Novinky

Department of Sanitary and Ecological Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Hospodaření s dešťovými vodami 

  Autor: Candrová Šárka; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, se věnuje dešťovým vodám a hospodaření s nimi. Druhá, praktická, je zaměřena na návrh hospodaření se srážkovým odtokem pro zvolený objekt v obci ...
 • Hospodaření s dešťovými a šedými vodami 

  Autor: Faiferlíková Klára; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Pollert Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Předmětem této diplomové práce je popis možností využití šedých a dešťových vod a hospodaření s nimi. Teoretická část pojednává o využití, úpravě a akumulaci šedých a dešťových vod a o hospodaření s dešťovými vodami v ...
 • Optimalizace vodovodu Chotoviny 

  Autor: Svoboda Lukáš; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Kubeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Cílem bakalářské práce je najít řešení pro zajištění dostatečného množství vody pro budoucí rozvoj obce Chotoviny a navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci hospodaření s vodou. Základem pro řešení této problematiky je ...
 • Vliv bodových a nebodových zdrojů znečištění na koncentraci těžkých kovů v Botiči 

  Autor: Hochman Tomáš; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Soukupová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení koncentrací těžkých kovů (TK) ve vodě a dnovém sedimentu v povodí Botiče. Celkem ve 3 etapách byly provedeny odběry vzorků vody a sedimentu na 20 úsecích Botiče. Místa byla vytipována ...
 • Porovnání vývoje kvality vody v zatopených severočeských dolech 

  Autor: Lískovcová Barbora; Vedoucí práce: Šťastná Gabriela; Oponent práce: Nábělková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Hnědouhelné lomy severních Čech se postupně vytěžují a řeší se jejich následná rekultivace. Nejvýhodnější a stále častější je hydrická rekultivace, která promění zbytkovou jámu v jezero. Nově vzniklá jezera leží v místech ...
 • Vyhodnocení provozu ČOV Plzeň 

  Autor: Vacková Markéta; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato bakalářská práce zpracovává problematiku čištění odpadních vod s využitím konkrétních dat naměřených na ČOV Plzeň v roce 2015. První část popisuje vlastnosti odpadních vod a znečišťující látky, které se v nich běžně ...
 • Identifikace zdrojů znečištění podél urbanizačního gradientu drobných toků na základě změny struktury společenstva makrozoobentosu 

  Autor: Lískovcová Barbora; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Horecký Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Vodní toky na Zemi jsou negativně ovlivňovány antropogenní činností. Již v minulosti lidé dospěli k názoru, že kvalitu sladkovodních vod je třeba chránit. V současné době je platná řada norem a směrnic na národní i evropské ...
 • Analýza potenciálu odběru tepla z odpadní vody: případová studie Hradec Králové 

  Autor: Nedorost Filip; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Beneš Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Získávání tepla z městských odpadních vod má obrovský potenciál na poli obnovitelné energie. Při ochlazení 1m3 odpadní vody o 1°C je možné získat až 1,16 kWh tepelné energie. Tato studie se zaměřuje na výběr vhodného místa ...
 • Návrh způsobu odvádění srážkových vod z vybrané stavby pro trvalé bydlení 

  Autor: Sojka Francisco; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kříž Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je vypsání, popsání a vyhodnocení možných způsobů hospodaření s dešťovou vodu, jejich jednotlivé výhody a nevýhody, s posouzením několika konkrétních variant na určené trvalé zástavbě. Práce je ...
 • Čištění odpadních vod v obci Kotopeky 

  Autor: Drnovcová Kateřina; Vedoucí práce: Kabelková Ivana; Oponent práce: Stránský David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem této práce je zhodnotit současný stav odkanalizování obce Kotopeky a navrhnout vhodnou variantu nového řešení a to tak, aby obec mohla žádat o poskytnutí finanční podpory z Výzvy č. 17/2017, kterou vydává ...
 • Azbestocementová potrubí ve vodovodní síti 

  Autor: Voženílek Marek; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Horký Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestocementu v oblasti vodovodních sítí. Především problémům, které vyplývají z bezvýkopových a výkopových sanací nebo výměn vodovodních systémů zhotovených z azbestocementových ...
 • Energetické zhodnocení zásobování vodou 

  Autor: Vachová Lucia; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Sláma Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ktoré sú energeticky ...
 • Možnosti využití recyklace vody 

  Autor: Špačková Anna; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Hejda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Opětovné využívání vody se stává stále častější praktikou využívanou v oboru udržitelného rozvoje. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi v oboru opakovaného využívání vod, motivacemi vedoucími k recyklaci vody, rozličnými ...
 • Srážkové vody z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch 

  Autor: Fial Tomáš; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Stránský David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je zaměření na problematiku odvodu srážkových vod z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch. Postupně je popsán celkový průběh od spadnutí srážky přes odvodnění ploch po nakládání ...
 • Principy hydraulického návrhu stokové sítě v územích vybavených objekty hospodaření s dešťovou vodou 

  Autor: Černá Marcela; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem bakalářské práce je hydraulické posouzení stokové sítě. Práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část. V teoretické části budou uvedeny zejména důvody a možnosti hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v zastavěných ...
 • Metody vyhodnocení stavu gravitačních stokových systémů 

  Autor: Otruba Pavel; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Pollert Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářské práce je zaměřena na problematiku vyhodnocování stavebně technického stavu gravitačních kanalizačních stok. Je zde proveden rozbor příčných průřezů, materiálů, poruch dle ČSN EN 13 508-2, čištění a průzkum. Jsou ...
 • Posouzení vlivu sedimentačních vlastností aktivovaného kalu na účinnost separace v dosazovacích nádržích. 

  Autor: Kejhová Markéta; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Benáková Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato práce se zabývá problematikou dosazovacích nádrží a posouzením vlastností kalu na nich. Nejprve je v práci uveden popis čištění odpadní vody na ČOV, neboť jen správná funkce všech jednotlivých částí vede k nejlepším ...
 • Snížení odváděného množství srážkových a balastních vod ve městě Planá nad Lužnicí 

  Autor: Bartůšková Kateřina; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kotek Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této závěrečné práce je popsat problematiku balastních a dešťových vod v jednotné kanalizaci včetně opatření, která lze provést pro snížení množství těchto vod ve stokové síti. Řešení je provedeno pro konkrétní město ...
 • Použití bezvýkopových technologií při výstavbě odvodnění tunelu Pohůrka 

  Autor: Brabec Jan; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Kubík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této diplomové práce je detailní prozkoumání a následné vyhodnocení možných variant a subvariant bezvýkopových technologií při výstavbě odvodňovací stoky v lokalitě připravovaného úseku na dálnici D3. Z hlediska formy ...
 • Environmentální, energetické a provozní aspekty decentralizovaného nakládání s odpadními a srážkovými vodami v malých obcích. 

  Autor: Vacková Markéta; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá environmentálními, energetickými a provozními aspekty decentralizovaného nakládání s odpadními vodami v malých obcích. Cílem práce je porovnat centralizované a decentralizované způsoby nakládání ...

Zobrazit další