Novinky

Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Popis povrchu orné půdy s využitím stereofotogrammetrie 

  Autor: Florian Martin; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Kroulík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
  Diplomová práce se zabývá vývojem povrchu orné půdy s využitím stereofotogrammetrické metody. Popisuje a porovnává vývoj vybraných půdních charakteristik na čtyřech druzích kultivace v časové řadě 60 dní. Vyhodnocuje změny ...
 • Nakládání s odpady na sběrném dvoře zaolejovaných vod 

  Autor: Vlček Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a pojednává o novém uspořádání prostoru sběrného dvora v důsledku modernizace zařízení "Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod." V diplomové práci jsou zahrnuty základní ...
 • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela Sv. Anny ve Vižňově 

  Autor: Peleška Oldřich; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce je součástí víceoborového výzkumu barokních kostelů patřících do Broumovské skupiny. V práci je pak zkoumán pohyb vody ve zdivu kostela sv. Anny ve Vižňově a v půdě v bezprostřední blízkosti kostela. V práci byla ...
 • Studie proveditelnosti revitalizace toku Musík 

  Autor: Mrázková Nikola; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Hrabák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení možnosti revitalizace vodního toku Musík na říčním kilometru 5,700 až 6,350, v katastrálním území Nalžovice. Byly vytvořeny dvě varianty revitalizačních úprav, jež byly vzájemně ...
 • Vliv hydrografické sítě na celkový odtok z povodí v modelu SMODERP 

  Autor: Frühaufová Eliška; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Niedlová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část obecně popisuje povrchový odtok, hydrografickou síť a výpočet povrchového odtoku v modelu SMODERP2D. Následuje část praktická, kde byl výpočet proveden pro 2 povodí (lesní ...
 • Optimalizace měření odtoku na mobilním dešťovém simulátoru 

  Autor: Stašek Jakub; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Uhlířová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce si klade za cíl zlepšit měření na mobilním dešťovém simulátoru. Zpracovat data, vyhodnotit vzniklé chyby, jejich vliv na výsledek a limitovat jejich opakování. Data byla získána z měření povrchového ...
 • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

  Autor: Vlasák Karel; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Hanel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...
 • Vyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetrie 

  Autor: Kadlecová Tereza; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Žížala Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Vyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetrie Tato diplomová práce pojednává o vyhodnocování rýhové eroze na základě využití blízké fotogrammetrie. Touto metodou bylo provedeno snímkování zájmového území v ...
 • Studie rekonstrukce rybníka Zlatuška 

  Autor: Zrzavecká Anna; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Vackář František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  V České republice se nachází velké množství rybníků. Mnohé z nich již v dnešní době nesplňují aktuální požadavky na funkci a bezpečnost vodního díla. Ať už je to tím, že při jejich stavbě byly jiné standardy než dnes nebo ...
 • Metodika stanovení hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace C pomocí mobilního dešťového simulátoru 

  Autor: Roudnická Adéla; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Mistr Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Vliv jednotlivých druhů vegetace na vodní erozi na zemědělských plochách (C-faktor) byl v minulosti stanovován již několikrát mnoha lidmi a institucemi a mnoha různými způsoby. Pro české podmínky tyto hodnoty naposledy ...
 • Pozemkové úpravy katastrálním území Údlice 

  Autor: Wlazlová Kateřina; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Jusková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním zjednodušené studie návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Údlice. Cílem práce je zpracovat návrh protierozních opatření pro erozně hodnocené plochy a návrh konceptu ...
 • Využití dat RPAS pro hodnocení stavu zemědělských pozemků 

  Autor: Středa Lukáš; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Brant Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Multispektrální data, obzvláště pak z červené a blízké infračervené spektrální oblasti, prokázala svůj význam při detekci vegetace v aplikacích dálkového průzkumu Země. V~současné době je těchto poznatků využíváno v oboru ...
 • Studie využití přírodní lokality "Prosecké skály" 

  Autor: Kubínová Romana; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Červinková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Obsahem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu přírodní lokality Prosecké skály, následované studií možností revitalizace a dalším využití této oblasti. Na základě terénního průzkumu a poskytnutých datových ...
 • Studie materiálové skladby směsného domovního odpadu 

  Autor: Čermáková Kateřina; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Hrabina David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se věnuje rozboru materiálové skladby směsného domovního resp. komunálního odpadu ve třech obytných zástavbách města Hradec Králové. Teoretická část se věnuje komunálnímu odpadu, způsobům jeho separace, ...
 • Studie výstavby malé vodní nádrže na Černém potoce 

  Autor: Jarošová Veronika; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Koudelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce zabývá studií výstavby malé vodní nádrže na přítoku Černého potoka v katastrálním území Světlík, okres Český Krumlov. Požadavek ke zpracování této studie vzešel od investora a majitele pozemku, na ...
 • Studie výstavby MVN u obce Vlachovo Březí (okr. Prachatice) 

  Autor: Bauer Petr; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Hlavním předmětem práce je návrh optimálního řešení malé vodní nádrže na pozemku soukromého investora u obce Vlachovo Březí. V úvodu studie je popsán řešený pozemek a jeho blízké okolí. Dále je řešen výpočet návrhového ...
 • Studie obnovy zaniklé vodní nádrže na Ždárském potoce 

  Autor: Bejčková Karolína; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této bakalářské práce je návrh obnovy zaniklé vodní nádrže na Žďárském potoce v Doupovských horách. Hlavním účelem obnovy malé vodní nádrže je zadržení vody v krajině a podpora druhové rozmanitosti vytvořením prostředí ...
 • Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu 

  Autor: Joštová Adéla; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Pokorný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu STOH V. Ve spolupráci se společností Synthesia a.s., která je vlastníkem skládky. Součástí práce je finanční analýza návrhu. Teoretická část se věnuje nejen nebezpečnému ...
 • Studie závlahového systému klášterního areálu Svatý Kopeček u Olomouce 

  Autor: Adensamová Šárka; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Hanzík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Teoretická část bakalářská práce se zabývá postupem návrhu automatických závlahových systémů. Popisuje jednotlivé kroky práce na projektu, od obeznámení projektanta se situací, přes návrh rozmístění postřikovačů, dimenzování ...
 • Studie vodní nádrže v povodí toku Jacaré (Brazílie) 

  Autor: Dřímal Zdeněk; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Nováková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní studií výstavby malé vodní nádrže v povodí toku Jacaré, které se nachází v centrální Brazílii ve státě Distrito Federal (dále DF) ve Federativní Republice Brazílie. Cílem této práce ...

Zobrazit další