Poslední příspěvky

 • Radiační bilance vybraných přirozených a antropogenních povrchů 

  Autor: Müller Jiří; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Pavlásek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-10)
  Radiační bilance zemského povrchu patří k meteorologickým údajům, které se využívají v širokém spektru technických a přírodovědných oborů. Znalost radiačních složek se uplatňuje nejen při analýzách procesů v přirozených ...
 • Hydrodynamic analysis of in-sewer flow velocity and turbulence patterns using ultrasonic Doppler technology 

  Autor: Jäger Martin; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Havlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Hydrodynamika stokových systému hraje důležitou roli při posuzování transportních procesů rozpuštěných a nerozpuštěných látek během deštného a bezdeštného průtoku. Tyto transportní procesy mohou vážně ovlivnit kvalitu ...
 • Vliv vlastností povrchu na vertikální profily rychlosti větru 

  Autor: Černý Filip; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Hostýnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Práce se zabývala analýzou směrů a rychlostí větru měřených na meteorologickém stožáru v Dukovanech a následným výpočtem drsnostní výšky z vertikálních profilů větru. Cílem práce bylo provést výběr měřených profilů vhodných ...
 • The effect of different rainfall information on uncertainty in urban runoff modelling 

  Autor: Pastorek Jaroslav; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Scheidegger Andreas
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Srážko-odtokové modelování je užitečná technika používaná v hydrologii urbanizovaných povodí. Pro tuto techniku je klíčové disponovat spolehlivými informacemi o srážkách. Mikrovlnné spoje představují nový zdroj srážkových ...
 • Posouzení současného stavu a návrh opatření na Červeném potoce 

  Autor: Moravová Veronika; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Janda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení stávajícího stavu drobného vodního toku Červený potok v obci Bavoryně. Zájmový úsek se nachází mezi říčními kilometry 2,947 - 3,581. Práce se zabývá stanovením kapacity koryta. ...
 • Studie záplavového území na řece Šembera v okolí města Sadská 

  Autor: Hřebřinová Adéla; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Fejfarová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickou studií záplavového území vodního toku Šembera v okolí města Sadská. Rozsah záplavového území je stanoven pomocí dvourozměrného modelu proudění vody v otevřeném korytě. Součástí práce ...
 • Úprava a zkapacitnění Lomnice 

  Autor: Blovská Markéta; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Nevoral Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je zlepšení odtokových poměrů řeky Lomnice ve vybraném úseku ř. km 28,082 až 29,962. V této práci je navržena přírodě blízká úprava Lomnice, včetně zkapacitnění jejího koryta.
 • Úprava Roztylského potoka 

  Autor: Lukáčová Adéla; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Beneš Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je úprava Roztylského potoka. Tok se nachází v Praze, je přítokem Kunratického potoka. Byla zpracována problémová studie toku a projektová dokumentace. Potok byl pro účely práce rozdělen na čtyři ...
 • Analýza vertikálních profilů základních meteorologických veličin na meteostanici Dukovany 

  Autor: Černý Filip; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Fišák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Práce se zabývá analýzou vertikálních profilů meteorologických veličin měřených na meteorologickém stožáru v Dukovanech. Vertikální profily jsou využity k výpočtu teplotního gradientu. Vypočteny jsou také aktuální a nasycený ...
 • Jez v obci Kamberk - ovlivnění průchodu velkých vod 

  Autor: Frühbauer Jakub; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Štětka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této práce je vypracování návrhu řešení problematiky poškozeného jezu na řece Blanici v obci Kamberk. Obec Kamberk se nachází v okrese Benešov a jez na jejím severním okraji. Před návrhem byla provedena obhlídka ...
 • Vodní bilance subalpinského povodí:Missiaga (Dolomity, Itálie) 

