Collections in this community

Recent Submissions

 • Modeling of water flow and nutrient transport in green roof 

  Author: Razbar Azad Wahab; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Šípek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
  Tato práce se zabývá modelováním proudění vody a transportu rozpuštěných látek v rámci hybridního systému zelených střech zahrnujícího umělý mokřad a polointenzivní zelenou střechu. S využitím softwaru HYDRUS-2D byly ...
 • Vliv požáru na změny půdy a vývoj vegetačního pokryvu 

  Author: Kryštof Valenta; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Zumr David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
  Bakalářská práce se zabývá zkoumání půdních charakteristik a obnovy vegetace po lesním požáru v České Švýcarsku. Konktrétněji se soustřeďuje na vztah mezi erozí živin a obnovou vegetace. Zpracovaná data v této práci byla ...
 • Analýza povrchových teplot substrátu extenzivní vegetační střechy 

  Author: Thi Mai Dung Do; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Šípek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
  Tato studie se zabývá analýzou teplotního chování experimentální zelené střechy s důrazem na povrchové teploty a její interakci s environmentálními faktory. Během třinácti týdenního období byly monitorovány povrchové teploty ...
 • Revitalizace PBP Zákolanského potoka od Lichocevsi IDVT 10256260 

  Author: Matyáš Franta; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Vrána Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
  V diplomové práci je řešena revitalizace bezejmenného přítoku Zákolanského potoka ve Středočeském kraji na k.ú. Lichoceves, Noutonice a Okoř. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP). ...
 • Citlivostní analýza modelu Watem/SEDEM 

  Author: Šimon Kutil; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Urban Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
  Tato diplomová práce pojednává o problematice vodní eroze a následného transportu sedimentů. Vývoj zemědělství výrazně ovlivnil situaci v krajině a vytvořil příznivější podmínky pro intenzivnější vznik těchto nepříznivých ...
 • Návrh rekultivace skládky komunálního odpadu Libínské Sedlo 

  Author: Daniel Frnoch; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Kupka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Do roku 2030 dojde na území České republiky k postupnému uzavření dosud fungujících zařízení skládek. Po konci jejich aktivity vznikne v krajině nevyužívané území pozbývající funkčnosti a účelnosti, tzv. brownfield. V první ...
 • Optimalizace složení substrátu zelených střech s příměsí recyklovaných materiálů 

  Author: Magdaléna Radová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Dubský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá možnými riziky spojenými s využíváním recyklovaných materiálů v substrátech zelených střech. Konkrétně se zaměřuje na chrom v recyklátu z inertních stavebních odpadů, který v minerální složce ...
 • Vodohospodářské řešení obchvatu Lomnice nad Lužnicí 

  Author: Dominik Hejhal; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Rechcíglová Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  V rámci této bakalářské práce je řešen návrh systému odvedení srážkových vod plánovaného obchvatu silnice I/24, jak ze zpevněných ploch, tak i okolních pozemků. Dále je řešena úprava 3 vodních toků, které kříží navrženou ...
 • Analýza sběru bioodpadu na Broumovsku 

  Author: Anna Tomková; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Schwarzová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce „Analýza sběru bioodpadu na Broumovsku“ se zabývá rozborem současného stavu a následným vyhodnocením sběru bioodpadu a nakládání s bioodpadem ve členských obcích Dobrovolného svazku obcí Broumovsko (DSO ...
 • Vliv požáru na změny půdy a vývoj vegetačního pokryvu 

  Author: Kryštof Valenta; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Zumr David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá zkoumání půdních charakteristik a obnovy vegetace po lesním požáru v České Švýcarsku. Konktrétněji se soustřeďuje na vztah mezi erozí živin a obnovou vegetace. Zpracovaná data v této práci byla ...
 • Vyhodnocení vodního režimu na výzkumné ploše v NPR Rašeliniště Jizery 

  Author: Martin Brůžek; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vackář František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vodního režimu rašeliny na území revitalizovaného rašeliniště v ochranném pásmu Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery (OP NPR Rašeliniště Jizery), které je součástí ...
 • Posouzení vývoje odběrů závlahové vody v ČR 

  Author: Tereza Petříčková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalářská práce obsahuje rešerši pro stanovení podmínek odběrů závlahové vody v České republice a ve vybraných Evropských státech. Dále popisuje dostupné zdroje dat, které poskytují informace o závlahách v České republice. ...
 • Identifikace rizik erozního smyvu pro intravilán sídel Olešná a Divišov 

  Author: Martina Mazancová; Supervisor: Bauer Miroslav; Opponent: Jáchymová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Téma ohroženosti sídel erozí půdy a transportem sedimentu je relevantní pro současnou společnost, protože tyto procesy mají významný vliv na kvalitu vody, biodiverzitu, kvalitu půd, stabilitu svahů, infrastrukturu a na ...
 • Studie návrhu uplatnění prvků mikrozávlahy ze sortimentu Hunter na zelených střechách rodinného domu, jako alternativa úsporného zavlažování 

  Author: Leona Marešová; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Pollert Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na návrh automatického závlahového systému na zelených střechách rodinného domu s použitím prvků mikrozávlahy. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o zelených střechách, ...
 • Úprava databáze vybraných golfových hřišť ČR a návrh řešení bilance potřeby závlahové vody pro vybrané hřiště 

  Author: Tomáš Pospíšil; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Dittert Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Teoretická část této práce byla zaměřena na zhodnocení významu golfových hřišť v krajině, a to analýzou různých literárních zdrojů. Postupně bylo nahlíženo na vlivy takto využitých ploch na okolní krajinu i problémy, které ...
 • Posouzení vývoje hodnot vláhové bilance vybraných zemědělských plodin v ČR 

  Author: Ilona Sedláčková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Dostál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  V posledních letech se stále více projevuje klimatická změna, která má dopad i na evapotranspiraci zemědělských plodin. Vyšší teploty a nedostatek srážek mají vliv na vývoj vláhové bilance, která je pro plodiny důležitá. ...
 • Hospodaření se srážkovou vodou na vlastním pozemku - návrh zahradního jezírka, zelené střechy a akumulační dešťové nádrže 

  Author: Tomáš Strachota; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Stránský David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalářská práce zpracovává problematiku hospodaření se srážkovou vodou na pozemku. Teoretická část práce obsahuje rešerši zásad hospodaření se srážkovou vodou a jejich podchycení v legislativě ČR, dotačního titulu Nová ...
 • Studie protipovodňových opatření na VT "Potok od Tisé" 

  Author: Pavla Burešová; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je studie protipovodňových opatření na VT Potok od Tisé a jeho koncepční návrh. Cílem je vyhodnocení lokálních kritických míst na vodním toku a analýza odtoku vody korytem na základě terénního ...
 • Zdroje erozního sedimentu v povodí Výrovky 

  Author: Markéta Šišková; Supervisor: Bauer Miroslav; Opponent: Urban Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  V této diplomové práci byly navrženy tři typové scénáře protierozních opatření v povodí Vý- rovky po uzávěrový profil v Plaňanech. Toto povodí je zemědělsky hojně využíváno, což se ne- gativně projevuje na kvalitě půdy a ...
 • Vyhodnocení změny klimatu a hydrologického režimu v povodí Uhlířská 

  Author: Nikola Vránová; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Šípek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato práce se zabývá vyhodnocením srážkového úhrnu, teploty vzduchu, stupně nasycení půdy a průtoku na dílčím povodí Porsche v povodí Uhlířská. Na této analýze dat jsem zjistila, že v povodí Uhlířská dochází k poklesu ...

View more