Poslední příspěvky

 • Vliv vnějšího prostředí na mikromechanické vlastnosti zubní skloviny 

  Autor: Tomanec Martin; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu negativního vlivu tekutin s vysokým podílem cukru a nízkým pH na vlastnosti zubní skloviny. Analýza je prováděna metodou nanoindentace a mikroskopie atomových sil, které umožňují ...
 • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - plně dynamický výpočet 

  Autor: Pavelcová Veronika; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Šejnoha Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením účinků zemětřesení na reálnou podzemní konstrukci. Cílem práce je představení způsobu, jak zoptimalizovat návrh podzemních konstrukcí na seismické účinky. Posouzení je provedeno ...
 • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - pseudostatický výpočet 

  Autor: Poklopová Tereza; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Polák Barnabás
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá posouzením tunelové konstrukce na dynamické účinky zemětřesení pseudostatickým výpočtem s použitím metody konečných prvků a analytické metody. Samotnému zavedení účinků zemětřesení předchází ...
 • Konstitutivní model Cam-Clay 

  Autor: Faltus Ondřej; Vedoucí práce: Horák Martin; Oponent práce: Janda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Práce se zabývá modifikovaným materiálovým modelem Cam-Clay. Model je představen a popsán, je odvozen zákon zpevnění. Jsou představeny algoritmy pro implementaci tohoto modelu do výpočetního software OOFEM, provedená ...
 • Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu 

  Autor: Korec Evžen; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Hlavním cílem této práce je odvození prutového modelu pro obecně zatížený prut pomocí variačních principů. Za tímto účelem vyjádříme pole posunů pomocí sedmi neznámých funkcí závislých pouze na souřadnici měřené podél osy ...
 • Experimentální analýza deformací kompozitního dřevobetonového nosníku 

  Autor: Hlavatá Veronika; Vedoucí práce: Nežerka Václav; Oponent práce: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Dřevobetonové stropy nacházejí čím dál více uplatnění nejen u rekonstrukcí, ale také ve výstavbě dřevostaveb jako tuhé stropní konstrukce s minimalizací mokrého procesu. Cílem této práce je analyzovat a pochopit chování ...
 • Porovnání kinetiky smršťování a dotvarování od vysychání betonu 

  Autor: Dohnalová Lenka; Vedoucí práce: Havlásek Petr; Oponent práce: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato práce se zabývá procesy smršťování a dotvarování betonu spojenými s jeho vysycháním. Nejprve je provedena analýza a vzájemné porovnání základních norem a predikčních modelů z hlediska způsobu výpočtu smršťování a ...
 • Konstrukční systém vily nad krajinou 

  Autor: Blažek Robin; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního systému velkorozponové vily. Zdrojem základních rozměrů a koncepce celého projektu je architektonická studie již realizované stavby s názvem Villa Kogelhof. Cílem práce ...
 • Konstrukční řešení nástavby na historický objekt 

  Autor: Dyntar Václav; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh konstrukčního systému nástavby nad historickým objektem. Architektonická studie firmy Petr Hájek Architekti s názvem Bytový dům Valentinka slouží jako základ pro tuto práci. Cílem ...
 • Statická analýza visutého stěnového nosníku ze železobetonu 

  Autor: Šrámková Dominika; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Drahorád Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tématem této bakalářské práce jsou stěnové nosníky. Obsahuje několik příkladů existujících staveb, které využívají tento stavební prvek. Uvádí řadu možností, jak stěnový nosník řešit. Cílem této bakalářské práce je rozebrat ...
 • Počítačové modelování reaktoplastů používaných v kotevních systémech 

  Autor: Vozáb Jan; Vedoucí práce: Vorel Jan; Oponent práce: Sýkora Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Reaktoplasty mají v konstrukčním inženýrství důležitou roli. V porovnání s jinými odvětvími, jako je automobilový, letecký a kosmický průmysl, použité reaktoplasty nemusí být vždy v průběhu výstavby plně vytvrzené. Z tohoto ...
 • Analýza účinků změny teploty na stávající mostní konstrukci 

  Autor: Revayová Kateřina; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
  Tato práce se zabývá problematikou zatížení teplotou na mostních konstrukcích. V teoretické části je uveden přístup norem a seznámení se sledovaným mostním objektem. Ve výpočetní části jsou pak zpracována a vyhodnocena ...
 • Modely zatížení chodci na lávkách pro pěší 

  Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby modelování zatížení chodci. Za tímto účelem byl vytvořen program, jehož pomocí je možné sestavit dvourozměrné prutové modely konstrukcí a provést jejich dynamickou analýzu. Jsou zde ...
 • Plazmatická modifikace mikrovláknité výztuže za účelem zlepšení soudržnosti s cementovou matricí obsahující betonový recyklát 

  Autor: Ďureje Jakub; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Teoretická část diplomové práce obsahuje informace z odborných zdrojů týkající se současného stavu problematiky plazmaticky modifikovaných vláken obsažených v cementových kompozitních materiálech. V experimentální části ...
 • Mikromechanické hodnocení dentinu a skloviny s ohledem na mechanické vlastnosti umělých materiálů užívaných ve stomatochirurgii. 

  Autor: Hájková Petra; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Vorel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu dentinu a skloviny, zejména oblasti, které dosud nebyly dostatečně popsány. Analýza je prováděna metodou nanoindentace, která umožňuje podrobné zkoumání mikrostruktury zubních ...
 • Návrh kompozitní směsi zdicích bloků s využitím recyklovaného betonu a přísad 

  Autor: Hrůza Jaromír; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se v úvodu věnuje rešerši zabývající se současným stavem problematiky v oblasti kompozitních materiálů s využitím recyklovaných betonů, chemických přísad do betonu včetně jejich použití, uplatnění a aplikace. ...
 • Mikromechanická studie smrkového dřeva 

  Autor: Kucíková Lucie; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Sýkora Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Dřevo je přírodní materiál široce využívaný pro stavební konstrukce. Ačkoliv se používá již po staletí, jeho vlastnosti stále nejsou plně prozkoumány. Díky vývoji laboratorních technologií je možné studovat strukturu dřeva ...
 • Analýza a modifikace přechodových zón mezi vláknitou výztuží a cementovou matricí 

  Autor: Hlůžek Radim; Vedoucí práce: Nežerka Václav; Oponent práce: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Potenciál mechanických vlastností vláknocementových kompozitních materiálů je značně limitován mezifázovou interakcí na rozhraní vláknité výztuže a cementové matrice. Obecně se předpokládá, že tento jev má podstatný význam ...
 • Vliv mikromleté vápencové moučky na mechanické vlastnosti cementového kompozitu vyztuženého polymerními vlákny 

  Autor: Hlubocký Lukáš; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá využitím odpadního materiálu na bázi vápence ve formě mikromleté vápencové moučky. Zaměřena je na cementové kompozity vyztužené rozptýlenou výztuží ve formě vláken s využitím mikroplniva. Práce ...
 • Experimental and numerical analysis of laminated glass under dynamic loading 

  Autor: Schmidt Jaroslav; Vedoucí práce: Janda Tomáš; Oponent práce: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Lepené sklo je vrstvený kompozitní materiál, který je složen ze skleněných vrstev a viskózních polymerních mezivrstev. Kvůli této vrstvené kompozici je mechanická analýza složitá a časově náročná. V minulosti byla sice ...

Zobrazit další