Poslední příspěvky

 • Průběh hladiny při dokonalém přepadu přes širokou korunu 

  Autor: Flaks Martin; Vedoucí práce: Picek Tomáš; Oponent práce: Mattas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato Bakalářská práce se zabývá průběhy hladin při dokonalém (nezatopeném) přepadu přes širokou korunu v obdélníkovém korytě za různých poloh hladin spodní vody. Práce porovnává vykreslení a výpočty průběhu hladin v ...
 • Modelový výzkum proudění na vtoku do propustku 

  Autor: Wildt Jiří; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Škařupová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou součinitele místní ztráty vtokem do propustku při současném posouzení velikosti zúžené hloubky a její vzdálenosti od vtoku. Analýza byla provedena na propustku s šikmým čelem a na ...
 • Hydraulické řešení sdruženého objektu stokové sítě v lokalitě Tábor 

  Autor: Regnerová Tereza; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Havlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu sdruženého objektu na stokové síti ve městě Tábor. Jedná se o systém spadišť a odlehčovacích komor, který nahrazuje původní stavbu. Kvůli limitujícím místním podmínkám se ...
 • Modelový výzkum proudění na vtoku do propustku 

  Autor: Sedláček Daniel; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Mattas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Práce se zaměřuje na vtoky kruhových propustků. Cílem práce je nalezení zúžené hloubky, stanovení velikosti součinitele místní ztráty na vtoku do kruhového propustku pro různé geometrie vtoku, stanovení dalších součinitelů ...
 • Modelový výzkum proudění na výtoku z propustku 

  Autor: Jurečková Petra; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Zachoval Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá ztrátou na výtoku z propustku pro tlakový režim proudění. Za účelem stanovení velikosti ztráty a ztrátového součinitele byl proveden experiment na fyzikálním modelu. Naměřená data byla ...
 • Hydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě v Ratibořicích 

  Autor: Ernest Vilém; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Machek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickou studií rozdělovacího objektu vodního díla Rozkoš na řece Úpě. Studie je založena na dvourozměrném matematickém modelování proudění vody rozdělovacím objektem. Důraz je kladen na ...
 • Studie záplavového území města Český Těšín na řece Olši 

  Autor: Šarmanová Alena; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Tureček Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Práce se zabývá stanovením rozsahu záplavového území na základě výpočtu průběhu hladin povodňových průtoků. Výpočet je proveden za pomoci jednorozměrného modelu proudění vytvořeného v programu HEC-RAS. Část práce je věnována ...
 • Model intercepce dešťových srážek smrkového porostu na Šumavě 

  Autor: Černý Tomáš; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Proces zachytávání atmosférických srážek na zemském povrchu je nazýván intercepce. Tato část srážek, která se nezainfiltruje do půdy ani neodteče ve formě povrchového odtoku, je odpařena zpět do atmosféry. Intercepce bývá ...
 • Protipovodňová ochrana Starých Ouholic 

  Autor: Frühbauer Jakub; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Štětka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Práce obsahuje studii současného stavu protipovodňové ochrany obce Nová Ves - Staré Ouholice v okrese Mělník, která byla v minulosti ve značné míře postižena povodněmi. Obsahuje informace o charakteru území, hydrologii ...
 • Dynamika srážek na malém urbanizovaném provodí 

  Autor: Mikešová Veronika; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Fencl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Tato práce porovnává několik různých přístrojů, sloužících k detekci a měření srážek. Zpracována a porovnávána byla data z překlopných srážkoměrů, laserového detektoru srážek a dvou nestandardních přístrojů, senzorů primárně ...
 • Vliv změn klimatu a kyselé atmosférické depozice na ekologický průtok horského povodí v podmínkách střední Evropy 

  Autor: Pažourková Eva; Vedoucí práce: Křeček Josef; Oponent práce: Punčochář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Ekologický průtok je definován jako minimální průtok pro zachování přírodního prostředí tekoucích vod a jeho stanovení se liší podle regionálních podmínek. Cílem této práce je analýza vlivů změny klimatu a kyselé atmosférické ...
 • Odtokové poměry segmentů zelených střech 

  Autor: Skala Vojtěch; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Jelínková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Práce popisuje význam zelených střech v urbanizovaných oblastech s důrazem na jejich odtokové poměry. Dále pak experiment, konaný na střeše budovy Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu, jehož ...
 • Modelování ponořeného turbulentního paprsku 

  Autor: Šplíchal Petr; Vedoucí práce: Sklenář Petr; Oponent práce: Škařupová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Tato práce se zabývá popisem a modelováním ponořeného turbulentního paprsku tekutiny pomocí modelů k-epsilon (Standard, RNG, Realizable) a k-omega (Standard, SST, BSL). Popis turbulentního paprsku obsahuje vymezení ...
 • Analýza nejistot při měření chodu splavenin ve sklopném žlabu 

  Autor: Hlom Jan; Vedoucí práce: Matoušek Václav; Oponent práce: Picek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Předkládaná práce se zabývá popisem a vyhodnocením standardních odchylek měřených veličin při proudění s chodem splavenin ve sklopném žlabu. V práci je popsán recirkulační sklopný žlab, typický průběh pokusu, teoretický ...
 • Studie protipovodňové ochrany Veltruského zámku a parku 

  Autor: Jirků Jaromír; Vedoucí práce: Marešová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Studie Olešnice pro účely revitalizace toku 

  Autor: Janková Nikola; Vedoucí práce: Marešová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Protipovodňová opatření na Rokytce 

  Autor: Kouba Vojtěch; Vedoucí práce: Marešová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Analýza odporů upravených koryt za zvýšených průtoků 

  Autor: Vaníková Alena; Vedoucí práce: Havlík Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Analýza odtokových poměrů povodí Liz s využitím stabilních izotopů 

  Autor: Urban Lukáš; Vedoucí práce: Dohnal Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Odhad hydraulické vodivosti svrchní půdy v povodí Nučice 

  Autor: Edlman Martin; Vedoucí práce: Dušek Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

Zobrazit další