Collections in this community

Recent Submissions

 • Těžké kovy v Botiči: porovnání současného stavu s minulostí 

  Author: Lenka Langhammerová; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Nekovářová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Práce je zaměřena na popis problematiky výskytu těžkých kovů ve vodním prostředí a konkrétně se zabývá analýzou těch nejproblémovějších z nich, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn a Hg, na pražském potoce Botič. Zájmový tok protéká ...
 • Návrh kanalizace v obci Milíkov 

  Author: Tomáš Novotný; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Pollert Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem této bakalářská práce je návrh kanalizace v obci Milíkov u Mariánských Lázní v Karlovarském kraji. Práce je rozdělena na teoretickou část (literární rešerši) a praktickou část. Teoretická část obsahuje řešerši ...
 • Experimentální zařízení pro posouzení recyklace vody 

  Author: Martin Hainc; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kříž Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problém spojený s nedostatky vody ve světě a ukazuje na příznivé následky opětovného používání vody, ukazuje na vlivy vody na prostředí a zobrazuje, jak moc je voda důležité pro společnost. ...
 • Posouzení systému zásobování pitnou vodou v obci Brloh 

  Author: Jiří Švarc; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Anderlová Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Obsahem bakalářské práce je posouzení stávající vodovodní sítě pomocí matematického modelu v programu Epanet v obci Brloh. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsaná funkce, ...
 • Návrh odvádění odpadních a srážkových vod z vybrané obce 

  Author: Aneta Řeháková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá odvodněním malých obcí. V první části práce je vypracována rešerše odborné literatury zaměřená na odvádění a čištění odpadních vod, hospodaření s dešťovými vodami a související legislativu. ...
 • Návrh systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci 

  Author: Adam Šimůnek; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Vrkoč Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předkládaná bakalářská práce je strukturována do dvou hlavních částí, tj. teoretické a praktické části. Část teoretická má za cíl přiblížení vodárenské problematiky formou literární rešerše. Konkrétně se věnuje obecnému ...
 • Využití matematického modelování v bazénech. 

  Author: Roman Adaiguzhiyev; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předložená diplomová práce se zaměřuje především na ověření předem vytvořeného predikčního modelu reálného plaveckého bazénu, obsahující řádu informací o směru, velikostí a charakteru proudění vody tělesem tohoto bazénu ...
 • Posouzení funkce odlehčovacích komor ve vybraném území 

  Author: Vít Neruda; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Diplomová práce se zabývá problematikou odlehčovacích komor, plánovanou změnou legislativních předpisů a z ní plynoucí nutností posouzení odlehčovacích komor. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická je ...
 • Posouzení kapacity přivaděče a vodojemu v obci Libušín 

  Author: Marie Košlerová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Večeřa Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářské práce se zabývá posouzením zemního vodojemu Libušín a jeho přivaděčů. V části teoretické nalezneme popis prvků vodárenské soustavy a rozdělení vodovodních sítí podle tvaru a umístění. Je zde kapitola ...
 • Posouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Bukovno-Líny 

  Author: Kateřina Patková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kužel Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá stavbou a kalibrací schematizovaného simulačního modelu popisujícího srážko-odtokové procesy v zájmové lokalitě Bukovno–Líny a jeho následnou aplikací pro návrh přečerpávací stanice odpadních ...
 • Vodárenství v České republice 

  Author: Adéla Průchová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Skalický Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato práce se zabývá obecnou problematikou vodárenského odvětví se zaměřením na Českou republiku. Teoretická část je o vývoji, legislativě a popisu vodárenského systému a jeho prvků. Jsou zde také popsány modely provozování ...
 • Návrh odvodnění části dálničního úseku D48 Bělotín-Rybí 

  Author: Jakub Doležal; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kříž Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářka práce se zabývá odvodněním pozemních komunikací. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části je popsáno, jakým způsobem se navrhuje odvodnění pozemních komunikací jsou popsány ...
 • Návrh prvků modrozelené infrastruktury ve vybraných ulicích 

  Author: Matěj Kudera; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Stránský David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá oborem modrozelená infrastruktura a jeho aplikací v uličním prostranství. V první části je vypracována rešerše literatury na témata srážkoodtokových procesů, jednotlivých funkcí uličního prostranství ...
 • Posouzení recirkulačního systému bazénu. 

  Author: Martin Vetešník; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce obsahuje posouzení stávající a nově navrhované bazénové technologie vybraného cirkulačního okruhu. Pro posouzení jednotlivých prvků bazénové technologie je v první části práce zpracován obecný popis a postup ...
 • Návrh splaškové kanalizace a hospodaření se srážkovou vodou v zájmovém území 

  Author: Jiří Štika; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odvodnění území vesnického charakteru a nakládání se srážkovými vodami ze střech a místních komunikací v zájmovém území. Na základě rešerše provedené autorem diplomové ...
 • Možnosti využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť. 

  Author: Jan Všetečka; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Vejsada Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem této práce je zjištění možností využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých závlahových systémů, jejich dělení a návrh. Je zde popsána ...
 • Návrh hospodaření se srážkovými vodami v zájmových ulicích 

  Author: Martina Paldusová; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Dvořák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem této diplomové práce je řešení odvodnění místních komunikací s ohledem na podporu hospodaření se srážkovými vodami. V první části je řešena tématika adaptace na změnu klimatu, místních komunikací, odvodnění ...
 • Vodní hospodářství na kosmických misích 

  Author: Daniela Runcziková; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zabývá problematikou vodního hospodářství na kosmických misích. Nejprve je řešeno využití vody posádkou (spotřeba, kvalita atd.) a systém regenerace vody, který je součástí systému zabezpečení životních ...
 • Posouzení systému zásobování vodou v obci Malá Skála, místní část Sněhov 

  Author: Petr Myšička; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části práce se zaměřuji na zpracování literární rešerše z oblasti zdrojů vody, vodárenských soustav, úpravy a dopravou vody ke spotřebiteli. V ...
 • Ověření stálosti kalibrace vybraných profilů havarijního monitoringu na pražské stokové sítě 

  Author: Adéla Lukáčová; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Holanová Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem diplomové práce je ověření stálosti kalibrace vybraných profilů havarijního on-line monitoringu na pražské stokové síti. Hlavním cílem je posoudit stálost kalibrace dvou vybraných profilů porovnáním dat naměřených ...

View more