Collections in this community

Recent Submissions

 • Dynamická analýza existující lávky pro chodce. 

  Author: Matěj Šach; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Šána Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Předmětem této práce je experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce a následná analýza změny tohoto chování. V rešeršní části je shrnuta problematika experimentální dynamické analýzy ...
 • Experimentální ověření vlivu tloušťky 3D tištěných vzorků na parametry lomové houževnatosti 

  Author: Petr Bočan; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  V současnosti se v biomedicínských aplikacích hojně zkoumají technologie aditivní výroby. Technologie 3D tisku přináší velké výhody tomuto průmyslu, protože díky ní lze vyrobit složité a rozmanité tvary. Problém však nastává ...
 • Experimentální a numerické modelování PVB folie 

  Author: Barbora Hálková; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Eliáš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Lepené sklo je kompozitní materiál sestávající ze skleněných tabulí a polymerních mezivrstev, které jednak zajišťují spolupůsobení skel a jednak mají důležitou bezpečnostní funkci. Nejhojněji využívaným materiálem pro tyto ...
 • Simulace delaminace kompozitů založená na variačním modelu poškození 

  Author: Jakub Mareš; Supervisor: Doškář Martin; Opponent: Pultarová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Předmětem této práce je studium a numerická simulace rozvoje delaminačního poškození v kompozitních materiálech s předem daným místem šíření trhliny. Součástí práce je implementace provedená v programu Matlab®, která je ...
 • Globální optimalizace příhradových konstrukcí s využitím rámových prvků 

  Author: Šimon Glanc; Supervisor: Lepš Matěj; Opponent: Rosmanit Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Tato diplomová práce zkoumá globální optimalizaci příhradových konstrukcí s využitím dvou hlavních formulací: Simultánní analýzou a návrhem (SAND) a Vnořenou analýzou a návrhem (NAND). Cílem bylo porovnat výsledky obou ...
 • Static Stress Analysis of the Janov Dam - Historic Gravity Dam 

  Author: Constantin Gourd; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Svejkovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  Tato práce se zabývá vlivem hydrostatického a tepelného zatížení na vývoj statických napětí a deformace v gravitační přehradě Janov pomocí modelu konečných prvků (MKP). Prvním krokem je popis procesu vývoje modelu, jako ...
 • Experimental investigation of climate effects on historical building materials: the Gothic towers of Prague 

  Author: Saray Soranyelly Sepulveda Cruz; Supervisor: Cacciotti Riccardo; Opponent: Weiss Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  V posledních letech se výrazně zvýšily degradační procesy stavebních materiálů, jako je kámen, k čemuž přispěly vlivy četnosti a velikosti klimatických jevů. To lze dnes pozorovat u památek velkého historického významu, ...
 • Statická analýza Juditiny věže v Praze 

  Author: Safa'A Burhan Mohammad Joudeh; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Burgetová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  Juditina věž v Praze je národní kulturní památka velkého významu. Je jednou z věží Karlova mostu na Malé straně proti proudu Vltavy. Materiálové a konstrukční řešení je velmi rozmanité – kamenné zdivo, cihelné klenby a ...
 • Winery Chlumčany u Loun: Revitalization of the Winery Grounds 

  Author: Daniel Aguado Hernandez; Supervisor: Kroftová Klára; Opponent: Začal Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  El objetivo del estudio de caso presentado es la revitalización de la bodega histórica en Chlumčany , cuyos edificios y bodegas más antiguos datan del siglo XVIII. El proyecto se centra en dos aspectos principales. Los ...
 • Vliv tuhosti tesařských spojů na distribuci vnitřních sil v historických dřevěných konstrukcích 

  Author: Mason Conrad Moritz; Supervisor: Kunecký Jiří; Opponent: Fajman Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  Tato práce se zaměřuje na popis vlivu různých parametrů, jako jsou tuhosti spojů a okrajových podmínek, na distribuci sil v dřevěných historických konstrukcí. Pro tento účel se používá variování hodnot rotační tuhosti, ...
 • Evaluation of the Broumov parish house failure, its casuality, and some ideas of remediation 

