Collections in this community

Recent Submissions

 • Teplotní režim horské půdy na povodí Uhlířská v Jizerských horách 

  Author: Peter Blunár; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Dušek Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Práca sa zaoberá analýzou meraných pôdnych teplôt pomocou teplotných sond a tenzometrov v povodí Uhlířská v Jizerských horách. Riešený je teplotný režim pôdy v oblasti, smer prúdenia tepla v zime a v lete. Je zistené, že ...
 • Studie odtokových poměrů Jesenčanského potoka v Pardubicích - Svítkově 

  Author: Václav Burda; Supervisor: Havlík Aleš; Opponent: Urban Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá posouzením odtokových poměrů Jesenčanského potoka v městské části města Pardubice – Svítkov, kde protéká průmyslovým areálem. Součástí práce je popis zájmového území a popis metodik ke stanovení ...
 • Odhad toku tepla do půdy na povodí Liz 

  Author: Rebeka Mazúchová; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Práce se zabývá analýzou dat toku tepla do půdy a odhadem jeho hodnoty z měření jiných veličin. Veškerá data pochází z meteorologické stanice Na Lizu v CHKO Šumava. Data toku tepla do půdy jsou měřena dvěma čidly HFP01 od ...
 • Časový a prostorový vývoj sněhové pokrývky v oblasti Vysokých Tater 

  Author: Kateřina Dušková; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
  Sněhová pokrývka je významný prvek hydrologického režimu vysokohorských povodí, kde odtok z tání sněhu představuje významnou složku celkového odtoku. Cílem této práce je analýza časoprostorového vývoje sněhové pokrývky v ...
 • Vliv tání sněhu na kvalitu vody v podmínkách malého horského povodí 

  Author: Lada Šedivá; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Punčochář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
  Tání sněhu v horském povodí představuje významnou složku tvorby vodních zdrojů, která může být negativně ovlivňována případnou kyselou atmosférickou depozicí. Cílem této diplomové práce je rešerše dostupné tematické ...
 • Analýza hydrodynamiky vtoku do tlakového kanálu s využitím metody PIV 

  Author: David Kolář; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Havlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zkoumání úplavu a struktur za vtokem do hranatého propustku při tlakovém proudění. Analýza byla provedena na hydraulickém modelu v laboratorních podmínkách. Součástí práce bylo zprovoznění ...
 • Detekce povodňových jevů v oblasti Jizerských hor pomocí historické hydrologie 

  Author: Karolína Kohoutová; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Marešová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
  Cílem této diplomové práce je studie využití metod historické hydrologie k rozšíření časové řady pozorovaných průtoků, analýze povodňových jevů (geneze a typo-logie) a možností protipovodňové ochrany v oblasti Jizerských ...
 • Odhad frekvence a doby trvání rosných epizod na povodí Liz 

  Author: Klára Dvořáková; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rosných událostí na meteorologické stanici Na Lizu. Meteostanice se nachází v Jihočeském kraji u obce Zdíkov. Provoz meteostanice je pod správou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Jedná ...
 • Gamma spektroskopické měření vlhkosti půdy 

  Author: Abigail Klejchová; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Jeníček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Čidlo CS725 využívá k měření půdní vlhkosti útlumu přirozeného gamma záření izotopů draslíku a thalia. Čidlo toto měření pořizuje kontinuálně, bez nutnosti narušení půdního povrchu a momentálně je nainstalováno na lokalitě ...
 • Studie teplotního efektu vodních útvarů v městských ostrovech tepla 

  Author: Martin Pilař; Supervisor: Sklenář Petr; Opponent: Lohrová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Bakalářská práce se věnuje problematice městských tepelných ostrovů, jejich zvýšené intenzitě v důsledku klimatických změn a možnostem jejich ochlazování. Jsou shrnuty závěry vybraných zahraničních publikací zabývajících ...
 • Vliv lesní těžby a globální klimatické změny na odtokový proces v podmínkách malého povodí Brdské vrchoviny 

  Author: Marie Jíchová; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Cílem této práce je analýza vlivu lesní těžby a globální změny klimatu na genezi odtoku v pramenné části Brdské vrchoviny. Srážko-odtokový proces byl sledován v letech 2006-2017, na experimentálním povodí Litavka-Krmelec ...
 • Analýza odporů pro 2D matematické modely 

  Author: Martin Lacina; Supervisor: Havlík Aleš; Opponent: Urban Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou dvoudimenzionálních numerických modelů a jejich porovnáním ve výpočetních programech HEC-RAS a SMS-FESWMS při ustáleném rovnoměrném proudění v přímém korytě lichoběžníkového tvaru. Výpočty ...
 • Analýza šíření povodňových vln v záplavovém území Melouky a Malého labského náhonu 

  Author: Pavel Pelikán; Supervisor: Havlík Aleš; Opponent: Urban Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Diplomová práce se zabývá analýzou šíření povodňových vln v záplavovém území Melounky a Malého labského náhonu. Součástí práce je popis zájmového území a současný stav záplavových území. Část práce je věnována tvorbě 2D ...
 • Sněhové poměry povodí Liz v letech 2002-2021 

  Author: Daniel Frnoch; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Od zimní sezóny 2002/2003 jsou na území experimentálního povodí Liz prováděna ruční měření, během kterých se na vybraných lokalitách zjišťují výšky sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhu. Tyto veličiny zjišťované pro mýtinná ...
 • Hydraulika nízkých kanalizačních spadišť 

  Author: David Kolář; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Picek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením hydrauliky nízkých kanalizačních spadišť. Teoretická část práce obsahuje popis základních kritérií návrhu kanalizačních spadišť a vstupních parametrů pro jejich návrh. Tato část ...
 • Geneze odtoku v alpinském povodí 

  Author: Kateřina Dušková; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá genezí odtoku z povodí alpínského typu ve Vysokých Tatrách, v závislosti na klimatických změnách. V práci je analyzována změna teploty, srážek, evapotranspirace, vodní bilance povodí a jezera, ...
 • Povodňové jevy v oblasti Jizerských hor 

  Author: Karolína Kohoutová; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Marešová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Cílem této bakalářské práce je analýza příčin a typologie povodňových jevů v oblasti Jizerských hor, zhodnocení vlivu dosavadních změn stavu povodí a klimatu na kulminační průtoky a objemy povodňové vlny a posouzení účinnosti ...
 • Vliv lesa na akumulaci a tání sněhu 

  Author: Lada Šedivá; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Punčochář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Cílem bakalářské práce je analýza procesů ukládání a tání sněhové pokrývky v podmínkách malého zalesněného povodí Sklářského potoka v Jizerských horách. Součástí této studie je posouzení vlivu globální klimatické změny a ...
 • Využití gamaspektroskopie k detekci vodní hodnoty sněhu a půdní vlhkosti 

  Author: Abigail Klejchová; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  V roce 2018 bylo v Jizerských horách na lokalitě Nová Louka umístěno čidlo CS725, které využívá útlumu přirozeného terestriálního gama záření pro detekci vodní hodnoty sněhu a půdní vlhkosti. Získaná data vodní hodnoty ...
 • Hydraulické posouzení segmentového uzávěru spodní výpusti vodního díla Vranov 

  Author: Veronika Táboříková; Supervisor: Picek Tomáš; Opponent: Mattas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickým posouzením koncového regulačního segmentového uzávěru, který je umístěný na fyzikálním modelu Vodní dílo Vranov. Práce se především zaměřuje na stanovení výtokového součinitele tohoto ...

View more