Poslední příspěvky

 • Rekonstrukce železniční tratě č.506A v úseku žst. Opočno - žst. Nové Město nad Metují 

  Autor: Borovský Martin; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Horníček Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Cílem této bakalářské práce je úprava geometrických parametrů stávající jednokolejné železniční tratě v úseku žst. Opočno - žst. Nové Město na Metují ve třech variantách. Tak abychom dostáhli vyšší bezpečnosti, konfortu ...
 • Rekonstrukce žst. Hostivice 

  Autor: Pavelková Barbora; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  V této bakalářské práci jsou vypracovány tři varianty návrhu rekonstrukce železniční stanice Hostivice. Navržená nástupiště respektují požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Je navržena ...
 • Tramvajová trať Sídliště Ďáblice - OC Letňany (Praha) 

  Autor: Brunerová Tereza; Vedoucí práce: Bret Ondřej; Oponent práce: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce bylo zpracování studie možnosti prodloužení tramvajové tratě v úseku od současného obratiště Sídliště Ďáblice k Obchodní centrum Letňany. Práce obsahuje popis řešeného území, vymezení problémových ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo) 

  Autor: Opat Tomáš; Vedoucí práce: Horníček Leoš; Oponent práce: Břešťovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo). Práce obsahuje šest variant návrhu směrového řešení trasy, které zvyšují traťovou ...
 • Napojení průmyslové zóny TRIANGLE na železniční síť 

  Autor: Šuk Jan; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Bonev Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem možného napojení průmyslové zóny TRIANGLE na železniční síť ve správě SŽDC. Práce obsahuje dvě varianty řešení napojení do nejvhodnější železniční stanice a vybraná varianta je detailněji ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č.325 v úseku žst. Štramberk (mimo) - žst. Veřovice (včetně) 

  Autor: Pavelková Barbora; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Zvěřina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  V této diplomové práci byly vypracovány varianty rekonstrukce železniční tratě č. 325 v úseku Štramberk (mimo) - Veřovice (včetně). Současně byla řešena rekonstrukce železniční stanice Veřovice. První varianta je vedena s ...
 • Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Liberec - st.hranice s Polskem s návrhovou rychlostí 200 km/h, variantně až 300 km/h 

  Autor: Kuna Aleš; Vedoucí práce: Horníček Leoš; Oponent práce: Pinkava Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  V práci je navržena část železniční trasy rychlého spojení Praha - Wrocław na českém území vedená přes Liberec. Návrh je proveden ve dvou odlišných variantách. První varianta je určena pro smíšenou dopravu osobních a ...
 • Technologické postupy sanace pražcového podloží 

  Autor: Mašková Zuzana; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Lojda Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato práce se zabývá problematikou sanace pražcového podloží, popisuje vznik chyb a deformací a jejich výskyt v konstrukci pražcového podloží. Dále je zde rozebírán geotechnický průzkum a přípravné práce před zahájením ...
 • Protiskluzové úpravy nástupišť technologií gumové stěrky 

  Autor: Beneš Matěj; Vedoucí práce: Bret Ondřej; Oponent práce: Lidmila Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Práce se zabývá experimentální úpravou drážních nástupišť pomocí vrstvy gumové stěrky za účelem zlepšení protiskluzových vlastností - a tím i zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících. V první části jsou popsány možnosti ...
 • Rekonstrukce žst. Chlumec nad Cidlinou 

  Autor: Vágnerová Jitka; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Petýrek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Chlumec nad Cidlinou s ohledem na očekávané zdvoukolejnění úseku Velký Osek-Hradec Králové. Cílem rekonstrukce je také zvýšení bezpečnosti provozu díky zřízení ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Vaselí nad Lužnicí - žst. Kardašova Řečice 

  Autor: Vandrovec Radek; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Krejčiříková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Veselí nad Lužnicí (mimo) - žst. Kardašova Řečice (mimo) s maximální rychlostí 100-120 km/h. Práce obsahuje šest variant řešení směrového ...
 • Hodnocení granulometrického znečištění kolejového lože ve vztahu k následné recyklaci 

  Autor: Zemanová Tereza; Vedoucí práce: Lidmila Martin; Oponent práce: Bret Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato práce se zabývá charakteristikou kameniva pro kolejové lože, zejména jeho znečištěním a recyklací. Je zde řešeno několik způsobů postupu odběru vzorků a jejich vzájemné porovnání podle výsledků laboratorních měření, ...
 • Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw s návrhovou rychlostí 250 km/h, variantně až 350 km/h 

  Autor: Smutek Lukáš; Vedoucí práce: Horníček Leoš; Oponent práce: Babič Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předmětem diplomové práce je návrh trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw. Trasa musí splňovat parametry vysokorychlostních tratí a také musí vyhovovat platným technickým normám a technickým specifikacím interoperability. ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č.311 v úseku žst. Horní Lipová - žst. Lipová Lázně 

  Autor: Neslová Nelly; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem diplomové práce je návrh rekonstrukce železniční tratě č. 311 v úseku žst. Horní Lipová (včetně) - žst. Lipová Lázně (včetně). Mezistaniční úsek je řešen v pěti variantách v rozmezí od 50 km/h do 90 km/h. Další ...
 • Porovnání stávající a nově navrhované zkoušky nízkofrekvenční dynamické plošné tuhosti podštěrkových rohoží pro použití v ČR 

  Autor: Petýrek Michal; Vedoucí práce: Horníček Leoš; Oponent práce: Jasanský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Obsahem práce je provedení laboratorních zkoušek dynamické plošné tuhosti na podštěrkových antivibračních rohoží od třech různých výrobců. Cílem práce je porovnání metodik měření dynamické plošné tuhosti podle Obecných ...
 • Zvýšení kapacity železniční tratě Praha Smíchov - Hostivice 

  Autor: Balabán Tomáš; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Šefl Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá zkapacitněním železniční tratě č. 528A v úseku Praha Smíchov - Hostivice. Cílem práce je navrhnout trať v daném úseku jako alternativní spojení centra Prahy s Letištěm Václava Havla. Jsou zpracovány ...
 • Rekonstrukce žst. Jindřichův Hradec včetně kolejistě JHMD 

  Autor: Horník Mikuláš; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Zvěřina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  V diplomové práci je popsán stávající stav a provoz železniční stanice Jindřichův Hradec. Cílem diplomové práce je návrh nejefektivnější rekonstrukce této stanice včetně úzkorozchodného kolejiště JHMD a zvýšení traťové ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č.532C v úseku žst. Čelákovice (mimo) - žst. Kostelec nad Labem (včetně) 

  Autor: Šuk Jan; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Zvěřina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 532C v úseku železniční stanice Čelákovice (mimo) - železniční stanice Kostelec nad Labem (včetně) s maximální rychlostí 100 km/h. Práce obsahuje čtyři ...
 • Životní cyklus geosyntetik v pražcovém podloží a nakládání s nimi po skončení jejich životnosti 

  Autor: Vondra Lukáš; Vedoucí práce: Horníček Leoš; Oponent práce: Lidmila Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato práce představuje základní typy geosyntetik používané v pražcovém podloží, popisuje jejich využití a technologie instalace. Dále se zaměřuje na životní cyklus geosyntetických materiálů a popisuje způsoby, jakými tyto ...
 • Rekonstrukce žst. Lužná u Rakovníka 

  Autor: Kuna Aleš; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Horníček Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  V bakalářské práci je navržena rekonstrukce železniční stanice Lužná u Rakovníka. Hlavními požadavky jsou zvýšení rychlosti, optimalizace zapojení tratí do stanice a zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Návrh je ...

Zobrazit další