Novinky

Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Studie rekultivace kaolinového lomu na Podbořansku 

  Autor: Zischka Daniel; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: David Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem této bakalářské práce je studie rekultivace kaolinového lomu za obcí Podbořany. V teoretické části jsou představeny jednotlivé způsoby rekultivací, jejich fáze a druhy. Dále je popsán těžený materiál - kaolin a ...
 • Analýza historického vývoje rybníků na Bohdanečsku 

  Autor: Papežová Hana; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Kavka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Práce se zabývá grafickým porovnáním historického vývoje rybníků od roku 1720 do současnosti. Podkladové mapy zahrnovaly mapy Müllerova mapování, I. vojenského mapování, II. vojenského mapování, III. vojenského mapování, ...
 • Analýza historického vývoje rybníků v oblasti mezi Chocní a Borohrádkem 

  Autor: Keprtová Erika; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V oblasti mezi Chocní a Borohrádkem se dříve nacházelo mnoho rybníků, které následně byly vypuštěny. O několik desítek let později byly některé rybníky obnoveny nebo vystavěny nové. V bakalářské práci se využijí staré mapy ...
 • Studie PPO obce Kbelany 

  Autor: Wágner František; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: David Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Cílem této práce je nalezení a vypracování návrhu možných protipovodňových opatření obce Kbelany v okrese Plzeň - Sever, která byla v předešlých letech značně zasažena povodněmi. Nejprve byl proveden terénní průzkum, jehož ...
 • Studie výstavby malé vodní nádrže v lokalitě Pekařka u Bílého Kostela nad Nisou 

  Autor: Horák Tomáš; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Koudelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat studii malé vodní nádrže v obci Pekařka u Bílého Kostela nad Nisou. Přáním investora je výstavba malé vodní nádrže bez specifických požadavků na účelová zařízení. Cílem studie je ...
 • Studie rekonstrukce vodní nádrže na Petkovském potoce v Dlouhé Lhotě (okr. Mladá Boleslav) 

  Autor: Ambrozi Štefan; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Vokurka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je provést rekonstrukci malé vodní nádrže v obci Dlouhá Lhota na Mladoboleslavsku. V práci je nejprve zdokumentován současný stav nádrže a pojmenovány zjištěné technické problémy. Dále je proveden ...
 • Studie revitalizace povodí Kojetického potoka 

  Autor: Volhejn Ondřej; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá studií povodí Kojetického potoka. Toto povodí se nachází jižně od města Neratovice ve Středočeském kraji České republiky. V první části této práce je proveden podrobný popis území a výpis všech ...
 • Fyzikální a hydraulické charakteristiky technogenní půdy pro dešťové zahrady 

  Autor: Hečková Petra; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Pyšková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením změny půdní struktury a hydraulických charakteristik člověkem vytvořených půd používaných v zasakovacích zařízeních typu dešťová zahrada. Dešťové zahrady se nedávno staly populární ...
 • Zhodnocení stavu podzemních vod v regionu Mariánskolázeňský region 

  Autor: Pipta Jan; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Vylita Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V obci Prameny byly v 90. letech provedeny vrtné práce za účelem průzkumu pro vybudování stáčírny minerálních vod. Tento průzkum prováděla společnost AQUATEST, a.s. Obec po financování vrtných prací neměla dostatečný kapitál ...
 • Vodní režim vegetační vrstvy extenzivní zelené střechy 

  Autor: Hanzlíková Jitka; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Císlerová Milena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Významným úkolem při adaptaci na změnu klimatu, zejména ve městských oblastech, je vývoj antropogenních systémů půda-rostlina, jejichž příkladem jsou i zelené střechy. Podrobné studie zabývající se hydrologickou rovnováhou ...
 • Studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov 

  Autor: Janoušová Soňa; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Buršík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem diplomové práce je studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov, dle zadání soukromého investora. Autor se zabývá zhodnocením současného stavu nádrže a návrhem její rekonstrukce tak, aby mohla být znovu užívána.
 • Popis povrchu orné půdy s využitím stereofotogrammetrie 

  Autor: Florian Martin; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Kroulík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
  Diplomová práce se zabývá vývojem povrchu orné půdy s využitím stereofotogrammetrické metody. Popisuje a porovnává vývoj vybraných půdních charakteristik na čtyřech druzích kultivace v časové řadě 60 dní. Vyhodnocuje změny ...
 • Nakládání s odpady na sběrném dvoře zaolejovaných vod 

  Autor: Vlček Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a pojednává o novém uspořádání prostoru sběrného dvora v důsledku modernizace zařízení "Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod." V diplomové práci jsou zahrnuty základní ...
 • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela Sv. Anny ve Vižňově 

  Autor: Peleška Oldřich; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce je součástí víceoborového výzkumu barokních kostelů patřících do Broumovské skupiny. V práci je pak zkoumán pohyb vody ve zdivu kostela sv. Anny ve Vižňově a v půdě v bezprostřední blízkosti kostela. V práci byla ...
 • Studie proveditelnosti revitalizace toku Musík 

  Autor: Mrázková Nikola; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Hrabák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení možnosti revitalizace vodního toku Musík na říčním kilometru 5,700 až 6,350, v katastrálním území Nalžovice. Byly vytvořeny dvě varianty revitalizačních úprav, jež byly vzájemně ...
 • Vliv hydrografické sítě na celkový odtok z povodí v modelu SMODERP 

  Autor: Frühaufová Eliška; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Niedlová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část obecně popisuje povrchový odtok, hydrografickou síť a výpočet povrchového odtoku v modelu SMODERP2D. Následuje část praktická, kde byl výpočet proveden pro 2 povodí (lesní ...
 • Optimalizace měření odtoku na mobilním dešťovém simulátoru 

  Autor: Stašek Jakub; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Uhlířová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce si klade za cíl zlepšit měření na mobilním dešťovém simulátoru. Zpracovat data, vyhodnotit vzniklé chyby, jejich vliv na výsledek a limitovat jejich opakování. Data byla získána z měření povrchového ...
 • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

  Autor: Vlasák Karel; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Hanel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...
 • Vyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetrie 

  Autor: Kadlecová Tereza; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Žížala Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Vyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetrie Tato diplomová práce pojednává o vyhodnocování rýhové eroze na základě využití blízké fotogrammetrie. Touto metodou bylo provedeno snímkování zájmového území v ...
 • Studie rekonstrukce rybníka Zlatuška 

  Autor: Zrzavecká Anna; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Vackář František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  V České republice se nachází velké množství rybníků. Mnohé z nich již v dnešní době nesplňují aktuální požadavky na funkci a bezpečnost vodního díla. Ať už je to tím, že při jejich stavbě byly jiné standardy než dnes nebo ...

Zobrazit další