Digitální knihovna ČVUT (dále jen DK ČVUT) je institucionální repozitář ČVUT spravovaný a budovaný Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT.

Repozitář je budován za účelem zpřístupnění výsledků pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní činnosti všech členů akademické obce ČVUT.

Digitální knihovna podporuje otevřený přístup k informacím a jejich sdílení s vědeckou komunitou i širokou veřejností. Napomáhá zvýšení povědomí o činnosti univerzity a zvyšování její prestiže (vyšší čtenost a citovanost publikací autorů ČVUT).

Repozitář obsahuje především:

 • vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) – bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce
 • publikační činnost akademických pracovníků ČVUT (recenzované vědecké publikace, u kterých to umožňují práva vydavatelů, více na http://knihovna.cvut.cz/cs/podpora-vedy/)
 • jiné dokumenty tvořené na ČVUT (např. vědecký časopis Acta Polytechnica, výukové materiály)

DK ČVUT je součástí informační infrastruktury ČVUT - je propojena s komponentami Informačního systému ČVUT (KOS, V3S, USERMAP), knihovním systémem Aleph a se systémem pro publikování Open Journal System (OJS). V rámci těchto procesů jsou v maximální možné míře využívána data již jednou vložená do IS ČVUT.

DK ČVUT je uspořádána do komunit/podkomunit, jejichž struktura odpovídá organizační struktuře univerzity (fakulty, katedry/ústavy). V rámci těchto podkomunit jsou dokumenty ukládány do odpovídajících kolekcí např. bakalářské a diplomové práce jsou umístěny pod katedrou, na které probíhala obhajoba.

Přístup k plným textům je stanoven autorem; v některých případech mohou být texty publikovány až po časovém embargu.

Přístup k plným textům, určeným pouze omezenému okruhu uživatelů z řad akademické obce ČVUT, je možný po přihlášení jednotným Heslem ČVUT.

Některé z uložených výsledků byly financovány z veřejných zdrojů, a proto je veřejným zájmem je prostřednictvím DK ČVUT zpřístupnit.

Pokud jste pracovníkem nebo doktorandem ČVUT a máte zájem o zveřejnění své publikační činnosti či jiných dokumentů v DK ČVUT, kontaktujte, prosím, jejího správce.

Vyberte komunitu k procházení jejích kolekcí.

 • Magnetické senzory a gradiometry pro detekci objektů 

  Autor: Vyhnánek Jan; Vedoucí práce: Ripka Pavel; Oponent práce: Blažek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Disertační práce popisuje vývoj nových detekčních zařízení s anizotropními magnetorezistory
 • Vliv vnějšího prostředí na mikromechanické vlastnosti zubní skloviny 

  Autor: Tomanec Martin; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu negativního vlivu tekutin s vysokým podílem cukru a nízkým pH na vlastnosti zubní skloviny. Analýza je prováděna metodou nanoindentace a mikroskopie atomových sil, které umožňují ...
 • Modelling the Shear Behavior of Short Columns under Single Curvature 

  Autor: Al-Yousefi Gamil Gamal Ali Ahmed; Vedoucí práce: Mihaylov Boyan; Oponent práce: Demonceau Jean-Francois
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
  Short concrete columns are the structural members dominated with nonlinear strains distribution (D region), and they are characterized with small shear span to depth ratios. Since short columns fail in brittle shear pattern, ...
 • Benchmarking of Life Cycle Assessment for Bridges 

  Autor: Pylypchyk Liliia; Vedoucí práce: Simoes Rigueiro Maria Constanca; Oponent práce: Simoes da Silva Luis Alberto Proenca
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Bridges play essential role in the infrastructure network and are covered with the significant investment volume. In comparison to buildings, bridges are long-living structures and are designed for the minimum service life ...
 • Opatření pro stavbu v zimním období 

  Autor: Kompas Michal; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Čermák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Cílem této práce je představení metod pro vybrané stavební práce v zimním období. Autor se zabývá opatřeními pro zemní práce, betonáž, montáže kovových konstrukcí, realizaci kontaktního zateplovacího systému a dokončovací ...

Zobrazit další