Collections in this community

Recent Submissions

 • Vliv vstupních srážkoměrných dat na výsledky dlouhodobé simulace odtoku v kanalizaci 

  Author: Jan Novák; Supervisor: Stránský David; Opponent: Metelka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení vlivů různých vstupních srážkoměrných dat na dlouhodobou simulaci odtokových poměrů v kanalizaci. Rozdělil jsem jednotlivá vstupní srážková data do vlastních kapitol a jejich vliv ...
 • Studie zásobování pitnou vodou vybrané lokality 

  Author: Vít Kvapil; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením zásobování pitnou vodou pro oblast mezi Jesenicí a Říčany u Prahy za využití matematického modelu vypracovaným v programu EPANET2. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. ...
 • Studie odvádění srážkových vod při rekonstrukci ulice Technická, Praha 6 - Dejvice 

  Author: Diana Krajíčková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout systém pro hospodaření se srážkovou vodou v ulici Technická, Praha 6 – Dejvice (úsek mezi ul. Šolínova a Studentská) s důrazem na zpomalení srážkové vody v místě. V teoretické části ...
 • Posouzení bilancí vody v systému odvodnění města Pečky 

  Author: Jakub Foltýn; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá stokovou sítí města Pečky, zejména posouzením odlehčovacích komor a jejich vlivem na vodní tok. Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky ...
 • Studie nakládání s odpadními vodami v obci Milhostov. 

  Author: Ondřej Bledý; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Cölba Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Diplomová práce pojednává o nakládání s odpadními vodami v zájmovém území – v tomto případě se jedná o Milhostov u Mariánských Lázní. Práce je klasicky rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část stručně ...
 • Matematické modelování vodovodu města Slaný a okolních obcí a posouzení možnosti připojení rozvojových ploch 

  Author: Matěj Kudera; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Kozická Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem diplomové práce je posouzení vodovodní sítě s využitím matematického modelování v softwaru Epanet 2.2. První část je věnována rešerši literatury v oblasti zásobování pitnou vodou. Podrobněji se věnuje jednotlivým ...
 • Generel zásobování pitnou vodou ve vybrané obci 

  Author: Adam Šimůnek; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Krupička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Předkládaná diplomová práce je strukturována do dvou hlavních částí, tj. teoretické a praktické části. Část teoretická má za cíl přiblížit čtenáři, co se skrývá pod pojmem „generel zásobování pitnou vodou“, a formou literární ...
 • Studie zatrubněných pramenů a vodních toků na území hl. m Prahy 

  Author: Adéla Průchová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kuk Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Tato práce se zabývá problematikou zatrubňování studánek, pramenů a vodních toků a ploch se zaměřením na území hl. m. Prahy. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a je zde rozebraná problematika balastních vod, ...
 • Matematické modelování kanalizačních sítí 

  Author: Jiří Švarc; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Pliska Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Obsahem diplomové práce je posouzení a vypracování optimalizací výhledového stavu kanalizační sítě v Praze v programu Mike Urban. Konkrétně se jedná o kmenové stoky C, D a část kmenové stoky B. Diplomová práce je rozdělena ...
 • Posouzení systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci 

  Author: Jaroslav Oršuliak; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Předmětem této práce je posouzení stávající distribuční sítě zásobování pitnou vodou obce Perštejn a vytvoření matematického modelu v programu EPANET 2.2. Diplomová práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické ...
 • Simulační modelování efektu odpojování srážkových vod ze stokového systému 

  Author: Vesta Pushkareva; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Vítek Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Předmětem této diplomové práce je návrh a vyhodnocení různých alternativních variant odvodnění srážkových vod z uličních prostoru vybraného pilotního povodí ve městě Tábor. Odvedení srážkových vod z místních komunikaci, ...
 • Vyhodnocení čerpadel v recirkulačním systému bazénu 

  Author: Jakub Doležal; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bazénového provozu, konkrétně vlivu zapojení čerpadel. V první teoretické části je popsána historie lázeňství a problematika balneotechniky. Přesněji je popsáno technické vybavení ...
 • Těžké kovy v sedimentu vodních toků ovlivněných městským odvodněním Peček 

  Author: Lenka Langhammerová; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Benáková Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Diplomová práce je zaměřena na výzkum těžkých kovů Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb a Zn v sedimentu recipientů ovlivněných městským odvodněním v obci Pečky. Recipienty, do nichž jsou prvky městského odvodnění zaústěny, jsou dva ...
 • Variantní hydraulický návrh nového vodovodu pro chatovou oblast ,,V Hlubokém" 

  Author: Tomáš Novotný; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Mikoláš Kesely
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Předmětem této diplomové práce je vypracování variantního hydraulického návrhu nového vodovodu pro chatovou oblast „V Hlubokém“ s využitím matematického modelování. Chatová oblast se nachází ve Středočeském kraji 10 km ...
 • Matematické modelování vybrané části vodárenského systému 

  Author: Marie Košlerová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Večeřa Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Diplomová práce se zabývá posouzením vodohospodářského systému zemního vodojemu Kačice a věžového vodojemu Smečno pomocí matematického modelu. V teoretické části diplomové práce nalezneme literární rešerši k tématům ...
 • Posouzení odvodnění obce Choteč z hlediska nátoku extravilánových vod 

  Author: Kateřina Škvařilová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Metelka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá stavbou a kalibrací matematického modelu simulujícího srážko-odtokové procesy v zájmové lokalitě Choteč a jeho následnou aplikací pro návrh opatření proti záplavám způsobeným extrémními ...
 • Emisní posouzení funkce odlehčovacích komor stokového sytému v obci Pečky 

  Author: Martin Hainc; Supervisor: Stránský David; Opponent: Cölba Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Tato diplomová práce je dělena na teoretickou a praktickou část, v teoretické části se zaměřuji na matematické modelování srážko-odtokových procesů v urbanizovaném území a software pro modelování srážkoodtokových procesů ...
 • Zhodnocení metod návrhu akumulačních nádrží na srážkovou vodu 

  Author: Jan Končel; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem této diplomové práce je porovnání metod návrhu akumulačních nádrží na srážkovou vodu pro různé scénáře. Na reálné srážkové řadě jsou spočtené bilanční rovnice s různým časovým krokem výpočtu. Součástí je také výpočet ...
 • Studie zásobování pitnou vodou obce Mužetice 

  Author: Lukáš Freudl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Matoušek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje literární rešerši z problematiky vodárenství, pojímá informace o historickém vývoji vodárenství a popisuje jeho jednotlivé prvky od ...
 • Srovnání vybraných technologických zařízení používaných v bazénovém provozu 

  Author: Tomáš Bubeníček; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zaobírá porovnáním používaných technologií v bazénovém provozu. V první části mé bakalářské práce podrobně popisuji recirkulační systém bazénového provozu, doplněný o základní vzorce sloužící pro výpočet ...

View more