Now showing items 1-20 of 401

  • Studium dominantních vlivů ovlivňujících formování mělkého podpovrchového odtoku na malých povodích 

   Author: Jakub Jeřábek; Supervisor: Zumr David; Opponent: Kodešová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-26)
   Na zemědělských povodích dochází vlivem agrotechnických operací k rychlým změnám hydraulických vlastností půd v ornici, vzniku kolejových řádků a zhutňování půdy v podorničí. Zatímco kolejové řádky ovlivňují směrování ...
  • Návrh uspořádání a provádění laboratorních zkoušek betonu v neobvyklých podmínkách 

   Author: Jakub Žák; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
   V této disertační práci je prezentováno experimentální vyšetřování materiálů v neobvyklých podmínkách z pohledu přípravy vzorků, pomůcek a potřebných zkušebních zařízení, která je třeba buď výrazně modifikovat oproti jejich ...
  • Vliv složení betonu a pohybu bednění na vodorovné tlaky na bednění 

   Author: Vojtěch Zacharda; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
   S rostoucími náklady na stavební materiály a technologie výstavby budov se v poslední době hledají nové možnosti, jak snížit konečnou cenu za provedení díla. Jednou z možných cest, jak zrychlit výstavbu a zlevnit její ...
  • Vliv koroze na únavovou životnost ocelových mostů 

   Author: Martin Macho; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Lubas Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-17)
   Ocelové mosty staré desítky let musí odolávat nepříznivému prostředí, které způsobuje stárnutí a zhoršování vlastností materiálu. Zejména železniční mosty jsou navíc vystaveny velkému namáhání od dopravy, které může vést ...
  • Implementace výpočtu pohybu sedimentu v modelu SMODERP 

   Author: Martin Neumann; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Šarapatka Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-09)
   Tato práce se zabývá problematikou fyzikálního přístupu k modelování vodní eroze, které je účinným nástrojem navrhování opatření pro její snížení, pro hodnocení eroze a pro navrhování umístění protierozních opatření. Cílem ...
  • Proudění vody a transport tepla v antropogenních půdách 

   Author: Vojtěch Skala; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Kodešová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-15)
   Prvky městské zelené infrastruktury jsou typické využíváním antropogenních půd. Specifickým prvkem jsou pak zelené střechy, které díky expozici vůči extrémním klimatickým podmínkám umožňují získat poznatky zobecnitelné pro ...
  • Optimalizace měření v geodetických sítích 

   Author: Ondřej Michal; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-12)
   Tato práce se zabývá optimalizací geodetických sítí, konkrétně designem 2. řádu, který řeší náklady na měření v dané konfiguraci sítě. Stávající řešení jsou nevyhovující, neboť používají nevhodná kritéria optimalizace, ...
  • Bioindikace změn hydrologického režimu zalesněného horského povodí 

   Author: Eva Pažourková; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Langhammer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-09)
   Horská povodí jsou důležitá pro tvorbu a ochranu vodních zdrojů, ale i z hlediska krajinné ekologie a zachování biodiverzity. Chráněná pramenná oblast Jizerských hor byla v minulém století zasažena extrémní kyselou ...
  • Změny ve struktuře a vlastnostech materiálů na bázi sádry po zatížení vysokými teplotami 

   Author: Jitka Krejsová; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Švarcová Silvie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-09)
   Tato práce se zabývá účinkem vysokých teplot na vlastnosti sádrové pasty (sádrové omítky vzniklé smícháním vody a sádry) a sádrové malty (ve které je navíc drobné kamenivo). V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní ...
  • Specifika a uplatnění měřické dokumentace a geoinformačních technologií při stavebněhistorickém průzkumu 

   Author: Zdeněk Poloprutský; Supervisor: Rykl Michael; Opponent: Efler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-06)
   Tato disertační práce se zabývá využitím a specifiky měřické dokumentace, tzn. metodami, technologiemi a jejich výstupy, v oblasti průzkumů historických staveb. Průzkumy historických staveb lze podle předmětu zájmu a rozsahu ...
  • Analýza ocelových plošin v energetice s ohledem na jejich životnost 

