Collections in this community

Recent Submissions

 • Odhad frekvence a doby trvání rosných epizod na povodí Liz 

  Author: Klára Dvořáková; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rosných událostí na meteorologické stanici Na Lizu. Meteostanice se nachází v Jihočeském kraji u obce Zdíkov. Provoz meteostanice je pod správou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Jedná ...
 • Gamma spektroskopické měření vlhkosti půdy 

  Author: Abigail Klejchová; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Jeníček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Čidlo CS725 využívá k měření půdní vlhkosti útlumu přirozeného gamma záření izotopů draslíku a thalia. Čidlo toto měření pořizuje kontinuálně, bez nutnosti narušení půdního povrchu a momentálně je nainstalováno na lokalitě ...
 • Studie teplotního efektu vodních útvarů v městských ostrovech tepla 

  Author: Martin Pilař; Supervisor: Sklenář Petr; Opponent: Lohrová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Bakalářská práce se věnuje problematice městských tepelných ostrovů, jejich zvýšené intenzitě v důsledku klimatických změn a možnostem jejich ochlazování. Jsou shrnuty závěry vybraných zahraničních publikací zabývajících ...
 • Vliv lesní těžby a globální klimatické změny na odtokový proces v podmínkách malého povodí Brdské vrchoviny 

  Author: Marie Jíchová; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Cílem této práce je analýza vlivu lesní těžby a globální změny klimatu na genezi odtoku v pramenné části Brdské vrchoviny. Srážko-odtokový proces byl sledován v letech 2006-2017, na experimentálním povodí Litavka-Krmelec ...
 • Analýza odporů pro 2D matematické modely 

  Author: Martin Lacina; Supervisor: Havlík Aleš; Opponent: Urban Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou dvoudimenzionálních numerických modelů a jejich porovnáním ve výpočetních programech HEC-RAS a SMS-FESWMS při ustáleném rovnoměrném proudění v přímém korytě lichoběžníkového tvaru. Výpočty ...
 • Analýza šíření povodňových vln v záplavovém území Melouky a Malého labského náhonu 

  Author: Pavel Pelikán; Supervisor: Havlík Aleš; Opponent: Urban Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Diplomová práce se zabývá analýzou šíření povodňových vln v záplavovém území Melounky a Malého labského náhonu. Součástí práce je popis zájmového území a současný stav záplavových území. Část práce je věnována tvorbě 2D ...
 • Sněhové poměry povodí Liz v letech 2002-2021 

  Author: Daniel Frnoch; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Od zimní sezóny 2002/2003 jsou na území experimentálního povodí Liz prováděna ruční měření, během kterých se na vybraných lokalitách zjišťují výšky sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhu. Tyto veličiny zjišťované pro mýtinná ...
 • Hydraulika nízkých kanalizačních spadišť 

  Author: David Kolář; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Picek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením hydrauliky nízkých kanalizačních spadišť. Teoretická část práce obsahuje popis základních kritérií návrhu kanalizačních spadišť a vstupních parametrů pro jejich návrh. Tato část ...
 • Geneze odtoku v alpinském povodí 

  Author: Kateřina Dušková; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá genezí odtoku z povodí alpínského typu ve Vysokých Tatrách, v závislosti na klimatických změnách. V práci je analyzována změna teploty, srážek, evapotranspirace, vodní bilance povodí a jezera, ...
 • Povodňové jevy v oblasti Jizerských hor 

  Author: Karolína Kohoutová; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Marešová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Cílem této bakalářské práce je analýza příčin a typologie povodňových jevů v oblasti Jizerských hor, zhodnocení vlivu dosavadních změn stavu povodí a klimatu na kulminační průtoky a objemy povodňové vlny a posouzení účinnosti ...
 • Vliv lesa na akumulaci a tání sněhu 

  Author: Lada Šedivá; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Punčochář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
  Cílem bakalářské práce je analýza procesů ukládání a tání sněhové pokrývky v podmínkách malého zalesněného povodí Sklářského potoka v Jizerských horách. Součástí této studie je posouzení vlivu globální klimatické změny a ...
 • Využití gamaspektroskopie k detekci vodní hodnoty sněhu a půdní vlhkosti 

  Author: Abigail Klejchová; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  V roce 2018 bylo v Jizerských horách na lokalitě Nová Louka umístěno čidlo CS725, které využívá útlumu přirozeného terestriálního gama záření pro detekci vodní hodnoty sněhu a půdní vlhkosti. Získaná data vodní hodnoty ...
 • Hydraulické posouzení segmentového uzávěru spodní výpusti vodního díla Vranov 

  Author: Veronika Táboříková; Supervisor: Picek Tomáš; Opponent: Mattas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickým posouzením koncového regulačního segmentového uzávěru, který je umístěný na fyzikálním modelu Vodní dílo Vranov. Práce se především zaměřuje na stanovení výtokového součinitele tohoto ...
 • Vliv změn klimatu na vodní režim Přírodního parku Almora ve Střední Himaláji (Indie) 

  Author: Marie Jíchová; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Cílem této studie je analýza klimatické změny a jejích environmentálních dopadů na přirozený ekosystém borovice dlouholisté (Pinus roxburghii) na jižních svazích Střední Himaláje v regionu Kumaon (stát Uttarakhand, Indie) ...
 • Analýza proudění mostním objektem se zatopeným vtokem 

  Author: Adéla Dostálová; Supervisor: Havlík Aleš; Opponent: Mattas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Diplomová práce se zabývá fyzikálním modelováním proudění v mostních objektech v případě zatopeného čela a volné hladiny pod mostovkou. Součástí práce je stanovení odporových koeficientů Cd jako výsledek vyhodnocení ...
 • Využití srážkových rastrových dat při hydrologickém modelování urbanizovaných povodí 

  Author: Markéta Blovská; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Havlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Modelování srážkoodtokových procesů na urbanizovaných povodích je obor, kterému se odborníci věnují desítky let. S novými technickými a technologickými pokroky se otevírají nové možnosti nejen co se týče samotného měření ...
 • Využití nástrojů CFD při optimalizaci cirkulace vody v plaveckých bazénech 

  Author: Roman Adaiguzhiyev; Supervisor: Sklenář Petr; Opponent: Kašpar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Práce je členěna do 10 hlavních kapitol. Nejdříve je vytyčen hlavní cíl práce, k němuž práce směřuje. Úvodní kapitola shrnuje podstatná fakta a skutečnosti v oblasti hydrauliky bazénů a zmiňuje motivaci pro studium s ...
 • Studie odtokových poměrů Bezdrevského potoka v Netolicích 

  Author: Pavel Pelikán; Supervisor: Havlík Aleš; Opponent: Urban Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá posouzením odtokových poměrů Bezdrevského potoka v Netolicích. Součástí práce je popis zájmového území a shrnutí historických povodní na území Čech. Další část práce je věnována hydraulice ...
 • Analýza povodňového rizika v povodí Chao Phraya v Thajsku 

  Author: Kateřina Čermáková; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Povodňové jevy patří mezi hlavní katastrofické jevy, ohrožující existenci a trvale udržitelný rozvoj lidské populace. Rizika povodňových škod se zvyšují se změnami půdně-vegetačního pokryvu povodí a globální změnou klimatu. ...
 • Vliv chladných střech na městské klima v podmínkách ČR 

  Author: Brabec Vojtěch; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou klimatické zátěže urbanizovaných oblastí. Praktická část studie vychází z naměřených hodnot experimentu na třech variantách střešních fólií. Srovnávány jsou: běžná fólie na bázi ...

View more