Novinky

Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Posouzení odběrů závlahové vody z Labe v oblasti Hradec Králové - Pardubice-Přelouč 

  Autor: Tejkl Adam; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Skalická Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
  Tato diplomová práce pojednává o kvantifikaci objemů vody použitelné k závlaze zemědělských ploch v oblasti Hradec Králové - Pardubice - Přelouč. Praktickým cílem práce je návrh metodiky pasportizace závlahových čerpacích ...
 • Studie revitalizace části toku Hustířanka 

  Autor: Hejtman Aleš; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Buršík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Cílem mé práce bylo provést návrh revitalizace na vodním toku Hustířanky, a to ve vybraném úseku 2,5 až 3,3 ř.km. Práce byla vytvořena dle struktury dokumentace pro stavební povolení a na základě získaných podkladů. V ...
 • Studie migračního zprůchodnění jezu na řece Otavě v obci Katovice 

  Autor: Vavruška Vít; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: David Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Zadáním bakalářské práce je zpracovat možnosti migračního zprůchodnění jezu v Katovicích na řece Otavě. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teorii zprůchodňování jezu a migračních překážek. Je zde ...
 • Studie automatizovaného závlahového systému zahrady RD v lokalitě Olomouc 

  Autor: Vašková Iveta; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Vejsada Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatizovaných závlahových systémů. Popisuje jejich narůstající důležitost v návaznosti na globální změnu klimatu. Dále možnosti jejich využití a přínos, který mají pro ...
 • Studie využití území zaniklého rybníka v areálu zámku Líšno 

  Autor: Souček Jiří; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Smyslem a cílem této bakalářské práce bylo vypracovat studii využití území zaniklého rybníka v areálu zámku Líšno. Byly navrženy tři typy řešení. První typ řešení předpokládá vytvoření tůněk a rybníčků jako výsledek ...
 • Studie PPO v povodí Nihošovického potoka 

  Autor: Soutor Jiří; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Baloun Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato diplomová práce se věnuje srážko-odtokovým poměrům na povodí Nihošovického potoka a na základě výsledků odtoků řeší možná protipovodňová opatření místních vybraných obcí. Na základě získaných a vytvořených podkladů ...
 • Studie zahrazení strže Schüttinggraben a Holzschlaggraben 

  Autor: Melhubová Sabina; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Zuna Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Diplomová práce na téma Studie zahrazení strže Schüttinggraben a Holzschlaggraben řeší návrh stabilizace aktivních strží na povodí Gimbach. Diplomová práce se nejprve věnuje popisu povodí Gimbach z hlediska přírodovědeckého ...
 • Studie migrační průchodnosti Chotýšanky 

  Autor: Hečková Petra; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Koudelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá migrační průchodností toku Chotýšanka. Skládá se ze dvou částí. První část se zabývá zpracováním základních informací souvisejících s migrací ryb. Jsou zde popsány terminologická vymezení, typy ...
 • Modernizace sanační linky zaolejovaných vod 

  Autor: Vlček Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalářská práce se zaměřuje na modernizaci sanační linky zaolejovaných vod. V práci jsou shrnuty základní informace o lince na čištění zaolejovaných vod a jednotlivých zařízení, které jsou její součástí. Jednou z částí ...
 • Studie přírodních podmínek v katastru obce Žižice 

  Autor: Frühaufová Eliška; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Nekardová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá přírodními podmínkami v obci Žižice, 6 km východně od Slaného v okrese Kladno, Středočeském kraji. Cílem práce je zhodnotit stav přírodních podmínek a v rámci návrhu ÚSES stav zlepšit. Práce ...
 • Studie přírodních podmínek a využitelnosti lokality Chloumek 

  Autor: Vlasák Karel; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Koudelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením stávajících přírodních podmínek lokality Chloumek u Mělníka. Práce hodnotí, s využitím GIS a volně přístupných dat, ekologickou stabilitu širšího území - mikroregionu Mělník (MR ...
 • Studie PPO v povodí Třebčického potoka 

  Autor: Raganová Jana; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Tichá Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Diplomová práce se zabývá studií srážko-odtokových poměrů na povodí Třebčického potoka a možnostmi protipovodňové ochrany obcí v něm ležících. Na základě podkladů zpracovaných v SW ArcGIS byl vytvořen současný model povodí, ...
 • Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach 

  Autor: Slavíková Lucie; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Hála Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  V diplomové práci "Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach" je popsán výpočet stoletého průtoku s využitím srážko-odtokového modelování v software HEC-HMS. Analýza je provedena pro povodí toku ...
 • Studie revitalizace Dvorečského potoka 

  Autor: Peleška Oldřich; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Vokurka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Bakalářská práce se zabývá studií revitalizace Dvorečského potoka, který se nachází u obce Poustka v Karlovarském kraji. Návrh revitalizace spočívá v odtrubnění toku v úseku ř. km 2,93-3,72. Bakalářská práce je rozdělena ...
 • Zavádění ISO norem v Chodských vodárnách a kanalizacích a.s. 

  Autor: Kadlecová Tereza; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Beránek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací environmentálního systému managementu na základě požadavků normy ČSN EN ISO 14001: 2005 do společnosti Chodské vodárny a kanalizace a. s. Tato firma se řídí již zavedenou normou ...
 • Studie překládacích stanic odpadu pro Středočeský kraj 

  Autor: Mrázková Nikola; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: David Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Bakalářská práce je soustředěna na vytvoření stavebnětechnické studie překládacích stanic pro Středočeský kraj na základě zvolených lokalit a hmotnostních toků odpadu pro jednotlivé svozové oblasti. Byly vytvořeny 3 varianty ...
 • Studie erozní ohroženosti v katastru obce Žižice 

  Autor: Stašek Jakub; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Nekardová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem této bakalářské práce je výpočet erozní ohroženosti v katastru obce Žižice a zjednodušený návrh protierozních opatření. Posouzení stávajícího stavu a návrh protierozních opatření jsem prováděl pomocí programu Atlas ...
 • Vyhodnocení pohybu vody v povodí Nisy 

  Autor: Sedlmaierová Pavlína; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Holko Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením pohybu vody v povodí Lužické Nisy po měrný profil Žitava v Německu pomocí sady dat stabilních izotopů kyslíku a vodíku. Úvodní kapitoly jsou věnovány základní teorii izotopů, ...
 • Úprava odtokových drah na DMT zohledňující prvky protierozní ochrany 

  Autor: Kaiser Štěpán; Vedoucí práce: Kavka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Studie odtokových poměrů Čelákovického potoka 

  Autor: Tytlová Kateřina; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Vizina Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

Zobrazit další