Recent Submissions

 • VD Újezd - optimalizace vodohospodářského provozu 

  Author: Sýs Vojtěch; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Klimčáková Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Předmětem diplomové práce je optimalizace vodohospodářského provozu VD Újezd pro případ zrušení Přivaděče průmyslové vody (PPV). Takto značný zásah do vodohospodářské soustavy Náhradních opatření za nádrž Dřínov (NOD) by ...
 • Přestavba suché ochranné nádrže Staré Město pod Landštejnem na nádrž s trvalým vodohospodářským provozem 

  Author: Hladík Martin; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Krejčí Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Cílem této diplomové práce je zjištění možností využití stávající suché ochranné nádrže Staré Město pod Landštejnem. Nejprve je analyzován současný stav a kapacity vodního díla. Dále jsou zjištěna potřebná vstupní data ...
 • Gibsonova metoda měření průtoku ve vodních elektrárnách 

  Author: Mužík Sven; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Ševčík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  V této diplomové práci je řešena problematika měření účinnosti vodních turbín se zaměřením na malé vodní elektrárny. Jsou zde popsány metody provozních a přejímacích zkoušek pro určení charakteristik. Je zde krátce pojednáno ...
 • VD Modřany - zlepšení plavebních podmínek 

  Author: Jarošová Veronika; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Friedel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  V současné době je plavba přes vodní dílo Modřany zastavována při dosažení průtoku 450 m3/s. Důvodem pro zastavení plavby jsou příliš vysoké hodnoty příčné složky rychlosti v okolí zhlaví dělící zdi. Cílem této práce je ...
 • Využití odplavitelného hrazení pro zvýšení bezpečnosti vodních děl 

  Author: Wildt Jiří; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Kareis Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato diplomová práce je zaměřena na systémy odplavitelných hrázek a odplavitelného hrazení, nejčastěji umístěných na pomocných nebo nouzových přelivech, a na jejich využití při zvýšení bezpečnosti na vodních dílech. Práce ...
 • Návrh břehové MVE Terezín s využití technologie "DIVE-turbine" 

  Author: Vodrážková Lucie; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Svejkovský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu vhodné tvarové varianty nátokové a odtokové části MVE Terezín při využití technologie ,,DIVE - Turbine". Cílem práce je provést matematickou simulaci nátokové a odtokové ...
 • VD Hostivař - fyzikální model bočního bezpečnostního přelivu 

  Author: Novotný Jakub; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Veselý Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Hlavním tématem diplomové práce je popis navrženého technického řešení, které je v současnosti připravováno pro dokumentaci stavebního povolení, pro zajištění bezpečnosti VD Hostivař dle požadavku vyhlášky 590/2002 Sb. a ...
 • Ponořená MVE Terezín v levém jezovém poli - koncept, 3D model, tisk 

  Author: Burešová Klára; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Účelem této práce je navrhnout koncept ponořené MVE Terezín v levém jezovém poli, prozkoumat její variantní řešení a vybrat nejvhodnější návrh pro tuto lokalitu. Na základě zvoleného konceptu pak vytvořit 3D model vybrané ...
 • VD Oskava "Kauerův mlýn" - MVE, rybí přechod 

  Author: Brdková Pavlína; Supervisor: Kučerová Jitka; Opponent: Sedláček Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato diplomová práce volně navazuje na bakalářskou práci "Obnova vodního díla na řece Oskava v lokalitě Oskava" z května 2017. Původní návrh je na základě vydaného územního rozhodnutí upraven dle námitek a požadavků účastníků ...
 • Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže Cogotí v Chile 

  Author: Šindlar Prokop; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Broža Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce je zaměřena na vodohospodářské řešení zásobní funkce a vyhodnocení spolehlivosti dodávek vody nádrže Cogotí. Součástí řešení je orientační stanovení hydroenergetického potenciálu lokality. Dále diplomová ...
 • Malá vodní nádrž na Mehelnickém potoce - projektová dokumentace 

  Author: Žohová Anna; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Menhard Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Předmětem diplomové práce je návrh malé vodní nádrže na Mehelnickém potoce. Hlavním účelem nádrže je retence povodňových průtoků, při zachování potenciálu k transformaci na víceúčelovou nádrž. Celá práce je zpracována ...
 • Studie rekonstrukce vodního díla Těšetice 

  Author: Roudnická Adéla; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Krejčí Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Vodní dílo Těšetice bylo v roce 2014 společností Vodní díla TBD a.s. stanoveno jako nevyhovující vzhledem k normě ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní (zdroj č. 6), což podnítilo Studii o návrhu ...
 • Hydroenergetické využití sanačního průtoku MVE Železný Brod 

  Author: Barborka Petr; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Doucha Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  V rámci této bakalářské práce jsem stanovil hydroenergetický potenciál jezu v Železném Brodě při využití předepsaného minimálního zůstatkového průtoku. Pomocí programu HEC - RAS byla vypočtena měrná křivka dolní vody. Byly ...
 • Posouzení ovlivnění limnigrafu Soutice a Nesmeřice na Želivce při povodních 

  Author: Horejšová Tereza; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Havlík Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Cílem této diplomové práce je posouzení míry ovlivnění limnigrafů Soutice a Nesměřice pod VD Švihov na vodním toku Želivka při povodňovém režimu. Měrný profil Soutice je hlásným profilem kategorie A, Hlásné a předpovědní ...
 • Studie rekonstrukce VD Harcov 

  Author: Bohatá Alice; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Klemša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Pro vodní dílo Harcov byl v roce 2006 zpracován posudek bezpečnosti VD za povodní. Posudek byl vypracován podle TNV 752935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních. Při řešení úlohy transformace PV10000 v nádrži, ...
 • Hydrotechnická studie technického stavu a provozních podmínek VD Horní Těšice 

  Author: Tůma Jan; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Jareš Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Vypracovaná bakalářská práce má za cíl posoudit bezpečnost malé vodní nádrže Horní Těšice za zvýšeného povodňového průtoku. Pro vypracování bakalářské práce byly využity aktuální hodnoty N-letých průtoků a odvozená povodňová ...
 • Návrh možnosti rozšíření energetického využití Vltavy v úseku Vraňany - Hořín 

  Author: Maňák Pavel; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Cílem této práce je návrh možnosti rozšíření využití hydroenergetického potenciálu na vodním díle Vraňany - Hořín. Je zde popsáno současné využití a následně jsou navrženy varianty, které by bylo možné zrealizovat pro ...
 • Ochrana Komárova před účinky velkých vod z povodí Jalového potoka 

  Author: Bláha Lukáš; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Kareis Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnuje lokalizaci problémových míst na Jalovém potoce. V druhé části jsou pak navrženy způsoby a varianty protipovodňové ochrany městys Komárov. Blíže je ...
 • VD Harcov - posouzení rekonstrukce na fyzikálním hydraulickém modelu 

  Author: Bohatá Alice; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Kremsa Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Pro snadnější výběr vhodné varianty rekonstrukce vodního díla Harcov, plánované na roky 2019 - 2021, byl ve vodohospodářské laboratoři fakulty stavební postaven fyzikální hydraulický model s celkem 30 variantami řešení. ...
 • Měření a vyhodnocení charakteristiky Peltonovy turbiny 

  Author: Barborka Petr; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Štěch Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V rámci této diplomové práce jsem změřil a vyhodnotil charakteristiku Peltonovy turbíny pro sedm různých poloh vodního paprsku vůči ose OK (oběžného kola). Před zahájením měření došlo k úpravám softwarového vybavení měřícího ...

View more