  Autor: Pažourková Eva; Vedoucí práce: Křeček Josef; Oponent práce: Punčochář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Horská povodí jsou významná pro tvorbu a ochranu vodních zdrojů. Stanovení vodní bilance v těchto povodích je problematické vzhledem k jejich značné prostorové a výškové nehomogenitě a variabilitě hydrologických a ...
 • Analýza rozdělení frakcí v transportované bimodální směsi v laboratovním žlabu 

  Autor: Hlom Jan; Vedoucí práce: Matoušek Václav; Oponent práce: Picek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Předkládaná práce se zabývá určováním okamžitého a průměrného poměru transportovaného množství jednotlivých frakcí v proudu dvousložkové směsi v laboratorním žlabu. V práci je popsán recirkulační sklopný žlab, typický ...
 • Odhad evapotranspirace městské zeleně v areálu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze 

  Autor: Urban Lukáš; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Tachecí Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Výpar je jednou ze základních součástí hydrologické bilance, jejíž stanovení je důležité pro správné hospodaření s vodními zdroji, zemědělství, lesnictví, energetiku, a také pro pochopení vztahů mezi změnami klimatu a ...
 • Terénní testování kvalitativní sondy pro analýzu odpadních vod v čase a prostoru 

  Autor: Gabková Zuzana; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Sýkora Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
  Táto diplomová práca je založená na testovaní a výsledkoch merania novej kvalitatívnej sondy SQUID, ktorá popisuje vývoj štyroch kvalitatívnych parametrov v čase a priestore. Účelom testovania bolo zistiť stabilitu a ...
 • Využití CFD pro modelování spolupůsobení řady ponořených paprsků 

  Autor: Šplíchal Petr; Vedoucí práce: Sklenář Petr; Oponent práce: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Předložená diplomová práce svým obsahem navazuje na bakalářskou práci, která se věnovala modelování ponořeného turbulentního paprsku v oblasti plně vyvinutého turbulentního proudění. Oproti bakalářské práci je zde pozornost ...
 • Vliv meteorologických faktorů na atmosférickou deopozici dusíku v podmínkách ČR 

  Autor: Bäumelt Vít; Vedoucí práce: Křeček Josef; Oponent práce: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Diplomová práce se zabývá atmosférickou depozicí dusíku na území České republiky. Atmosférická depozice dusíku je počítána pomocí Canopy budget modelu, který zohledňuje vliv lesních porostů na depozici. Cílem práce je ...
 • Modelování odtoku ze segmentů zelených střech 

  Autor: Skala Vojtěch; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Šípek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Jednou z možností ochrany urbanizovaných území před nepříznivými antropogenními vlivy je plošné budování zelených střech. Mezi jejich hlavní funkce patří transformace odtoku dešťové vody. Řada studií se zabývala průběhem ...
 • Modelování proudění hrubozrnných směsí s nenewtonskou nosnou kapalinou v potrubí dvouvrstvým modelem 

  Autor: Svoboda Lukáš; Vedoucí práce: Matoušek Václav; Oponent práce: Konfršt Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  V praxi se stále více zvyšuje zájem o popis proudění směsí se specifickými vlastnostmi (nenewtonské chování nosné kapaliny, stratifikace hrubozrnné fáze). Takové směsi se vyskytují například v těžebním nebo potravinářském ...
 • Detekce srážek pomocí alternativních levných sensorů 

  Autor: Mikešová Veronika; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce se především zabývá posouzením použitelnosti netradičních levných autonomních senzorů, TMS3 čidel, k detekci srážek. Čidla jsou primárně určena k měření vlhkosti v půdě. Navržen a testován byl algoritmus, který ...
 • Hydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě v Ratibořicích 

  Autor: Ernest Vilém; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Machek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce se zabývá hydraulickou studií funkce rozdělovacího objektu na řece Úpě v Ratibořicích. Práce popisuje výpočet průběhu hladin pomocí matematického modelu v programu HEC-RAS, kde je kombinován jednorozměrný ...

Zobrazit další