Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh protipovodňových opatření pro obec Plav 

  Author: Martin Král; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  První část této práce řeší návrh protipovodňového opatření pro levý a pravý břeh a jejich kombinace v obci Plav, pro míru ochrany Q20. Dále pak zpracování analýzy nákladů a užitků navržených variant s provedením hodnocení ...
 • Návrh a posouzení protipovodňových opatření ve městě Nýřany 

  Author: Adéla Jůzová; Supervisor: Horský Martin; Opponent: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření několika variant návrhů protipovodňového opatření pro město Nýřany. Návrhy budou ekonomicky posouzeny z hlediska výhodnosti. Bude zvolen nejvhodnější návrh, pro který bude vytvořena ...
 • Zajištění bezpečnosti Bolešského rybníka při povodních 

  Author: Vojtěch Topinka; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout formou studie proveditelnosti variantní řešení bezpečnostního přelivu Bolešského rybníka v okrese Český Krumlov, v majetku Povodí Vltavy, státní podnik. V práci je popsán současný ...
 • Návrh sypané hráze na toku Shelek v Kazachstánu 

  Author: Anastassiya Adaiguzhiyeva; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Veselý Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Předmětem této diplomové práce je řešení návrhu sypané hráze, která by měla vytvořit nádrž pro účely vodní elektrárny. Zájmové území projektů se nachází na toku Shelek v Kazachstánu. Projekt byl zpracováván na základě ...
 • Určení hladinových rychlostí pomocí metody particle tracking 

  Author: Klára Burešová; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Účelem této práce je prozkoumat možnosti zpracování obrazového záznamu pomocí metodou PTV. Následně povést analýzu vlastního obrazového záznamu za použití této metody a porovnat získané rychlosti s rychlostmi naměřenými ...
 • Bezpečnost VD nechranice při povodních po rekonstrukci bezpečnostního přelivu 

  Author: Anna Kutnarová; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Švarc Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Cílem diplomové práce je podle ČSN 75 2935 zpracovat posouzení bezpečnosti vodního díla Nechranice při povodních po rekonstrukci všech tří polí bezpečnostního přelivu. Text práce je členěn na jednotlivé části dle ČSN 75 ...
 • Studie posílení zásobní funkce nádrže Rozkoš 

  Author: Přemysl Janda; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Petr Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá variantním vodohospodářským řešením zásobní a ochranné funkce nádrže Rozkoš. Do řešení byl zahrnut vliv středního scénáře klimatické změny. Úloha byla zpracována sestavením simulačních modelů ...
 • Návrh sypané hráze na toku Shelek v Kazachstánu 

  Author: Anastassiya Adaiguzhiyeva; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Veselý Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem této diplomové práce je řešení návrhu sypané hráze, která by měla vytvořit nádrž pro účely vodní elektrárny. Zajímavé území projektů se nachází na toku Shelek v Kazachstánu. Projekt byl zpracováván na základě ...
 • Modelové a provozní charakteristiky axiální turbíny 

  Author: David Karbulka; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude sloužit jako nástroj pro zpracování turbínových charakteristik pro Kaplanovu turbínu a její varianty. Práce obsahuje porovnání charakteristik strojů s různými ...
 • Návrh efektivních protipovodňových opatření v obcích Hořenice, Heřmanice a Brod 

  Author: David Vágner; Supervisor: Horský Martin; Opponent: Kladivo Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Předmětem této diplomové práce je návrh protipovodňového opatření v obcích Hořenice, Heřmanice a Brod na řece Labi. Bude provedeno posouzení vlivu na odtokové poměry pomocí stávajícího matematického modelu, posouzení vlivu ...
 • Návrh vodního hřiště v biotopu Radotín 

  Author: Pavel Beneš; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Pechar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Bakalářská práce se zamýšlí nad významem budování vodních hřišť jakožto zábavného a vzdělávacího prvku ve veřejném prostoru, pojednává o existujících lokalitách a představuje variantní návrhy pro výstavbu nového vodního ...
 • Posouzení ejekčního účinku pomocí CFD metod 

  Author: Nikola Mrázková; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Cílem této bakalářské práce bylo provedení simulace vodního skoku a posouzení vlivů, které zapříčiňují vznik ejekčního účinku pomocí přepadajícího paprsku vody přímo nad savkou. V teoretické části bude představen postup ...
 • Analýza provozu MVE na základě archivních dat a měření in situ 

  Author: Eliška Zakouřilová; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce v první části představuje problematiku měření rychlostí proudění vody se zaměřením na přiváděcí objekty malých vodních elektráren. Dále se zabývá vyhodnocováním časové řady hydrologických dat a záznamů ...
 • Optimalizace horní rejdy plavební komory Modřany na fyzikálním modelu 

  Author: Jan Hřebřina; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Balvín Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  V současné době je snaha navýšit maximální plavební průtok v úseku Vltavy přes vodní dílo Modřany, kde je plavba zastavována již při průtoku 450 m3.s-1. Důvodem jsou vysoké příčné složky vektoru rychlosti v blízkosti zhlaví ...
 • Porovnání hydraulické drsnosti 3D modelu CFX 

  Author: Vít Petržílek; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Cílem autora bakalářské práce bylo pro zvolený typ kamenného obkladu zjistit hydraulickou drsnost, respektive hodnotu „n“, která charakterizuje hydraulické ztráty v korytě. V dnešní době se Manningova hydraulická drsnost ...
 • Zpracování studie plavební komory ve 3D pro informační model 

  Author: Jan Sklenář; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Boříková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Výsledkem této práce je zpracovaná studie dlouhé plavební komory na Hořínském kanále a její 3D model v programu Revit. V úvodu práce je popisován současný stav a důvody proč by měla stavba vzniknout a možné varianty umístění ...
 • Využitá BIM pro malé vodní elektrárny 

  Author: Petr Šimánek; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Matějka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá informačním modelováním, tedy BIM a jeho možném využití při projektování a správě malých vodních elektráren a dalších hydrotechnických konstrukcích. Součástí práce je představení dnešních ...
 • Zkapacitnění Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou - Vnorovy 

  Author: Jakub Hajdina; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Boříková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
  Výsledkem mé diplomové práce je variantní řešení zkapacitnění Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou – Vnorovy. V teoretické části vás uvádím do problematiky popisem historie a současnosti Baťova kanálu a záměru v okolí ...
 • Variantní studie proveditelnosti rekonstrukce MVE Dobřichovice 

  Author: Marek Kahuda; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Sedláček Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
  V diplomové práci je variantně řešeno technické řešení rekonstrukce MVE Dobřichovice. V první části je popsána lokalita a stávající stav MVE. Ve druhé části se práce zabývá možnostmi výpočtu 1D ustáleného nerovnoměrného ...
 • Návrh zkapacitnění bezpečnostních zařízení pro převádění extrémních povodní na VD Pařížov 

  Author: Nela Tomanová; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Křivka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
  Tato práce se zabývá zvýšením kapacity bezpečnostních zařízení vodního díla Pařížov a zajištěním nezatápění přepadového paprsku vlivem hladiny ve spadišti bočního přelivu. Vodní dílo musí dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o ...

View more