Poslední příspěvky

 • Analýza účinků změny teploty na stávající mostní konstrukci 

  Autor: Revayová Kateřina; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
  Tato práce se zabývá problematikou zatížení teplotou na mostních konstrukcích. V teoretické části je uveden přístup norem a seznámení se sledovaným mostním objektem. Ve výpočetní části jsou pak zpracována a vyhodnocena ...
 • Modely zatížení chodci na lávkách pro pěší 

  Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby modelování zatížení chodci. Za tímto účelem byl vytvořen program, jehož pomocí je možné sestavit dvourozměrné prutové modely konstrukcí a provést jejich dynamickou analýzu. Jsou zde ...
 • Plazmatická modifikace mikrovláknité výztuže za účelem zlepšení soudržnosti s cementovou matricí obsahující betonový recyklát 

  Autor: Ďureje Jakub; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Teoretická část diplomové práce obsahuje informace z odborných zdrojů týkající se současného stavu problematiky plazmaticky modifikovaných vláken obsažených v cementových kompozitních materiálech. V experimentální části ...
 • Mikromechanické hodnocení dentinu a skloviny s ohledem na mechanické vlastnosti umělých materiálů užívaných ve stomatochirurgii. 

  Autor: Hájková Petra; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Vorel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu dentinu a skloviny, zejména oblasti, které dosud nebyly dostatečně popsány. Analýza je prováděna metodou nanoindentace, která umožňuje podrobné zkoumání mikrostruktury zubních ...
 • Návrh kompozitní směsi zdicích bloků s využitím recyklovaného betonu a přísad 

  Autor: Hrůza Jaromír; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se v úvodu věnuje rešerši zabývající se současným stavem problematiky v oblasti kompozitních materiálů s využitím recyklovaných betonů, chemických přísad do betonu včetně jejich použití, uplatnění a aplikace. ...
 • Mikromechanická studie smrkového dřeva 

  Autor: Kucíková Lucie; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Sýkora Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Dřevo je přírodní materiál široce využívaný pro stavební konstrukce. Ačkoliv se používá již po staletí, jeho vlastnosti stále nejsou plně prozkoumány. Díky vývoji laboratorních technologií je možné studovat strukturu dřeva ...
 • Analýza a modifikace přechodových zón mezi vláknitou výztuží a cementovou matricí 

  Autor: Hlůžek Radim; Vedoucí práce: Nežerka Václav; Oponent práce: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Potenciál mechanických vlastností vláknocementových kompozitních materiálů je značně limitován mezifázovou interakcí na rozhraní vláknité výztuže a cementové matrice. Obecně se předpokládá, že tento jev má podstatný význam ...
 • Vliv mikromleté vápencové moučky na mechanické vlastnosti cementového kompozitu vyztuženého polymerními vlákny 

  Autor: Hlubocký Lukáš; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá využitím odpadního materiálu na bázi vápence ve formě mikromleté vápencové moučky. Zaměřena je na cementové kompozity vyztužené rozptýlenou výztuží ve formě vláken s využitím mikroplniva. Práce ...
 • Experimental and numerical analysis of laminated glass under dynamic loading 

  Autor: Schmidt Jaroslav; Vedoucí práce: Janda Tomáš; Oponent práce: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Lepené sklo je vrstvený kompozitní materiál, který je složen ze skleněných vrstev a viskózních polymerních mezivrstev. Kvůli této vrstvené kompozici je mechanická analýza složitá a časově náročná. V minulosti byla sice ...
 • Flexural Tests of Consolidation Effects on Stone 

  Autor: Pena Leal Luisa Natalia; Vedoucí práce: Drdácký Miloš; Oponent práce: Bayer Karol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
  Každý materiál představuje soubor specifických mechanických vlastností a bylo by neobvyklé najít dva různé materiály se shodnými vlastnostmi nebo dokonalý přírodní materiál. Navzdory dobrým vlastnostem některých stavebních ...
 • Numerical Evaluation of Bearing Capacity of the All Saint´s Church Walls in Broumov, CR 

