Novinky

Department of Sanitary and Ecological Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Hospodaření s dešťovou vodou z komunikací na území městské části Praha 4 

  Autor: Knap Jakub; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kuk Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Cílem diplomové práce je posouzení typických příčných uličních profilů a jejich vztah k hospodaření s dešťovými vodami v městské části Praha 4. Práce je zaměřena na posouzení možností snížení a zpomalení odtoku povrchových ...
 • Nové trendy v úpravě pitné vody 

  Autor: Popelková Kateřina; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Vavřičková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Práce je zaměřena na téma úpravy pitné vody a moderní technologie používané v této oblasti. V teoretické části je věnována pozornost vodním zdrojům, kvalitě pitné vody a novým trendům v procesu úpravy pitné vody na území ...
 • Studie zatrubněné části Říčanského potoka v městské části Praha 22 - Uhříněves 

  Autor: Žohová Anna; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Kříž Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem bakalářské práce je zatrubněná část laterálního obtoku Říčanského potoka, který protéká městskou částí Praha 22 - Uhříněves. Cílem práce je zhodnocení stávajícího technického stavu zatrubnění a posouzení kapacity ...
 • Vyhodnocení provozu ČOV Havlíčkův Brod 

  Autor: Toman Lukáš; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Zelený Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Předmětem této bakalářské práce je problematika čištění odpadních vod, konkrétně na ČOV Havlíčkův Brod. Cílem práce je vyhodnocení naměřených dat na této čistírně a jejich porovnání s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. a ...
 • Simulační model stokové sítě Praha - Suchdol 

  Autor: Bohatcová Žaneta; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce se zabývá popisem pracovního postupu při vytváření nekalibrovaného simulačního modelu stokové sítě Praha - Suchdol, jeho samotnou tvorbou v programu Mike Urban, popisem nejistot a rizik při tvorbě a ...
 • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Nebahovy 

  Autor: Štroblová Eva; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá studií odvádění a čištění odpadních vod z obce Nebahovy. Ke zpracování tohoto tématu dochází z důvodu špatného stavu dosavadní kanalizace v obci a chybějící čistírny odpadních vod. Studie ...
 • Studie dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovice 

  Autor: Runcziková Judita; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Koubová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce je věnována problematice dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovice. Je tvořena teoretickým úvodem do právního aspektu čištění odpadních vod a do problematiky dočišťovacích nádrží obecně. Obsahuje ...
 • Vyhodnocení provozu ČOV Královice 

  Autor: Kuncl Vojtěch; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Slavíčková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je provést ucelené vyhodnocení provozu čistírny odpadních vod Královice. Teoretická část rozebírá problematiku stokování a čištění odpadních vod a vytváří podklad pro následnou analýzu ...
 • Možnosti náhradního zásobování pitnou vodou 

  Autor: Svitavská Kristýna; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Skalický Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána vodárenská soustava, výpočet potřeby vody, směrový a výškový návrh vodovodního řadu, používané materiály pro vodovodní ...
 • Studie odkanalizování nové zástavby v lokalitě Markvartice 

  Autor: Folbrechtová Šárka; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-06)
  Tato bakalářská práce zpracovává studii odkanalizování nové zástavby rodinných domů v lokalitě Markvartice v obci Jablonné v Podještědí. Hlavním úkolem je koncepční navržení odvádění splaškových a dešťových vod. Návrh ...
 • Posouzení optimální míry centralizace odvádění a čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích 

  Autor: Hlavatý Jan; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předmětem diplomové práce je identifikace decentralizovaných a centralizovaných systémů pro odvádění a následné čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích. Pozornost je také věnována právnímu rámci oboru vodovodů ...
 • Studie posouzení a návrh ochrany výtlačného řadu surové vody na umělé infiltraci zdroje pitné vody Káraný 

  Autor: Tureček Karel; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Chramosta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Obsahem této diplomové práce je popis problematiky související s vodními rázy ve vodovodním potrubí. Z hlediska formy je tato práce rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které jsou věnovány důkladné rešerši oblasti vodovodního ...
 • Eliminace železa ve vodovodní síti 

  Autor: Šefc Jakub; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Korda Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Výskyt železa ve vodě a s ním spojená koroze železa je jeden z nejsložitějších a nejnákladnějších problémů, kterým čelí inženýrské sítě pro rozvod a distribuci pitné vody. Na korozi má vliv velký počet parametrů, včetně ...
 • Vyhodnocení pilotního provozu stanice pro komplexní havarijní monitoring přítoku odpadních vod na ÚČOV Praha 

  Autor: Rýznarová Ilona; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Sýkora Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení pilotního provozu stanice pro on-line havarijní monitoring kvality odpadních vod na přítoku na ÚČOV Praha. Hlavním cílem je posoudit přesnost měření jednotlivých ukazatelů kvality ...
 • Studie nové koncepce čerpání surové vody na úpravnu vody Sojovice 

  Autor: Řeháček Karel; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Zeman Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením a návrhem nové koncepce čerpání surové vody z řeky Jizery na úpravnu vody Sojovice, která je součástí umělé infiltrace na zdroji pitné vody Káraný. V teoretické části jsou rozdělena ...
 • Studie využití dešťových vod pro objekty města Litoměřic 

  Autor: Jeřábek Michal; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Klusák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem této závěrečné práce je srozumitelně popsat problematiku nakládání s dešťovými vodami s bližším zaměřením na využití dešťových vod v budovách. To zahrnuje shrnutí stávající legislativy, podmínek, které je nutné dodržet ...
 • Stavební připravenost pro ukládání potrubí bezvýkopovou technologií 

  Autor: Landsdorf Aleš; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Hlavním tématem diplomové práce je na základě rešerše předmětných normových, legislativních podkladů, odborné literatury a výrobních katalogů strojů pro bezvýkopové technologie zpřehlednit bezvýkopové metody pro pokládku ...
 • Studie odkanalizování obce Jankovice 

  Autor: Čermáková Michaela; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Cílem bakalářské práce je návrh systému oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Vysoká u Příbramě. V teoretické části práce je rozebráno stokování jako technický obor s důrazem na odvětví a poznatky, ...
 • Identifikace a návrh řešení balastních vod v kanalizačním systému obce Všestary 

  Autor: Rosová Hana; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce řeší problém výskytu balastních vod ve splaškové větvi oddílné kanalizace. Pro konkrétní kanalizační systém ve Všestarech zpracovává výsledky měření průtoků na této kanalizaci za účelem určení původu a ...
 • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Děčany 

  Autor: Švejdová Jaroslava; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Pavlíčková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato práce je zaměřena na pět variantních návrhů řešení odvodnění a čištění odpadních vod v obci Děčany. První část studie zahrnuje způsoby odvodnění včetně objektů, které se na nich mohou vyskytovat a způsoby čištění ...

Zobrazit další