Poslední příspěvky

 • Matematický model převádění vody během výstavby plavebního stupně Děčín 

  Autor: Sedlák Václav; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Balvín Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato práce se zabývá porovnáním matematického a fyzikálního modelování v hydrotechnice. V rámci této práce byl vytvořen matematický model plavebního stupně Děčín v době jeho plánované výstavby během vybraných stavebních ...
 • Modelování syntetických hydrologických řad v systému stanic 

  Autor: Grešík Waldemar; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Ledvinka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
  Based on its applicability and features, two approaches for multivariate time series modelling were discussed. The first, method based Principal Component Analysis is much more simple and direct method, having the advantage ...
 • Zabezpečení vodního díla Slapy před účinky velkých vod 

  Autor: Procházka Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením bezpečnosti vodního díla Slapy při povodňových manipulacích po výstavbě nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík. Jelikož nejsou k dispozici aktuální hydrologické podklady ...
 • Návrh turbínového soustrojí pro MVE Vydra II 

  Autor: Souček Jiří; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout turbínové soustrojí pro lokalitu Vydra II. Nejprve bylo provedena rešerše literatury s cílem prostudovat možnosti použití turbín pro mikrozdroje. Následně byly vytvořeny a porovnány ...
 • Studie použití vhodného uzávěru na přelivu VD Nechranice a měření vybrané varianty na fyzikálním modelu 

  Autor: Novotný Jakub; Vedoucí práce: Králík Martin; Oponent práce: Kareis Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Hlavním tématem bakalářské práce je, vybrat a použít na základě metodiky pro rozbor a srovnání spolehlivosti uzávěrů takové uzávěry na krajních polích bezpečnostního přelivu, které společně se zdvižným segmentem ve středním ...
 • Hydronergetické využití zbytkového spádu MVE Vydra 

  Autor: Vodrážková Lucie; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: LAGNER vÁCLAV
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití zbytkového spádu malé vodní elektrárny Vydra, nacházející se v obci Čeňkova Pila v CHKO Šumava. Cílem práce je zvolit vhodné koncepční řešení a následně navrhnout ...
 • Vodohospodářské řešení výhledové vodní nádrže Borovnice na Svratce 

  Autor: Melichar Jonáš; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Kříž Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Cílem této práce je posoudit efekt zapojení výhledové vodní nádrže Borovnice do soustavy se stávající nádrží Vír I z hlediska zásobování vodou. Zhodnoceno je také zvýšení protipovodňové ochrany území mezi nádržemi. Pro ...
 • Studie obnovy vodních děl v povodí Blšanky na Podbořansku 

  Autor: Hladík Martin; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Svejkovský jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce si klade za cíl z vodohospodářského hlediska analyzovat část povodí Blšanky. Tato analýza je zaměřená na zaniklá vodní díla či díla stávající, avšak nacházející se ve špatném a nepoužitelném stavu. ...
 • Obnova vodního díla na řece Oskavě v lokalitě Oskava 

  Autor: Brdková Pavlína; Vedoucí práce: Kučerová Jitka; Oponent práce: Sedláček Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývá využitím vodní energie v České republice, rozdělením vodních elektráren z různých pohledů a jejich vybavením. Dále jsou blíže popsány typy vodních ...
 • Vodohospodářské řešení retenční funkce poldru Kutřín 

  Autor: Šindlar Prokop; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Fejfarová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato práce je zaměřena na vodohospodářské řešení funkce suchého poldru Kutřín a jeho protipovodňového účinku na vodních tocích Krounky a Novohradky. Vodní dílo bylo navrženo tak, aby byly splněny požadavky retenční funkce ...
 • Hydrotechnické stavby v povodí Libského potoka 

  Autor: Ekl Vojtěch; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Břečka Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato práce se zabývá analýzou povodí Libského potoka se zaměřením na zhodnocení historické, současné a budoucí hydrotechnické stavby.
 • Vodohospodářské řešení nádrže Syčivka s ohledem na stávající požadavky a budoucí provoz 

  Autor: Šimůnek Aleš; Vedoucí práce: Brouček Miroslav; Oponent práce: Veselý Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Práce se zabývá vodohospodářským řešením suché nádrže na vodním toku Syčivka. Hlavním úkolem vodního díla je protipovodňová ochrana města Bílina ležícího níže po toku. Pro vodní dílo je navrženo několik variant řešení ...
 • Fyzikální model Peltonovy turbíny 

  Autor: Fejkl Vlastimil; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Štěch Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zprovoznění modelové sestavy Peltonovy turbíny v laboratoři fakulty stavební na univerzitě Českého vysokého učení technického v Praze, která bude využívána pro měření účinnostních ...
 • Návrh a riziková analýza protipovodňovývh opatření na Kamenici a Žirovnici 

  Autor: Londa Dan; Vedoucí práce: Horský Martin; Oponent práce: Poláček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Hlavním tématem této diplomové práce je provedení rizikové analýzy povodní v povodích toků Kamenice a Žirovnice a posouzení ekonomické efektivnosti předloženého návrhu protipovodňových opatření (PPO) prostřednictvím suché ...
 • Zjištění měrných křivek jezových klapek pomocí CFD včetně hydrodynamického zatížení 

  Autor: Langová Lucie; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Trnka Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým popisem konstrukce duté klapky používané v České republice a v zahraničí. Dále popisuje metodiku hydrotechnických výpočtů pro určení průtoku a některých zatížení na duté klapce. ...
 • Vodohospodářská studie soustavy rybníků na Hlubocku z hlediska zajištění rybochovné funkce v období sucha 

  Autor: Kaiser Vladimír; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Šedivý Vilém
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Cílem této práce bylo najít vhodné vodohospodářské řešení soustavy rybníků na Hlu-bocku k zajištění její rybochovné funkce v období sucha, na základě dostupných podkladů a vlastního průzkumu. Nejdříve je stručně popsána ...
 • Numerická analýza vlhkostního režimu těsnicího jádra VD Dalešice 

  Autor: Štícha Jan; Vedoucí práce: Brouček Miroslav; Oponent práce: Rudolfová Mirka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce je pomocí numerického modelování zkoumat vlhkostní poměry těsnicího jádra VD Dalešice. Práce předkládá 4 stručné rešeršní části. V prvních dvou je řešeno samotné VD Dalešice a obecně problematika vysychání ...
 • Hydraulický výzkum postupu výstavby plevebního stupně Děčín 

  Autor: Sedlák Václav; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Trnka Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Práce se zabývá výzkumem a optimalizací postupu výstavby plavebního stupně Děčín s ohledem na plavební podmínky a převádění běžných a povodňových průtoků. V rámci výzkumu na hydraulickém fyzikálním modelu budou měřeny ...
 • Návrh rekonstrukce vybraných MVN v povodí Vltavy 

  Autor: Maňák Pavel; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Střeštík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této práce je shrnutí současného technického stavu tří vybraných malých vodních nádrží (MVN). Zjištěné problémy jsou charakterizovány a jsou navržena možná řešení v rámci jednotlivých vodních děl (VD), i v rámci celé ...
 • Posouzení bezpečnosti při povodních a návrh nápravných opatření pro vybrané malé vodní nádrže v okolí Přerova a Hranic 

  Autor: Konečný Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Krejčí Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato práce řeší posouzení bezpečnosti malých vodních nádrží Šišma a Hluzov za povodní. Skladba a obsah posudku pro každé toto vodní dílo jsou definovány ČSN 75 2935. Na začátku je uveden popis vodního díla a jeho povodí. ...

Zobrazit další