   Author: Markéta Nguyen; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-16)
   Stavební konstrukce technologických zařízení se rozdělují na dva základní druhy – technologické plošiny a obslužné plošiny. Technologické plošiny tvoří nosnou konstrukci zařízení provozu a obslužné plošiny jsou určeny pro ...
  • Pokročilé víceúrovňové metody pro výpočetní homogenizaci periodických struktur 

   Author: Martin Ladecký; Supervisor: Pultarová Ivana; Opponent: Tichý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Víceúrovňové materiálové modelování je jednou ze klíčových oblastí vývoje pro budoucí průmyslová odvětví. Pro plné využítí možností víceúrovňových struktur musí být techniky víceúrovňového modelování přesné a dostupné. ...
  • Zapojení environmentálních dat do cenové databáze pro stavební rozpočty: Metodika a případové studie 

   Author: Marie Nehasilová; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Práce se zabývá hodnocením budov metodou LCA (life cycle assessment). Cílem práce je poskytnout pro toto hodnocení data, která ho udělají dostupnějším a jednodušším. Cíle bude dosaženo propojením rozpočtářské databáze s ...
  • Problematika 3D tisku z betonu 

   Author: Jan Machovec; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Keppert Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato disertační práce pojednává o vývoji a využití technologie 3D tisku ve stavebnictví, konkrétně při 3D tisku z betonu. 3D tisk z betonu je v současné době trendem, od kterého si mnozí slibují zefektivnění stavebnictví, ...
  • Modelování hydrologických dopadů způsobů hospodaření ve venkovských povodích pomocí SWATu 

   Author: Nina Elizabeth Noreika; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Hanel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   V průběhu let došlo v České republice vlivem nevhodného hospodaření s vodou a půdou ke snížení retenční kapacity krajiny. Mnoho nevhodných dopadů lze připsat intenzifikaci zemědělství, které nastalo po transformaci tohoto ...
  • Experimentální vyhodnocení srážkových měření z komerčních mikrovlnných spojů pro srážko-odtokové modelování v malém městském povodí 

   Author: Jaroslav Pastorek; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Chwala Christian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Kvantitativní srážkové odhady (QPE) z komerčních mikrovlnných spojů (CML) představují slibná inovativní srážková data, která však dosud nebyla intenzivněji prozkoumána v hydrologickém modelování. Cílem této práce je ...
  • Soběstačné a udržitelné urbanistické celky a jejich vybrané technické aspekty: Vliv aktivních solárních systémů na architektonickou formu a sídelní strukturu 

   Author: Štěpán Lajda; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Současný trend z hlediska výstavby energeticky efektivních budov a s nimi souvisejícím využitím solární energie je zřejmý. Vzhledem k aktuálnímu výraznému zdražení energií na konci roku 2021 se toto téma začalo stávat ještě ...
  • Nelineární analýza štíhlých zděných konstrukčních prvků 

   Author: Marek Vokál; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Klusáček Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Práce hodnotí a porovnává ruzné zpusoby modelování nevyztužených štíhlých zdených konstrukcí, tedy konstrukcí náchylných na ztrátu stability. Byl navržen a implementován algoritmus pro posuzování štíhlých zdených konstrukcí. ...
  • Využití RPAS při monitorování a analýze vegetace 

   Author: Paulina Raeva; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Disertační práce se zabývá hodnocením infračervených leteckých senzorů, které se využivají na bezpilotních prostředcích. Začátek využití RPAS v zemědělství vychází z nutnosti rychlé produkce potravin kvůli rychle rostoucí ...
  • Fotogrammetrické zpracování netradičních dat 

   Author: Adam Dlesk; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Shuts Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Netradičnı́ data vyžadujı́ při fotogrammetrickém zpracovánı́ modernı́mi metodami speciálnı́ postupy, které se lišı́ od postupů použı́vaných při fotogrammetrickém zpracovánı́ běžných snı́mků pořı́zených ...