Collections in this community

Recent Submissions

 • Vyhodnocení vodního režimu revitalizovaného jizerského rašeliniště 

  Author: Vesta Pushkareva; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vackář František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Cílem této práce je posoudit vliv revitalizace rašeliniště na vodní režim a vyhodnotit jeho průběh až od roku 2008 do 2020. Zájmovou lokalitou je Rašeliniště Jizery, kde revitalizace proběhla v roce 2013. V dané práci jde ...
 • Studie závlahy zahrady RD s využitím šetrných vodních zdrojů 

  Author: Jaroslav Oršuliak; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Formánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti využití přečištěné odpadní vody a dešťově vody pro systém automatické závlahy. V teoretické části práce byla provedená rešerše platné legislativy a řešena proveditelnost ...
 • Studie revitalizace toku Čertoryje 

  Author: Markéta Šišková; Supervisor: Koudelka Petr; Opponent: Dostál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Cílem práce bylo navrhnout řešení revitalizace vodního toku Čertoryje v Českém ráji v úseku ř.km 1,200 00 – 1,510 00. Práce byla vypracována na základě terénního prů- zkumu a dostupných podkladů a je členěna podle struktury ...
 • Křešický potok - přírodě blízká úprava vodního toku 

  Author: František Novotný; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Vrána Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Tato diplomová práce se zabývá vypracováním dokumentace ke stavebnímu povolení, dle vyhlášky 499/2006 Sb., k revitalizaci Křešického potoka v úseku dlouhém přibližně 1 km. Cílem je přírodě blízká úprava toku, s ohledem na ...
 • Malá vodní nádrž V Zářezu (k.ú.Bílý Kostel nad Nisou) 

  Author: Klára Vejvalková; Supervisor: David Václav; Opponent: Křovák František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Diplomová práce je dle zadání zpracována formou projektové dokumentace pro stavební povolení, rozšířená o některé přílohy, odpovídající projektu pro realizaci stavby. Jedná se o dokumentaci malé vodní nádrže V Zářezu v ...
 • Transport splavenin v povodí VN Vrchlice 

  Author: Julie Winterová; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Medek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Diplomová práce se zabývá problematikou vodní eroze v povodí vodní nádrže Vrchlice, která se nachází jižně od města Kutná Hora. Povodí je oblast převážně zemědělsky využívaná, proto zde dochází k produkci a transportu ...
 • Využitelnost IR kamery Optris TIM450 pro detekci zamokření půdy 

  Author: Tomáš Najman; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Raeva Paulina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Tato diplomová práce řeší využitelnost IR kamery Optris TIM450 pro detekci zamokření půd. Mezi hlavní cíle patřilo sestavení vhodného postupu termálního snímkování, zpracování IR ortofotomapy a následná analýza. Vyhodnocení ...
 • Testování nové konstrukce Minijetu pro odhad kritického tečného napětí v erozním výzkumu 

  Author: Michal Vrána; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Kapička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Tato diplomová práce se zabývá testováním modifikované konstrukce zařízení Mini-JET, které se používá pro odhad kritického tečného napětí půdy. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda se pomocí modifikované konstrukce ...
 • Hydrologická bilance malých vodních nádrží 

  Author: Anna Tceliapina; Supervisor: David Václav; Opponent: Beran Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Daná diplomová práce je věnovaná problematice bilance malých vodních nádrží. Byla sestavena bilanční rovnice a byl dán předpoklad, že přítok podzemní vody bude jedním z prvků ovlivňujících tuto bilanci. V teoretické části ...
 • Mokřadně-extenzivní vegetační střecha se substrátem s příměsí recyklovaných materiálů 

  Author: Marek Petreje; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Chorazy Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Diplomová práce podrobně analyzuje reálně vytvořený experimentální koncept mokřadně-extenzivní zelené střechy zavlažované předčištěnou šedou vodou. V substrátu extenzivní části je využito recyklované cihelné drti a ...
 • Studie vodního hospodářství v areálu kláštera Drasty 

  Author: Jáchym Rykl; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Stránský David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Budovaný areál kláštera bosých karmelitek v Drastech se nachází na místě bývalého zemědělského statku a jeho přilehlých pozemků, kde nyní řádové sestry budují celý komplex budov, pěstebních zahrad, parku, lesa atd. V ...
 • Studie obnovy rybníka Hartenberg 

  Author: Pavel Benda; Supervisor: David Václav; Opponent: Vokurka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Tato práce se zabývá obnovou bývalého zámeckého rybníka Hartenberg. Rybník je v současné době zcela zanesen sedimenty, v místě bývalé spodní výpusti dochází k průtokům skrz hráz a historický bezpečnostní přeliv je ve ...
 • Vliv využití území na retenční kapacitu krajiny v povodí VN Vrchlice 

  Author: Radka Anýžová; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Bauer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu vývoje využití území na retenční kapacitu v oblasti vodní nádrže Vrchlice. Retenční kapacita území byla posuzována v období od poloviny 19. století až do současnosti. Touto prací ...
 • Zelené střechy a jejich zavlažování 

  Author: Anna Ratzenbeková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Tato bakalářská práce je věnována problematice zelených střech a možnosti jejich zavlažování. V teoretické části jsou zahrnuty základní informace k zeleným střechám, jejich typy, funkce a dělení. Nechybí ani zmínka o jejich ...
 • Srážko-odtokové procesy na povodí Želešského a Stružineckého potoka 

  Author: Hana Klímová; Supervisor: Bauer Miroslav; Opponent: Dostál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  V bakalářské práci „Analýza srážko-odtokových procesů na povodí Stružineckého a Želešského potoka“ se budeme věnovat reakci povodí na zasažení N-letými srážkami, a to metodou CN křivek. Nejprve zhodnotíme všechny dostupné ...
 • Studie vodohospodáýřských optaření v povodí Vecného potoka 

  Author: Simona Rožňovjaková; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je štúdia vodohospodárskych opatrení v povodí Večného potoka. Za týmto účelom bude prevedený dôsledný prieskum celého povodia, na základe ktorého bude vypracovaný pasport vodných tokov s ...
 • Studie rekostrukce rybníka na Úsobském potoce u obce Chválkov 

  Author: Veronika Krejčová; Supervisor: David Václav; Opponent: Vokurka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem rekonstrukce malé vodní nádrže na toku Úsobského potoka v katastrálním území Chválkov. Studie se zaměřuje na celkovou rekonstrukci včetně odbahnění, úpravy tělesa hráze a funkčních ...
 • Studie výstavby malé vodní nádrže v k.ú. Volavec 

  Author: Jan Havlín; Supervisor: David Václav; Opponent: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studií nově navrhované malé vodní nádrže v k. ú Volavec východně v údolnici od Černého háje. Obsah je rozdělen na dvě části, textovou a výkresovou. Podkladem je geodetické zaměření, ...
 • Vodohospodářské řešení koryta řeky Klabavy v rokycanském intravilánu 

  Author: Adam Babuljak; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Havlík Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Bakalářská práce popisuje problematiku protipovodňové ochrany v České republice a blíže specifikuje opatření v intravilánech měst, u kterých je kladen důraz na přírodě blízké provedení. Dále se práce zabývá úsekem řeky ...
 • Studie odtokových poměrů v k.ú. Libštát pro potřeby pozemkových úprav 

  Author: Jan-František Kubát; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Skřivanová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Obsahem této bakalářské práce je studie odtokových poměrů a určení erozní ohroženosti v katastrálním území Libštát. Pro tento účel byly využity geografické informační systémy pro distribuované výpočty charakteristik vodní ...

View more