Novinky

Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Nakládání s odpady na sběrném dvoře zaolejovaných vod 

  Autor: Vlček Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a pojednává o novém uspořádání prostoru sběrného dvora v důsledku modernizace zařízení "Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod." V diplomové práci jsou zahrnuty základní ...
 • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela Sv. Anny ve Vižňově 

  Autor: Peleška Oldřich; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce je součástí víceoborového výzkumu barokních kostelů patřících do Broumovské skupiny. V práci je pak zkoumán pohyb vody ve zdivu kostela sv. Anny ve Vižňově a v půdě v bezprostřední blízkosti kostela. V práci byla ...
 • Studie proveditelnosti revitalizace toku Musík 

  Autor: Mrázková Nikola; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Hrabák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení možnosti revitalizace vodního toku Musík na říčním kilometru 5,700 až 6,350, v katastrálním území Nalžovice. Byly vytvořeny dvě varianty revitalizačních úprav, jež byly vzájemně ...
 • Vliv hydrografické sítě na celkový odtok z povodí v modelu SMODERP 

  Autor: Frühaufová Eliška; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Niedlová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část obecně popisuje povrchový odtok, hydrografickou síť a výpočet povrchového odtoku v modelu SMODERP2D. Následuje část praktická, kde byl výpočet proveden pro 2 povodí (lesní ...
 • Optimalizace měření odtoku na mobilním dešťovém simulátoru 

  Autor: Stašek Jakub; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Uhlířová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce si klade za cíl zlepšit měření na mobilním dešťovém simulátoru. Zpracovat data, vyhodnotit vzniklé chyby, jejich vliv na výsledek a limitovat jejich opakování. Data byla získána z měření povrchového ...
 • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

  Autor: Vlasák Karel; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Hanel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...
 • Vyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetrie 

  Autor: Kadlecová Tereza; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Žížala Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Vyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetrie Tato diplomová práce pojednává o vyhodnocování rýhové eroze na základě využití blízké fotogrammetrie. Touto metodou bylo provedeno snímkování zájmového území v ...
 • Studie rekonstrukce rybníka Zlatuška 

  Autor: Zrzavecká Anna; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Vackář František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  V České republice se nachází velké množství rybníků. Mnohé z nich již v dnešní době nesplňují aktuální požadavky na funkci a bezpečnost vodního díla. Ať už je to tím, že při jejich stavbě byly jiné standardy než dnes nebo ...
 • Metodika stanovení hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace C pomocí mobilního dešťového simulátoru 

  Autor: Roudnická Adéla; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Mistr Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Vliv jednotlivých druhů vegetace na vodní erozi na zemědělských plochách (C-faktor) byl v minulosti stanovován již několikrát mnoha lidmi a institucemi a mnoha různými způsoby. Pro české podmínky tyto hodnoty naposledy ...
 • Pozemkové úpravy katastrálním území Údlice 

  Autor: Wlazlová Kateřina; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Jusková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním zjednodušené studie návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Údlice. Cílem práce je zpracovat návrh protierozních opatření pro erozně hodnocené plochy a návrh konceptu ...
 • Využití dat RPAS pro hodnocení stavu zemědělských pozemků 

  Autor: Středa Lukáš; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Brant Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Multispektrální data, obzvláště pak z červené a blízké infračervené spektrální oblasti, prokázala svůj význam při detekci vegetace v aplikacích dálkového průzkumu Země. V~současné době je těchto poznatků využíváno v oboru ...
 • Studie využití přírodní lokality "Prosecké skály" 

  Autor: Kubínová Romana; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Červinková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Obsahem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu přírodní lokality Prosecké skály, následované studií možností revitalizace a dalším využití této oblasti. Na základě terénního průzkumu a poskytnutých datových ...
 • Studie materiálové skladby směsného domovního odpadu 

  Autor: Čermáková Kateřina; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Hrabina David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se věnuje rozboru materiálové skladby směsného domovního resp. komunálního odpadu ve třech obytných zástavbách města Hradec Králové. Teoretická část se věnuje komunálnímu odpadu, způsobům jeho separace, ...
 • Studie výstavby malé vodní nádrže na Černém potoce 

  Autor: Jarošová Veronika; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Koudelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce zabývá studií výstavby malé vodní nádrže na přítoku Černého potoka v katastrálním území Světlík, okres Český Krumlov. Požadavek ke zpracování této studie vzešel od investora a majitele pozemku, na ...
 • Studie výstavby MVN u obce Vlachovo Březí (okr. Prachatice) 

  Autor: Bauer Petr; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Hlavním předmětem práce je návrh optimálního řešení malé vodní nádrže na pozemku soukromého investora u obce Vlachovo Březí. V úvodu studie je popsán řešený pozemek a jeho blízké okolí. Dále je řešen výpočet návrhového ...
 • Studie obnovy zaniklé vodní nádrže na Ždárském potoce 

  Autor: Bejčková Karolína; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této bakalářské práce je návrh obnovy zaniklé vodní nádrže na Žďárském potoce v Doupovských horách. Hlavním účelem obnovy malé vodní nádrže je zadržení vody v krajině a podpora druhové rozmanitosti vytvořením prostředí ...
 • Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu 

  Autor: Joštová Adéla; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Pokorný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu STOH V. Ve spolupráci se společností Synthesia a.s., která je vlastníkem skládky. Součástí práce je finanční analýza návrhu. Teoretická část se věnuje nejen nebezpečnému ...
 • Studie závlahového systému klášterního areálu Svatý Kopeček u Olomouce 

  Autor: Adensamová Šárka; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Hanzík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Teoretická část bakalářská práce se zabývá postupem návrhu automatických závlahových systémů. Popisuje jednotlivé kroky práce na projektu, od obeznámení projektanta se situací, přes návrh rozmístění postřikovačů, dimenzování ...
 • Studie vodní nádrže v povodí toku Jacaré (Brazílie) 

  Autor: Dřímal Zdeněk; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Nováková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní studií výstavby malé vodní nádrže v povodí toku Jacaré, které se nachází v centrální Brazílii ve státě Distrito Federal (dále DF) ve Federativní Republice Brazílie. Cílem této práce ...
 • Studie vodní nádrže na toku Blšanky pod obcí Kryry 

  Autor: Sýs Vojtěch; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Koudelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem bakalářské práce je studie výstavby malé vodní nádrže na Blšance pod obcí Kryry. Hlavním účelem nádrže je akumulace vody pro pokrytí potřeb vody pro závlahu chmelnic. Cílem studie je určení rozsahu ploch chmelnic ...

Zobrazit další