Poslední příspěvky

 • Hydrotechnická studie technického stavu a provozních podmínek VD Horní Těšice 

  Autor: Tůma Jan; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Jareš Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Vypracovaná bakalářská práce má za cíl posoudit bezpečnost malé vodní nádrže Horní Těšice za zvýšeného povodňového průtoku. Pro vypracování bakalářské práce byly využity aktuální hodnoty N-letých průtoků a odvozená povodňová ...
 • Návrh možnosti rozšíření energetického využití Vltavy v úseku Vraňany - Hořín 

  Autor: Maňák Pavel; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Cílem této práce je návrh možnosti rozšíření využití hydroenergetického potenciálu na vodním díle Vraňany - Hořín. Je zde popsáno současné využití a následně jsou navrženy varianty, které by bylo možné zrealizovat pro ...
 • Ochrana Komárova před účinky velkých vod z povodí Jalového potoka 

  Autor: Bláha Lukáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Kareis Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnuje lokalizaci problémových míst na Jalovém potoce. V druhé části jsou pak navrženy způsoby a varianty protipovodňové ochrany městys Komárov. Blíže je ...
 • VD Harcov - posouzení rekonstrukce na fyzikálním hydraulickém modelu 

  Autor: Bohatá Alice; Vedoucí práce: Králík Martin; Oponent práce: Kremsa Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Pro snadnější výběr vhodné varianty rekonstrukce vodního díla Harcov, plánované na roky 2019 - 2021, byl ve vodohospodářské laboratoři fakulty stavební postaven fyzikální hydraulický model s celkem 30 variantami řešení. ...
 • Měření a vyhodnocení charakteristiky Peltonovy turbiny 

  Autor: Barborka Petr; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Štěch Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V rámci této diplomové práce jsem změřil a vyhodnotil charakteristiku Peltonovy turbíny pro sedm různých poloh vodního paprsku vůči ose OK (oběžného kola). Před zahájením měření došlo k úpravám softwarového vybavení měřícího ...
 • Studie technického stavu a provozních podmínek VD Ordějov 

  Autor: Norková Lucie; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Holomek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato bakalářská práce řeší posouzení průchodu 100-leté povodňové vlny vodním dílem Bánov-Ordějov. Součástí bakalářské práce je stanovení mezní bezpečné hladiny a to především na základě výšky výběhu vlny na svah. Stanovení ...
 • Ověření možnosti přímého plnění a prázdnění plavebni komory Děčín 

  Autor: Hajdina Jakub; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Vavřička Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Výsledkem mé bakalářské práce je ověření možností přímého plnění a prázdnění plavební komory Děčín. V teoretické části vás uvádím do problematiky popisem technického řešení vodního díla, základních parametrů a funkcí ...
 • Rekonstrukce odpadního kanálu MVE Vilémov 

  Autor: Kahuda Marek; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Petr Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V bakalářské práci je řešeno technické řešení rekonstrukce odpadního kanálu MVE Vilémov. V první části je popsána lokalita, stavba MVE Vilémov a technický stav stávajícího odpadního kanálu. Dále se práce zabývá hydraulickou ...
 • Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti VD Ostrov nad Oslavou 

  Autor: Bureš Dominik; Vedoucí práce: Králík Martin; Oponent práce: Krejčí Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V rámci této bakalářské práce bylo posouzeno VD Ostrov nad Oslavou z hlediska protipovodňové bezpečnosti a navrhnuty a posouzeny možnosti navýšení bezpečnosti tak, aby VD vyhovovalo bezpečnosti ve smyslu vyhlášky č.590/2005 ...
 • Ekonomické posouzení protipovodňových opatření ve Štěpánovicích 

  Autor: Vágner David; Vedoucí práce: Horský Martin; Oponent práce: Urban Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem této bakalářské práce je ekonomické posouzení protipovodňového opatření ve Štěpánovicích na řece Svratce. Posouzení bude provedeno pro čtyři varianty protipovodňového opatření. V závěru dojde k vyhodnocení a ...
 • Modernizace plavební komory Miřejovice 

  Autor: Vavruška Vít; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Kareis Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit projekt na úrovni studie umožňující proplouvání vodní komory Miřejovice plavidly s parametry pro vodní cestu třídy Va. Tento nárok vznikl na základě dokumentu Koncepce vodní ...
 • Ekonomické posouzení retenčního účinku výhledové nádrže Borovnice na Svratce 

  Autor: Ouhel Jan; Vedoucí práce: Horský Martin; Oponent práce: Jelínková Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Cílem této práce je posoudit účinek výhledové nádrže Borovnice na protipovodňovou ochranu obcí ležících na řece Svratce. Pro řešení tohoto problému je použita metoda rizikové analýzy, kterou jsou stanoveny škody na ...
 • Studie technického stavu a provozní spolehlivosti malých vodních nádrží Karhov a Veselá na Pelhřimovsku 

  Autor: Rada Milan; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Cílem této práce je zhodnocení stávajícího vodohospodářského a technického řešení malých vodních nádrží Karhov a Veselá na Pelhřimovsku. Hlavními podklady pro řešení jsou manipulační řády a bezpečnostní posudky obou vodních ...
 • Technické a vodohospodářské posouzení MVN Javornice a návrh nápravných opatření 

  Autor: Tomanová Nela; Vedoucí práce: Brouček Miroslav; Oponent práce: Křivka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem této práce je technické a vodohospodářské posouzení malé vodní nádrže Javornice na Rychnovsku. Součástí práce je obecné pojednání o nádržích a charakteristika a druhy jednotlivých objektů na malých vodních nádržích, ...
 • Matematický model převádění vody během výstavby plavebního stupně Děčín 

  Autor: Sedlák Václav; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Balvín Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato práce se zabývá porovnáním matematického a fyzikálního modelování v hydrotechnice. V rámci této práce byl vytvořen matematický model plavebního stupně Děčín v době jeho plánované výstavby během vybraných stavebních ...
 • Modelování syntetických hydrologických řad v systému stanic 

  Autor: Grešík Waldemar; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Ledvinka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
  Based on its applicability and features, two approaches for multivariate time series modelling were discussed. The first, method based Principal Component Analysis is much more simple and direct method, having the advantage ...
 • Zabezpečení vodního díla Slapy před účinky velkých vod 

  Autor: Procházka Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením bezpečnosti vodního díla Slapy při povodňových manipulacích po výstavbě nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík. Jelikož nejsou k dispozici aktuální hydrologické podklady ...
 • Návrh turbínového soustrojí pro MVE Vydra II 

  Autor: Souček Jiří; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout turbínové soustrojí pro lokalitu Vydra II. Nejprve bylo provedena rešerše literatury s cílem prostudovat možnosti použití turbín pro mikrozdroje. Následně byly vytvořeny a porovnány ...
 • Studie použití vhodného uzávěru na přelivu VD Nechranice a měření vybrané varianty na fyzikálním modelu 

  Autor: Novotný Jakub; Vedoucí práce: Králík Martin; Oponent práce: Kareis Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Hlavním tématem bakalářské práce je, vybrat a použít na základě metodiky pro rozbor a srovnání spolehlivosti uzávěrů takové uzávěry na krajních polích bezpečnostního přelivu, které společně se zdvižným segmentem ve středním ...
 • Hydronergetické využití zbytkového spádu MVE Vydra 

  Autor: Vodrážková Lucie; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: LAGNER vÁCLAV
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití zbytkového spádu malé vodní elektrárny Vydra, nacházející se v obci Čeňkova Pila v CHKO Šumava. Cílem práce je zvolit vhodné koncepční řešení a následně navrhnout ...

Zobrazit další