Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza metody bilance blokových dešťů pro návrh objektů modrozelené infrastruktury 

  Author: Libor Diviš; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou bilance blokových dešťů používanou pro návrh objektů modrozelené infrastruktury a analýzou možností jejího zjednodušení. V teoretické části je popsán historický vývoj hospodaření s ...
 • Testování webové aplikace HDVAsist pro návrh systémů modrozelené infrastruktury 

  Author: Ivo Dokoupil; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kabelková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá testováním webové aplikace HDVAsist pro návrh systému modrozelené infrastruktury. V rešeršní části se zaměřuje na postupný historický přerod k modrozelené infrastruktuře, jejím benefitům, koncepcím ...
 • Zhodnocení funkce filtrační a recyklační jednotky v aquaparku v Rakovníku 

  Author: Anna Součková; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Nekovářová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Práce se zabývá popisem a vyhodnocením funkce filtrační a recyklační jednotky umístěné v aquaparku ve městě Rakovník. Stručně popisuje obecné fungování bazénové technologie a nároky kladené na kvalitu vody. Podrobně je ...
 • Návrh sanace vybrané stoky 

  Author: Jan Havelka; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Pollert Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stokových soustav, jejich strukturou a funkcí, včetně jednotlivých objektů, které tvoří součást těchto systémů. V teoretické části je rozebrána metodika kontrolování a hodnocení ...
 • Hydraulické posouzení variant obnovy vodovodního přivaděče v místě křížení s železniční tratí. 

  Author: Martina Vincencová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretickou částí je literární rešerše na téma vodárenství. Je zde popsán systém zásobování vodou, velká část práce se věnuje jednotlivým prvkům vodárenského ...
 • Návrh vodovodu v rozvojové lokalitě vybrané obce. 

  Author: Tereza Martinovská; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Kolář Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením zásobování pitnou vodou rozvojové lokality vybrané části obce Hostín u Vojkovic. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje obecný přehled vodárenstvím, ...
 • Modelling of rainfall-runoff processes in Pečky 

  Author: Aidan Uvanni; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
  Zpracování kalibrovaného a verifikovaného srážko-odtokového modelu systému městského odvodnění je časově náročné, finančně nákladné a vyžaduje velké množství dat, která nemusí být často dostupná nebo jsou neověřená. Prvním ...
 • Řešení vodovodu v obcích Mužetice a Holušice včetně napojení na JVS 

  Author: Lukáš Freudl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Matoušek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Diplomová práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje literární rešerši z problematiky vodárenství a popisuje jeho jednotlivé prvky od zdroje až ke spotřebiteli. V praktické části je řešeno ...
 • Studie hospodaření se srážkovými vodami ve východní části města Mnichovo Hradiště 

  Author: Lenka Matznerová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Tato diplomová práce se zabývá hospodařením s dešťovou vodou s důrazem na modrozelenou infrastrukturu. Cílem práce byl návrh opatření pro východní část města Mnichova Hradiště. V teoretické části je uveden náhled do ...
 • Návrh odvodnění vybrané komunikace v Újezdu u Průhonic 

  Author: Jan Pípal; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kuk Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odvodnění urbanizovaného území a implementaci modro-zelené infrastruktury. V rámci práce je navržen systém hospodaření s dešťovou vodou v rámci zájmového území, který se opírá ...
 • Studie řešení dálniční odpočívky dle principů modrozelené infrastruktury 

  Author: Štěpán Svoboda; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kříž Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Bakalářská práce se zabývá způsoby hospodaření se srážkovou vodou dle principů modrozelené infrastruktury. Popisuje základní návrhové principy a metody při navrhování dešťové kanalizace s retenčními a vsakovacími objekty. ...
 • Studie vodovodního systému v obci Dolní Třebonín 

  Author: Kateřina Márová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Štros Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou modelu vodovodní sítě v zájmových místních částech obce Dolní Třebonín v programu EPANET a zároveň předkládá vyhodnocení stavu distribuční sítě zásobování pitnou vodou v současnosti ...
 • Vliv vstupních srážkoměrných dat na výsledky dlouhodobé simulace odtoku v kanalizaci 

  Author: Jan Novák; Supervisor: Stránský David; Opponent: Metelka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení vlivů různých vstupních srážkoměrných dat na dlouhodobou simulaci odtokových poměrů v kanalizaci. Rozdělil jsem jednotlivá vstupní srážková data do vlastních kapitol a jejich vliv ...
 • Studie zásobování pitnou vodou vybrané lokality 

  Author: Vít Kvapil; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením zásobování pitnou vodou pro oblast mezi Jesenicí a Říčany u Prahy za využití matematického modelu vypracovaným v programu EPANET2. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. ...
 • Studie odvádění srážkových vod při rekonstrukci ulice Technická, Praha 6 - Dejvice 

  Author: Diana Krajíčková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout systém pro hospodaření se srážkovou vodou v ulici Technická, Praha 6 – Dejvice (úsek mezi ul. Šolínova a Studentská) s důrazem na zpomalení srážkové vody v místě. V teoretické části ...
 • Posouzení bilancí vody v systému odvodnění města Pečky 

  Author: Jakub Foltýn; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá stokovou sítí města Pečky, zejména posouzením odlehčovacích komor a jejich vlivem na vodní tok. Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky ...
 • Studie nakládání s odpadními vodami v obci Milhostov. 

  Author: Ondřej Bledý; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Cölba Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Diplomová práce pojednává o nakládání s odpadními vodami v zájmovém území – v tomto případě se jedná o Milhostov u Mariánských Lázní. Práce je klasicky rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část stručně ...
 • Matematické modelování vodovodu města Slaný a okolních obcí a posouzení možnosti připojení rozvojových ploch 

  Author: Matěj Kudera; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Kozická Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem diplomové práce je posouzení vodovodní sítě s využitím matematického modelování v softwaru Epanet 2.2. První část je věnována rešerši literatury v oblasti zásobování pitnou vodou. Podrobněji se věnuje jednotlivým ...
 • Generel zásobování pitnou vodou ve vybrané obci 

  Author: Adam Šimůnek; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Krupička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Předkládaná diplomová práce je strukturována do dvou hlavních částí, tj. teoretické a praktické části. Část teoretická má za cíl přiblížit čtenáři, co se skrývá pod pojmem „generel zásobování pitnou vodou“, a formou literární ...
 • Studie zatrubněných pramenů a vodních toků na území hl. m Prahy 

  Author: Adéla Průchová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kuk Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Tato práce se zabývá problematikou zatrubňování studánek, pramenů a vodních toků a ploch se zaměřením na území hl. m. Prahy. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a je zde rozebraná problematika balastních vod, ...

View more