Collections in this community

Recent Submissions

 • Hydraulické posouzení segmentového uzávěru spodní výpusti vodního díla Vranov 

  Author: Veronika Táboříková; Supervisor: Picek Tomáš; Opponent: Mattas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickým posouzením koncového regulačního segmentového uzávěru, který je umístěný na fyzikálním modelu Vodní dílo Vranov. Práce se především zaměřuje na stanovení výtokového součinitele tohoto ...
 • Využití gamaspektroskopie k detekci vodní hodnoty sněhu a půdní vlhkosti 

  Author: Abigail Klejchová; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  V roce 2018 bylo v Jizerských horách na lokalitě Nová Louka umístěno čidlo CS725, které využívá útlumu přirozeného terestriálního gama záření pro detekci vodní hodnoty sněhu a půdní vlhkosti. Získaná data vodní hodnoty ...
 • Vliv změn klimatu na vodní režim Přírodního parku Almora ve Střední Himaláji (Indie) 

  Author: Marie Jíchová; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
  Cílem této studie je analýza klimatické změny a jejích environmentálních dopadů na přirozený ekosystém borovice dlouholisté (Pinus roxburghii) na jižních svazích Střední Himaláje v regionu Kumaon (stát Uttarakhand, Indie) ...
 • Využití srážkových rastrových dat při hydrologickém modelování urbanizovaných povodí 

  Author: Markéta Blovská; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Havlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Modelování srážkoodtokových procesů na urbanizovaných povodích je obor, kterému se odborníci věnují desítky let. S novými technickými a technologickými pokroky se otevírají nové možnosti nejen co se týče samotného měření ...
 • Analýza proudění mostním objektem se zatopeným vtokem 

  Author: Adéla Dostálová; Supervisor: Havlík Aleš; Opponent: Mattas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Diplomová práce se zabývá fyzikálním modelováním proudění v mostních objektech v případě zatopeného čela a volné hladiny pod mostovkou. Součástí práce je stanovení odporových koeficientů Cd jako výsledek vyhodnocení ...
 • Využití nástrojů CFD při optimalizaci cirkulace vody v plaveckých bazénech 

  Author: Roman Adaiguzhiyev; Supervisor: Sklenář Petr; Opponent: Kašpar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Práce je členěna do 10 hlavních kapitol. Nejdříve je vytyčen hlavní cíl práce, k němuž práce směřuje. Úvodní kapitola shrnuje podstatná fakta a skutečnosti v oblasti hydrauliky bazénů a zmiňuje motivaci pro studium s ...
 • Studie odtokových poměrů Bezdrevského potoka v Netolicích 

  Author: Pavel Pelikán; Supervisor: Havlík Aleš; Opponent: Urban Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá posouzením odtokových poměrů Bezdrevského potoka v Netolicích. Součástí práce je popis zájmového území a shrnutí historických povodní na území Čech. Další část práce je věnována hydraulice ...
 • Analýza povodňového rizika v povodí Chao Phraya v Thajsku 

  Author: Kateřina Čermáková; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Povodňové jevy patří mezi hlavní katastrofické jevy, ohrožující existenci a trvale udržitelný rozvoj lidské populace. Rizika povodňových škod se zvyšují se změnami půdně-vegetačního pokryvu povodí a globální změnou klimatu. ...
 • Vliv změny klimatu na teplotní stratifikaci vodních nádrží Josefův Důl a Souš 

  Author: Bejčková Karolína; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Punčochář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem změny klimatu na vývoj teplotní stratifikace vodních nádrží Josefův důl a Souš v Jizerských horách v období 2071 - 2100. Cílem studie je popsat dosavadní vývoj stratifikace řešených ...
 • Vliv chladných střech na městské klima v podmínkách ČR 

  Author: Brabec Vojtěch; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou klimatické zátěže urbanizovaných oblastí. Praktická část studie vychází z naměřených hodnot experimentu na třech variantách střešních fólií. Srovnávány jsou: běžná fólie na bázi ...
 • Zatopený přepad přes širokou korunu 

