Collections in this community

Recent Submissions

 • Ověření hydraulické funkce sdruženého objektu malých vodních nádrží a suchých nádrží na fyzikálním modelu 

  Author: Veronika Táboříková; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Balvín Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Funkční objekty malých vodních nádrží nebo suchých nádrží jsou v současnosti řešeny i formou sdruženého objektu. Funkční objekt kombinuje alespoň dvě odlišná funkční zařízení, nejčastěji bezpečnostní přeliv a výpustné ...
 • Zajištění bezpečnosti MVN Finklův rybník 

  Author: Marie Kozáková; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Svejkovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout formou studie proveditelnosti variantní řešení bezpečnostního přelivu Finklova rybníku v okrese Louny, v majetku Povodí Ohře, státní podnik. V práci je popsán současný stav funkčních ...
 • Hydrotechnické řešení jezu Radotín 

  Author: Adam Hromada; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Veselý Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  V bakalářské práci je řešen projekt plánovaného jezu Radotín se zaměřením na jezový uzávěr. V práci je provedeno porovnání jednotlivých typů jezových uzávěrů a výběr nejvhodnějšího z nich pro plánovaný jez. Vybraný uzávěr ...
 • Simulace provozu vodní elektrárny 

  Author: Jan Kraus; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit simulátor malé vodní elektrárny pomocí softwaru Matlab a Simulink, který je založen na principu fyzikálního modelování. Tento simulátor by mohl dále sloužit pro zkoumání přechodových ...
 • Aplikace BIM na vodní elektrárnu Woolstone 

  Author: Petr Šimánek; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Doucha Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá informačním modelováním BIM a jeho aplikací na již dokončenou malou vodní elektrárnu Woolston na řece Mersey v hrabství Cheshire ve Spojeném království. I když je práce soustředěna na jedno ...
 • Optimalizace operativního řízení VD Kutřín při povodních 

  Author: Jan Hřebřina; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Petr Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Nádrž Kutřín je koncepčně řešena jako suchá retenční nádrž v povodí řeky Krounky. Níže po toku Krounky se nachází soutok s řekou Novohradkou a pod soutokem se v záplavovém území řeky Novohradky nachází první ohrožené město ...
 • Optimalizace parametrů axiálního turbínového soustrojí 

  Author: David Karbulka; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  V této diplomové práci byl vytvořen program v prostředí MATLAB, který zpracovává turbínové charakteristiky. Program nejdříve vytvoří univerzální charakteristiku turbíny, kterou následně přepočte na provozní charakteristiku ...
 • Metody PIV a PTV pro měření hladinových rychlostí 

  Author: Vít Petržílek; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Cílem autora diplomové práce bylo ověření nestandardních metod měření, respektive metody particle image velocimetry a particle tracking velocimetry. Metody lze použít například pro měření hladinových rychlostí a vykreslení ...
 • Obnova zaniklého rybníka na Kotelickém potoce 

  Author: Dan Vrba; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Pána Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Předmětem diplomové práce je návrh obnovy zaniklého rybníka na Kotelickém potoce v Ústeckém kraji, a také zhodnocení jeho současného stavu. Dalším cílem práce je zjistit původní vlastníky rybníka a dohledat dobu jeho zániku. ...
 • Úprava jezu Dráchov pro sportovní plavbu 

  Author: Václav Juránek; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Zadáním této bakalářské práce je navrhnout variantní řešení za účelem zvýšení bezpečnosti turistické plavby a zlepšení migrační prostupnosti pro vodní živočichy na jezu v obci Dráchov, který spadá pod majetek České republiky ...
 • Návrh variantního řešení jezu Sudoměřice 

  Author: Nikola Mrázková; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Kuk Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce je zaměřena na návrh dalších variant řešení jezu Sudoměřice, jehož výstavba bude probíhat v návaznosti na výstavbu plavební komory Rohatec. V první části práce bude představen Baťův kanál a projekt prodloužení ...
 • Návrh protipovodňových opatření pro obec Plav 

  Author: Martin Král; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  První část této práce řeší návrh protipovodňového opatření pro levý a pravý břeh a jejich kombinace v obci Plav, pro míru ochrany Q20. Dále pak zpracování analýzy nákladů a užitků navržených variant s provedením hodnocení ...
 • Návrh sypané hráze na toku Shelek v Kazachstánu 

  Author: Anastassiya Adaiguzhiyeva; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Veselý Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Předmětem této diplomové práce je řešení návrhu sypané hráze, která by měla vytvořit nádrž pro účely vodní elektrárny. Zájmové území projektů se nachází na toku Shelek v Kazachstánu. Projekt byl zpracováván na základě ...
 • Zajištění bezpečnosti Bolešského rybníka při povodních 

  Author: Vojtěch Topinka; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout formou studie proveditelnosti variantní řešení bezpečnostního přelivu Bolešského rybníka v okrese Český Krumlov, v majetku Povodí Vltavy, státní podnik. V práci je popsán současný ...
 • Návrh a posouzení protipovodňových opatření ve městě Nýřany 

  Author: Adéla Jůzová; Supervisor: Horský Martin; Opponent: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření několika variant návrhů protipovodňového opatření pro město Nýřany. Návrhy budou ekonomicky posouzeny z hlediska výhodnosti. Bude zvolen nejvhodnější návrh, pro který bude vytvořena ...
 • Určení hladinových rychlostí pomocí metody particle tracking 

  Author: Klára Burešová; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Účelem této práce je prozkoumat možnosti zpracování obrazového záznamu pomocí metodou PTV. Následně povést analýzu vlastního obrazového záznamu za použití této metody a porovnat získané rychlosti s rychlostmi naměřenými ...
 • Studie posílení zásobní funkce nádrže Rozkoš 

  Author: Přemysl Janda; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Petr Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá variantním vodohospodářským řešením zásobní a ochranné funkce nádrže Rozkoš. Do řešení byl zahrnut vliv středního scénáře klimatické změny. Úloha byla zpracována sestavením simulačních modelů ...
 • Návrh sypané hráze na toku Shelek v Kazachstánu 

  Author: Anastassiya Adaiguzhiyeva; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Veselý Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem této diplomové práce je řešení návrhu sypané hráze, která by měla vytvořit nádrž pro účely vodní elektrárny. Zajímavé území projektů se nachází na toku Shelek v Kazachstánu. Projekt byl zpracováván na základě ...
 • Bezpečnost VD nechranice při povodních po rekonstrukci bezpečnostního přelivu 

  Author: Anna Kutnarová; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Švarc Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Cílem diplomové práce je podle ČSN 75 2935 zpracovat posouzení bezpečnosti vodního díla Nechranice při povodních po rekonstrukci všech tří polí bezpečnostního přelivu. Text práce je členěn na jednotlivé části dle ČSN 75 ...
 • Modelové a provozní charakteristiky axiální turbíny 

  Author: David Karbulka; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude sloužit jako nástroj pro zpracování turbínových charakteristik pro Kaplanovu turbínu a její varianty. Práce obsahuje porovnání charakteristik strojů s různými ...

View more