Digitální knihovna ČVUT (dále jen DK ČVUT) je institucionální repozitář ČVUT spravovaný a budovaný Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT.

Repozitář je budován za účelem zpřístupnění výsledků pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní činnosti všech členů akademické obce ČVUT.

Digitální knihovna podporuje otevřený přístup k informacím a jejich sdílení s vědeckou komunitou i širokou veřejností. Napomáhá zvýšení povědomí o činnosti univerzity a zvyšování její prestiže (vyšší čtenost a citovanost publikací autorů ČVUT).

Repozitář obsahuje především:

 • vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) – bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce
 • publikační činnost akademických pracovníků ČVUT (recenzované vědecké publikace, u kterých to umožňují práva vydavatelů, více na http://knihovna.cvut.cz/cs/podpora-vedy/)
 • jiné dokumenty tvořené na ČVUT (např. vědecký časopis Acta Polytechnica, výukové materiály)

DK ČVUT je součástí informační infrastruktury ČVUT - je propojena s komponentami Informačního systému ČVUT (KOS, V3S, USERMAP), knihovním systémem Aleph a se systémem pro publikování Open Journal System (OJS). V rámci těchto procesů jsou v maximální možné míře využívána data již jednou vložená do IS ČVUT.

DK ČVUT je uspořádána do komunit/podkomunit, jejichž struktura odpovídá organizační struktuře univerzity (fakulty, katedry/ústavy). V rámci těchto podkomunit jsou dokumenty ukládány do odpovídajících kolekcí např. bakalářské a diplomové práce jsou umístěny pod katedrou, na které probíhala obhajoba.

Přístup k plným textům je stanoven autorem; v některých případech mohou být texty publikovány až po časovém embargu.

Přístup k plným textům, určeným pouze omezenému okruhu uživatelů z řad akademické obce ČVUT, je možný po přihlášení jednotným Heslem ČVUT.

Některé z uložených výsledků byly financovány z veřejných zdrojů, a proto je veřejným zájmem je prostřednictvím DK ČVUT zpřístupnit.

Pokud jste pracovníkem nebo doktorandem ČVUT a máte zájem o zveřejnění své publikační činnosti či jiných dokumentů v DK ČVUT, kontaktujte, prosím, jejího správce.

Vyberte komunitu k procházení jejích kolekcí.

 • Oxidické vrstvy na titanových slitinách pro lékařské aplikace 

  Autor: Tolde Zdeněk; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Jíra Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
  Slitina titanu s hliníkem (Al) a vanadem (V) (TiAlV) patří v současné době k nejčastěji užívanému materiálu pro výrobu implantátů. Prvky Ti s Al a V zlepšují mechanické vlastnosti materiálu hlavně pak modul pružnosti. ...
 • Aplikace plasmové úpravy pro vláknové kompozity s termoplastovou matricí 

  Autor: Nováček Vojtěch; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Cabrnoch Bohuslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
  Disertační práce se zabývá přípravou kompozitních materiálů na bázi nepolárních termoplastů vyztužených skelnými vlákny. Cílem práce je prokázání zvýšení mechanických vlastností vlivem ekologické nízkoteplotní plasmové ...
 • Integrace knihovního systému v informačním systému ČVUT 

  Autor: Kováříková, Helena; Němečková, Lenka; Šorejsová, Tereza; Karel, Petr; Prajer, Ivo
  (Západočeská univerzita, 2018)
 • Numerical Implementation of Distortional Hardening Models 

  Autor: Marek René; Vedoucí práce: Plešek Jiří; Oponent práce: Halama Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-16)
  The presented thesis describes the formulation of two new constitutive models of metal plasticity within the realm of small strains, both featuring directional distortional hardening. New yield functions have been proposed ...
 • Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening 

  Autor: Parma Slavomír; Vedoucí práce: Plešek Jiří; Oponent práce: Džugan Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-16)
  This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the proportional multiaxial ...

Zobrazit další