Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 196

  • Výzkum vlivu krátkých vyztužených vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku 

   Autor: Hamouzová Tereza; Vedoucí práce: Vaníček Ivan; Oponent práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-27)
   Spalování uhlí v tepelných elektrárnách je v současnosti stále jedním z hlavních zdrojů elektrické energie po celém světě. Přestože tento proces prochází velkými modernizacemi, jednou z největších nevýhod zůstává produkce ...
  • Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby 

   Autor: Caravanas Aristotelis; Vedoucí práce: Hilar Matouš; Oponent práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-19)
   Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě zatřiďování v průběhu ...
  • Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP 

   Autor: Stránský Jan; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-21)
   Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti náhodných hustých částicových ...
  • Řešení problematiky izolování radioaktivních odpadů s využitím fyzikálního modelování (Výzkum zaplnění technologických spár) 

   Autor: Šťástka Jiří; Vedoucí práce: Pacovský Jaroslav; Oponent práce: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-30)
   Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a odzkoušet zaplnění technologické spáry pro svislý způsob uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. Téma výzkumu bylo vybráno na základě zkušeností z výstavby prvního ...
  • Optimalizace návrhu sanací a rekonstrukcí střešních plášťů z hlediska energetické náročnost 

   Autor: Kolouch David; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Oláh Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-30)
   Tato disertační práce se zabývá návrhem sanací střešních skladeb plochých střech se zaměřením na minimalizaci energetické náročnosti. Cílem práce je optimalizace návrhu sanace se zaměřením na tvorbu materiálového řešení ...
  • Zvyšování přesnosti dat 3D skenování pro geodetický monitoring 

   Autor: Jašek Petr; Vedoucí práce: Pospíšil Jiří; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-03)
   Disertační práce je souborem dílčích témat směřujících k určení a zvýšení přesnosti dat laserového skenování a k určení rozlišovací schopností jednotlivých systémů. Dva projekty jsou věnovány způsobu určení rozlišovací ...
  • Toxické kovy v nádržích na území Prahy 

   Autor: Součková Lucie; Vedoucí práce: Komínková Dana; Oponent práce: Vymazal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-26)
   Koncentrace vybraných toxických kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe a Al) byly stanoveny ve vodě, sedimentech a různých druzích ryb ve 22 nádržích na území Prahy. Nádrže jsou ovlivněny různými typy městských odvodňovacích ...
  • Mobilní laserové skenování v dopravě 

   Autor: Hůlková Martina; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Talhofer CSc
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-21)
   Vývoj technologie laserového skenování v průběhu posledních dvou dekád umožnil tvorbu skenovacích systémů adaptovatelných na množství nejrůznějších nosičů (automobilů, lodí, bezpilotních leteckých prostředků a dalších). ...
  • LMS v geodetických aplikáciach vyrovnávacieho počtu 

   Autor: Györi Gabriel; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Kostelecký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-20)
   Témou dizertačnej práce je implementácia metódy mediánov najmenších štvorcov (LMS ? Least Median of Squares) ako robustnej metódy vyrovnania geodetických meraní. Metóda LMS je založená na výbere vzoriek pozorovaní a následnom ...
  • Mechanical properties of cold-formed stainless steel 

   Autor: Mařík Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Křívý Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-10)
   Korozivzdorná ocel je specifický materiál, který se svým chováním liší od uhlíkové oceli, což vyžaduje odlišný přístup při navrhování stavebních konstrukcí. Jedním z hlavních znaků všech korozivzdorných ocelí, který doposud ...
  • Staré mapy online jako prostředek pro moderní výzkum 

   Autor: Přidal Petr; Vedoucí práce: Veverka Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Disertační práce se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti obohacení metadat, geografického hledání, online zpřístupnění a především kolaborativního georeferencování naskenovaných starých map ve webovém prohlížeči. Hlavními ...
  • High performance silicate composites in environmentally optimized floor structures 

   Autor: Novotná Magdaléna; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Kolísko Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
   Stavební průmysl má významný dopad na životní prostředí. Spotřebovává nejvíce primárních surovin a energetických zdrojů. Současně produkuje značné množství škodlivých emisí. K dosažení udržitelného rozvoje je proto nezbytné ...
  • Numerická charakteristika vlastností asfaltových směsí 

   Autor: Žák Josef; Vedoucí práce: Luxemburk František; Oponent práce: Novotný Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
   Principy lineární viskoelasticity a vybrané reologické modely, běžně používané v oboru asfaltových směsí, jsou shrnuty v úvodu disertační práce. Teorie lineární viskoelasticity je dále použita k analýze materiálových ...
  • 4.6.20 

   Autor: Holubová Zuzana; Vedoucí práce: Hačkajlová Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Disertační práce se zabývá problematikou auditu Facility managementu. Práce navrhuje model Facility Management Auditu, který by měl vyřešit na trhu FM postrádaný nástroj pro hodnocení efektivity fungování Facility managementu ...
  • Statické ověřování stabilitačních konstrukcí na základě měření in situ 

   Autor: Kozel Miroslav; Vedoucí práce: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Cílem této práce je vytvoření metody pro statickou analýzu geotechnických stabilizačních konstrukcí pro takové případy, kde hlavními vstupy jsou monitoringem získané údaje o deformacích konstrukce a kde podstatná doplňující ...
  • Stabilitní problémy ražených tunelů pod vysokým nadložím 

   Autor: Makásek Petr; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Vzhledem k rozsáhlosti daného problému je dizertační práce věnována problematice vysokého nadloží pro sekvenční typ ražeb (NATM, NMT, Drill and Blast ).Pro sekvenční ražbu se v České republice používají třídy NRTM odvozené ...
  • Prostorová tuhost dřevěných střešních konstrukcí s kovovými deskami s prolisovanými trny 

   Autor: Tajbr Aleš; Vedoucí práce: Kuklík Petr; Oponent práce: Drdácký Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Disertační práce se zabývá problematikou prostorové tuhosti lehkých dřevěných střešních konstrukcí (vazníků) s kovovými deskami s prolisovanými trny. Vazníky jsou navrhovány jako velice subtilní rovinné soustavy zatížené ...
  • Metody komplexního hydrotechnického posouzení návrhu nízkotlakých vodních elektráren 

   Autor: Kantor Martin; Vedoucí práce: Sklenář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Tato práce se zabývá metodami komplexního hydrotechnického posouzení návrhu nízkotlakých vodních elektráren. První část se zabývá rešerší objektů a dispozičních řešení nízkotlakých vodních elektráren. Odráží se zde moderní ...
  • Současné tendence minimálního bydlení a plastický byt jako vývojová alternativa 

   Autor: Smitka Daniel; Vedoucí práce: Šenberger Tomáš; Oponent práce: Pospíšil Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Tato práce se zabývá popisem a výčtem některých globálních faktorů ovlivňujících problematiku minimálního bydlení a definicemi základních pojmů s touto problematikou související ve světovém měřítku. Zabývá se dvoupokojovým ...
  • Creep and shrinkage of concrete subjected to variable environmental conditions 

   Autor: Havlásek Petr; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   This thesis deals with the numerical modeling of concrete creep and shrinkage at variable environmental conditions. At lower relative humidity concrete creeps more slowly than at full saturation but during drying it creeps ...