Poslední příspěvky

 • Jez v obci Kamberk - ovlivnění průchodu velkých vod 

  Autor: Frühbauer Jakub; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Štětka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této práce je vypracování návrhu řešení problematiky poškozeného jezu na řece Blanici v obci Kamberk. Obec Kamberk se nachází v okrese Benešov a jez na jejím severním okraji. Před návrhem byla provedena obhlídka ...
 • Vodní bilance subalpinského povodí:Missiaga (Dolomity, Itálie) 

  Autor: Pažourková Eva; Vedoucí práce: Křeček Josef; Oponent práce: Punčochář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Horská povodí jsou významná pro tvorbu a ochranu vodních zdrojů. Stanovení vodní bilance v těchto povodích je problematické vzhledem k jejich značné prostorové a výškové nehomogenitě a variabilitě hydrologických a ...
 • Analýza rozdělení frakcí v transportované bimodální směsi v laboratovním žlabu 

  Autor: Hlom Jan; Vedoucí práce: Matoušek Václav; Oponent práce: Picek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Předkládaná práce se zabývá určováním okamžitého a průměrného poměru transportovaného množství jednotlivých frakcí v proudu dvousložkové směsi v laboratorním žlabu. V práci je popsán recirkulační sklopný žlab, typický ...
 • Odhad evapotranspirace městské zeleně v areálu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze 

  Autor: Urban Lukáš; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Tachecí Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Výpar je jednou ze základních součástí hydrologické bilance, jejíž stanovení je důležité pro správné hospodaření s vodními zdroji, zemědělství, lesnictví, energetiku, a také pro pochopení vztahů mezi změnami klimatu a ...
 • Terénní testování kvalitativní sondy pro analýzu odpadních vod v čase a prostoru 

  Autor: Gabková Zuzana; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Sýkora Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
  Táto diplomová práca je založená na testovaní a výsledkoch merania novej kvalitatívnej sondy SQUID, ktorá popisuje vývoj štyroch kvalitatívnych parametrov v čase a priestore. Účelom testovania bolo zistiť stabilitu a ...
 • Využití CFD pro modelování spolupůsobení řady ponořených paprsků 

  Autor: Šplíchal Petr; Vedoucí práce: Sklenář Petr; Oponent práce: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Předložená diplomová práce svým obsahem navazuje na bakalářskou práci, která se věnovala modelování ponořeného turbulentního paprsku v oblasti plně vyvinutého turbulentního proudění. Oproti bakalářské práci je zde pozornost ...
 • Vliv meteorologických faktorů na atmosférickou deopozici dusíku v podmínkách ČR 

  Autor: Bäumelt Vít; Vedoucí práce: Křeček Josef; Oponent práce: Palán Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Diplomová práce se zabývá atmosférickou depozicí dusíku na území České republiky. Atmosférická depozice dusíku je počítána pomocí Canopy budget modelu, který zohledňuje vliv lesních porostů na depozici. Cílem práce je ...
 • Modelování odtoku ze segmentů zelených střech 

  Autor: Skala Vojtěch; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Šípek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Jednou z možností ochrany urbanizovaných území před nepříznivými antropogenními vlivy je plošné budování zelených střech. Mezi jejich hlavní funkce patří transformace odtoku dešťové vody. Řada studií se zabývala průběhem ...
 • Modelování proudění hrubozrnných směsí s nenewtonskou nosnou kapalinou v potrubí dvouvrstvým modelem 

  Autor: Svoboda Lukáš; Vedoucí práce: Matoušek Václav; Oponent práce: Konfršt Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  V praxi se stále více zvyšuje zájem o popis proudění směsí se specifickými vlastnostmi (nenewtonské chování nosné kapaliny, stratifikace hrubozrnné fáze). Takové směsi se vyskytují například v těžebním nebo potravinářském ...
 • Detekce srážek pomocí alternativních levných sensorů 

