News

Doctoral Theses - 11000

Recently added

Now showing items 1-20 of 329

  • Cementové kompozity pro imobilizaci radioaktivního odpadu 

   Author: Jaroslava Zatloukalová; Supervisor: Kolář Karel; Opponent: Hobst Leonard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-28)
   Odparkové koncentráty (evaporator concentrates, EC) vznikají úpravou chladiva primárního okruhu jaderných elektráren (JE) s vodou chlazenými reaktory, jež využívají kyselinu boritou jako absorbér neutronů, a jsou klasifikovány ...
  • Aplikace biologických algoritmů při normování práce ve stavebnictví 

   Author: Kateřina Petlíková; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gašparík Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   Postupy normování práce v České republice jsou založené výhradně na matematické statistice. Autorka navrhuje aplikaci neuronových sítí při normování práce a při dalších odhadech realizovaných v průběhu přípravné fáze staveb. ...
  • Experimentální vyšetřování orientace vláken v cementovém kompozitu 

   Author: Romana Lovichová; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-17)
   Disertační práce je zaměřena na uspořádání a orientaci ocelových vláken v čerstvé směsi vysokopevnostního betonu a na možnosti záměrné orientace vláken ve směsi. Rešeršní část se věnuje podstatě, vzniku a popisu viskózního ...
  • Kompozit na bázi geopolymeru jako nový materiál v podzemním stavebnictví 

   Author: Alexey Manaenkov; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Rovnaník Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-17)
   Mezi důvody, proč geopolymer (GP) nahrazuje portlandský cement jako pojivo v betonu, patři jeho vysoká pevnost, ultra mikro-poréznost, nízké objemové smrštění a odolnost vůči agresivnímu prostředí. GP je již využíván pro ...
  • Hyperspektrální snímkování a jeho pozemní aplikace 

   Author: Eva Matoušková; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   Cílem práce je porovnání a zhodnocení využití několika metod používaných pro určení složení historických materiálů, zejména těch využívajících odrazivostní spektrometrii a hyperspektrálním snímkování. Tyto metody jsou ve ...
  • Vlivy působící na přesnost výstupů z RPAS 

   Author: Jaroslav Šedina; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Hanzl Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   V této práci jsou přestaveny jednotlivé vlivy působících na přesnost výstupů z RPAS (systém dálkově řízeného letadla) a možné způsoby jejich eliminace. V práci je probrána problematika kalibrace kamery, stability prvků ...
  • Využití odpadního mramoru na bázi odprašku ve stavebnictví 

   Author: Zdeněk Prošek; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Keršner Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   Predložená disertacní práce je souhrnem experimentálního výzkumu zamereného na charakterizaci a využití odpadního materiálu na bázi mramoru ve stavebnictví. Pro úpravu mramorového odpadu byla zvolena recyklace pomocí ...
  • Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu 

   Author: Jaroslav Topič; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   Disertační práce se zaměřuje na využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu ve stavebnictví. Rešerše je věnována recyklaci betonu ve stavebnictví a zdokumentování možností využití velmi jemné frakce. Cílem této práce ...
  • Modelování eroze půdy s využitím dat podrobného monitoringu 

   Author: Tomáš Laburda; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-15)
   Vodní eroze půdy je v současné době stále aktuální problém, který negativním způsobem ohrožuje jak zemědělské pozemky a jejich produkční schopnost, tak i široké okolí od vodních zdrojů až po intravilán. V dnešní době ...
  • Vliv struktury balisticky odolného kompozitu na jeho odezvu vůči extrémnímu zatížení 

   Author: Michal Mára; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-02)
   Vysokohodnotný beton vyztužený kovovými vlákny je technologicky vyspělý kompozit s vysokou schopností absorpce a disipace energie. Z důvodu zvýšení balistických vlastností byly vyrobeny a zkoumány betonové vzorky s rozdílným ...
  • evakuace předškolních dětí ve věku 3 až 6 lete 

