Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh biodiverzní vegetační střechy 

  Author: Tomáš Bednář; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Vaněčková Vendulka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část je zpracování rešerše na téma zelené střechy a druhá část je praktický návrh biodiverzní střechy na budovu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Práce je zaměřena na zpracování ...
 • Demonstrační experiment s měřením odtoku z extenzivních zelených střech 

  Author: Eliška Johanisová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Kavka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice zelených střech. Zkoumá odtok vody z extenzivních zelených střech o různých skladbách při skrápěcím experimentu a popisuje prostorovou nerovnoměrnost skrápění při zvolené ...
 • Koncepce protipovodňové ochrany v povodí horní Klabavy 

  Author: Adam Babuljak; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Havlík Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Diplomová práce analyzuje možnost řešení protipovodňové ochrany v povodí horní Klabavy pomocí retenčních nádrží. V teoretické části jsou popsány obecné principy protipovodňové ochrany v České republice a využití suchých a ...
 • Experimentální výzkum zamrzání vody v pórovitém prostředí 

  Author: Jakub Jurák; Supervisor: Sobotková Martina; Opponent: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout zcela novou experimentální sestavu a provést experimenty mrznutí a tání s aplikací vzácného plynu argonu. Experimenty byly provedeny na vzorcích naplněných odplyněnou destilovanou ...
 • Snímkování procesu zamrzání a tání vody v pórovitém prostředí pomocí magnetické rezonance 

  Author: Jan Sklenář; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Náplní této práce je výzkum pórového prostředí při procesech zamrzání a tání, pomocí snímkování nukleární magnetickou rezonancí (MRI). Dále pak popis experimentu a vyhodnocení získaných snímků pomocí sekvence multi-slice ...
 • Posouzení zanášení nádrží v povodí Výrovky 

  Author: Šimon Kutil; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Jáchymová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  S rozvojem zemědělské činnosti a stále častějším narušováním přirozeného povrchu se eroze půdy postupně stala velkým problémem, který může negativně ovlivňovat vlastnosti a kvalitu vod a mimo jiné způsobuje obrovské ztráty ...
 • Separace barevných kovů ze škváry při spalování odpadu 

  Author: Hana Vakošová; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Koudelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  S vývojom spoločnosti sa mení i množstvo a zloženie odpadu, s ktorým je potrebné sa vyrovnať. Je snaha o to, aby nakladanie s týmto odpadom prebiehalo s ohľadom na zdravie obyvateľstva. Okrem toho je čím ďalej dôležitejšie ...
 • Izotopová separace odtoku podzemní a půdní vody na povodí Uhlířská 

  Author: Martin Zdvořák; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vitvar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  V této bakalářské práci jsou zpracovány srážko-odtokové epizody naměřené v Jizerských horách v letech 2007-2017 na experimentálním povodí Uhlířská, které se nachází na horním toku Černé Nisy. Analýza je provedena pomocí ...
 • Návrh a testování žlabu pro hybridní mokřadně-extenzivní zelenou střechu 

  Author: Anna Mašková; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Chorazy Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  První část této bakalářské práce se zabývá rešerší odborné literatury na témata zelené střechy, umělé mokřady a mokřadní střechy, konkrétněji schopností mokřadů čistit znečištěnou vodu, volbou substrátu a rostlin do mokřadu ...
 • Posouzení charakteristik střešního substrátu s příměsí recyklovaných materiálů 

  Author: Thi Mai Dung Do; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Novotný Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Při výstavbě extenzivních zelených střech začíná být trendem využívat substrát se složkami recyklovaného materiálu. V této práci jsou zkoumány a porovnávány tři substráty zelených střech použité pro výstavbu experimentální ...
 • Revitalizace přítoku Srbického potoka 

  Author: Matyáš Franta; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  V bakalářské práci je řešena revitalizace vodního toku v lokalitě Pilař ve Voticích. Návrh je řešen ve dvou variantách, které se liší zejména směrovým vedením nivelety koryta, použitými materiály či doprovodnými objekty v ...
 • Potenciál a možnosti řešení kapkové závlahy 

  Author: Jan Šnábl; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Jeřábek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá popisem situace závlah v České republice a jejími trendy. V současné době je používání kapkové závlahy vyhodnoceno jako nejúspornější závlahový způsob z hlediska využívání vodních zdrojů. Reakcí ...
 • Revitalizace slepých ramen v lokaliltě Hrubé štěpnice 

  Author: Pavel Benda; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Zlatuška Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na revitalizaci slepých ramen v blízkosti vodního toku Svodnice v lokalitě Hrubé štěpnice. Lokalita se nachází jihovýchodně od města Lanžhot ...
 • VN Mašov - revitalizace nádrže 

  Author: Eliška Zakouřilová; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Vrána Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Diplomová práce obsahuje návrh rekonstrukce MVN Mašov ležící v Libereckém kraji. V rámci práce bylo provedeno geodetické zaměření zájmové oblasti, podrobný terénní průzkum a pořízení fotodokumentace. Dále byla vypracována ...
 • Kalibrace Cosmic Ray Neutron senzoru pro stanovení průměrné objemové vlhkosti půdy na povodí Nučice 

  Author: Veronika Krejčová; Supervisor: Zumr David; Opponent: Šípek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Diplomová práce se zabývá půdní vlhkostí. Popisuje některé z metod měření půdní vlhkosti a srovnává jejich klady a zápory. V práci je vysvětlen princip fungování Cosmic Ray Neutron senzoru a jak lze tuto metodu využít pro ...
 • Návrh opatření ke snížení negativních dopadů výstavby dálničního odpočívadla na dálnici D3 u Týnce nad Sázavou se zaměřením na problematiku dešťových vod 

  Author: Simona Rožňovjaková; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Burian Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Cieľom diplomovej práce spracovanej v stupni štúdie je analyzovať negatívne dopady plánovaného odpočívadla diaľnice D3 u Týnca nad Sázavou na priľahlé územie so zameraním na problematiku nakladania so zvýšeným množstvom ...
 • Vodní režim půdního profilu zavlažovaného a nezavlažovaného vinohradu 

  Author: Simona Hřebcová; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Kočergina Julia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá jednorozměrným vertikálním modelovým posouzením vodního režimu vinohradů na jižní Moravě, konkrétně v lokalitě Sedlec u Mikulova. Modelové posouzení bylo provedeno pro vinohrad bez přidané ...
 • Kvantifikace zdrojů erozního sedimentu v povodí Výrovky 

  Author: Hana Klímová; Supervisor: Bauer Miroslav; Opponent: Rosendorf Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce „Kvantifikace zdrojů erozního sedimentu v povodí Výrovky“ je zaměřena na problematiku vodní eroze v povodí řeky Výrovky. Ta pramení v okresu Kutná hora nedaleko obce Kochánov a vyhodnocovat ji budeme až po ...
 • Aspekty návrhu akumulačních jímek na dešťovou vodu pro automatické závlahové systémy 

  Author: Anna Ratzenbeková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce je věnována problematice akumulačních dešťových nádrží pro automatické závlahové systémy. Teoretická část zahrnuje rešerši využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy, dosavadní známé a využívané ...
 • Erozní a transportní procesy v povodí Záběhlického potoka - Sedlec-Prčice 

  Author: Monika Smrčinová; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Kapička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce se zabývá problematikou vodní eroze v povodí Záběhlického potoka, které se nachází na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Oblast povodí je převážně zemědělsky využívaná, proto zde dochází k erozi a ...

View more