  Autor: Mikešová Veronika; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce se především zabývá posouzením použitelnosti netradičních levných autonomních senzorů, TMS3 čidel, k detekci srážek. Čidla jsou primárně určena k měření vlhkosti v půdě. Navržen a testován byl algoritmus, který ...
 • Hydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě v Ratibořicích 

  Autor: Ernest Vilém; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Machek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce se zabývá hydraulickou studií funkce rozdělovacího objektu na řece Úpě v Ratibořicích. Práce popisuje výpočet průběhu hladin pomocí matematického modelu v programu HEC-RAS, kde je kombinován jednorozměrný ...
 • Studie záplavového území města Český Těšín na řece Olši 

  Autor: Šarmanová Alena; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Tureček Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce se zabývá stanovením rozsahu záplavového území pro povodňové průtoky s dobou opakování pět, dvacet a sto let. Vyhodnocení proběhlo pomocí programu HEC-RAS s využitím 2D numerického modelování a následně ...
 • Průběh hladiny při dokonalém přepadu přes širokou korunu 

  Autor: Flaks Martin; Vedoucí práce: Picek Tomáš; Oponent práce: Mattas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato Bakalářská práce se zabývá průběhy hladin při dokonalém (nezatopeném) přepadu přes širokou korunu v obdélníkovém korytě za různých poloh hladin spodní vody. Práce porovnává vykreslení a výpočty průběhu hladin v ...
 • Modelový výzkum proudění na vtoku do propustku 

  Autor: Wildt Jiří; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Škařupová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou součinitele místní ztráty vtokem do propustku při současném posouzení velikosti zúžené hloubky a její vzdálenosti od vtoku. Analýza byla provedena na propustku s šikmým čelem a na ...
 • Modelový výzkum proudění na vtoku do propustku 

  Autor: Sedláček Daniel; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Mattas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Práce se zaměřuje na vtoky kruhových propustků. Cílem práce je nalezení zúžené hloubky, stanovení velikosti součinitele místní ztráty na vtoku do kruhového propustku pro různé geometrie vtoku, stanovení dalších součinitelů ...
 • Hydraulické řešení sdruženého objektu stokové sítě v lokalitě Tábor 

  Autor: Regnerová Tereza; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Havlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu sdruženého objektu na stokové síti ve městě Tábor. Jedná se o systém spadišť a odlehčovacích komor, který nahrazuje původní stavbu. Kvůli limitujícím místním podmínkám se ...
 • Modelový výzkum proudění na výtoku z propustku 

  Autor: Jurečková Petra; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Zachoval Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá ztrátou na výtoku z propustku pro tlakový režim proudění. Za účelem stanovení velikosti ztráty a ztrátového součinitele byl proveden experiment na fyzikálním modelu. Naměřená data byla ...
 • Odtokové poměry segmentů zelených střech 

  Autor: Skala Vojtěch; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Jelínková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Práce popisuje význam zelených střech v urbanizovaných oblastech s důrazem na jejich odtokové poměry. Dále pak experiment, konaný na střeše budovy Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu, jehož ...
 • Analýza nejistot při měření chodu splavenin ve sklopném žlabu 

  Autor: Hlom Jan; Vedoucí práce: Matoušek Václav; Oponent práce: Picek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Předkládaná práce se zabývá popisem a vyhodnocením standardních odchylek měřených veličin při proudění s chodem splavenin ve sklopném žlabu. V práci je popsán recirkulační sklopný žlab, typický průběh pokusu, teoretický ...
 • Studie záplavového území města Český Těšín na řece Olši 

  Autor: Šarmanová Alena; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Tureček Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Práce se zabývá stanovením rozsahu záplavového území na základě výpočtu průběhu hladin povodňových průtoků. Výpočet je proveden za pomoci jednorozměrného modelu proudění vytvořeného v programu HEC-RAS. Část práce je věnována ...

Zobrazit další