  Autor: Susanti Evi; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Šejnoha Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
  Kostel Všech svatých je součástí Broumovské skupiny kostelů, která významně prezentuje bohatství české barokní architektury v severočeském regionu. Kostel byl postaven proslavenou rodinou architektů, Dientzenhoferů. ...
 • Numerical Analysis of Bell Tower of St. Jakub in Kutná Hora 

  Autor: Hanafiah Dwipayana Ali Muhammad; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Polák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
  Numerická analýza kostelní věže sv. Jakuba v Kutné Hoře Je velkou výhodou (jako v našem případě), pokud lze numerický model konstrukce podpořit výsledky experimentálních měření získaných na skutečné konstrukci. To dovoluje ...
 • Aging Tests to Assess the Durability of Building Materials to Salt Crystallization - Towards a More Realistic and Effective Use of Sodium Sulfate 

  Autor: MacWilliam Krista; Vedoucí práce: Paulos Nunes Cristiana Lara; Oponent práce: Válek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
  Škodlivý účinek solí v porézních stavebních materiálech patří mezi významné a široce rozšířené efekty, které ovlivňují strukturální a estetické aspekty historických staveb. Pro opravy stávajících poruch a zmírnění dalších ...
 • Optimization of a Computational Model for the Restoration of the Intrados of the Charles Bridge (Prague) 

  Autor: Laffineur Maia; Vedoucí práce: Havlásek Petr; Oponent práce: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
  Karlův most je jeden ze symbolů Prahy. Tento monument představuje jeden z klenotů gotické architektury a je zařazen na seznam UNESCO. Ač jeho stavba byla nařízena Karlem IV. ve 14. století, nacházel se až do konce 19. ...
 • Comparison of Modelling Approaches to Analysis of Masonry Arch Bridges 

  Autor: Knudtsen Jonathan; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Řeřicha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
  Zděné klenby byly používány při výstavbě mostů po celá tisíciletí a dodnes je mnoho zděných klenbových mostů v provozu. I přesto, že používání zdiva je velmi rozšířené, vědecké přístupy k jeho navrhování a analýze byly ...
 • The Effects of Bird Excrements on Copper and Bronze 

  Autor: Balogh Kristen; Vedoucí práce: Slížková Zuzana; Oponent práce: Geiplová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
  Diplomová práce řeší problém degradačního působení ptačích (zejména holubích) exkrementů na kovové materiály měď a bronz. Součástí práce je literární rešerše současných znalostí o materiálových vlastnostech mědi a bronzu ...
 • Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence 

  Autor: Araldi Evandro; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-11)
  (Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve srovnání s jinými ...
 • Dynamická analýza tribuny 

  Autor: Hubka Jiří; Vedoucí práce: Plachý Tomáš; Oponent práce: Máca Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Tato diplomová práce se zabývá experimentem na dynamickou analýzu montované tribuny postavené v Novém Městě na Moravě k příležitosti světového poháru v biatlonu. V první části je krátká rešerše dynamických experimentů ...
 • Kategorizace ocelových železničních mostů v ČR podle aerodynamických vlastností 

  Autor: Šorelová Karolína; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Macháček Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zatížení větrem, zejména se soustřeďuje na statické (kvazistatické) účinky větru na konstrukce železničních mostů. Cílem práce je stanovení aerodynamických součinitelů vybraných ...
 • Experimentální dynamická analýza stávající lávky pro pěší 

  Autor: Čítek Adam; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Máca Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato práce se zabývá experimentální dynamickou analýzou lávek pro pěší. Úvodní kapitola shrnuje teoretické základy dynamiky stavebních konstrukcí. Následující kapitoly jsou zaměřeny na experimentální dynamiku stavebních ...

Zobrazit další