   Author: Hana Najmanová; Supervisor: Kupilík Václav; Opponent: Mózer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-25)
   Děti předškolního věku představují zranitelnou složku naší populace, neboť jejich potenciálně limitovaná schopnost samostatného pohybu a orientace může při mimořádné události vyústit ve velmi specifické podmínky a požadavky ...
  • Využití stříkaného betonu pro definitivní ostění podzemních staveb 

   Author: Vlastislav Trunda; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-25)
   Jednim ze způsobů ražby modernich podzemnich staveb je využiti konvečnich metod, které vychazeji ze zasad Nove rakouske tunelovaci metody. Vyrub těchto podzemnich staveb byva zpravidla zajištěn dvouplašťovym ostěnim, jehož ...
  • Holistický pohled na personalizované větrání 

   Author: Vojtěch Mazanec; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petráš Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-19)
   Práce se zabývá problematikou vývoje personalizovaného větrání založeném na holistické analýze současných systémů. Je rozdělena podle hlavních cílů na čtyři základní části. První část je zaměřena na vymezení personalizovaného ...
  • Charakterizace vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů při vysokých rychlostech deformace 

   Author: Petr Konrád; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Hlobil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-21)
   V této práci jsou zkoumány vysokohodnotné vlákny vyztužené cementové kompozity vystavené rázovému zatížení. Hlavním cílem je návrh, sestavení a optimalizace zkušebního zařízení a postupu pro provedení rázové zkoušky. ...
  • Metodika tepelně technického a ekonomického hodnocení tepelných mostů způsobených projektovou a technologickou nekázní 

   Author: Roman Šubrt; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-19)
   Tématem disertační práce je metodika kvantifikace ekonomických dopadů tepelných mostů a tepelných vazeb na provoz staveb a škod vznikajících chybným návrhem i realizací stavebních detailů. Ověřování metod proběhlo zkoumáním ...
  • KOROZIVNĚ AKTIVNÍ VZTAH DŘEVOMORKY KE ZDIVU 

   Author: Drahomíra Cígler Žofková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Válek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-17)
   Práce se zabývá interakcí metabolických produktů dřevokazné houby druhu dřevomorka domácí (Serpula lacrymans (Wulfen) P. Karst.) s běžně užívanou vápennou maltou. Úvodní část je věnována souhrnnému zpracování problematiky ...
  • Nelineární působení postupně stavěných pozemních konstrukcí 

   Author: Radek Vašátko; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Kohoutková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-07)
   Tato práce je zaměřena na působení postupně stavěných konstrukcí a na vliv postupu výstavby na jejich napjatost a přetvoření. Základem práce je vyhodnocení tří experimentálních programů, na které navazuje jedna teoretická ...
  • Proudění komplexních kalů s nenewtonskou nosnou kapalinou 

   Author: Mikoláš Kesely; Supervisor: Matoušek Václav; Opponent: Havlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-21)
   Tato práce se zabývá prouděním nenewtonských komplexních směsí v potrubí. V rámci plnění cílů byla vytvořena unikátní a rozsáhlá experimentální databáze obsahující informace o chování směsí se značným rozpětím tokových ...
  • Optimalizace účinnosti odlehčovacích komor 

   Author: Jiří Procházka; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-23)
   Disertační práce se zabývá základním rozborem problematiky odlehčovacích komor, specificky trubní odlehčovací komory CSO Hobas Chamber. V první části práce se věnuji literární rešerši současného stavu OK, vhodnosti použití ...
  • Optické měření posunů pmocí SIR 

   Author: Jakub Antoš; Supervisor: Nežerka Václav; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Vývoj technologií internetu věcí (IoT) otevřel cestu pro vzdálené hodnocení statického stavu konstrukcí. Takové posouzení může být provedeno monitorováním relativních posunů konstrukčních prvků, protože bezprostřední selhání ...