  Author: Flaks Martin; Supervisor: Picek Tomáš; Opponent: Mattas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato Diplomová práce se zabývá nedokonalým (zatopeným) přepadem přes širokou korunu v obdélníkovém korytě. Práce se věnuje současným metodám výpočtu nedokonalého přepadu při různých průtocích a stavech vody za přelivem. V ...
 • Radiační bilance vybraných přirozených a antropogenních povrchů 

  Author: Müller Jiří; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Pavlásek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-10)
  Radiační bilance zemského povrchu patří k meteorologickým údajům, které se využívají v širokém spektru technických a přírodovědných oborů. Znalost radiačních složek se uplatňuje nejen při analýzách procesů v přirozených ...
 • Hydrodynamic analysis of in-sewer flow velocity and turbulence patterns using ultrasonic Doppler technology 

  Author: Jäger Martin; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Havlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Hydrodynamika stokových systému hraje důležitou roli při posuzování transportních procesů rozpuštěných a nerozpuštěných látek během deštného a bezdeštného průtoku. Tyto transportní procesy mohou vážně ovlivnit kvalitu ...
 • Vliv vlastností povrchu na vertikální profily rychlosti větru 

  Author: Černý Filip; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Hostýnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Práce se zabývala analýzou směrů a rychlostí větru měřených na meteorologickém stožáru v Dukovanech a následným výpočtem drsnostní výšky z vertikálních profilů větru. Cílem práce bylo provést výběr měřených profilů vhodných ...
 • The effect of different rainfall information on uncertainty in urban runoff modelling 

  Author: Pastorek Jaroslav; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Scheidegger Andreas
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Srážko-odtokové modelování je užitečná technika používaná v hydrologii urbanizovaných povodí. Pro tuto techniku je klíčové disponovat spolehlivými informacemi o srážkách. Mikrovlnné spoje představují nový zdroj srážkových ...
 • Posouzení současného stavu a návrh opatření na Červeném potoce 

  Author: Moravová Veronika; Supervisor: Marešová Ivana; Opponent: Janda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení stávajícího stavu drobného vodního toku Červený potok v obci Bavoryně. Zájmový úsek se nachází mezi říčními kilometry 2,947 - 3,581. Práce se zabývá stanovením kapacity koryta. ...
 • Studie záplavového území na řece Šembera v okolí města Sadská 

  Author: Hřebřinová Adéla; Supervisor: Havlík Aleš; Opponent: Fejfarová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickou studií záplavového území vodního toku Šembera v okolí města Sadská. Rozsah záplavového území je stanoven pomocí dvourozměrného modelu proudění vody v otevřeném korytě. Součástí práce ...
 • Úprava a zkapacitnění Lomnice 

  Author: Blovská Markéta; Supervisor: Marešová Ivana; Opponent: Nevoral Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je zlepšení odtokových poměrů řeky Lomnice ve vybraném úseku ř. km 28,082 až 29,962. V této práci je navržena přírodě blízká úprava Lomnice, včetně zkapacitnění jejího koryta.
 • Úprava Roztylského potoka 

  Author: Lukáčová Adéla; Supervisor: Marešová Ivana; Opponent: Beneš Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je úprava Roztylského potoka. Tok se nachází v Praze, je přítokem Kunratického potoka. Byla zpracována problémová studie toku a projektová dokumentace. Potok byl pro účely práce rozdělen na čtyři ...
 • Analýza vertikálních profilů základních meteorologických veličin na meteostanici Dukovany 

  Author: Černý Filip; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Fišák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Práce se zabývá analýzou vertikálních profilů meteorologických veličin měřených na meteorologickém stožáru v Dukovanech. Vertikální profily jsou využity k výpočtu teplotního gradientu. Vypočteny jsou také aktuální a nasycený ...

View more