Now showing items 1-20 of 351

  • Modelování zděných konstrukcí ve více měřítkách 

   Author: Claudio Pagani; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Beyer Katrin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-22)
   Zdivo je materiál použitý ve většině stavebních památek na celém světě. Spolehlivé nástroje pro analýzu zděných konstrukcí jsou zapotřebí nejen pro vyhodnocení jejich seismické zranitelnosti, ale také při návrhu opatření ...
  • Lomové vlastnosti cementových kompozitů v mikroměřítku 

   Author: Jiří Němeček; Supervisor: Němeček Jiří; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-20)
   Tato práce je zaměřena na experimentální zkoumání lomových s nimi souvisejících mechanických vlastností cementových kompozitů na mikroúrovni. Naměřená data jsou použita pro lepší pochopení jejich mikrostruktury, detailní ...
  • Interakce textilní výztuže a vysokopevnostní betonové matrice 

   Author: Tomáš Vlach; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Bílek Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-17)
   Tato práce je zaměřena na vzájemné spolupůsobení textilní výztuže impregnované epoxidovou pryskyřicí s matricí z vysoko-hodnotného betonu. Zabývá se možností snadného experimentálního stanovení podmínek spolupůsobení a ...
  • Využití BIM a GIS nástrojů pro informační modelování historických budov 

   Author: Pavel Tobiáš; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Štych Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-17)
   Tato disertační práce zkoumá přínosy technologií vyvíjených pro informační modelování budov (BIM) pro tvorbu informačních modelů historických budov a integraci těchto modelů do geoprostorového kontextu 3D geografických ...
  • Měření vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí 

   Author: Martin Černohorský; Supervisor: Semerák Petr; Opponent: Vydra Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-13)
   Ruku v ruce s technickým vývojem jsou na stavební materiály kladeny vyšší specifické nároky. Výjimkou není ani vzduchotěsnost, resp. průvzdušnost, která je klíčová pro tepelně vlhkostní fungování obvodových plášťů a pro ...
  • Metody sanace vlhkostních poruch betonových konstrukcí budov s využitím krystalických materiálů 

   Author: Hana Žáková; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Dohnálek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-10)
   Zajištění odpovídající kvality vnitřního prostředí v suterénních prostorách budov je nedílnou součástí celkových požadavků kladených na dnešní stavby. Pronikání vody do interiéru spodní stavby v důsledku trhlin v ...
  • Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu 

   Author: Michael Macháček; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-25)
   Současné výškové budovy, které jsou mnohdy navrhovány jako velmi štíhlé konstrukce, mohou dosahovat rozměrů až několika set metrů, což může v praxi způsobovat nemalé komplikace při návrhu. Vítr pro tyto konstrukce představuje ...
  • Numerická studie cyklického poškození při seizmické analýze ztužujících stěnových systémů 

   Author: Petr Čada; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-25)
   Disertační práce je cílena na alternativní metodu posuzování cyklicky zatěžovaného železobetonového prvku (nadpraží) ve stěnové ztužující konstrukci. Cyklické zatížení simuluje seizmické účinky působící na objekt. Práce ...
  • Teorie silového působení proudící vody na plavidla s využitím metod fyzikálního a matematického modelování 

   Author: Tomáš Kašpar; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Možiešik Ľudovít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-19)
   Práce se zabývá teorií silového namáhání plavidel vlivem proudící vody v plavebních komorách při přímém plnění plavebních komor středních spádů. Na dvou fyzikálních modelech byly analyzovány a optimalizovány různé varianty ...
  • Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny 

   Author: Tereza Plaček Otcovská; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-17)
   Předložená disertační práce je výstupem řady experimentálních měření zaměřených na schopnost jílů adsorbovat barvivo methylenové modři a na pevnostní charakteristiky dusané nepálené hlíny tyto jíly obsahující. Základem ...
  • Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby 

   Author: Jiří Celler; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Straka Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-16)
   Tématem disertační práce jsou jednostranně opláštěné stěnové panely pro dřevostavby, ve kterých je nosný sloupek tvořen dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I. Navrhování stěnových panelů s výztuhami s ...
  • Konstrukční prvky z lehkého betonu se speciální výztuží 

   Author: Tereza Cibulka; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Stehlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Práce se věnuje problematice lehkého betonu s pórovitým kamenivem se speciálním vyztužením se a jeho aplikace do tenkostěnných prvků. V rámci experimentálního výzkumu bylo vyrobeno několik sad desek a doprovodné vzorky. K ...
  • Využití moderních metod pro obnovu a revizi katastru nemovitosti 

   Author: Eliška Housarová; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Předmětem práce je analýza potenciálu moderních měřických metod pro obnovu katastrálního operátu a revizi katastru nemovitostí. Analyzované metody jsou fotogrammetrie z RPAS a pilotovaného letadla a mobilní laserové ...
  • Stabilita a únosnost vzpínadlových tlačených prutů z nerezové oceli 

   Author: Radek Píchal; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Votlučka Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Doktorská práce se zabývá stabilitou a pevností extrémně štíhlých nerezových materiálů. ocelových předpjatých sloupů. S ohledem na geometrickou a materiálovou chování a počátečních nedokonalostí těchto sloupů byly nejprve ...
  • Pravděpodobnostní hodnocení interakce mostu a koleje 

   Author: Jiří Kašpárek; Supervisor: Rotter Tomáš; Opponent: Plášek Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bezstyková kolej je v současné době preferována pro převedení běžné i vysokorychlostní dopravy po mostě. Pro posouzení přídavných sil v bezstykové koleji se aktuálně používá postup, který je založen na zastaralé metodě ...
  • MODELOVÁNÍ NEPRUŽNÝCH MATERIÁLŮ INSPIROVANÉ KVAZIKONTINUEM 

   Author: Karel Mikeš; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Eliáš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Metoda kvazikontinua je hojně využívaná technika víceúrovňového modelování, která spočívá v použití přesného, ale výpočetně náročného atomistického nebo částicového modelu pouze v místech, kde je to vyžadováno, v kombinaci ...
  • Aplikace rázových vln na destrukci biomateriálů u IPP 

   Author: Pavel Drlík; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Amler Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Induratio penis plastica (Mb. Peyronii) je obtěžující onemocnění vazivové tkáně, postihující tuniku albugineu, na které vytváří tuhé jizevnaté pláty. Tyto pláty jsou rigidní a při erekci způsobují bolest a zakřivení penisu. ...
  • Aplikace stříkaného vlákonobetonu v konstrukcích podzemních staveb 

   Author: Jan Sochůrek; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Stříkaný drátkobeton (vláknobeton) je technologie, která se uplatňuje v podzemním stavitelství při budování provizorních a definitivních obezdívek menších tunelových profilů, která dovoluje vynechat klasickou měkkou výztuž ...
  • Vliv drsnosti pláště betonových chladicích věží na jejich aerodynamické chování 

   Author: Petr Harazim; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Holický Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Metody výpočetní mechaniky tekutin a plynů zažívají v posledních letech nebývalý rozmach. Využívají se zejména pro zjišťování aerodynamických vlastností konstrukcí a jejich interakce se vzdušným proudem. Díky poměrně ...
  • Optimalizace nosné konstrukce železobetonového skeletového systému 

   Author: Michal Ženíšek; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Pukl Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-30)
   Železobetonové konstrukce jsou ve vyspělých zemích světa dlouhodobě jedním z nejvíce rozšířených stavebních systémů. Jejich velkou výhodou je široká rozmanitost tvarových řešení a výhodné statické parametry umožňující ...