Collections in this community

Recent Submissions

 • Administrativní budova 

  Author: Richard Antoni; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
  Cílem diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci administrativní budovy. Administrativní budova má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Podzemní podlaží je ze železobetonu. Horní stavba je řešena jako ...
 • Výztužné stěny vícepodlažních dřevostaveb z křížem vrstveného dřeva 

  Author: Šimon Matějka; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Brandejs Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
  Práce se zabývá chováním a modelací výztužných stěn vícepodlažních dřevostaveb z CLT. V první části je popsáno globální chování výztužných stěn. Následně jsou představeny způsoby jejich modelace. Jedná se konkrétně o tři ...
 • Bytový dům 

  Author: Jarmila Opatrná; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Janečko Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v rozsahu pro stavební povolení. Součástí bude statický výpočet spolu s technickou zprávou, technické výkresy. Bytový dům je navržen ...
 • Dřevobetonový spřažený nosník za požáru 

  Author: Jana Koppová; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Kyzlík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-16)
  Tato práce se věnuje problematice únosnosti dřevo-betonového spřaženého nosníku za požáru. Hlavním zkoumaným faktorem je vliv vlhkosti dřevěného trámu v konstrukci na výslednou požární odolnost celé spřažené konstrukce. ...
 • Dřevěná konstrukce zastřešení plaveckého bazénu 

  Author: Michal Procházka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
  Cílem této diplomové práce je návrh dřevěné konstrukce zastřešení plaveckého bazénu, který se bude nacházet v Plzni. Projekt obsahuje technickou zprávu, statický výpočet dřevěné konstrukce zastřešení a výkresy dřevěného ...
 • Vývoj trhlin v zuhelnatělé vrstvě deskových materiálů ze dřeva při termomechanickém namáhání 

  Author: Kristýna Průšová; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Předota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-16)
  Cílem této diplomové práce je shrnout problematiku trhlin tvořících se v zuhelnatělé vrstvě a jejich zohlednění ve výpočtech dřevěných konstrukcí. Zuhelnatělá vrstva slouží jako bariéra přenosu tepla do spodní, dosud ...
 • Zuhelnatělá vrstva dřevěných masivních prvků pomocí pravděpodobnostních postupů 

  Author: Dominik Štraus; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Runt David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-16)
  Diplomová práce se zabývá předpovědí hloubky zuhelnatění dřevěných prvků pomocí pravděpodobnostního přístupu. Vrstva zuhelnatělého dřeva má dobré izolační vlastnosti, zabraňuje přenosu tepla na tepelně nedegradované dřevěné ...
 • Přepočet a průzkum železničního mostu v Jihlavě 

  Author: Simona Klofcová; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Jirásko Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Předmětem této diplomové práce je podrobná prohlídka stávajícího železničního mostu a následný přepočet zatížitelnosti a přechodnosti. Při podrobné prohlídce byla konstrukce přeměřena, zjištěn její stav a proveden korozní ...
 • Alternativní návrh spřaženého dálničního mostu u Nitry 

  Author: Adam Mitrenga; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Dupač Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout alternativní řešení mostu přes údolí Majerského potoka na Slovensku. V první části práce je zpracována rešerše na téma ocelobetonových spřažených mostů, včetně příkladů mostů z ČR a ...
 • Analýza monitoringu interakce most-kolej na železničním mostě 

  Author: Robert Pour; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Vůjtěch Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Hlavním cílem této práce byla analýza chování vybraného mostu a bezstykové koleje způsobeného vzájemnou interakcí. Zkoumaná novostavba mostu o 7 polích se nachází na trati IV. tranzitního železničního koridoru v úseku ...
 • Stanovení a anylýza útlumu mostů 

  Author: Vojtěch Dynybyl; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Fialová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Předmětem této práce je útlum mostů. V první části práce jsou shrnuty základy dynamiky stavebních konstrukcí, experimentální zkoušení konstrukcí a problematika útlumu stavebních konstrukcí. Dále je provedena statistická ...
 • Konstrukce bytového domu ze za studena tvarovaných ocelových profilů 

  Author: Ladislav Popovič; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Pecina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Cílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce bytového domu s využitím lehkých za studena tvarovaných ocelových profilů. Bytový dům má čtyři nadzemní podlaží a půdorysnou plochu 194 m2. Práce obsahuje návrh všech ...
 • Průmyslový komplex s administrativním zázemím 

  Author: Ondřej Jonáš; Supervisor: Židlický Břetislav; Opponent: Mařík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Předmětem této diplomové práce je projekt novostavby průmyslového komplexu. Objekt tvoří dvě ocelové haly a železobetonové administrativní zázemí. Hlavní náplní práce je konstrukční návrh a podrobné statické posouzení nosné ...
 • Návrh ocelového komínu 

  Author: Daniel Kalenský; Supervisor: Židlický Břetislav; Opponent: Lahodný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové skořepinové konstrukce komína s příhradovým připojovacím krčkem k výměníku zpětného tepla. Specifikem zadání je umístění objektu v přímořské seizmické oblasti. Tubus komína o celkové ...
 • Šestilodní skladovací hala s mostovými jeřáby 

  Author: Michal Peukert; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Korejčík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Diplomová práce se zabývá statickým návrhem ocelové konstrukce šestilodní skladovací haly s mostovými jeřáby. V práci byly navrženy prvky hlavní rámové vazby, nosník jeřábové dráhy, štítové sloupy, ztužení konstrukce, ...
 • Ocelový zásobník 

  Author: Mykyta Matiukhov; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Gregor Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Diplomová práce je zaměřena na statické posouzení ocelového zásobníku a podpůrné konstrukce. Navržený zásobník umožňuje uskladnění 480 tun popílku. Zásobník má vnitřní poloměr 2.85m a je centrický pro plnění a vyprazdňovaní. ...
 • Dvoulodní skladovací hala s mostovými jeřáby 

  Author: Lukáš Hozman; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Valach Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Cílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce dvoulodní skladištní haly a vytvoření výkresové dokumentace. Posouzení ocelové konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Jedná se o dvoulodní halu ...
 • Zimní stadion 

  Author: Pavel Bartůšek; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Seifert Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tématem diplomové práce je statické a konstrukční řešení ocelové konstrukce zimního stadionu s vnějším obloukem podporující konstrukci střechy. Jedná se o konstrukci zimního stadionu v Chomutově. Tato práce je rozměry ...
 • Tenisová hala 

  Author: Jiří Jahodář; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
  Cílem této bakalářské práce je dřevěné návrh tenisové haly. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet, výkresovou část a přílohy. Hala je navržena jako troj-kloubový rám, který se skládá ze stojky a ...
 • Sportovní hala 

  Author: Jan Vondrášek; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je návrh sportovní haly. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet, výkresovou část včetně vybraných detailů a přílohy. Sportovní hala je řešena jako dřevěná ...

View more