Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 216

  • Navrhování a hodnocení recyklovaných a emulzních asfaltových směsí s využitím vedlejších energetických produktů 

   Autor: Suda Jan; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Neuvirt Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V posledních letech dochází ve všech technicky vyspělých zemích k intenzifikaci výzkumu a k rozvoji využití všech nejrůznějších druhů odpadů jako sekundárních surovinových zdrojů. Tento trend se týká také odpadů z energetického ...
  • Analýza technických opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy 

   Autor: Drbohlav Jiří; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V posledních několika letech vzrůstá popularita jízdního kola jako dopravního prostředku, což nese mnoho obtíží, týkající se návrhu cyklistické infrastruktury. Výše zmíněný nárůst popularity vyvolal potřebu řešit bezpečnost ...
  • Inovace stavebních procesů v Sýrii pomocí BIM 

   Autor: Ahmed Sonia; Vedoucí práce: Dlask Petr; Oponent práce: Materna Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Stavebnictví je jedním z výrazných ekonomických pilířů pro rozvinuté i rozvíjející se země na celém světě. Jedná se o obor, kde se může vyskytovat nespokojenost s kvalitou, překračování nákladů na provedení a zpoždění ...
  • Vyšetřování dřeva historických konstrukcí ultrazvukem 

   Autor: Hasníková Hana; Vedoucí práce: Kuklík Petr; Oponent práce: Straka Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Disertační práce je zaměřena na popis a inovativní způsob aplikace ultrazvukového testování dřeva, které je jednou z nedestruktivních metod používaných při diagnostice stavu dřevěných konstrukcí. Tato metoda je výhodná ...
  • Kotvení nosných sendvičových panelů dřevostaveb 

   Autor: Jára Robert; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Straka Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tématem disertační práce je kotvení nosných sendvičových panelů dřevostaveb. Dřevostavby jsou v České republice stále populárnější a mají rostoucí trend v rámci výstavby rodinných a bytových domů. Z hlediska návrhu nosné ...
  • Analýza aplikace optických prvků s proměnnými a fixními parametry v zobrazovacích a měřících systémech 

   Autor: Pokorný Petr; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Disertační práce se podrobně zabývá analýzou a aplikací optických prvků s fixními a proměnnými optickými parametry, a to zejména v oblasti optické metrologie a zobrazovacích soustav. Koncepčně je práce pojata jako doprovodný ...
  • Strukturování mikro a nanokrystalických diamantů 

   Autor: Domonkos Mária; Vedoucí práce: Demo Pavel; Oponent práce: Houška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Překládaná disertační práce se zabývá nukleací, růstem a strukturováním tenkých vrstev polykrystalických diamantů. V první části jsou popsány dvě alternativní metody používané k iniciaci nukleace a růstu diamantu a porovnány ...
  • Stanovení a m odelování struktury polymerních nanovláknitých membrán 

   Autor: Havrlík Michal; Vedoucí práce: Sveshnikov Alexey; Oponent práce: Švorčík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   V dnešním stavebnictví se stále více používají nové kompozitní materiály, mezi které patří nanovláknitá textilie. Tento netkaný materiál se vyrábí z polymerních roztoků pomocí elektrostatického zvlákňování a disponuje řadou ...
  • Vliv jemně mleté keramiky na vlastnosti cementových kompozitů 

   Autor: Kulovaná Tereza; Vedoucí práce: Pavlík Zbyšek; Oponent práce: Zmeškal Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Disertační práce sleduje jeden z hlavních současných trendů stavebního průmyslu, kterým je narůstající zájem po vysoce kvalitních stavebních materiálech. Vliv cihelného prachu na vlastnosti cementových kompozitů je tématem, ...
  • Hodnocení technologických přístupů k rekonstrukci asfaltových vozovek z hlediska vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu 

   Autor: Snížek Václav; Vedoucí práce: Macek Daniel; Oponent práce: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-17)
   Náklady na údržbu a rekonstrukci pozemních komunikací jsou významnou součástí nákladů životního cyklu dopravních staveb. Provozovatelé a správci dopravní sítě se snaží prostředky vydávané na údržbu a obnovu minimalizovat. ...
  • Hodnocení veřejných zakázek pozemních staveb v kontextu nákladů životního cyklu 

