News

Department of Sanitary and Ecological Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Posouzení recirkulačního systému bazénu. 

  Author: Martin Vetešník; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce obsahuje posouzení stávající a nově navrhované bazénové technologie vybraného cirkulačního okruhu. Pro posouzení jednotlivých prvků bazénové technologie je v první části práce zpracován obecný popis a postup ...
 • Posouzení systému zásobování vodou v obci Malá Skála, místní část Sněhov 

  Author: Petr Myšička; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části práce se zaměřuji na zpracování literární rešerše z oblasti zdrojů vody, vodárenských soustav, úpravy a dopravou vody ke spotřebiteli. V ...
 • Návrh hospodaření se srážkovými vodami v zájmových ulicích 

  Author: Martina Paldusová; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Dvořák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem této diplomové práce je řešení odvodnění místních komunikací s ohledem na podporu hospodaření se srážkovými vodami. V první části je řešena tématika adaptace na změnu klimatu, místních komunikací, odvodnění ...
 • Návrh splaškové kanalizace a hospodaření se srážkovou vodou v zájmovém území 

  Author: Jiří Štika; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odvodnění území vesnického charakteru a nakládání se srážkovými vodami ze střech a místních komunikací v zájmovém území. Na základě rešerše provedené autorem diplomové ...
 • Vodní hospodářství na kosmických misích 

  Author: Daniela Runcziková; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zabývá problematikou vodního hospodářství na kosmických misích. Nejprve je řešeno využití vody posádkou (spotřeba, kvalita atd.) a systém regenerace vody, který je součástí systému zabezpečení životních ...
 • Výstavba a sanace vedení technického vybavení v blízkosti stromů 

  Author: Iveta Pelánová; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Marek Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku vedení technického vybavení v blízkosti kořenových systémů stromů. V teoretické části je provedena literární rešerše, která se týká výsadby stromů, výstavby a sanace vedení ...
 • Možnosti využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť. 

  Author: Jan Všetečka; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Vejsada Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem této práce je zjištění možností využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých závlahových systémů, jejich dělení a návrh. Je zde popsána ...
 • Ověření stálosti kalibrace vybraných profilů havarijního monitoringu na pražské stokové sítě 

  Author: Adéla Lukáčová; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Holanová Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem diplomové práce je ověření stálosti kalibrace vybraných profilů havarijního on-line monitoringu na pražské stokové síti. Hlavním cílem je posoudit stálost kalibrace dvou vybraných profilů porovnáním dat naměřených ...
 • Analýza kritických stavů při odtoku srážkových vod v obci Všenory 

  Author: Markéta Novotná; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření se srážkovými vodami v obcích. Rešerše se zabývá především moderní koncepcí městského odvodnění, která se snaží minimalizovat důsledky urbanizace a přispívá k lepší adaptaci na ...
 • Vyhodnocení spotřeby elektrické energie recirkulačních čerpadel 

  Author: Vojtěch Tluček; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Tato bakalářská práce se věnuje úspoře elektrické energie v recirkulačních systémech veřejných bazénů. V teoretické části se nejdříve seznámíme se všemi částmi recirkulačního systému veřejných bazénů, poté se zaměříme na ...
 • Návrh systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci. 

  Author: Štefan Ambrozi; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Tato diplomová práce se zabývá zásobováním obyvatelstva pitnou vodou. V prví části práce je vypracována rešerše odborné literatury na téma vodárenství. V druhé části je zdokumentován současný stav zásobování pitnou vodou ...
 • Způsoby sanace vodárenských a balneotechnických nádrží. 

  Author: Jiří Buchl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Šťastný Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou povrchů nádrží sloužící jako zásobník pitné vody pro obyvatelstvo nebo nádrže využívané v balneotechnice, jako jsou bazény, lázně a wellness centra. Součástí práce je rozpis materiálů, ...
 • Studie vývoje produkce odpadních vod v urbanizovaném povodí 

  Author: Ivana Novotná; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Sýkora Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je definován pojem odpadní voda, uvedeno základní rozdělení odpadních vod a její složení. Dále byla provedena literární rešerše ...
 • Sestavení hydraulického modelu a analýza tlakových poměrů vodovodní sítě městské části Praha Přední Kopanina 

  Author: Lucia Vachová; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Sláma Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Predmetom diplomovej práce je zostavenie matematického modelu a hydraulická analýza vodovodnej siete menšieho rozsahu. Teoretická časť je zameraná na popis zásobovania vodou od zdroja až k spotrebiteľovi, výpočet potreby ...
 • Bilance šedých vod v budovách při různých způsobech využití 

  Author: Jana Smolařová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Šedá voda je odpadní voda, která odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Voda z koupelen je většinou nejméně znečištěná, a dala by se po úpravě na tzv. vodu bílou/provozní, využít na splachování toalet, zalévání zahrad ...
 • Optimalizace tlakových pásem 

  Author: Jan Končel; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Skalický Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část pojednává o koncepci zásobování spotřebiště pitnou vodou. Podrobněji popisuje prvky vodovodu, které se přímo týkají tématu této práce jako jsou ...
 • Porovnání městských standardů. 

  Author: Ondřej Bledý; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Skalický Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Každé město v České republice má svou vlastní vodohospodářskou infrastrukturu. Zásady navrhování, projektování, provozu a rekonstrukcí této infrastruktury jsou uvedeny ve vodárenské části městských standardů. Cílem bakalářské ...
 • Návrh řešení splaškových odpadních vod u rekreačního objektu v obci Kotelice 

  Author: Dan Vrba; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Slavíčková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Předmětem bakalářské práce je navržení řešení nakládání se splaškovými odpadními vodami u rekreačního objektu č. ev. 485 v obci Kotelice v Ústeckém kraji. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické ...
 • Provozní charakteristiky bazénového recirkulačního systému úpravy vody. 

  Author: Kateřina Prokopová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Předmětem této práce je zjištění a ověření provozních charakteristik vybraného bazénového recirkulačního systému úpravy vody. Teoretická část popisuje recirkulační systém bazénového provozu, jak funguje a jaké jsou jeho ...
 • Zhodnocení hospodaření s ďešťovými vodami v městě Ayacucho, Peru 

  Author: Francisco Sojka; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit rozdíly v legislativě, v klimatických podmínkách a přístupu k odvodnění dešťových vod v České republice a v Peru. Práce pokračuje popisem města Ayacucho a jeho systémem odvodnění ...

View more