News

Department of Sanitary and Ecological Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Možnosti hospodaření s dešťovou vodou v areálu Fakulty stavební ČVUT 

  Author: Simandlová Hedvika; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Cílem této závěrečné práce je navrhnout vhodná opatření hospodaření se srážkovými vodami přírodě blízkým způsobem v městském prostředí. V teoretické části je rozebrána problematika hospodaření se srážkovou vodou. Praktická ...
 • Vybrané faktory ovlivňující velikost a charakter spotřeby vody 

  Author: Kuncl Vojtěch; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kobr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem rozličných faktorů na spotřebu pitné vody. Hlavním cílem práce je pak pozorovat tyto vlivy v konkrétních lokalitách. Teoretická část stručně popisuje historický vývoj vodovodů a rozdělení ...
 • Experimentální hodnocení výtlačných systémů čerpadel 

  Author: Štroblová Eva; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Daná diplomová práce se zabývá experimentálním vyhodnocením výtlačného systému čerpadel. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika výtlačného systému ...
 • Ekonomické a provozní posouzení čtyř pásem náhradního zásobování pitnou vodou 

  Author: Svitavská Kristýna; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Skalický Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou náhradního zásobování pitnou vodou. V práci je navrženo řešení zásobování čtyř tlakových pásem v případě poruchy na jejich přivaděčích. Náklady na realizaci nových vodovodních ...
 • Vliv solení silničních komunikací na chování těžkých kovů ve vsakovacích zařízeních 

  Author: Runcziková Judita; Supervisor: Kabelková Ivana; Opponent: Mikeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce se zabývá vlivem zimního solení silničních komunikací na chování těžkých kovů z dešťového odtoku ze silnic ve vsakovacích zařízeních. Laboratorní experiment obnášel dynamické zatěžování dvou válců vsakovacího ...
 • Studie zásobování pitnou vodou v zadané oblasti 

  Author: Pokorný Vladimír; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tématem diplomové práce je variantní řešení zásobování pitnou vodou pro zadanou lokalitu a její hydraulické posouzení pomocí matematického modelu. Řešená oblast, se nachází u města Jesenice v okresu Praha-západ. Diplomová ...
 • Hospodaření s dešťovými vodami 

  Author: Candrová Šárka; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Dvořáková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, se věnuje dešťovým vodám a hospodaření s nimi. Druhá, praktická, je zaměřena na návrh hospodaření se srážkovým odtokem pro zvolený objekt v obci ...
 • Hospodaření s dešťovými a šedými vodami 

  Author: Faiferlíková Klára; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Pollert Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Předmětem této diplomové práce je popis možností využití šedých a dešťových vod a hospodaření s nimi. Teoretická část pojednává o využití, úpravě a akumulaci šedých a dešťových vod a o hospodaření s dešťovými vodami v ...
 • Optimalizace vodovodu Chotoviny 

  Author: Svoboda Lukáš; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Kubeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Cílem bakalářské práce je najít řešení pro zajištění dostatečného množství vody pro budoucí rozvoj obce Chotoviny a navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci hospodaření s vodou. Základem pro řešení této problematiky je ...
 • Vliv bodových a nebodových zdrojů znečištění na koncentraci těžkých kovů v Botiči 

  Author: Hochman Tomáš; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Soukupová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení koncentrací těžkých kovů (TK) ve vodě a dnovém sedimentu v povodí Botiče. Celkem ve 3 etapách byly provedeny odběry vzorků vody a sedimentu na 20 úsecích Botiče. Místa byla vytipována ...
 • Porovnání vývoje kvality vody v zatopených severočeských dolech 

  Author: Lískovcová Barbora; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Nábělková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Hnědouhelné lomy severních Čech se postupně vytěžují a řeší se jejich následná rekultivace. Nejvýhodnější a stále častější je hydrická rekultivace, která promění zbytkovou jámu v jezero. Nově vzniklá jezera leží v místech ...
 • Vyhodnocení provozu ČOV Plzeň 

  Author: Vacková Markéta; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Dvořáková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato bakalářská práce zpracovává problematiku čištění odpadních vod s využitím konkrétních dat naměřených na ČOV Plzeň v roce 2015. První část popisuje vlastnosti odpadních vod a znečišťující látky, které se v nich běžně ...
 • Identifikace zdrojů znečištění podél urbanizačního gradientu drobných toků na základě změny struktury společenstva makrozoobentosu 

  Author: Lískovcová Barbora; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Horecký Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Vodní toky na Zemi jsou negativně ovlivňovány antropogenní činností. Již v minulosti lidé dospěli k názoru, že kvalitu sladkovodních vod je třeba chránit. V současné době je platná řada norem a směrnic na národní i evropské ...
 • Analýza potenciálu odběru tepla z odpadní vody: případová studie Hradec Králové 

  Author: Nedorost Filip; Supervisor: Stránský David; Opponent: Beneš Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Získávání tepla z městských odpadních vod má obrovský potenciál na poli obnovitelné energie. Při ochlazení 1m3 odpadní vody o 1°C je možné získat až 1,16 kWh tepelné energie. Tato studie se zaměřuje na výběr vhodného místa ...
 • Návrh způsobu odvádění srážkových vod z vybrané stavby pro trvalé bydlení 

  Author: Sojka Francisco; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kříž Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je vypsání, popsání a vyhodnocení možných způsobů hospodaření s dešťovou vodu, jejich jednotlivé výhody a nevýhody, s posouzením několika konkrétních variant na určené trvalé zástavbě. Práce je ...
 • Čištění odpadních vod v obci Kotopeky 

  Author: Drnovcová Kateřina; Supervisor: Kabelková Ivana; Opponent: Stránský David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem této práce je zhodnotit současný stav odkanalizování obce Kotopeky a navrhnout vhodnou variantu nového řešení a to tak, aby obec mohla žádat o poskytnutí finanční podpory z Výzvy č. 17/2017, kterou vydává ...
 • Azbestocementová potrubí ve vodovodní síti 

  Author: Voženílek Marek; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Horký Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestocementu v oblasti vodovodních sítí. Především problémům, které vyplývají z bezvýkopových a výkopových sanací nebo výměn vodovodních systémů zhotovených z azbestocementových ...
 • Energetické zhodnocení zásobování vodou 

  Author: Vachová Lucia; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Sláma Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ktoré sú energeticky ...
 • Možnosti využití recyklace vody 

  Author: Špačková Anna; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Hejda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Opětovné využívání vody se stává stále častější praktikou využívanou v oboru udržitelného rozvoje. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi v oboru opakovaného využívání vod, motivacemi vedoucími k recyklaci vody, rozličnými ...
 • Srážkové vody z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch 

  Author: Fial Tomáš; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Stránský David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je zaměření na problematiku odvodu srážkových vod z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch. Postupně je popsán celkový průběh od spadnutí srážky přes odvodnění ploch po nakládání ...

View more