  Author: Athina Papadiamanti; Supervisor: Válek Martin; Opponent: Cacciotti Riccardo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  ABSTRAKT Title in Czech: Vyhodnocení poruch broumovské fary, jejich příčinné souvislosti a některé náměty na sanační opatření Práce je zaměřena na vyšetření a zhodnocení stavu a faktorů přispívajících ke zhoršování stavu ...
 • Hluboké učení ve stavebnictví s aplikací na popis morfologie betonu 

  Author: Ondřej Šperl; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Jarušková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí struktury betonového průřezu s využitím neuronových sítí jako klasifikačního nástroje. V kapitole 1 je stručně popsán termín umělá inteligence, její vývoj a shrnutí metod ...
 • Posouzení stavu Juditiny věže 

  Author: Václav Urban; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Burgetová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Práce se zabývá zjištěním stavu historické konstrukce s pořízením fotografické dokumentace a se zakreslením trhlin. Následně byl vytvořen statický počítačový model. V modelu byly zavedeny pružné okrajové podmínky, které ...
 • Modelování vodního chlazení masivních betonových konstrukcí 

  Author: Milan Macho; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Foglar Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Zaměřením této bakalářské práce je modelování vodního chlazení masivních betonových konstrukcí. Úloha je řešena pomocí metody konečných prvků v otevřených softwarech. V práci je popsána a vysvětlena charakteristická ...
 • Uplatnění elektromigračních technik při transportu chloridů a nanočástic v betonu 

  Author: Daniel Ňachaj; Supervisor: Němeček Jiří; Opponent: Kouřil Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato práce se zabývá využitím elektromigračních technik při studiu transportu chloridů a nanočástic v betonu. Zaměřuje se zejména na vliv na pórovitost a odolnost vůči chloridům. Byly použity různé elektromigrační techniky, ...
 • Zvýšení únosnosti kruhových betonových sloupů vlivem pasivního sevření příčnou výztuží v mimostředném tlaku 

  Author: Alena Plačková; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Jirásek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Pro zlepšení mechanických vlastností betonu je v seizmicky aktivních oblastech hojně užíváno ovinutí sloupů spirálovou výztuží. Konvenčně vyztužené sloupy jsou navrhovány na kombinaci tlakové síly a ohybu, zatímco v případě ...
 • Porovnání řídkých polynomiálních metamodelů vhodných pro analýzu nejistot v chování stavebních konstrukcí 

  Author: Oleksandra Shelepova; Supervisor: Kučerová Anna; Opponent: Lepš Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Při návrhu konstrukce s ohledem na spolehlivost je třeba vzít v úvahu mnoho významných faktorů. Analýza spolehlivosti vyžaduje zahrnutí nejistot spojených se podstatnými prvky, včetně vnějších faktorů, vlastnosti nebo ...
 • Chování betonových nosníků vystavených cyklům částečného namáčení a vysychání: numerické modelování a experiment 

  Author: Štěpán Krátký; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Bílý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Cykly přímého kontaktu s vodou a následného vysychání jsou obvyklým druhem namáhání betonových konstrukcí. Navzdory tomu jsou související experimentální data velmi vzácná. Tento fakt vedl k provedení experimentu, cíleného ...
 • Užití náhodných polí založených na obrazové analýze v numerickém modelování inženýrských úloh 

  Author: David Šilhánek; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Jarušková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  Tato práce se zaměřuje na testování náhodných polí odvozených z obrazové analýzy ve skutečných inženýrských problémech. Konkrétně studujeme dvourozměrné úlohy ustáleného vedení tepla a nelineární mechaniky poškození. Cílem ...
 • Využití elektrochemické impedační spektroskopie pro stanovení porozity cementových materiálů 

  Author: Jana Chalupová; Supervisor: Němeček Jiří; Opponent: Kouřil Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  V této práci byla pozorována porozita a elektrické vlastnosti čisté cementové pasty, nanočásticemi modifikovaných cementových past a malty. Jako hlavní metoda použitá ke zkoumání těchto materiálových vlastností byla ...

View more