností přidávání R-materiálu do asfaltových směsí s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). Pro zhodnocení vlivu R-materiálu na mechanické vlastnosti těchto směsí byly vyrobeny ...
 • Variantní řešení křižovatky silnic II/214 a III/2148 v Chebu 

  Author: Jiří Kadlec; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem diplomové práce je zpracování variantního návrhu úpravy stávající stykové křižovatky silnic II/214 a III/2148 s plánovaným napojením místní komunikace ve městě Chebu. Návrh bude vypracován v rozsahu studie. Hlavním ...
 • Rekonstrukce letiště Příbram 

  Author: Jiří Karásek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Čiviš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato diplomová práce ukazuje vypracování dokumentace rekonstrukce letiště Příbram v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí. Cíl projektu je rekonstrukce RWY a pojezdových ploch, zlepšení zázemí a provozu letiště. Také ...
 • Asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu modifikované v míchacím procesu 

  Author: Filip Hlávka; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Vacková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Teoretická část se zabývá vlastnostmi asfaltových pojiv, jejich výrobou a rozdělením s důrazem na pojiva modifikovaná. Vysvětluje pojem stárnutí v souvislosti s asfaltovými pojivy a způsoby rejuvenace. Seznamuje s pojmem ...
 • Vliv frakce kameniva 0/2, 2/4 a 0/4 na vlastnosti asfaltové směsi 

  Author: Jiří Fikar; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Kašpárek Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce zkoumá výhody použití kameniva frakcí 0/2 mm a 2/4 mm namísto kameniva frakce 0/4 mm. V teoretické části je popsán rozdíl mezi prací s kamenivem frakce 0/4 mm a prací s kamenivem frakcí 0/2 mm a 2/4 mm. ...
 • Horšovský Týn - obchvat 

  Author: Miroslav Horáček; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Musílek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem této diplomové práce je navrhnutí přeložky silnice I/26 a převedení tranzitní dopravy směřující z Plzně do Německa mimo město Horšovský Týn. Díky této přeložce odkloníme tranzitní dopravu z centra města, která bývá ...
 • Severovýchodní obchvat města Benešov 

  Author: Jakub Čejka; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Laloušek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem této diplomové práce je návrh přeložky komunikace II/112 (severovýchodní obchvat města Benešov) v návrhové kategorii S 9,5/70. Účelem je převedení zejména nákladní dopravy z centrální části města a zároveň napojení ...
 • Obchvat obce Chrášťany 

  Author: Ondřej Balatý; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem této diplomové práce je projekt obchvatu obce Chrášťany na silnici II/605. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve dvou variantách, včetně jejich porovnání ...
 • Rekonstrukce ulice Italská - Milovice 

  Author: Marek Sedláček; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Větrovský Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
  Tato diplomová práce řeší problematiku rekonstrukci místní komunikace v intravilánu města Milovice. Práce obsahuje řešení ulice Italská, její křižovatku s ulicí Armádní a propojení s ulicí Ostravská, a je zpracována včetně ...
 • Studie dopravního řešení lokality v městské části Praha 5 - Smíchov 

  Author: Lukáš Vala; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
  Cílem bakalářské práce bylo navržení dvou variantních řešení v lokalitě městské části Praha 5 – Smíchov. Vypracování studie zahrnuje seznámení se s danou lokalitou a řešenou problematikou, návrh variantních řešení lokality ...

View more