Novinky

Department of Sanitary and Ecological Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Studie nové koncepce čerpání surové vody na úpravnu vody Sojovice 

  Autor: Řeháček Karel; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Zeman Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením a návrhem nové koncepce čerpání surové vody z řeky Jizery na úpravnu vody Sojovice, která je součástí umělé infiltrace na zdroji pitné vody Káraný. V teoretické části jsou rozdělena ...
 • Studie využití dešťových vod pro objekty města Litoměřic 

  Autor: Jeřábek Michal; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Klusák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem této závěrečné práce je srozumitelně popsat problematiku nakládání s dešťovými vodami s bližším zaměřením na využití dešťových vod v budovách. To zahrnuje shrnutí stávající legislativy, podmínek, které je nutné dodržet ...
 • Stavební připravenost pro ukládání potrubí bezvýkopovou technologií 

  Autor: Landsdorf Aleš; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Hlavním tématem diplomové práce je na základě rešerše předmětných normových, legislativních podkladů, odborné literatury a výrobních katalogů strojů pro bezvýkopové technologie zpřehlednit bezvýkopové metody pro pokládku ...
 • Studie odkanalizování obce Jankovice 

  Autor: Čermáková Michaela; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Cílem bakalářské práce je návrh systému oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Vysoká u Příbramě. V teoretické části práce je rozebráno stokování jako technický obor s důrazem na odvětví a poznatky, ...
 • Identifikace a návrh řešení balastních vod v kanalizačním systému obce Všestary 

  Autor: Rosová Hana; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce řeší problém výskytu balastních vod ve splaškové větvi oddílné kanalizace. Pro konkrétní kanalizační systém ve Všestarech zpracovává výsledky měření průtoků na této kanalizaci za účelem určení původu a ...
 • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Děčany 

  Autor: Švejdová Jaroslava; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Pavlíčková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato práce je zaměřena na pět variantních návrhů řešení odvodnění a čištění odpadních vod v obci Děčany. První část studie zahrnuje způsoby odvodnění včetně objektů, které se na nich mohou vyskytovat a způsoby čištění ...
 • Vyhodnocení balastních vod v Plané nad Lužnicí 

  Autor: Bartůšková Kateřina; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Kotek Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Cílem práce je popsat problematiku balastních vod. Vysoké množství balastních vod má negativní ekonomické dopady a výrazně ovlivňuje čištění odpadních vod. Výslednému řešení předchází monitoring odpadních vod a lokalizace ...
 • Rekonstrukce stoky 

  Autor: Švejdová Nikola; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Štefanová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Daná bakalářská práce zpracovává přehled metod výstavby a opravy, respektive obnovy podzemního trubního vedení za použití bezvýkopových metod. Je zaměřena na metody použitelné zejména pro rekonstrukci stokové sítě, konkrétně ...
 • Infekční vody vypouštěné do stokové sítě 

  Autor: Hegar Jan; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Sýkora Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Bakalářská práce si klade za cíl vyjasnit problematiku infekčních odpadních vod ze zdravotnických zařízení, které jsou vypouštěny do stokové sítě. Zabývá se příslušnými českými zákony a normami spojenými s touto tématikou, ...
 • Vyhodnocení probíhajícího zkušebního provozu úpravny vody Valašské Meziříčí po rekonstrukci 

  Autor: Zvěřina Štěpán; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Libosvár Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení probíhajícího zkušebního provozu rekonstruované úpravny vody Valašské Meziříčí. Cílem práce je porovnání stavu před rekonstrukcí a po rekonstrukci. Budou vyhodnocena data jakosti ...
 • Hodnocení kvality vody nádrží v povodí Botiče 

  Autor: Šeinerová Alena; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Baxa Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato diplomová práce se zabývá kvalitou vody ve vodních nádržích z biologického i chemického hlediska. Poukazuje na specifika stojatých vod, schopnost samoregulace znečištění a propojení celého ekosystému. Pro praktickou ...
 • Rekonstrukce kanalizace v ulici Černomořská 

  Autor: Spilka Tomáš; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Moučka Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na materiály kanalizačních stok, jejich návrh a výstavbu. Praktická část práce se zabývá rekonstrukcí kanalizace v ulici Černomořská v Praze. Rekonstrukce stoky bude provedena ...
 • Použití bezvýkopových technologií na výstavbu stoky 

  Autor: Brabec Jan; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Kubík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Cílem této bakalářské práce je zkoumání a vyhodnocení variant a subvariant bezvýkopových technologií při výstavbě uliční stoky v dané lokalitě, realizované v čase tvorby bakalářské práce. Z hlediska formy je tato práce ...
 • Odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě pitné vody 

  Autor: Perlíková Lucie; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Plachá Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě na vodu pitnou. Práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá metodami odstraňování železa ...
 • Vyhodnotenie vplyvu rekonštrukcie ČOV Streženice na akosť vody na odtoku z čistiarne 

  Autor: Gabková Zuzana; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Vašková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Táto bakalárska práca popisuje rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v Streženiciach a vyhodnocuje zmeny kvality vody na odtoku z čistiarne po jej realizácii. Účelom rekonštrukcie bolo zabezpečenie mechanicko - biologického ...
 • Zhodnocení účinnosti kořenové čistírny odpadních vod 

  Autor: Kejhová Markéta; Vedoucí práce: Šťastná Gabriela; Oponent práce: Synáčková Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti kořenových čistíren. Posouzení funkčnosti na odstraňování organických a nerozpuštěných látek z odpadní vody. Dále pak na odstranění amoniakálního znečištění a fosforu. V ...
 • Výstavby kanalizace 

  Autor: Srchová Marie; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Volšíčková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato práce se zabývá výstavbou kanalizace v středočeské obci Mečeříž. Hlavním cílem je posouzení nedostatků v projektové dokumentaci, výstavbě kanalizace a konečném provedení kanalizace. První část studie zahrnuje různé ...
 • Rekonstrukce historické čistírny pro domov seniorů Konojedy 

  Autor: Jeřábek Michal; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Stahr Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
  Cílem této závěrečné práce je srozumitelně popsat problematiku čištění odpadních vod. To zahrnuje rozebrání charakteristik jednotlivých typů odpadních vod a popsání technologických postupů pro získání vyčištěné vody, kterou ...
 • Návrh řešení srážkového odtoku v jednotné kanalizaci Horních Počernic 

  Autor: Maun Josef; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
  Cílem této diplomové práce je porovnání dvou odlišných přístupů při řešení kapacitně nevyhovující jednotné kanalizace. V prvním případě se jedná o centrální dešťovou nádrž pro konkrétní objem zadržených odpadních vod ...
 • Čerpadla ve vodárenství 

  Autor: Klodner Michal; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Šťastný Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)

Zobrazit další