Now showing items 1-20 of 374

  • Udržitelná turistika jako součást koncepce českých měst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO 

   Author: Renata Koubková; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-04)
   Práce se zabývá udržitelným turismem v českých regionálních městech s památkami zapsanými na seznamu světového dědictví UNESCO. Udržitelný turismus je zkoumán z hlediska přibývající intenzity turistického ruchu a jejího ...
  • Konstitutivní model porušení dřeva trhlinami při tahově-smykovém namáhání 

   Author: Eliška Šmídová; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Tippner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
   Dřevo a dřevěné materiály se řadí mezi nejčastěji používané konstrukční materiály dob minulých i současnosti, které nezatěžují životní prostředí a jsou energeticky úsporné s nízkými náklady. Vhodný konstitutivní model, ...
  • Modelování omocí modelů CFD se zaměřením na optimalizaci 

   Author: Ondřej Švanda; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Stanko Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
   celou řadou výzkumných a aplikačních prací. Tyto modely využívají různé přístupy od snahy po čistě deterministický přístup po snahy o zobecnění kalibrovaných empirických modelů. Nicméně vzhledem k velké složitosti procesů ...
  • Optimalizace betonových konstrukcí z hlediska environmentálních vlivů a trvanlivosti 

   Author: Anna Horáková; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Kasal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
   Disertační práce se zaměřuje na betonové konstrukce z pohledu environmentálních vlivů a trvanlivosti. Shrnuje poznatky z odborné literatury ohledně hodnocení konstrukcí z hlediska dopadů na životní prostředí, ohledně ...
  • Analýza hydroizolačních technologií pro sanaci historických objektů 

   Author: Denisa Boháčová; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Hrdoušek Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
   Práce se zabývá experimentálním ověřením vybraných vlastností materiálu elastomerní polyurey jak laboratorně, tak in-situ a analýzou možnosti použití těchto moderních i speciálních tradičních technologií při rekonstrukci ...
  • Vývoj mikrostrukturních scintilátorů pro neutronové zobrazování stavebních materiálů s vysokým rozlišením 

   Author: Jan Crha; Supervisor: Trtík Pavel; Opponent: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-23)
   Existuje mnoho způsobů jak lze neutrony detekovat. Scintilační detektory však nabyly pro neutronové zobrazování vysadního postavení. Ve většině nejmodernějších pracovišť neutronového zobrazování jsou proto scintilační ...
  • Aborpční vlastnosti jílových materiálů 

   Author: Jakub Diviš; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Žabičková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-18)
   Využíváním nízkouhlíkových materiálů se může snížit negativní dopad stavebnictví na životního prostředí. Při vhodné kombinaci těchto materiálů, a optimalizovaným projektovým řešením, dojde k úspoře neobnovitelných strategických ...
  • Revitalizace nevyužívaných železničních ploch 

   Author: Jiří Kugl; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Území ČR je charakterizováno nejen velmi hustou sídelní strukturou, ale také velmi hustou sítí železnic, vleček a nákladových nádraží. Jejich plošná rozsáhlost nicméně již mnohdy neodpovídá reálným současným potřebám ...
  • Porovnání hodnocení denního osvětlení v ČSN EN 17037 měřením na modelu pod reálnou oblohou 

   Author: Marcel Pelech; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Hraška Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   V práci je popsán vývoj a tvorba modelu pro měření osvětlenosti pod reálnou oblohou. Výsledná varianta modelu umožnila měření dvou místností s přibližnou orientací sever – jih. Model byl umístěn v obci Roztoky na severním ...
  • Železobetonové prefabrikované demontovatelné konstrukce vícepodlažních budov 

   Author: Aleš Polák; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Klouda Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-15)
   Disertační práce se zabývá výzkumem, vývojem a experimentálním ověřením železobetonového prefabrikovaného demontovatelného systému. Úvodní část práce se věnuje negativnímu vlivu železobetonových konstrukcí na životní ...
  • Kooperativní kategorizace ve stavebnictví 

