Digitální knihovna ČVUT (dále jen DK ČVUT) je institucionální repozitář ČVUT spravovaný a budovaný Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT.

Repozitář je budován za účelem zpřístupnění výsledků pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní činnosti všech členů akademické obce ČVUT.

Digitální knihovna podporuje otevřený přístup k informacím a jejich sdílení s vědeckou komunitou i širokou veřejností. Napomáhá zvýšení povědomí o činnosti univerzity a zvyšování její prestiže (vyšší čtenost a citovanost publikací autorů ČVUT).

Repozitář obsahuje především:

 • vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) – bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce
 • publikační činnost akademických pracovníků ČVUT (recenzované vědecké publikace, u kterých to umožňují práva vydavatelů, více na http://knihovna.cvut.cz/cs/podpora-vedy/)
 • jiné dokumenty tvořené na ČVUT (např. vědecký časopis Acta Polytechnica, výukové materiály)

DK ČVUT je součástí informační infrastruktury ČVUT - je propojena s komponentami Informačního systému ČVUT (KOS, V3S, USERMAP), knihovním systémem Aleph a se systémem pro publikování Open Journal System (OJS). V rámci těchto procesů jsou v maximální možné míře využívána data již jednou vložená do IS ČVUT.

DK ČVUT je uspořádána do komunit/podkomunit, jejichž struktura odpovídá organizační struktuře univerzity (fakulty, katedry/ústavy). V rámci těchto podkomunit jsou dokumenty ukládány do odpovídajících kolekcí např. bakalářské a diplomové práce jsou umístěny pod katedrou, na které probíhala obhajoba.

Přístup k plným textům je stanoven autorem; v některých případech mohou být texty publikovány až po časovém embargu.

Přístup k plným textům, určeným pouze omezenému okruhu uživatelů z řad akademické obce ČVUT, je možný po přihlášení jednotným Heslem ČVUT.

Některé z uložených výsledků byly financovány z veřejných zdrojů, a proto je veřejným zájmem je prostřednictvím DK ČVUT zpřístupnit.

Pokud jste pracovníkem nebo doktorandem ČVUT a máte zájem o zveřejnění své publikační činnosti či jiných dokumentů v DK ČVUT, kontaktujte, prosím, jejího správce.

Vyberte komunitu k procházení jejích kolekcí.

 • Recent Advanced Methods and Results in Distributed Cooperative Control 

  Autor: Hengster Movric, Kristian
  (2018)
  The presented habilitation treatise takes the form of a collection of selected journal and conference papers published by the applicant in the recent five years. The unifying theme of distributed cooperative ...
 • Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center 

  Autor: Morávek Martin; Vedoucí práce: Bach Pavel; Oponent práce: Kolíbal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
  Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci vytyčených cílů je ...
 • Samobuzené kmitání v obráběcích strojích 

  Autor: Drobílek Jiří; Vedoucí práce: Bach Pavel; Oponent práce: Skalla Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
  Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích vlastností a chování je velmi ...
 • 3D rekonstrukce s časově proměnlivou geometrií 

  Autor: Albl Čeněk; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Čadík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-14)
  Metody rekonstrukce 3D modelů okolního světa jsou již dlouho studovaným a důkladně probádaným tématem. Většina technik 3D počítačového vidění je postavená na perspektivním modelu kamery, jehož parametry se nemění v čase. ...
 • Matematické modely proudění nestlačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek 

  Autor: Píšová Jitka; Vedoucí práce: Kučera Petr; Oponent práce: Burda Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-30)
  Předložená disertační práce se zabývá nejznámějšími matematickými modely proudění vazké nestačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek. Úvodní část popisuje vývoj studované problematiky a shrnuje její současný ...

Zobrazit další