News

Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh kompostárny města Králíky 

  Author: Jílková Markéta; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato práce v úvodu pojednává o stávající legislativě se zaměřením na nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a dále zmíní společenské i politické tendence nakládání s těmito odpady. Také popíše základní charakteristiku ...
 • Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy 

  Author: Adensamová Šárka; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Teoretická část diplomové práce obsahuje rešerši přístupů k navrhování objemů akumulačních nádrží na dešťovou vodu pro využití v závlahových systémech. Shrnuje známé postupy výpočtu dle technických norem a dalších zdrojů. ...
 • Vodohospodářká opatření povodí Hajného potoka 

  Author: Bauer Petr; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Předmětem této diplomové práce je koncepční vodohospodářské řešení na území o rozloze asi 2,5 ha nacházejícím se v Národním parku Šumava, v okresu Prachatice. Cílem je náprava nevhodných technických opatření provedených ...
 • Ovesenský potok - studie VH opatření 

  Author: Všetečka Jan; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Předmětem této bakalářské práce je studie vodohospodářských opatření pro Ovesenský potok, nalezení a vypracování koncepčních opatření na korytě vodního toku nad zaústěním do zatrubněného úseku. Za tímto účelem bude proveden ...
 • Příprava technického zadání rekonstrukce ÚRAO Richard Litoměřice 

  Author: Joštová Adéla; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Hladová Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Hlavním tématem práce je příprava rekonstrukce úložiště radioaktivního odpadu Richard v Litoměřicích, a to zejména druhé etapy této rekonstrukce, ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů. Výsledkem práce je ...
 • Studie biodegradačního zařízení pro kontaminované stavební odpady 

  Author: Funkeová Veronika; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Blažková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tato diplomová práce pojednává o dekontaminačním zařízení, na kterém budou sanovány nebezpečné odpady biodegradací. Pozornost je zde soustředěna na stavební odpady dle Katalogu odpadů. Tato sanační metoda na základě ...
 • Návrh sportovně rekreačního areálu-Tismenické údolí, Tábor 

  Author: Pánová Lucie; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Jirkovský Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  V diplomové práci jsem se zaměřila na možnost revitalizace nevyužívané rokle v centru města Tábor za účelem vytvoření sportovně rekreačního areálu v lesoparku. Součástí revitalizace je návrh vodohospodářských úprav na ...
 • Revitalizace Klenečského potoka 

  Author: Hevák Zdeněk; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Nevšímalová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení revitalizace Klenečského potoka v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky. V rámci práce je navrženo nové, přírodě blízké koryto Klenečského ...
 • Rychlá neutronová radiografie infiltrace do půdy s přítomností makropórů 

  Author: Fryčová Martina; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Doležal František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Diplomová práce se zabývá provedením a vyhodnocením infiltračních experimentů do půdy s přítomností makropórů. Na šesti neporušených vzorcích hlinitopísčité půdy byla provedena výtopová infiltrace s cílenou aplikací vody ...
 • Návrh městské střešní zahrady a posouzení jejího účinku na odtok srážkové vody 

  Author: Hanzlíková Jitka; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Stránský David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odtoku ze zelených. Formou studie je navržena střešní vegetační zahrada a pro dva různé stavy jejího počátečního nasycení a sérii srážek je modelován odtok srážkové vody. Dále je ...
 • Hodnocení retenční kapacity malých vodních nádrží a potenciálu jejího zvýšení v povodí Blanice 

  Author: Zrzavecká Anna; Supervisor: David Václav; Opponent: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Snaha o zvyšování zásoby vody v krajině je v dnešní době stále více aktuální hlavně v souvislosti s extrémně suchými obdobími. Významným zdrojem zásoby vody pro řešení tohoto problému jsou bezesporu malé vodní nádrže v ...
 • Studie rekultivace kaolinového lomu na Podbořansku 

  Author: Zischka Daniel; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: David Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem této bakalářské práce je studie rekultivace kaolinového lomu za obcí Podbořany. V teoretické části jsou představeny jednotlivé způsoby rekultivací, jejich fáze a druhy. Dále je popsán těžený materiál - kaolin a ...
 • Analýza historického vývoje rybníků na Bohdanečsku 

  Author: Papežová Hana; Supervisor: David Václav; Opponent: Kavka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Práce se zabývá grafickým porovnáním historického vývoje rybníků od roku 1720 do současnosti. Podkladové mapy zahrnovaly mapy Müllerova mapování, I. vojenského mapování, II. vojenského mapování, III. vojenského mapování, ...
 • Analýza historického vývoje rybníků v oblasti mezi Chocní a Borohrádkem 

  Author: Keprtová Erika; Supervisor: David Václav; Opponent: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V oblasti mezi Chocní a Borohrádkem se dříve nacházelo mnoho rybníků, které následně byly vypuštěny. O několik desítek let později byly některé rybníky obnoveny nebo vystavěny nové. V bakalářské práci se využijí staré mapy ...
 • Studie PPO obce Kbelany 

  Author: Wágner František; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: David Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Cílem této práce je nalezení a vypracování návrhu možných protipovodňových opatření obce Kbelany v okrese Plzeň - Sever, která byla v předešlých letech značně zasažena povodněmi. Nejprve byl proveden terénní průzkum, jehož ...
 • Studie výstavby malé vodní nádrže v lokalitě Pekařka u Bílého Kostela nad Nisou 

  Author: Horák Tomáš; Supervisor: David Václav; Opponent: Koudelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat studii malé vodní nádrže v obci Pekařka u Bílého Kostela nad Nisou. Přáním investora je výstavba malé vodní nádrže bez specifických požadavků na účelová zařízení. Cílem studie je ...
 • Studie rekonstrukce vodní nádrže na Petkovském potoce v Dlouhé Lhotě (okr. Mladá Boleslav) 

  Author: Ambrozi Štefan; Supervisor: David Václav; Opponent: Vokurka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je provést rekonstrukci malé vodní nádrže v obci Dlouhá Lhota na Mladoboleslavsku. V práci je nejprve zdokumentován současný stav nádrže a pojmenovány zjištěné technické problémy. Dále je proveden ...
 • Studie revitalizace povodí Kojetického potoka 

  Author: Volhejn Ondřej; Supervisor: Koudelka Petr; Opponent: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá studií povodí Kojetického potoka. Toto povodí se nachází jižně od města Neratovice ve Středočeském kraji České republiky. V první části této práce je proveden podrobný popis území a výpis všech ...
 • Fyzikální a hydraulické charakteristiky technogenní půdy pro dešťové zahrady 

  Author: Hečková Petra; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Pyšková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením změny půdní struktury a hydraulických charakteristik člověkem vytvořených půd používaných v zasakovacích zařízeních typu dešťová zahrada. Dešťové zahrady se nedávno staly populární ...
 • Zhodnocení stavu podzemních vod v regionu Mariánskolázeňský region 

  Author: Pipta Jan; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vylita Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V obci Prameny byly v 90. letech provedeny vrtné práce za účelem průzkumu pro vybudování stáčírny minerálních vod. Tento průzkum prováděla společnost AQUATEST, a.s. Obec po financování vrtných prací neměla dostatečný kapitál ...

View more