   Author: Marian Smutný; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Kubečka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Cílem této disertační práce je navrhnout datový model nezávislého systému organizace dat v oblasti projektování budov a facility managementu ve vícejazyčném prostředí, propojeném prostřednictvím různých aplikací CAD, GIS, ...
  • Interakce kontinuálně podepřené koleje s mostem 

   Author: Vojtěch Stančík; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Plášek Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Spolu se zvyšujícími se nároky na konkurenceschopnou a udržitelnou železniční infrastrukturu stoupá v poslední době také poptávka po tichých, trvanlivých a spolehlivých řešeních železničního svršku. Jedním z nejprogresivnějších ...
  • Mostní nosník z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a vysokohodnotného betonu (HPC) 

   Author: Ludvík Kolpaský; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-27)
   Cílem práce bylo vyvinout nový typ kompozitního nosníku pro mostní konstrukce. Navržený nosník je složen z korýtkového průřezu z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a betonové desky z vysokohodnotného betonu (HPC). Spřažení ...
  • Modulárně-topologická optimalizace konstrukcí a mechanismů 

   Author: Marek Tyburec; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Lasserre Jean-Bernard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-15)
   Tato práce se zabývá modulárně-topologickou optimalizací konstrukcí a poddajných mechanismů. Tato dvouúrovňová úloha hledá současně optimální topologii sady modulů a jejich optimální prostorové uspořádání. V první části ...
  • Experimentální studie a numerické modelování ocelobetonových kruhových sloupů s rozptýlenou výztuží za požáru 

   Author: Alexej Treťjakov; Supervisor: Wald František; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-10)
   Práce je věnovaná zkouškám a numerickému modelování mechanického chovaní ocelobetonových sloupů kruhového uzavřeného průřezu vyplněných drátkobetonem za požáru. Disertace shrnuje data z experimentů. Popisuje numerický ...
  • Městský veřejný prostor a vnitrobloky 

   Author: Jiří Stránský; Supervisor: Jiran Zdeněk; Opponent: Kupka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-08)
   Městský veřejný prostor je nezastavěným územím, kde se lidé mohou setkávat a spolu komunikovat. Dle § 34 Zákona 128/2000 o obcích jde o náměstí, ulice, chodníky, parky a další místa, přístupná každému bez omezení. Tento ...
  • Hodnocení konstrukcí vícepodlažních přádelen v údolí řeky Kamenice v Jizerských horách 

   Author: Jan Bartoníček; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Záruba Pfeffermann Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-02)
   Přístup k zachování technických památek z období průmyslové revoluce na území České republiky je vzhledem k jejich četnosti značně komplikovaný. Na jedné straně se odráží ochrana industriálního dědictví, na straně druhé ...
  • Analýza požární odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru 

   Author: Martin Benýšek; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Čajka Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-02)
   Práce se zabývá analýzou požární odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru. Práce je rozdělena na dvě základní části. V první části práce je popsán úvod do problematiky, je řešen požár a jeho hlavní ...
  • Analýza trvanlivosti stability asfaltových směsí 

   Author: Tereza Valentová; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-26)
   Problematika přilnavosti mezi kamenivem a asfaltovým pojivem, jakož i úzce související komplexnější aspekt trvanlivosti asfaltové směsi, ověřovaný dnes nejčastěji její odolností proti účinkům vody nebo vody a mrazu, zůstává ...
  • Rizika implementace BIM do procesu projektové přípravy, správy a údržby vozovek pozemních komunikací 

   Author: Karel Fazekas; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Luxemburk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-21)
   Závěrečná práce se věnuje teoretickému prozkoumání dopadů BIM na proces veřejných zakázek a zjištění míry rizika implementace. Pro vyhodnocení míry rizika byl vytvořen BIM model stavby pozemní komunikace, navržena metodika ...