Novinky

Department of Sanitary and Ecological Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

  • Možnosti hospodaření s dešťovou vodou v areálu Fakulty stavební ČVUT 

    Autor: Simandlová Hedvika; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
    Cílem této závěrečné práce je navrhnout vhodná opatření hospodaření se srážkovými vodami přírodě blízkým způsobem v městském prostředí. V teoretické části je rozebrána problematika hospodaření se srážkovou vodou. Praktická ...
  • Vybrané faktory ovlivňující velikost a charakter spotřeby vody 

    Autor: Kuncl Vojtěch; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kobr Jan
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
    Tato diplomová práce se zabývá vlivem rozličných faktorů na spotřebu pitné vody. Hlavním cílem práce je pak pozorovat tyto vlivy v konkrétních lokalitách. Teoretická část stručně popisuje historický vývoj vodovodů a rozdělení ...
  • Experimentální hodnocení výtlačných systémů čerpadel 

    Autor: Štroblová Eva; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Hošek Přemysl
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
    Daná diplomová práce se zabývá experimentálním vyhodnocením výtlačného systému čerpadel. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika výtlačného systému ...
  • Ekonomické a provozní posouzení čtyř pásem náhradního zásobování pitnou vodou 

    Autor: Svitavská Kristýna; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Skalický Michal
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou náhradního zásobování pitnou vodou. V práci je navrženo řešení zásobování čtyř tlakových pásem v případě poruchy na jejich přivaděčích. Náklady na realizaci nových vodovodních ...
  • Vliv solení silničních komunikací na chování těžkých kovů ve vsakovacích zařízeních 

    Autor: Runcziková Judita; Vedoucí práce: Kabelková Ivana; Oponent práce: Mikeš Jiří
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
    Diplomová práce se zabývá vlivem zimního solení silničních komunikací na chování těžkých kovů z dešťového odtoku ze silnic ve vsakovacích zařízeních. Laboratorní experiment obnášel dynamické zatěžování dvou válců vsakovacího ...
  • Studie zásobování pitnou vodou v zadané oblasti 

    Autor: Pokorný Vladimír; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Novák Lukáš
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
    Tématem diplomové práce je variantní řešení zásobování pitnou vodou pro zadanou lokalitu a její hydraulické posouzení pomocí matematického modelu. Řešená oblast, se nachází u města Jesenice v okresu Praha-západ. Diplomová ...
  • Hospodaření s dešťovými vodami 

    Autor: Candrová Šárka; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
    Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, se věnuje dešťovým vodám a hospodaření s nimi. Druhá, praktická, je zaměřena na návrh hospodaření se srážkovým odtokem pro zvolený objekt v obci ...
  • Hospodaření s dešťovými a šedými vodami 

    Autor: Faiferlíková Klára; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Pollert Jaroslav
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
    Předmětem této diplomové práce je popis možností využití šedých a dešťových vod a hospodaření s nimi. Teoretická část pojednává o využití, úpravě a akumulaci šedých a dešťových vod a o hospodaření s dešťovými vodami v ...
  • Optimalizace vodovodu Chotoviny 

    Autor: Svoboda Lukáš; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Kubeš Jiří
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
    Cílem bakalářské práce je najít řešení pro zajištění dostatečného množství vody pro budoucí rozvoj obce Chotoviny a navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci hospodaření s vodou. Základem pro řešení této problematiky je ...
  • Vliv bodových a nebodových zdrojů znečištění na koncentraci těžkých kovů v Botiči 

    Autor: Hochman Tomáš; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Soukupová Kristýna
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
    Diplomová práce je zaměřena na hodnocení koncentrací těžkých kovů (TK) ve vodě a dnovém sedimentu v povodí Botiče. Celkem ve 3 etapách byly provedeny odběry vzorků vody a sedimentu na 20 úsecích Botiče. Místa byla vytipována ...
  • Porovnání vývoje kvality vody v zatopených severočeských dolech 

    Autor: Lískovcová Barbora; Vedoucí práce: Šťastná Gabriela; Oponent práce: Nábělková Jana
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
    Hnědouhelné lomy severních Čech se postupně vytěžují a řeší se jejich následná rekultivace. Nejvýhodnější a stále častější je hydrická rekultivace, která promění zbytkovou jámu v jezero. Nově vzniklá jezera leží v místech ...
  • Vyhodnocení provozu ČOV Plzeň 

    Autor: Vacková Markéta; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
    Tato bakalářská práce zpracovává problematiku čištění odpadních vod s využitím konkrétních dat naměřených na ČOV Plzeň v roce 2015. První část popisuje vlastnosti odpadních vod a znečišťující látky, které se v nich běžně ...
  • Identifikace zdrojů znečištění podél urbanizačního gradientu drobných toků na základě změny struktury společenstva makrozoobentosu 

    Autor: Lískovcová Barbora; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Horecký Jakub
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
    Vodní toky na Zemi jsou negativně ovlivňovány antropogenní činností. Již v minulosti lidé dospěli k názoru, že kvalitu sladkovodních vod je třeba chránit. V současné době je platná řada norem a směrnic na národní i evropské ...
  • Analýza potenciálu odběru tepla z odpadní vody: případová studie Hradec Králové 

    Autor: Nedorost Filip; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Beneš Ondřej
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
    Získávání tepla z městských odpadních vod má obrovský potenciál na poli obnovitelné energie. Při ochlazení 1m3 odpadní vody o 1°C je možné získat až 1,16 kWh tepelné energie. Tato studie se zaměřuje na výběr vhodného místa ...
  • Návrh způsobu odvádění srážkových vod z vybrané stavby pro trvalé bydlení 

    Autor: Sojka Francisco; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kříž Karel
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
    Předmětem bakalářské práce je vypsání, popsání a vyhodnocení možných způsobů hospodaření s dešťovou vodu, jejich jednotlivé výhody a nevýhody, s posouzením několika konkrétních variant na určené trvalé zástavbě. Práce je ...
  • Čištění odpadních vod v obci Kotopeky 

    Autor: Drnovcová Kateřina; Vedoucí práce: Kabelková Ivana; Oponent práce: Stránský David
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
    Předmětem této práce je zhodnotit současný stav odkanalizování obce Kotopeky a navrhnout vhodnou variantu nového řešení a to tak, aby obec mohla žádat o poskytnutí finanční podpory z Výzvy č. 17/2017, kterou vydává ...
  • Azbestocementová potrubí ve vodovodní síti 

    Autor: Voženílek Marek; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Horký Filip
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
    Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestocementu v oblasti vodovodních sítí. Především problémům, které vyplývají z bezvýkopových a výkopových sanací nebo výměn vodovodních systémů zhotovených z azbestocementových ...
  • Energetické zhodnocení zásobování vodou 

    Autor: Vachová Lucia; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Sláma Jindřich
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
    Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ktoré sú energeticky ...
  • Možnosti využití recyklace vody 

    Autor: Špačková Anna; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Hejda Martin
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
    Opětovné využívání vody se stává stále častější praktikou využívanou v oboru udržitelného rozvoje. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi v oboru opakovaného využívání vod, motivacemi vedoucími k recyklaci vody, rozličnými ...
  • Srážkové vody z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch 

    Autor: Fial Tomáš; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Stránský David
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
    Předmětem této bakalářské práce je zaměření na problematiku odvodu srážkových vod z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch. Postupně je popsán celkový průběh od spadnutí srážky přes odvodnění ploch po nakládání ...

Zobrazit další