Recently added

Now showing items 1-20 of 299

  • Ke kvalitě projektové dokumentace 

   Author: Martin Tuháček; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-24)
   Problematice projektové dokumentace a její kvalitě se obecně věnuje nedostatečná pozornost. Analýzy posudků znaleckých ústavů v České republice ukazují na skutečnost, že velký podíl vad na výstavbových projektech má často ...
  • Optimalizace kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC 

   Author: Milan Holý; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-16)
   V rámci své disertační práce jsem se zabýval optimalizací kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC nebo UHPFRC) spočívající zejména v aplikaci prefabrikované mostovky z UHPC. Využití ...
  • Využití optických vláken pro monitorování deformace v geotechnice 

   Author: Kristýna Čápová; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Tato práce poskytuje stručný a komplexní přehled dvou různých metod optovláknového snímání a jejich výhodného využití v geotechnickém monitoringu: Brillouin Optical Time Domain Analysis (BOTDA) a Fibre Bragg Gratings (FBG). ...
  • Interakce tlaku s ohybem prutů z korozivdorných ocelí 

   Author: Břetislav Židlický; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Pruty namáhané kombinací tlaku a ohybu jsou jedním z nejčastěji používaných konstrukčních prvků. Chování takovýchto prutů vyrobených z uhlíkové oceli bylo již dříve zkoumáno a na základě získaných dat byly odvozeny návrhové ...
  • Nové metody sanace plísní na stavebních konstrukcích 

   Author: Zuzana Rácová; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Demnerová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Předložená disertační práce je zaměřena především na biologickou degradaci stavebních materiálů a konstrukcí se zvláštním zřetelem na mikroskopické vláknité houby. Mikroskopické vláknité houby (plísně) se vyskytují všude ...
  • Únosnost a tuhost výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva 

   Author: Lukáš Velebil; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Straka Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   V oblasti vícepodlažní výstavby získává stále větší uplatnění masivní deskový konstrukční systém z křížem vrstveného dřeva. Nejrozšířenějším způsobem spojování vrstev je celoplošné lepení, alternativou lepícího procesu je ...
  • Použití stříkané hydroizolační membrány v podzemních stavbách 

   Author: Barbora Píšová; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Kurth Helmut
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Jednou z aktuálně diskutovaných technologií v podzemním stavitelství je použití stříkaných hydroizolačních membrán. Tradičně se k zajištění vodotěsnosti podzemních staveb používají prefabrikované hydroizolační fólie, nicméně ...
  • Konstitutivní modelování dřeva s využitím mikroskopické analýzy 

   Author: Věra Celler; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Lokaj Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-27)
   Disertační práce představuje dřevo z mikroskopické úrovně a popisuje jeho jednotlivé složky. Složky jsou popsány nejen z hlediska tvaru a rozměrů, ale také z hlediska chemického složení. Mikroskopické informace týkající ...
  • Vícekriteriální spolehlivostní optimalizace využívající aproximační techniky 

   Author: Adéla Hlobilová; Supervisor: Lepš Matěj; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
   Spolehlivostní optimalizace konstrukcí (RBDO, z anglického Reliability-based design optimization) hledá kompromisní řešení mezi cenou a spolehlivostí systému. Klasická vícekriteriální RBDO rozšiřuje jednokriteriální formulaci ...
  • Analýza výpočtových metod cementobetonových vozovek 

   Author: Matěj Bůžek; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Báčová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
   Volba technicky správného konstrukčního typu vozovky je značně problematická, neboť ji významně ovlivňuje množství faktorů, vstupujících do návrhu vozovky. Aktuálně se na dálnicích a síti dopravně významných silnic I. tříd ...
  • Neinvazivní stabilizace a zesilování tlačených zděných konstrukcí kompozity na bázi FRP 

   Author: Jan Kubát; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Klouda Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato disertační práce je zaměřena na stabilizaci, sanaci a zpevňování tlačených zděných konstrukcí s využitím materiálů na bázi vysoko-pevnostních a vysoko-modulárních vláken se zvláštním zaměřením na jejich aplikaci na ...
  • Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování konstrukcí historických a památkově chráněných objektů pomocí nanotechnologie 

   Author: Markéta Fialová; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Pospíšil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Práce se zabývá rozsáhlou analýzou současného stavu poznání užití nanomateriálů v památkové péči při obnově, stabilizaci, konzervaci a restaurování historických materiálů, prezentuje dílčí experimentální výsledky (laboratorní ...
  • Numerické modelování stabilizace a zpevňování zděných konstrukcí historických objektů 

   Author: Aneta Libecajtová; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Brožovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Disertační práce se soustředí na nalezení numerického přístupu pro výpočet zděných konstrukcí zatížených dostředným tlakem schopného predikovat výsledky experimentální zkoušky. K verifikaci zvoleného numerického přístupu ...
  • Progresivní stavební materiály a jejich využití pro konstrukce industriálních objektů od 2. poloviny 18 století do začátku 20 století 

   Author: Radek Zahrádka; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Dvořáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Př edkládaná doktorská disertační práce si klade za cíl zmapování a shrnutí vývoje historických stavebních konstrukcí a konstrukčních ř ešení a jejich postupné zavádě ní př i výstavbě prů myslových budov v časovém období ...
  • Experimentální výzkum dvoufázového proudění v heterogenním pórovitém prostředí 

   Author: Jan Šácha; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Kodešová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Půdy často vykazují rozdílné hodnoty nasycené hydraulické vodivosti v závislosti na počáteční dynamice zvlhčování; rovněž vykazují časové změny v průběhu jedné infiltrační události. Byly provedeny série infiltračních ...
  • Efektivní Paralelní Výpočty na heterogenních systémech ve stavební mechanice 

   Author: Michal Bošanský; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Současný vývoj v oblasti počítačového hardwaru přináší nové možnosti v numerickém modelování. Současným technologickým trendem v paralelním výpočtu, který je založen na současném využívání paralelních víceprocesorových ...
  • Metody určování vlivu refrakce při terestrických měřeních ve stavebnictví 

   Author: Hana Sirůčková; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   V disertační práci je zpracováván vliv refrakce při geodetických měřeních. Hlavním cílem disertační práce je pokusit se osvětlit problematiku vlivu refrakce na nivelované převýšení a při měření horizontálních úhlů v blízkosti ...
  • Pohyb dnových splavenin v otevřených korytech - vliv různozrnnosti 

   Author: Štěpán Zrostlík; Supervisor: Matoušek Václav; Opponent: Chára Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Práce se zabývá intenzivním chodem dnového sedimentu v otevřených korytech. Kromě teoretické práce je výzkum založen i na práci experimentální, opírající se o měření chování proudění směsi sedimentu a vody ve sklopném žlabu ...
  • Implementation of the INSPIRE Directive in the context of Spatial 

   Author: Michal Med; Supervisor: Čepek Aleš; Opponent: Čerba Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato disertacn prace se zabyva problemem smysluplne implementace Smernice IN-SPIRE ve vztahu k jiz existujcm narodnm infrastrukturam prostorovych dat. Hlavnm clem prace je publikace dat ve standardizovane strukture a ...
  • On BIM based automatized nD modelling for construction management 

   Author: Miroslav Vyčítal; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gašparík Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Práce nastiňuje nový přístup k automatizovanému vytváření diskrétních modelů nD BIM prostřednictvím propojení a využití stávající metody CONTEC (stavební technologie), původně navržené pro automatizované plánování stavebních ...