Novinky

Department of Sanitary and Ecological Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Posouzení vlivu sedimentačních vlastností aktivovaného kalu na účinnost separace v dosazovacích nádržích. 

  Autor: Kejhová Markéta; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Benáková Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato práce se zabývá problematikou dosazovacích nádrží a posouzením vlastností kalu na nich. Nejprve je v práci uveden popis čištění odpadní vody na ČOV, neboť jen správná funkce všech jednotlivých částí vede k nejlepším ...
 • Snížení odváděného množství srážkových a balastních vod ve městě Planá nad Lužnicí 

  Autor: Bartůšková Kateřina; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kotek Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této závěrečné práce je popsat problematiku balastních a dešťových vod v jednotné kanalizaci včetně opatření, která lze provést pro snížení množství těchto vod ve stokové síti. Řešení je provedeno pro konkrétní město ...
 • Použití bezvýkopových technologií při výstavbě odvodnění tunelu Pohůrka 

  Autor: Brabec Jan; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Kubík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této diplomové práce je detailní prozkoumání a následné vyhodnocení možných variant a subvariant bezvýkopových technologií při výstavbě odvodňovací stoky v lokalitě připravovaného úseku na dálnici D3. Z hlediska formy ...
 • Environmentální, energetické a provozní aspekty decentralizovaného nakládání s odpadními a srážkovými vodami v malých obcích. 

  Autor: Vacková Markéta; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá environmentálními, energetickými a provozními aspekty decentralizovaného nakládání s odpadními vodami v malých obcích. Cílem práce je porovnat centralizované a decentralizované způsoby nakládání ...
 • Posouzení a návrh rekonstrukce stoky "U Kasáren" 

  Autor: Spilka Tomáš; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Plecitý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje rešerši literatury, legislativních a normových podkladů, zabývajících se hodnocením stavu, návrhem a výstavbou stok nových ...
 • Posouzení bazénového provozu z hlediska normy ČSN EN 13451 

  Autor: Vašková Iveta; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Horký Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení sacích a vtokových prvků bazénového provozu a jejich vlivu na bezpečnost. V úvodu jsou zmíněny různé typy bezpečnostních rizik, které může bazénový provoz pro návštěvníka představovat. ...
 • Zpracování dat z čítače pevných částic na ÚV Valašské Meziříčí a vyhodnocení vybraných parametrů po rekonstrukci 

  Autor: Zvěřina Štěpán; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Libosvár Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Předmětem diplomové práce je zpracování dat z čítače pevných částic na úpravně vody Valašské Meziříčí a vyhodnocení vybraných parametrů úpravy vody po rekonstrukci. Cílem práce je porovnání dat z čítače částic s ukazateli ...
 • Hodnocení zatížení Botiče a Rokytky rtutí 

  Autor: Hegar Jan; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Soukupová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce si klade za cíl zpracovat problematiku těžkých kovů v povrchových vodách, konkrétně rtuti a jejich sloučenin ve vodních ekosystémech. Pro zhodnocení aktuální situace na území hlavního města Prahy zpracovává ...
 • Ověření recirkulačního systému na vybraném bazénovém provozu 

  Autor: Švejdová Nikola; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Horký Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Daná diplomová práce je zaměřena na recirkulační systém vybraného bazénového provozu. Teoretická část popisuje recirkulační systém a princip technologie úpravy bazénové vody. Zabývá se typy čerpadel, jejich použitím a ...
 • Vyhodnocení provozu ČOV Královice 

  Autor: Kuncl Vojtěch; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Slavíčková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je provést ucelené vyhodnocení provozu čistírny odpadních vod Královice. Teoretická část rozebírá problematiku stokování a čištění odpadních vod a vytváří podklad pro následnou analýzu ...
 • Studie odkanalizování nové zástavby v lokalitě Markvartice 

  Autor: Folbrechtová Šárka; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-06)
  Tato bakalářská práce zpracovává studii odkanalizování nové zástavby rodinných domů v lokalitě Markvartice v obci Jablonné v Podještědí. Hlavním úkolem je koncepční navržení odvádění splaškových a dešťových vod. Návrh ...
 • Studie zatrubněné části Říčanského potoka v městské části Praha 22 - Uhříněves 

  Autor: Žohová Anna; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Kříž Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem bakalářské práce je zatrubněná část laterálního obtoku Říčanského potoka, který protéká městskou částí Praha 22 - Uhříněves. Cílem práce je zhodnocení stávajícího technického stavu zatrubnění a posouzení kapacity ...
 • Nové trendy v úpravě pitné vody 

  Autor: Popelková Kateřina; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Vavřičková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Práce je zaměřena na téma úpravy pitné vody a moderní technologie používané v této oblasti. V teoretické části je věnována pozornost vodním zdrojům, kvalitě pitné vody a novým trendům v procesu úpravy pitné vody na území ...
 • Hospodaření s dešťovou vodou z komunikací na území městské části Praha 4 

  Autor: Knap Jakub; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kuk Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Cílem diplomové práce je posouzení typických příčných uličních profilů a jejich vztah k hospodaření s dešťovými vodami v městské části Praha 4. Práce je zaměřena na posouzení možností snížení a zpomalení odtoku povrchových ...
 • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Nebahovy 

  Autor: Štroblová Eva; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá studií odvádění a čištění odpadních vod z obce Nebahovy. Ke zpracování tohoto tématu dochází z důvodu špatného stavu dosavadní kanalizace v obci a chybějící čistírny odpadních vod. Studie ...
 • Možnosti náhradního zásobování pitnou vodou 

  Autor: Svitavská Kristýna; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Skalický Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána vodárenská soustava, výpočet potřeby vody, směrový a výškový návrh vodovodního řadu, používané materiály pro vodovodní ...
 • Simulační model stokové sítě Praha - Suchdol 

  Autor: Bohatcová Žaneta; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce se zabývá popisem pracovního postupu při vytváření nekalibrovaného simulačního modelu stokové sítě Praha - Suchdol, jeho samotnou tvorbou v programu Mike Urban, popisem nejistot a rizik při tvorbě a ...
 • Vyhodnocení provozu ČOV Havlíčkův Brod 

  Autor: Toman Lukáš; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Zelený Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Předmětem této bakalářské práce je problematika čištění odpadních vod, konkrétně na ČOV Havlíčkův Brod. Cílem práce je vyhodnocení naměřených dat na této čistírně a jejich porovnání s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. a ...
 • Posouzení optimální míry centralizace odvádění a čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích 

  Autor: Hlavatý Jan; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předmětem diplomové práce je identifikace decentralizovaných a centralizovaných systémů pro odvádění a následné čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích. Pozornost je také věnována právnímu rámci oboru vodovodů ...
 • Studie dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovice 

  Autor: Runcziková Judita; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Koubová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce je věnována problematice dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovice. Je tvořena teoretickým úvodem do právního aspektu čištění odpadních vod a do problematiky dočišťovacích nádrží obecně. Obsahuje ...

Zobrazit další