Digitální knihovna ČVUT (dále jen DK ČVUT) je institucionální repozitář ČVUT spravovaný a budovaný Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT.

Repozitář je budován za účelem zpřístupnění výsledků pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní činnosti všech členů akademické obce ČVUT.

Digitální knihovna podporuje otevřený přístup k informacím a jejich sdílení s vědeckou komunitou i širokou veřejností. Napomáhá zvýšení povědomí o činnosti univerzity a zvyšování její prestiže (vyšší čtenost a citovanost publikací autorů ČVUT).

Repozitář obsahuje především:

 • vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) – bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce
 • publikační činnost akademických pracovníků ČVUT (recenzované vědecké publikace, u kterých to umožňují práva vydavatelů, více na http://knihovna.cvut.cz/cs/podpora-vedy/)
 • jiné dokumenty tvořené na ČVUT (např. vědecký časopis Acta Polytechnica, výukové materiály)

DK ČVUT je součástí informační infrastruktury ČVUT - je propojena s komponentami Informačního systému ČVUT (KOS, V3S, USERMAP), knihovním systémem Aleph a se systémem pro publikování Open Journal System (OJS). V rámci těchto procesů jsou v maximální možné míře využívána data již jednou vložená do IS ČVUT.

DK ČVUT je uspořádána do komunit/podkomunit, jejichž struktura odpovídá organizační struktuře univerzity (fakulty, katedry/ústavy). V rámci těchto podkomunit jsou dokumenty ukládány do odpovídajících kolekcí např. bakalářské a diplomové práce jsou umístěny pod katedrou, na které probíhala obhajoba.

Přístup k plným textům je stanoven autorem; v některých případech mohou být texty publikovány až po časovém embargu.

Přístup k plným textům, určeným pouze omezenému okruhu uživatelů z řad akademické obce ČVUT, je možný po přihlášení jednotným Heslem ČVUT.

Některé z uložených výsledků byly financovány z veřejných zdrojů, a proto je veřejným zájmem je prostřednictvím DK ČVUT zpřístupnit.

Pokud jste pracovníkem nebo doktorandem ČVUT a máte zájem o zveřejnění své publikační činnosti či jiných dokumentů v DK ČVUT, kontaktujte, prosím, jejího správce.

Vyberte komunitu k procházení jejích kolekcí.

 • Výzkum vlivu krátkých vyztužených vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku 

  Autor: Hamouzová Tereza; Vedoucí práce: Vaníček Ivan; Oponent práce: Pruška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-27)
  Spalování uhlí v tepelných elektrárnách je v současnosti stále jedním z hlavních zdrojů elektrické energie po celém světě. Přestože tento proces prochází velkými modernizacemi, jednou z největších nevýhod zůstává produkce ...
 • Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby 

  Autor: Caravanas Aristotelis; Vedoucí práce: Hilar Matouš; Oponent práce: Barták Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-19)
  Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě zatřiďování v průběhu ...
 • Mikrovlnná hypertermie pro léčbu nádorů hlavy a krku řízená neinvazivním měřením změny teploty na bázi UWB radaru 

  Autor: Fišer Ondřej; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Richter Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-16)
  Dizertační práce je zejména zaměřena na mikrovlnnou hypertermii pro léčbu nádorů hlavy a krku. Dizertační práce je rozdělena na tři části. Každá z těchto částí představuje originální vědecký přínos k danému tématu. Tyto ...
 • Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP 

  Autor: Stránský Jan; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-21)
  Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti náhodných hustých částicových ...
 • Efficient neutron production from sub-nanosecond laser pulse accelerating deuterons 

  Autor: Klír. D.; Krasa, J.; Cikhardt, J.; Dudzak, R.; Krousky, E.; Pfeifer, M; Řezáč, K.; Šíla, O.
  (AIP Publishing, 2015)
  Neutron-producing experiments have been carried out on the Prague Asterix Laser System. At the fundamental wavelength of 1.315 μm, the laser pulse of a 600 J energy and 300 ps duration was focused on a thick deuterated-p ...

Zobrazit další