Digitální knihovna ČVUT (dále jen DK ČVUT) je institucionální repozitář ČVUT spravovaný a budovaný Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT.

Repozitář je budován za účelem zpřístupnění výsledků pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní činnosti všech členů akademické obce ČVUT.

Digitální knihovna podporuje otevřený přístup k informacím a jejich sdílení s vědeckou komunitou i širokou veřejností. Napomáhá zvýšení povědomí o činnosti univerzity a zvyšování její prestiže (vyšší čtenost a citovanost publikací autorů ČVUT).

Repozitář obsahuje především:

 • vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) – bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce
 • publikační činnost akademických pracovníků ČVUT (recenzované vědecké publikace, u kterých to umožňují práva vydavatelů, více na http://knihovna.cvut.cz/cs/podpora-vedy/)
 • jiné dokumenty tvořené na ČVUT (např. vědecký časopis Acta Polytechnica, výukové materiály)

DK ČVUT je součástí informační infrastruktury ČVUT - je propojena s komponentami Informačního systému ČVUT (KOS, V3S, USERMAP), knihovním systémem Aleph a se systémem pro publikování Open Journal System (OJS). V rámci těchto procesů jsou v maximální možné míře využívána data již jednou vložená do IS ČVUT.

DK ČVUT je uspořádána do komunit/podkomunit, jejichž struktura odpovídá organizační struktuře univerzity (fakulty, katedry/ústavy). V rámci těchto podkomunit jsou dokumenty ukládány do odpovídajících kolekcí např. bakalářské a diplomové práce jsou umístěny pod katedrou, na které probíhala obhajoba.

Přístup k plným textům je stanoven autorem; v některých případech mohou být texty publikovány až po časovém embargu.

Přístup k plným textům, určeným pouze omezenému okruhu uživatelů z řad akademické obce ČVUT, je možný po přihlášení jednotným Heslem ČVUT.

Některé z uložených výsledků byly financovány z veřejných zdrojů, a proto je veřejným zájmem je prostřednictvím DK ČVUT zpřístupnit.

Pokud jste pracovníkem nebo doktorandem ČVUT a máte zájem o zveřejnění své publikační činnosti či jiných dokumentů v DK ČVUT, kontaktujte, prosím, jejího správce.

Vyberte komunitu k procházení jejích kolekcí.

 • Vícesít’ové metody pro vizualizaci dat a výpočty MKP 

  Autor: Beneš Štěpán; Vedoucí práce: Kruis Jaroslav; Oponent práce: Kozubek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
  Konečně prvková analýza je proces sloužící k simulaci průběhů fyzikálních veličin, který sestává z několika fází – vytvoření geometrického modelu, generování sítě konečných prvků, přiřazení parametrů modelu, konečně prvkový ...
 • Monitoring projevů vodní eroze na zemědělských půdách 

  Autor: Báčová Markéta; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Halounová Lena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-03)
  Disertační práce se zabývá využitím bezkontaktních metod pro dlouhodobý monitoring erozních projevů, a pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je zhodnotit, otestovat a navrhnout možné ...
 • Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku 

  Autor: Findová Šárka; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Dvořáková Lilia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
  Disertační práce je zaměřena na oblast vnitropodnikového řízení nákladů ve strojírenském podniku. Cílem je prokázání převoditelnosti druhových nákladů na kalkulační, dále identifikace vazeb mezi manažerskými nástroji a ...
 • Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín 

  Autor: Macálka Aleš; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Cyrus Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
  Tato práce se zabývá výpočetním modelováním nízkotlakých (NT) částí parních turbín (PT) s výstupním tělesem. Geometrický model vychází z testovacího úvodního aerodynamického návrhu NT turbíny. Cílem práce je jednak vyvinout ...
 • Analýza ražby metodou drill ad blat 

  Autor: Vrbata Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Hilar Matouš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-20)
  Disertační práce přináší komplexní popis problematiky ražby pomocí tunelovací metody drill and blast. Po obecném představení principů a možností využití následuje detailní seznámení s praktickou aplikací této metody na ...

Zobrazit další