News

Department of Urban Design, Town and Regional Planning

Collections in this community

Recent Submissions

 • Regenerace vybraných rekreačních areálů v ORP Sedlčany 

  Author: Čejda Tomáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kučerová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Cílem diplomové práce je vytvoření pasportů rekreačních areálů v ORP Sedlčany na břehu Slapské přehrady a na jeden z nich vytvořit urbanistický návrh prostorového a funkčního využití území s ohledem na jeho regeneraci. ...
 • Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel 

  Author: Kmotras Michal; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Diplomová práce se zabývá charakterem a strukturou sídel ve správním území města Sedlec - Prčice. Obsahuje část textovou a grafickou. V textové části jsou definovány pojmy charakter a struktura zástavby a další související ...
 • Územní nároky na pohřbívání s ohledem na kulturní odlišnosti 

  Author: Carda Lukáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Diplomová práce se zaměřuje na územní nároky na pohřbívání a zmapováním jednotlivých rituálů s ohledem na kulturní odlišnosti. Dle osobních zkušeností z cest i ze získané literatury jsou zmapovány hlavní světová náboženství ...
 • Hospodářské dvory a jejich význam v krajině 

  Author: Huboňová Kateřina; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Diplomová práce se zabývá hospodářskými dvory na území ORP Třeboň s mírnými přesahy do okolních ORP. Teoretická část popisuje současný stav řešeného území obce s rozšířenou působností Třeboň. Dále se soustředí na urbanistický ...
 • Koncepce technické infrastruktury v obci Příkrý 

  Author: Pohanka Jakub; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kučerová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh koncepce odkanalizování obce Příkrý. Práce zahrnuje textovou a výkresovou část. Pro část obce je zpracována projektová dokumentace v úrovni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. ...
 • Starý Spořilov – ochrana genia loci 

  Author: Preclík Miroslav; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Diplomová práce na téma Starý Spořilov - ochrana Genia loci, se primárně zabývá ochranou hodnot, které tvoří kvality původní zástavby. Práce pomocí anketního šetření zkoumá, zda obyvatelé Spořilova vnímají proměny zástavby ...
 • Veřejná prostranství ve městě Přelouč 

  Author: Soukup Roman; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Beránek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Diplomová práce se zabývá pojmem veřejná prostranství v širších souvislostech i na konkrétním příkladu města Přelouč. Charakterizuje veřejná prostranství v průběhu historie, jejich problémy a trendy v následujících letech. ...
 • Kulturní hodnoty lesní krajiny na části území CHKO Křivoklátsko 

  Author: Adamovičová Lenka; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Janečková Molnárová Kristina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Diplomová práce se zabývá identifikací, dokumentací a prezentací poznatků o hodnotách historické kulturní krajiny s památkovým potenciálem na vybrané části území CHKO Křivoklátsko. Výstupy mohou sloužit k rozpoznání ...
 • Praha - Letňany - transformace areálu Avia Letňany 

  Author: Špálová Kateřina; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Předmětem diplomové práce je návrh celkové koncepce prostorového a funkčního uspořádání území s cílem vytvořit novou plnohodnotnou čtvrť uvnitř struktury města s důrazem na detailnější řešení centrálního náměstí. Řešené ...
 • Územní analýza města Smečno 

  Author: Kučerová Lucie; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Vondráčková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato práce se zabývá komplexní analýzou města Smečno, které se nachází ve Středočeském kraji, okrese Kladno. Popisuje dosavadní stav území z hlediska životního prostředí, hospodářského rozvoje, společnosti města a jejich ...
 • Koncepce rozvoje obce Panenské Břežany 

  Author: Benovič Martin; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kramářová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním koncepce rozvoje obce Panenské Břežany, ležící ve Středočeském kraji, okrese Praha-východ. Koncepce obsahuje podklady a rozbory území, které byly zpracovány dle metodiky pořizování ...
 • Územní analýza hřbitovů na vybraném území ORP Prachatice. 

  Author: Carda Lukáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Práce se zabývá analýzou hřbitovů v ORP Prachatice. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a katalogu listů analyzovaných hřbitovů. Teoretická část analyzuje data z terénního průzkumu. Porovnává různé aspekty, které ...
 • Prokopské a Dalejské údolí a jeho ochrana v kontextu aktuálních rozvojových záměrů 

  Author: Frantlová Marie; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato diplomová práce je věnována problematice výstavby kontra městské zeleni v hlavním městě České republiky, v Praze, a to se zaměřením na území přírodního parku Prokopského a Dalejského údolí, nacházející se na Praze 5, ...
 • Územní analýza městské čtvrti Čejetice 

  Author: Simandlová Hedvika; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Šindlerová Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Bakalářská práce na téma Územní analýza městské čtvrti Čejetice se zaměřením na širší vztahy, hodnoty území, limity využití území, záměry na plán provedení změn v území a problémy vyskytující se na daném území. Práce vychází ...
 • Chrudim - Studie revitalizace Palackého třídy 

  Author: Čuhaničová Tereza; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Wajsar Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  CHRUDIM - STUDIE REVITALIZACE PALACKÉHO TŘÍDY Cílem diplomové práce je návrh revitalizace pěší osy od vlakového nádraží přes Palackého třídu ke kostelu sv. Kateřiny v Chrudimi. V předdiplomní části projektu je zpracováno ...
 • Hradčanská 

  Author: Vetešníková Kateřina; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Nově navržená zástavba vznikne v centru Prahy mezi Vítězným náměstím a Pražským hradem, tedy na pomezí kompaktní struktury Dejvic od architekta Engela a turisticky a historicky snad nejvýznamnějším místem metropole, od ...
 • Masarykovo nádraží 

  Author: Jaroš Jakub; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Tuček Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Pražský model průjezdné metropolitní železnice počítá s integrací regionálních tratí ze všech směrů do podzemního uzlu s centrální stanicí navázanou na současné hlavní nádraží. Masarykovo nádraží tím ztratí svou funkci a ...
 • Plzeň - Studie Korzo nádraží - centrum 

  Author: Maidlová Kateřina; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Králová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Cílem diplomové práce je doplnění nezastavěného prostoru říčního meandru řeky Radbuzy, vymezeného ulicemi Denisovo nábřeží, Americká a Sirková. Prostor se nachází na spojnici Hlavního vlakového nádraží Plzeň a historického ...
 • Hradčanská 

  Author: Kolář Daniel; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Tuček Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Předmětem diplomové práce je komplexní návrh, vycházející z urbanistické studie (předdiplom) v okolí Dejvického nádraží v Praze 6 se zaměřením na nově vytvořené centrum tohoto území, které je situováno při ulici Dejvické, ...
 • Plzeň - Piettova papírna. Přestavba poindustriálního areálu. 

  Author: Drncová Ivana; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Diplomová práce konkretizuje vybranou část areálu bývalé Piettovy papírny, který byl řešen v předdiplomním projektu. Bývalá papírna se nachází 1,5 km jižně od historického centra Plzně. Areál je ohraničen řekou Radbuzou a ...

View more