Recent Submissions

 • The application of the SMA for the fast emergency strengthening 

  Author: Erik Terner; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Subjektem je silně zkorodovaný prvek z tepaného železa, patřící ke starému železničnímu mostu přes řeku Vltavu v Praze v České republice. Prostřednictvím modelování konečných prvků je prvek vyztužen plechem ze slitiny s ...
 • Určení tuhosti porušeného horninového masivu s využitím DFN modelů 

  Author: Martin Lebeda; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Mikláš Ondrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Dominantní vliv na odezvu rozpukaného horninového masivu mají různé druhy diskontinuit, které se v horninovém prostředí přirozeně často vyskytují. V práci je přehled vybraných výpočetních metod, kterými lze stanovit efektivní ...
 • Micromechanical Parameter Identification using the Bayes Method 

  Author: Liya Gaynutdinova; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Domesová Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato diplomová práce je v formě odborného článku. Uvažuje se problém identifikace mikromechanického parametru pomocí virtuálního testu, kde se jako metoda měření celého pole používá digitální korelace obrazů (DIC). Stávající ...
 • Bloky obvodového pláště s obsahem recyklovaných surovin 

  Author: Jan Horych; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Rucki Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Hlavním úkolem práce bylo navrhnout a posoudit geometrii obvodového zdicího bloku s podíly recyklovaných surovin. Nejdříve byl určen základní tvar prvku a následně byla vyrobena série vzorků pro zjištění mechanických a ...
 • Lávka pro pěší z UHPC přes Mlýnský potok v Olomouci 

  Author: Marek Potrebuješ; Supervisor: Denk František; Opponent: Surovec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí lávky pro pěší, která se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. První část se věnuje popisu konstrukcí z ultra vysokopevnostního betonu. Další dvě části se věnují návrhu konstrukce. ...
 • Deformační analýza acetabulární komponenty náhrady kyčelního kloubu 

  Author: Ngoc Anh Luongová; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Síbr Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá deformační analýzou acetabulární komponenty používané při náhradě kyčelního kloubu. Pro bližší seznámení s danou problematikou jsou první kapitoly věnovány teoretickým základům. Je v nich ...
 • Modelování smrštění symetricky a nesymetricky vysychajícího betonu 

  Author: Pavel Horák; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Štemberk Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Běžné experimenty, u kterých je měřeno pouze osové smrštění a úbytek hmotnosti, neposkytují vždy spolehlivá data pro jednoznačnou kalibraci modelu transportu vlhkosti. Proto se tato práce zabývá zejména vhodným uspořádáním ...
 • Structural Analysis of a Historic Reinforced Concrete Building - Fuchs´ Cafe in Prague 

  Author: Bradley Scheuer; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Štemberk Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Fuchsova kavárna, která je součástí bývalého zimního stadionu na pražské Štvanici, je významnou kulturní stavbou začleněnou do struktury metropole. Tato funkcionalistická budova je představitelem moderního architektonického ...
 • Evaluation of ancient bricklayer´s skills using numerical estimations of the masonry strength of the walls of Churches from the Broumov group 

  Author: Shantanu Kulkarni; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Navzdory velmi rozsáhlému výzkumu zděných konstrukcí, nebyla dosud spolehlivě vyřešena otázka spolehlivého posouzení únosnosti stávajících, především historických zděných konstrukcí. Identifikace jejich je velmi obtížný ...
 • Experimental and numerical analysis of cocciopesto mortar under mixed mode of fracture 

  Author: Maurício Bonatte; Supervisor: Hlobil Michal; Opponent: Suárez Guerra Fernando
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Malta typu “cocciopesto” patří do skupiny historických malt, které kombinují pojivo na bázi vápna s pískem a keramickými střepy. Tento materiál byl široce používaný již v antickém zdivu, zejména v byzantské architektuře, ...
 • The assessment of the water transport in the masonry-soil complex of the 18th century churches 

  Author: Joe Chalhoub; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Lanzendörfer Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Studie se zabývá transportem vody ve zdivu a zemině v okolí základů kostela Všech svatých v Heřmánkovicích a kostela sv. Anny ve Vižňově. Součástí této práce je přehled dostupnéliteratury na témata dotýkající se vlhkosti ...
 • Vyhodnocení přesnosti a účinnosti numerických metod pro kontaktní úlohy 

  Author: Evžen Korec; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Kolman Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato diplomová práce se zabývá variačními metodami, které umožňují formulovat problém kontaktu lineárně pružného tělesa bez tření jako nepodmíněnou variační rovnost, která může být posléze diskretizována a řešena metodou ...
 • Hlavní mostní prohlídka s využitím experimentální dynamické analýzy 

  Author: Jan Chreno; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Klier Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Studium projektové dokumentace a podkladů k lávce s evidenčním číslem X-528 Lávka Ocelkova – Bobkova. Provedení hlavní mostní prohlídky, podle platné normy ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, na lávce s ...
 • Dynamický experiment realizovaný na existující lávce pro pěší 

  Author: Magdaléna Boháčová; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Předmětem této práce je dynamický experiment realizovaný na existující lávce pro pěší. V první části práce je shrnuta problematika především experimentální dynamické analýzy lávek pro pěší. Součástí první části práce je ...
 • Mechanické testování dříků dentálních implantátů dle ČSN EN ISO 14801 

  Author: Gabriela Javorská; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Denk František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením uceleného přehledu nitrokostních částí dentálních implantátů, které jsou využívány jako nosná část pro umělou náhradu zubu v případě jeho fatálního poškození. V práci je popsáno ...
 • Biomechanická analýza dílčích částí zevních fixátorů dlouhých kostí 

  Author: Diana Al-Jawahiri; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Denk František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  V této práci je proveden celkový přehled současného stavu problematiky distrakční osteogeneze a hojení dlouhých kostí po jejich zlomu, zejména pomocí zevních fixačních aparátů. Práce obsahuje základní popis současných ...
 • Mechanické vlastnosti gyroidní struktury tvořené aditivní technologií 

  Author: Tereza Kocumová; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá 3D strukturami nitrokostních částí zubních implantátů a snaží se dokázat, že současné využití trabekulárních struktur nevykazuje tak dobré výsledky jako využití novějších implantátů s gyroidní ...
 • Vliv materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením 

  Author: Veronika Pavelcová; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Urushadze Shota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením. Cílem první části práce je představení způsobu, jakým je vhodné zohlednit materiálový ...
 • Vliv velikosti vzorku na konečnou hodnotu smrštění betonu 

  Author: Lenka Dohnalová; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Vráblík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
  Určení konečné hodnoty smrštění betonu při vysychání je velmi obtížný úkol. Způsoby výpočtu nabízené v normách a predikčních modelech se velmi liší, stejně jako výsledky, ke kterým tyto výpočty vedou. Velmi problematická ...
 • Objektově orientovaný návrh a implementace algoritmů kontaktní mechaniky do konečně prvkového programu OOFEM 

  Author: Ondřej Faltus; Supervisor: Horák Martin; Opponent: Stránský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
  Tématem práce jsou numerické algoritmy kontaktní mechaniky. Jsou představeny základní teoretické zákonitosti a vybrané algoritmy jsou adaptovány pro zapracování do konečněprvkového softwaru "OOFEM". Provedená implementace ...

View more