Collections in this community

Recent Submissions

 • Progresivní metoda zjišťování velikosti kontaktní plochy mezi pražcem a kolejovým ložem 

  Author: Jana Hovorková; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Rakowski Zikmund
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření velikosti kontaktní plochy mezi pražcem a kolejovým ložem. Práce se zaměřuje na shrnutí dosavadních metod měření kontaktní plochy a představení nové metody využívající tlakové ...
 • Vliv zeleně na šíření hluku v okolí železničních staveb 

  Author: David Pohořalý; Supervisor: Lomoz Lenka; Opponent: Trávníček Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Diplomová práce posuzuje vliv zeleně na šíření hluku v okolí železničních staveb na základě rozdílu naměřených hodnot ve stejné vzdálenosti od železniční trati s účinkem a bez účinku vegetace. Měření probíhalo na třech ...
 • Návrh optimalizace železniční trati Liběšice (včetně) - Úštěk (včetně) 

  Author: Filip Kuchynka; Supervisor: Petýrek Michal; Opponent: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti optimalizace železniční trati 539D v úseku Liběšice – Úštěk spolu s modernizací navazujících železničních stanic Liběšice a Úštěk. Nejprve jsou definovány konkrétní požadavky na řešení, ...
 • Akustická studie vybraných typových lokalit v okolí modernizované železniční tratě Praha - Kladno 

  Author: Filip Beichl Behúl; Supervisor: Lomoz Lenka; Opponent: Křečková Magdalena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce „Akustická studie vybraných typových lokalit v okolí modernizované železniční tratě Praha – Kladno“ se ve své praktické části věnuje zhodnocení hlukové zátěže ze železniční dopravy v obci Hostivice po ...
 • Studie tramvajové smyčky Trojská (Praha) 

  Author: Štěpán Heller; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Předmětem této diplomové práce je zpracování a posouzení návrhů možného řešení plánované tramvajové smyčky Trojská a parkoviště P+R v oblastech Troja a Trojská brána na Praze 7. Obsahem práce je popis řešené lokality a ...
 • Návrh nové železniční trati Jaroměř - Trutnov 

  Author: David Černý; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Břešťovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Diplomová práce se zabývá variantním řešením nové železniční trati v úseku Jaroměř – Trutnov učené pouze pro osobní dopravu. Součástí řešení je návrh napojení na stávající trať v Jaroměři a Trutnově. Návrh je zpracován v ...
 • Dynamická analýza koleje při průjezdu tramvají 

  Author: Lucie Semerádová; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Křečková Magdalena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první, rešeršní části, jsou uvedeny možnosti modelování chování kolejnice při průjezdu drážních vozidel a příklady dynamické analýzy a jejich výsledků na železničních drahách v ČR. ...
 • Možnosti ukončení tramvajové trati v lokalitě Jinonice 

  Author: Roman Švadlena; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Předmětem této diplomové práce je vypracování studie možností ukončení výhledově plánovaného prodloužení tramvajové trati, která je v současné době ukončena v obratišti u stanice metra „B“ - Radlická. V souvislosti se ...
 • Hodnocení míry znečištění kolejového lože pomocí georadaru se zaměřením na vliv materiálu způsobujícího znečištění 

  Author: Filip Graman; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Horníček Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá údržbou železničního svršku se zaměřením na laboratorní vyhodnocení znečištění kolejového lože stanového pomocí sady konvenčních laboratorních zkoušek se současným sledováním znečištění nepřímou ...
 • Měření drsnosti a vlnkovitosti u městských kolejových drah 

  Author: Jana Hovorková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Křečková Magdalena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření vlnkovitosti a drsnosti. Práce se věnuje měření a porovnání stavů kolejnic před a po přebroušení z hlediska vlnkovitosti a drsnosti. V rámci práce je obsaženo také vyhodnocení ...
 • Analýza účinnosti městské protihlukové clony v lokalitě Praha Hloubětín 

  Author: David Pohořalý; Supervisor: Lomoz Lenka; Opponent: Bret Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se věnuje problematice nízkých protihlukových clon včetně uvedení do problematiky hluku z kolejové dopravy. Dále jsou zde probrány metodiky měření hluku pomocí zvukoměru. Praktická část je zaměřena na ...
 • Návrh technologie a plánu pro obnovu železničního spodku v úseku Plzeň–Nýřany 

  Author: Martin Turek; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Petrásek Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Diplomová práce nejprve uvádí souhrn o metodách rekonstrukce železničního spodku z pohledu technologie. Dále se zaměřuje na kontinuální metodu obnovy, tj. bez snášení kolejového roštu, kterou porovnává s metodou konvenční, ...
 • Tramvajová trať Vršovice - Michle (Praha) 

  Author: Magdalena Křečková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Předmětem diplomové práce je zpracování studie úseku východní tramvajové tangenty mezi oblastmi Vršovice – Michle a vytvořit tak variantní návrhy, které se vyhýbají rozvojovému území Bohdalec – Slatiny. Práce obsahuje popis ...
 • Porovnání statické zatěžovací zkoušky pro hodnocení pražcového podloží vysokorychlostních železničních tratí dle francouzské, německé a české metodiky 

  Author: Jiří Pospíšil; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Jasanský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Jedním z celosvětových problémů týkajících se nejen oboru železničního stavitelství je nejednotnost zkušebních postupů, kterými se prověřuje kvalita zhotoveného díla. V oboru železničního stavitelství je to například ...
 • Studie obnovy úseku železniční trati Lovečkovice – Levín 

  Author: Michael Kolačný; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Novotná Klaudia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Diplomová práce se zabývá obnovou železniční trati Velké Březno – Úštěk v úseku Lovečkovice – Levín. Obnovovanou tratí je muzeální trať, která je ve vlastnictví spolku Zubrnická museální železnice. Z tohoto důvodu nebyl ...
 • Studie prodloužení tramvajové trati Lehovec - Rajská zahrada (Praha) 

  Author: Štěpán Heller; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Krejčiříková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Předmětem bakalářské práce bylo zpracování a posouzení možností prodloužení tramvajové trati ze stávajícího obratiště Lehovec do oblasti stanice metra Rajská zahrada na Praze 14. Obsahem práce je popis řešené lokality, ...
 • Možnosti využití dynamického triaxiálního lisu pro analýzu pražcového podloží 

  Author: Jan Ludvík; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Miča Lumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití dynamického triaxiálního přístroje při analýze vrstev pražcového podloží. Působením cyklického napětí v dynamickém triaxiálním přístroji se vyvodí zatížení, kterým působí ...
 • Rekonstrukce železniční trati 061 v úseku Veleliby (mimo) - Jičín (mimo) 

  Author: Eva Vondráčková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Diplomová práce se zabývá návrhem variant rekonstrukce železniční trati č. 061 v úseku Veleliby(mimo) – Jičín (mimo). Jsou zpracovány 3 varianty řešení. Varianta č. 1 – optimalizace respektuje vedení po stávajícím tělese, ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č. 528B v úseku Lužná u Rakovníka - Nové Strašecí 

  Author: David Černý; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Lojda Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 528B v úseku Lužná u Rakovníka (mimo) – Nové Strašecí (mimo) s jedním návrhem stanice v Řevničově. Návrh rekonstrukce tratě je zpracován ve třech variantách, ...
 • Monitoring vybraných tramvajových srdcovek 

  Author: Magdalena Křečková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Lomoz Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Bakalářská práce se zaměřuje na monitoring vybraných tramvajových srdcovek v síti Dopravního podniku hl. m. Prahy. Práce je založena především na praktickém měření ojetí tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem v závislosti ...

View more