Now showing items 1-20 of 476

  • Aplikace moderních stínících prvků u bytových domů z 19. st. 

   Author: Martin Stark; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Hájek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
   Třetinu bytového fondu v ČR i v EU představují historické budovy s kulturně-historickou hodnotou. V řadě případů se jedná o bytové domy z 19. st. s kompozicí fasád danou specifickým souborem architektonických znaků. Přes ...
  • Krystalizační tlaky solí v porézních stavebních materiálech 

   Author: Veronika Koudelková; Supervisor: Bittnar Zdeněk; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
   Disertační práce je zaměřena na studium chování vodorozpustných solí v porézních stavebních materiálech. Zde dochází k poškození v jejich mikrostruktuře, které vzniká zejména při růstu krystalů solí. Tyto krystaly v porézním ...
  • Energetická náročnost budov, výpočet a realita 

   Author: Ondřej Horák; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petráš Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Cílem disertační práce bylo vytvořit výpočtový nástroj pro vyhodnocení energetické náročnosti budovy v průběhu jejího provozu. V první části je shrnut současný stav poznání v oblasti energetiky budov a legislativní rámec. ...
  • Vliv teploty na měřená data v inženýrské geodézii 

   Author: Tomáš Suk; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Práce pojednává o problematice refrakce, která do geodetických měření zanáší měřitelnou a významnou chybu. Zejména se zabývá její vertikální složkou, která se projevuje při měření převýšení. Práce a celý výzkum se zaměřují ...
  • Návrh modelu řízení rizik školských sezónních stavebních projektů 

   Author: Vladislav Řeháček; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Stavebnictví se vyznačuje unikátností každého projektu a jeho specifickými charakteristikami. Sezónní stavební projekty, zejména v oblasti školství, přinášejí zvýšenou míru nejistot a rizik, avšak zároveň reprezentují ...
  • Návrh a optimalizace laděných hmotnostních tlumičů 

   Author: Jan Štěpánek; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Rozvoj moderních materiálů, technologií a návrhových metod umožňuje vytvářet velmi efektivní konstrukce: mosty s velkým rozpětím nebo vysoké věže a budovy. Tyto konstrukce jsou však často štíhlé a náchylné k vibracím. První ...
  • Experimentální analýza účinnosti hydroizolačních stěrek v konstrukcích pozemních staveb 

   Author: Michal Nývlt; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Kolář Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-16)
   Cílem disertační práce bylo ověření a vzájemné porovnání funkčnosti tří typů hydroizolačních stěrek z hlediska jejich použití ve stavebních konstrukcích. Byly zkoumány tři vybrané hydroizolační stěrky lišící materiálovým ...
  • Mechanická odezva betonových konstrukcí na účinky ionizujícího záření 

   Author: Michaela Herzfeldt; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Park Kyoungsoo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   V současné době mnoho jaderných elektráren překračuje plánovanou životnost a proto vyvstává otázka v jakém stavu se nácházejí betonové konstrukce vystavené ionizujícímu záření. Vliv radiace na změnu mechanických vlastností ...
  • Udržitelná obnova historických bytových domů z 19. století 

   Author: Rahaf Kherbhek; Supervisor: Kroftová Klára; Opponent: Svoboda Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Budovy se v Evropě podílejí z 40 % na celkové spotřebě energie. Navíc třetinu evropského fondu budov tvoří budovy s významným kulturním nebo historickým významem. Více než 20 % evropského fondu budov bylo postaveno před ...
  • Architektura kin jako rozhraní ve vztahu k filmu 

   Author: Tereza Čivrná; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Dvacáté století s sebou přineslo film. Médium natolik silné, že se z jednoduché formy audiovizuální zábavy stalo výrazným fenoménem charakterizujícím celé století. Médium, které podnítilo komputerizaci a později digitalizaci ...
  • Prostorová tuhost systémových fasádních lešení 

   Author: Pavla Ornstová; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Kunst Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-23)
   Disertační práce se zabývá problematikou prostorového modelování fasádních rámových lešení se zaměřením na vývoj metodiky pro modelování podkladních prvků. Je zde popsán experiment na standardní základní sestavě lešení o ...
  • Syntéza pojiva na bázi sulfátovápenatých popílků 

   Author: Petr Formáček; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Dvořák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Předkládaná disertační práce se podrobně zabývá výzkumem potenciálu fluidních popelovin, vedlejších produktů z energetického a teplárenského průmyslu, jakožto alternativní suroviny pro výrobu stavebních materiálů, zejména ...
  • Strategie protipovodňových úprav v územním plánování 

   Author: Kateřina Vetešníková; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Tato disertační práce se zabývá implementací vodohospodářských a protipovodňových opatření do rámce územního plánování. Cílem je identifikovat klíčové aspekty, jak efektivně začlenit opatření pro retenci vody v krajině a ...
  • Konverze a site specific projekty pro účely divadla v industriálním prostředí 

   Author: Martin Lapšanský; Supervisor: Popelová Lenka; Opponent: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   V dizertačnej práci sa zaoberáme využitím priemyselného dedičstva pre funkciu divadla v podobe konverzií a site specific projektov. Skúmame vzájomné pôsobenie divadla a objektov, ktoré sú pre túto novú funkciu adaptované ...
  • Vývoj simulační infrastruktury pro multifyzikální problémy a její aplikace 

   Author: Stanislav Šulc; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Vondráček Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   V oblasti stavebního inženýrství se poměrně často vyskytují spojené multifyzikální problémy. Několik příkladů představuje termomechanika, přenos tepla a vlhkosti a interakce požáru a konstrukce. Vyvinutá simulační platforma ...
  • Numerický počet prutů a spojů při zvýšené teplotě 

   Author: Batuhan Der; Supervisor: Wald František; Opponent: Gödrich Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-16)
   Porucha ocelových spojů může mít za následek zřícení celé budovy při zvýšených teplotách v důsledku jejich vlivu na rozložení vnitřních sil a celkovou deformaci. Odolnost ocelových spojů při zvýšených teplotách by proto ...
  • Kotevní oblasti v UHPC 

   Author: Jan Prchal; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-15)
   Vývoji a praktickému uplatnění materiálu UHPC je stále věnováno velké množství pozornosti. Kotvení v tomto moderním kompozitním materiálu představuje důležitou součást komplexní problematiky navrhování a realizace ...
  • Posouzení vlivů na vývoj pevnosti betonu raného stáří 

   Author: Pavel Kasal; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Halvoník Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-15)
   Tato práce se zabývá vlivem změn v receptuře betonu a běžných odchylek při výrobě na regresní vztah metody zralosti, který popisuje vývoj pevnosti betonu v tlaku dané receptury a je základem pro nedestruktivní měření ...
  • Náklady a přínosy energetického managementu měst v České republice 

   Author: Michal Bačovský; Supervisor: Karásek Jiří; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-02)
   Hlavním cílem práce je identifikovat a kvantifikovat náklady a přínosy EnMS v českých městech. Dílčím cílem je zmapovat stav EnMS v českých městech s počtem obyvatel mezi 10 000 a 100 000. Dalším dílčím cílem je formulovat ...
  • Automatizace komplexního monitoringu zemědělských pozemků pomocí dálkového průzkumu Země 

   Author: Adam Tejkl; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-19)
   Vodní eroze půdy je v současné době stále aktuální problém, který negativním způsobem ohrožuje jak zemědělské pozemky a jejich produkční schopnost, tak i široké okolí od vodních zdrojů až po intravilán. V dnešní době ...