   Autor: Dobiáš Jiří; Vedoucí práce: Macek Daniel; Oponent práce: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Hodnocení veřejných zakázek pozemních staveb v České republice vykazuje silnou orientaci na hodnocení dle nejnižší pořizovací ceny. Veřejní zadavatelé, jako odpovědní hospodáři, musejí s veřejnými prostředky nakládat dle ...
  • Pokročilé metody měření nenasycené hydraulické vodivosti půd 

   Autor: Klípa Vladimír; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-19)
   Hydraulická vodivost zemědělsky využívaných ploch je silně závislá na agrotechnických postupech, zhutnění půdy, růstu rostlin apod. Nenasycená hydraulická vodivost (K(h)) je často měřena pomocí podtlakových infiltrometrů. ...
  • Koroze v distribučních systémech pitné vody 

   Autor: Skalický Michal; Vedoucí práce: Grünwald Alexander; Oponent práce: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-20)
   Pitná voda vždy byla, je a bude strategickou surovinou. Zastavení koroze nebo alespoň minimalizování jejího dopadu při dodržení kvalitních dodávek pitné vody je velkou výzvou pro budoucnost. Proto monitoring koroze v potrubí ...
  • Metodika výběru vhodného dodavatelského systému stavebních projektů 

   Autor: Löwit Harry; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Kuda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-17)
   Tato práce řeší téma výběru vhodné metody realizace ? dodavatelského systému ? stavebních projektů. Zabývá se postupem strategického řízení projektu a s tím souvisejícím využitím potenciálních výhod aplikovatelných ...
  • Analýza štíhlých betonových prvků vystavených extrémnímu teplotnímu namáhání 

   Autor: Sura Josef; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Hrdoušek Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   V této práci je prezentován výpočetní algoritmus pro posouzení štíhlých betonových sloupů vystavených vysokým teplotám. Algoritmus vychází z metody náhradního štíhlého sloupu, jak je doporučeno v příloze B.3 normy EN ...
  • Indikace změn klimatu a hydrologického režimu v Jizerských horách 

   Autor: Vrtiška Jiří; Vedoucí práce: Křeček Josef; Oponent práce: Langhammer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-13)
   Cílem této práce je posouzení možností indikace změn klimatu a hydrologického režimu horského povodí pomocí charakteristik prostředí. Disertace je zaměřena na oblast Jizerských hor s ohledem na její vodohospodářský význam ...
  • Analýza kapacity bypassu okružních křižovatek 

   Autor: Sedlačik Ivan; Vedoucí práce: Slabý Petr; Oponent práce: Kocourek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-09)
   Disertační práce se zabývá analýzou kapacity bypassů okružních křižovatek v České republice. Cílem práce je navrhnout novou metodiku sloužící k posuzování kapacity bypassů, protože tato metodika v českých podmínkách ...
  • Klasifikace území pro erozní modely pomocí GIS a veřejně dostupných datových zdrojů 

   Autor: Devátý Jan; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Kliment Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-28)
   Cílem práce je vytvoření automatizovaného nástroje pro vytvoření takové prostorové definice využití ploch v území, která může sloužit pro přípravu plošně distribuovaných vstupních dat erozních modelů nezávisle na konkrétním ...
  • Posuzování ohroženosti vodních nádrží erozním sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM 

   Autor: Bauer Miroslav; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Hlavčová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-28)
   Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prvkem v krajině. Při zanášení sedimentem ...
  • Transport půdy a fosforu vodní erozí 

   Autor: Jáchymová Barbora; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Hlavčová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-28)
   Disertační práce ?Transport půdy a fosforu vodní erozí? se zabývá problematikou srážko-odtokových a erozních událostí jako potenciálního zdroje znečištění vodních útvarů fosforem. Cílem práce je zhodnotit různé přístupy k ...