News

Department of Steel and Timber Structures

Collections in this community

Recent Submissions

 • Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Berounský drncák" 

  Author: Luongová Ngoc Anh; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
  Předmětem této bakalářské práce je podrobná prohlídka a přepočet stávajícího železničního mostu v Praze-Zbraslav. Při podrobné prohlídce byl ověřen skutečný stav mostního objektu. Podle zjištěných skutečností byl vyhodnocen ...
 • Požární ochrana žárovým zinkováním 

  Author: Raszková Sylvie; Supervisor: Wald František; Opponent: Chlouba Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce navazuje na tuzemský a mezinárodní výzkum zabývající se vlivem žárového zinkování na teplotní chování ocelových konstrukcí a jejich požární odolnost. Úvodní část práce shrnuje současný stav poznání problematiky ...
 • Vliv sendvičových panelů na chování ocelové konstrukce při požáru 

  Author: Píhová Klára; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Dufková Magdaléna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato diplomová práce se zabývá aktuálním problémem vlivu chování sendvičových panelů na ocelovou nosnou konstrukci za požáru. V kapitole současný stav poznání jsou shrnuty výsledky zahraničních studií, které tento problém ...
 • Stěna ze skleněných cihel při požáru 

  Author: Šplíchalová Lenka; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Vyštajnová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce je zaměřena na výzkum vlastností stěny ze skleněných cihel při požáru. V první, teoretické části jsou popsány zejména druhy stavebních skel, jejich výroba, možnosti jejich použití a také obecné vlastnosti ...
 • Analýza oprav vysokotlakých ocelových potrubí 

  Author: Pařízek Lukáš; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Pošta Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Cílem této práce je popis a analýza oprav vysokotlakých potrubí s vadami pomocí ocelové objímky s kompozitní výplní a objímky z uhlíkové tkaniny zpevněné epoxidovou pryskyřicí. Analýza probíhala pomocí experimentu ve ...
 • Spoj sendvičového panelu k nosné ocelové konstrukci za zvýšené teploty 

  Author: Hruška Josef; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Jána Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Práce se zabývá problematikou chování spojů sendvičových panelů k nosné ocelové konstrukci při požáru. V úvodu je řešena aktuálnost problematiky a jsou stanoveny cíle práce. Dále se práce zabývá tuzemskými a zahraničními ...
 • Vlastnosti FRP kompozitů při požáru 

  Author: Bien Stanislav; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato diplomová práce se zabývá kompozitními materiály na bázi plastů vyztužených vlákny. V rámci řešené práce je popsáno dělení těchto materiálů, jejich charakteristika a případné výhody a nevýhody, možnosti výroby kompozitů, ...
 • Přípoj čelní deskou se čtyřmi šrouby v řadě 

  Author: Zakouřil Vít; Supervisor: Wald František; Opponent: Vild Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Práce je zaměřena na návrh šroubovaného styčníku ocelových konstrukcí čelní deskou se čtyřmi šrouby v řadě. V první části je shrnuta problematika výpočtu. V práci je při namáhání prostým ohybem validována metoda komponent ...
 • Silniční most Roušťany 

  Author: Rech Jan; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Thöndel Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes údolí Rouštanského potoka a je součástí obchvatu stejnojmenné obce, v blízkosti Havlíčkova Brodu. Nosnou konstrukci tvoří dvojice proměnných ocelových nosníků spolu ...
 • Studie odrazné desky pro odlehčení výbuchu 

  Author: Král Patrik; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Kyzlík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  První část této práce hodnotí současnou praxi zavádění prvků pro minimalizaci škod při vzniku výbuchu a porovnává ji s legislativními požadavky. Dále práce popisuje možnosti návrhu a posouzení jednoduchého konstrukčního ...
 • Parametrické modely požáru pro EN 1991-1-2:2021 

  Author: Kučera Jaroslav; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Pavlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Práce se zaměřuje na problematiku současného Eurokódu EN 1991-1-2, konkrétně na Přílohu A, která má být v následujících letech novelizována. V této příloze je ukázán postup výpočtu pro parametrickou teplotní křivku. Tento ...
 • Chování sendvičových panelů s jádrem z minerální vlny za zvýšené teploty 

  Author: Maršíčková Karolína; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Netušilová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Diplomová práce se zabývá sendvičovými panely za zvýšené teploty. Popisuje vlastnosti panelů s jádrem z minerální vlny od výrobce RUUKKI. Zabývá se stabilizací konstrukce pomocí sendvičového panelu za běžné i zvýšené teploty ...
 • Modelování požáru v halových objektech 

  Author: Janatová Kristýna; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Vystrčil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Vývoj požáru ve velkoprostorové požárním úseku se výrazně liší od vývoje požáru v malém prostoru. U velkoprostorových objektů se při navrhování konstrukcí za požáru často postupuje pomocí tzv. performance-based přístupu. ...
 • Pokročilý návrh spojů s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích 

  Author: Vopatová Kristýna; Supervisor: Wald František; Opponent: Pošta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Práce je zaměřena na návrh dřevěných spojů s vkládanými ocelovými plechy. V úvodu je řešena aktuálnost problematiky a jsou stanoveny cíle práce. Je popsána problematika návrhu spojů se zaměřením na specifika spojů s vnitřní ...
 • Návrh a optimalizace rámových rohů dřevěných hal 

  Author: Březina Martin; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Jirka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Obsahem této diplomové práce je především rozbor problematiky rámových konstrukcí se zaměřením na spoje v rámovém rohu. Na základě teoretických poznatků je provedena podrobná analýza u vybraných spojů a pomocí odpovídajících ...
 • Tenisová a multifunkční sportovní hala v Benicích 

  Author: Baborová Lenka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce se zabývá návrhem hlavních nosných prvků a vybraných detailů dvou dřevěných sportovních hal v Benicích. Hlavním prvkem nosné konstrukce multifunkční haly je trojkloubový rám z lepeného lamelového dřeva. ...
 • Analýza výpočetních modelů pro dřevobetonové kompozitní konstrukce 

  Author: Červený Petr; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Jirka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce je zaměřena na dřevobetonové kompozitní konstrukce. Stěžejní kapitola této práce se zabývá analýzou výpočetních modelů pro statický návrh a posouzení spřažených dřevobetonových konstrukcí. Popisuje analytické ...
 • Návrh ocelového zásobníku 

  Author: Hanšpach Jan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Hapl Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Tématem diplomové práce je statické a konstrukční řešení ocelového zásobníku na práškový vápenec v Praze. Samostatný kruhový zásobník s výsypkou je centrický, venkovní, nezakrytý, uložen na podpůrné konstrukci a ztužen ...
 • Výrobní hala s administrativním zázemím 

  Author: Čunát Jiří; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Hejduk Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce je zaměřená na řešení konstrukce výrobní haly se dřevěným vyklenutým lepeným lamelovým nosníkem a administrativního zázemí. Administrativní zázemí, je řešeno dřevěným sloupkovým systémem. V úvodu popisuji, ...
 • Výztuhy trapézových plechů z korozivzdorných ocelí 

  Author: Jůza Jan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Strejček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Tato práce se zabývá metodikou návrhu výztuh trapézových plechů z korozivzdorných ocelí. V úvodu je pojednáno obecně o korozivzdorné oceli a trapézovém plechu. Dále se tato práce zabývá postupem návrhu dle v současnosti ...

View more