Collections in this community

Recent Submissions

 • Zhodnocení metod návrhu akumulačních nádrží na srážkovou vodu 

  Author: Jan Končel; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem této diplomové práce je porovnání metod návrhu akumulačních nádrží na srážkovou vodu pro různé scénáře. Na reálné srážkové řadě jsou spočtené bilanční rovnice s různým časovým krokem výpočtu. Součástí je také výpočet ...
 • Studie zásobování pitnou vodou obce Mužetice 

  Author: Lukáš Freudl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Matoušek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje literární rešerši z problematiky vodárenství, pojímá informace o historickém vývoji vodárenství a popisuje jeho jednotlivé prvky od ...
 • Srovnání vybraných technologických zařízení používaných v bazénovém provozu 

  Author: Tomáš Bubeníček; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zaobírá porovnáním používaných technologií v bazénovém provozu. V první části mé bakalářské práce podrobně popisuji recirkulační systém bazénového provozu, doplněný o základní vzorce sloužící pro výpočet ...
 • Studie proveditelnosti odkanalizovánhí nového území obce Borotín 

  Author: Jan Pípal; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kříž Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce obsahuje studii odvádění odpadních vod z území určeného pro novou zástavbu v obci Borotín. Součástí studie jsou tři navržené varianty pro odvod splaškových vod a jeden způsob nakládání s vodami ...
 • Vyhodnocení vybraných parametrů na bazénovém provozu 

  Author: Marie Pecharová; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vybraných ukazatelů kvality vody bazénového provozu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce ve svém úvodu zahrnuje stručnou historii lázeňství ...
 • Studie zásobování pitnou vodou obce Rožmitál na Šumavě 

  Author: Kateřina Márová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem zásobování místní části obce Rožmitál na Šumavě a zároveň předkládá možná budoucí řešení zásobování na základě výpočtu současné a výhledové potřeby vody. Teoretická část ...
 • Návrh hospodaření se srážkovou vodou rodinného domu 

  Author: Lenka Matznerová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením se srážkovými vodami v rodinném domě. Součástí práce je teoretický základ, jež vysvětluje důležitost zadržování srážkové vody v urbanizovaném území a představuje různé možnosti ...
 • Příprava realizace Vodáckého sportovního parku Kadaň 

  Author: Jan Havelka; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Hoření Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá tématem realizace projektu nového Vodáckého sportovního parku v Kadani. V teoretické části se práce zabývá stavbami umělých slalomových drah z pohledu materiálů, návrhu a historie. Součástí ...
 • Návrh úsporných opatření v krytém a nekrytém bazénu 

  Author: Jan Havlín; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Tato diplomová práce je zaměřena na úsporná opatření v bazénových areálech. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je seznámení s technologií úpravy vody v plaveckých bazénech. Následuje popis ...
 • Návrh systému zásobování pitnou vodou v obci Krakovec 

  Author: Jáchym Dobeš; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Hlavním cílem diplomové práce je vypracování sloučené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vodovod v obci Krakovec. Obec se nachází ve Středočeském kraji v okrese Rakovník a její součástí je ...
 • Posouzení vybraného bazénového provozu 

  Author: Vojtěch Tluček; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vodohospodářské části bazénového provozu a posouzením vybraného bazénového provozu. V teoretické části diplomové práce bude nejdříve představeno základní dělení vodních ploch určených ...
 • Posouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Luštěnice 

  Author: Jana Smolařová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kužel Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Předmětem diplomové práce je posouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Luštěnice a možnosti přečerpávání odpadních vod ze zájmového území do jiné lokality. Tímto zásahem do stávajícího režimu odvodnění by ...
 • Vývoj a ověření prvků optimalizace mísení pro procesy odvodňování kalů a flotace 

  Author: Vadim Strogonov; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Michálková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj a ověření prototypů směšovací a chemické optimalizace v procesech odvodnění a flotace. Nejprve je zpracována literární rešerše týkající se vlastností a klasifikací kalů, konvenčních ...
 • Hospodaření s vodou v průmyslovém areálu sladovny 

  Author: Vladimír Nousek; Supervisor: Stránský David; Opponent: Pryl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Průmyslové podniky spotřebují velké množství vody ve svých výrobních procesech, a proto se v dnešní době zaměřuje pozornost stále více na efektivní hospodaření s vodou v průmyslových podnicích. Podniky mohou žádat o dotace ...
 • Zdroje vybraných ukazatelů znečištění ohrožujících dobrý stav povrchových vod v Pečkách 

  Author: Ivana Novotná; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Benáková Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení výskytu a množství vybraných polutantů v zájmovém povodí čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Pečky ve Středočeském kraji. Mezi hlavní vybrané polutanty patří těžké kovy, polycyklické ...
 • Potenciál využití srážkových vod ve Škodě Mladá Boleslav 

  Author: Markéta Novotná; Supervisor: Stránský David; Opponent: Metelka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce se zabývá hospodařením se srážkovými vodami zejména v průmyslových podnicích. Teoretická část je zaměřena na problematiku srážkových vod, podstatná část z ní je věnována aktuálnímu tématu hospodaření s ...
 • Posouzení vybraných vlastností bazénových fólií 

  Author: Jiří Buchl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce pojednává o tématu bazénových fólií, konkrétně o fyzikálních a chemických vlastnostech materiálu. V práci jsou popsané pozitiva a negativa používání bazénových fólií, jaké druhy jsou dostupné na trhu, kterými ...
 • Studie nakládání se splaškovými vodami v obci Vysoká, místní část Bosyně 

  Author: Pavel Beneš; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Dalík Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce se zabývá nakládáním se splaškovými vodami. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je pojednání o historii, významu a druzích stokování, následuje popis kanalizačních objektů, ...
 • Těžké kovy v Botiči: porovnání současného stavu s minulostí 

  Author: Lenka Langhammerová; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Nekovářová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Práce je zaměřena na popis problematiky výskytu těžkých kovů ve vodním prostředí a konkrétně se zabývá analýzou těch nejproblémovějších z nich, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn a Hg, na pražském potoce Botič. Zájmový tok protéká ...
 • Návrh kanalizace v obci Milíkov 

  Author: Tomáš Novotný; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Pollert Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem této bakalářská práce je návrh kanalizace v obci Milíkov u Mariánských Lázní v Karlovarském kraji. Práce je rozdělena na teoretickou část (literární rešerši) a praktickou část. Teoretická část obsahuje řešerši ...

View more