Novinky

Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Využití dat RPAS pro hodnocení stavu zemědělských pozemků 

  Autor: Středa Lukáš; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Brant Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Multispektrální data, obzvláště pak z červené a blízké infračervené spektrální oblasti, prokázala svůj význam při detekci vegetace v aplikacích dálkového průzkumu Země. V~současné době je těchto poznatků využíváno v oboru ...
 • Studie výstavby malé vodní nádrže na Černém potoce 

  Autor: Jarošová Veronika; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Koudelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce zabývá studií výstavby malé vodní nádrže na přítoku Černého potoka v katastrálním území Světlík, okres Český Krumlov. Požadavek ke zpracování této studie vzešel od investora a majitele pozemku, na ...
 • Studie výstavby MVN u obce Vlachovo Březí (okr. Prachatice) 

  Autor: Bauer Petr; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Hlavním předmětem práce je návrh optimálního řešení malé vodní nádrže na pozemku soukromého investora u obce Vlachovo Březí. V úvodu studie je popsán řešený pozemek a jeho blízké okolí. Dále je řešen výpočet návrhového ...
 • Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu 

  Autor: Joštová Adéla; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Pokorný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu STOH V. Ve spolupráci se společností Synthesia a.s., která je vlastníkem skládky. Součástí práce je finanční analýza návrhu. Teoretická část se věnuje nejen nebezpečnému ...
 • Studie závlahového systému klášterního areálu Svatý Kopeček u Olomouce 

  Autor: Adensamová Šárka; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Hanzík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Teoretická část bakalářská práce se zabývá postupem návrhu automatických závlahových systémů. Popisuje jednotlivé kroky práce na projektu, od obeznámení projektanta se situací, přes návrh rozmístění postřikovačů, dimenzování ...
 • Zhodnocení hydrologické situace v lokalitě Hosty-Močín 

  Autor: Mužík Sven; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Valentová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  V této bakalářské práci je řešen současný stav hydrologických poměrů na pozemcích číslo 3294/3 a 62/2 na území obce Hosty. Hlavním důvodem pro zpracování práce je soustavné zamokřování pozemků půdní i podzemní vodou. ...
 • Studie vodní nádrže na toku Blšanky pod obcí Kryry 

  Autor: Sýs Vojtěch; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Koudelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem bakalářské práce je studie výstavby malé vodní nádrže na Blšance pod obcí Kryry. Hlavním účelem nádrže je akumulace vody pro pokrytí potřeb vody pro závlahu chmelnic. Cílem studie je určení rozsahu ploch chmelnic ...
 • Studie obnovy zaniklé vodní nádrže na Ždárském potoce 

  Autor: Bejčková Karolína; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této bakalářské práce je návrh obnovy zaniklé vodní nádrže na Žďárském potoce v Doupovských horách. Hlavním účelem obnovy malé vodní nádrže je zadržení vody v krajině a podpora druhové rozmanitosti vytvořením prostředí ...
 • Studie materiálové skladby směsného domovního odpadu 

  Autor: Čermáková Kateřina; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Hrabina David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se věnuje rozboru materiálové skladby směsného domovního resp. komunálního odpadu ve třech obytných zástavbách města Hradec Králové. Teoretická část se věnuje komunálnímu odpadu, způsobům jeho separace, ...
 • Studie využití přírodní lokality "Prosecké skály" 

  Autor: Kubínová Romana; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Červinková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Obsahem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu přírodní lokality Prosecké skály, následované studií možností revitalizace a dalším využití této oblasti. Na základě terénního průzkumu a poskytnutých datových ...
 • Studie vodní nádrže v povodí toku Jacaré (Brazílie) 

  Autor: Dřímal Zdeněk; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Nováková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní studií výstavby malé vodní nádrže v povodí toku Jacaré, které se nachází v centrální Brazílii ve státě Distrito Federal (dále DF) ve Federativní Republice Brazílie. Cílem této práce ...
 • Vývoj půdního mikrotensometru pro bodové měření výšky vody 

  Autor: Holečková Martina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Boháč Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  V současné době neexistuje mnoho zařízení, které by byly schopny spolehlivě bodově měřit tlakovou výšku vody v pórovitém prostředí. Tato diplomová práce se zabývá vývojem mikrotenzometrů s průměrem propustných elementů 1,1 ...
 • Studie řešení situace zamokření pozemků v hospodářském obvodu podniku Agra Řisuty s.r.o. 

  Autor: Kačenová Klára; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Job Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Tato práce se zabývá zamokřením zemědělských pozemků a důsledky, které toto zamokření přináší. Zkoumá příčiny zamokření pomocí analýz, průzkumů a pozorování. Na konec také navrhuje možnosti řešení problémů na jednotlivých ...
 • Optimalizace odpadového hospodářství města Králíky 

  Autor: Jílková Markéta; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: David Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato práce pojednává o problematice odpadového hospodářství města Králíky. V první části se práce zabývá analýzou současného stavu zavedeného systému nakládání s odpady na daném území, statistickými údaji vyprodukovaného ...
 • Optimalizace zpracování stavebního odpadu 

  Autor: Brabec Vojtěch; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Pačesová Terezie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce se zabývá stavebním odpadem, jeho recyklací a optimalizací konceptu využívání takto zpracovaných materiálů ve stavebnictví. Tato problematika je v práci řešena nejen teoreticky, ale i na příkladu z praxe. ...
 • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela 

  Autor: Chalupová Anna; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Richter Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato práce je jednou ze součástí mnohooborového průzkumu barokních kostelů z takzvané Broumovské skupiny, vytvořené na základě návrhů stavitelů a architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Práce zkoumá transport ...
 • Studie protierozních a protipovodňových opatření v k.ú.Zeměchy, okr.Mělník 

  Autor: Burda Josef; Vedoucí práce: Vrána Karel; Oponent práce: Benešová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Cílem této diplomové práce je návrh protipovodňových a protierozních opatření na pozemcích směřujících do obce Zeměchy (okr. Mělník). Nejprve byla spočítána a vyhodnocena erozní ohroženost jednotlivých pozemků povodí a ...
 • Testování nových čidel tlaku půdního vzduchu 

  Autor: Špinettiová Darina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tématem diplomové práce je zjišťování tlaku půdního vzduchu pomocí nově vyvinutých čidel tlaku půdního vzduchu a vyhodnocení dat, která tato čidla naměřila v terénu. Diplomová práce je rozdělena do tří část. První část ...
 • Návrh suché nádrže nad obcí Nučice - rozšířená dokumentace pro ÚR 

  Autor: Kysela Ondrej; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Ansorge Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Práce se zabývá terénním průzkumem zaměřeným na posouzení stavu povodí Konojedského potoka nad obcí Nučice. Shromažďování potřebných dat pro tvorbu dokumentace pro územní rozhodnutí na projekt suché nádrže. Tato nádrž bude ...
 • Vyhodnocení vodního režimu rašeliny na lokalitě NPR Rašeliniště Jizery 

  Autor: Sedlmaierová Pavlína; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Dušek Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením vodního režimu rašeliny v lokalitě Ochranného pásma Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery (OP NPR Rašeliniště Jizery), konkrétně v dílčí lokalitě Velká jizerská louka ? ...

Zobrazit další