Collections in this community

Recent Submissions

 • Ověření hydraulických podmínek pianového přelivu navrženého pro VD Finklův rybník na fyzikálním modelu 

  Author: Marie Kozáková; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Svejkovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Cílem této diplomové práce je ověření hydraulických podmínek pianového labyrintového přelivu navrženého pro VD Finklův rybník na fyzikálním modelu. V práci jsou popsány podmínky mechanické podobnosti na základě, kterých ...
 • Online kalkulačka pro navrhování vodních nádrží 

  Author: Adam Hromada; Supervisor: Horský Martin; Opponent: Bouška Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Předmětem diplomové práce je vytvoření online programu, který umožní koncepční návrh malých vodních nádrží. Uživatel si zvolí zamýšlený profil hráze na vodním toku na území České republiky. Program ze získaných dat odhadne ...
 • Rekonstrukce jezu Freiwald na Metuji ve městě Hronov 

  Author: Václav Juránek; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Hofmeisterová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Zadáním této diplomové práce je zpracování projektového řešení rekonstrukce jezu Freiwald v obci Hronov na řece Metuji, které zahrnuje technický návrh změny hradicí konstrukce ze současného stavidlového jezu na vakový ...
 • Jez Mazourov - dispoziční řešení a návrh MVE 

  Author: Marie Pecharová; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Bouška Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  The Master thesis focuses on mathematical modelling and simulation of the river flow of a layout solution for reconstructing the Mazourov weir on the Sázava River. Within the layout design, the main objective is the placement ...
 • Simulace provozu MVE s využitím bateriového úložiště 

  Author: Jan Kraus; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
  Cílem této diplomové práce je vytvořit matematický model, který bude schopen simulovat provoz malé vodní elektrárny s bateriovým úložištěm, pomocí softwaru Matlab a Simulink. Díky bateriovému úložišti může vodní elektrárna ...
 • Studie proveditelnosti přehrady v oblasti Oderských vrchů 

  Author: Daniel Homola; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Krejčí Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je studie proveditelnosti přehrady v oblasti Oderských vrchů. Práce si bere za cíl navrhnout několik variant koncepčního řešení. V práci je popsán současný stav oblasti a je provedena analýza ...
 • Technické možnosti zlepšování životních podmínek ryb v povrchových vodách v souvislosti s vodohospodářským provozem vodních děl 

  Author: Jiří Boháček; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Krejčí Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato práce se zabývá problémem nedostatku kyslíku v povrchových vodách. Cílem práce je popsat zdroje, které vedou ke snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě a navrhnout možná řešení, která by vedla ke zlepšení situace. Jako ...
 • Studie proveditelnosti VD Kryry na Podvineckém potoce 

  Author: Ondřej Němčanský; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Svejkovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem této práce je navržení variant koncepčního a konstrukčního řešení hráze nově budovaného vodní díla Kryry na Podbořansku. Součástí práce je charakteristika území, základní údaje o plánované přehradě a také zpracování ...
 • Fyzikální výzkum labyrintových přelivů s proměnlivou výškou přelivné hrany 

  Author: Václav Strejček; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Bouška Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato práce pojednává o výzkumu labyrintových přelivů se čtvercovým půdorysným tvarem a s proměnlivou výškou přelivné hrany. Cílem je vytvoření kapacitnějších a estetičtějších přelivů, než jsou v současnosti běžně používané. ...
 • Variantní řešení hradící konstrukce na jezu Sezemice 

  Author: Michal Adamovský; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Richtr David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného řešení uvažované změny hradicí konstrukce na jezu v Sezemicích. Pro tento jez je nejprve ověřena přesnost hydraulických výpočtů a dále je v práci uveden popis současného stavu ...
 • Didaktický model přehrady Les Království 

  Author: Nikol Vypior; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Petr Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na kvantifikaci hlavního účelu přehrady Les Království, kterým je ochrana před povodněmi. Práce je zaměřena na praktickou realizaci projektu pro státní podnik Povodí Labe, který zahrnuje ...
 • Analýza využitelnosti výpusti na VD Štěchovice 

  Author: Alžběta Sovová; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Richtr David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  V rámci této bakalářské práce je řešena problematika spodní výpusti (tunelu) ve III. poli vodního díla Štěchovice, která byla realizována za účelem převádění vody za stavby, a není pro účely výpustných objektů řádně vybavena. ...
 • Variantní studie proveditelnosti vodního díla Bělá 

  Author: Vojtěch Topinka; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout varianty technických řešení vodního díla Bělá na Radbuze. VD má sloužit zejména jako protipovodňová ochrana sídel na horním toku Radbuzy a k nadlepšování průtoků. Vodohospodářské ...
 • Zajištění bezpečnosti Točnického (Vícenického) rybníka při povodni 

  Author: Aneta Řeháková; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Cílem diplomové práce je navrhnout variantní řešení zajištění bezpečnosti Točnického rybníka v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení. Točnický rybník se nachází v Plzeňském kraji a je v majetku Povodí Vltavy, ...
 • Matematické modelování proudění vody na sdružených objektech malých vodních nádrží 

  Author: Adéla Jůzová; Supervisor: Kašpar Tomáš; Opponent: Sklenář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Sdružené objekty malých vodních nádrží sdružují dva funkční objekty do jedné konstrukce. Jedná se o spodní výpust a bezpečnostní přeliv. Během proudění tímto objektem dochází k proudění ve dvou odlišných směrech a tedy k ...
 • Optimalizace technického rybího přechodu 

  Author: Martin Král; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Musil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Předmětem diplomové práce je optimalizovat přepážky technického rybího přechodu s ohledem na zajištění migrační účinnosti, technickou proveditelnost, ekonomickou efektivitu a provozní požadavky. Pro splnění těchto požadavků ...
 • Vodohospodářské řešení zásobní funkce vodárenské nádrže Nýrsko 

  Author: Martin Lacina; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Zelenka Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Diplomová práce se zabývá vodohospodářským řešením vodárenské nádrže Nýrsko na Úhlavě v rámci kompenzačního řízení odtoku pro úpravnu vody Homolka v Plzni. Cílem diplomové práce bylo zpracování vodohospodářského řešení ...
 • Ověření hydraulické funkce sdruženého objektu malých vodních nádrží a suchých nádrží na fyzikálním modelu 

  Author: Veronika Táboříková; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Balvín Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Funkční objekty malých vodních nádrží nebo suchých nádrží jsou v současnosti řešeny i formou sdruženého objektu. Funkční objekt kombinuje alespoň dvě odlišná funkční zařízení, nejčastěji bezpečnostní přeliv a výpustné ...
 • Zajištění bezpečnosti MVN Finklův rybník 

  Author: Marie Kozáková; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Svejkovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout formou studie proveditelnosti variantní řešení bezpečnostního přelivu Finklova rybníku v okrese Louny, v majetku Povodí Ohře, státní podnik. V práci je popsán současný stav funkčních ...
 • Hydrotechnické řešení jezu Radotín 

  Author: Adam Hromada; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Veselý Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  V bakalářské práci je řešen projekt plánovaného jezu Radotín se zaměřením na jezový uzávěr. V práci je provedeno porovnání jednotlivých typů jezových uzávěrů a výběr nejvhodnějšího z nich pro plánovaný jez. Vybraný uzávěr ...

View more