Recent Submissions

 • Testování přesnosti a využitelnosti GNSS příjímače Leica GS18 I 

  Author: Jan Myslivec; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Kadlec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Tato diplomová práce vznikla za účelem otestování nového typu GNSS přijímače využívajícího technologii založenou na kombinaci měření a kompenzace náklonupřístroje a průsekové fotogrammetrie. Přesnost a spolehlivost kompenzace ...
 • Zaměření kanalizace v katastrálním území Ptýrov 

  Author: Kateřina Zimmerhaklová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Michal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá úlohou geodeta při pokládání nového kanalizačního potrubí v katastrálním území Ptýrov. Nejprve jsou popsány pomůcky použité při měření, směrnice a normy, ze kterých bylo vycházeno při měření ...
 • Testování zkušební verze systému Groma určeného pro geodetické výpočty 

  Author: Eva Brhlíková; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Sehnal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá výpočetními funkcemi určenými pro systém GROMA, který se zaměřuje na geodetické úlohy. Práce zahrnuje popis vybraných geodetických výpočtů a mezních odchylek. Použitím unit testů byly ověřovány ...
 • Fotogrammetrické zaměření skládky komunálního odpadu Michalovice 

  Author: Jan Zbíral; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Brejcha Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce popisuje fotogrammetrické zaměření objektu skládky komunálního odpadu v obci Michalovice. Dále popisuje postup vyhodnocení naměřených dat a následný výpočet kubatur. Při sběru dat bylo využito technologie ...
 • Zaměření vertikálních částí štoly Josef 3D skenovacím systémem ZEB Horizon 

  Author: Adam Hrdina; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Křemen Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vertikálních částí štoly Josef. Konkrétně tzv. pádového komína a schodišťového komína v oblasti Čelina-východ a větrací šachty v oblasti Mokrsko. Byl popsán ruční skener ZEB Horizon. ...
 • Geodetické měření posunů a přetvoření tunelů trasy metra B ve stanici Křižíkova 

  Author: Aleš Bárta; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování posunů a přetvoření konstrukce tunelů metra trasy B ve stanici Křižíkova. Sledování bylo provedeno z důvodu realizace nadzemní stavby, konkrétně objektu BD RODBO Karlín. ...
 • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Hroznětíně 

  Author: Sabina Belecká; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného stavu rodinného domu ve městě Hroznětín. Cílem je vyhotovit geodetickou dokumentaci. Práce se na začátku zabývá popisem lokality a objektu, uvedeny jsou zde použité ...
 • Analýza časových řad (hrubé chyby, skoky, aproximace) 

  Author: Jan Kučera; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: Mrlina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Předmětem bakalářské práce jsou časové GNSS řady a jejich analýza. Sledovány budou obecné vlastnosti dat jako například trendy, skoky, či jejich chybové složky jako šum, nespojitosti, odlehlá měření aj. Hlavní částí bude ...
 • Určení geodetické sítě pro stavbu silnice 

  Author: Lukáš Hošek; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Floriánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce porovnává dva měřické postupy pro tvorbu vytyčovací sítě liniové stavby. Konkrétně užití polygonového pořadu s nivelací a metodu volných stanovisek. Zabývá se také rozbory přesnosti dané sítě softwarem ...
 • Určení průhybu vedení vysokého napětí 

  Author: Jiří Mrkvička; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Skořepa Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato práce slouží k vyhodnocení měření průhybů vedení vysokého napětí v závislosti na okolní teplotě. Součástí práce je popis oblasti, ve které bylo měření provedeno, rozbory přesnosti před měřením, během měření a po měření ...
 • Dlouhodobé sledování deformací tunelu 

  Author: Zdeněk Veselý; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Šafář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Diplomová práce se zabývá posouzením horizontálních a vertikálních posunů sledované části tunelů pražského metra linky A v mezistaničním úseku Muzeum – Můstek. Hlavní náplní práce bylo určení polohy pozorovaných bodů ...
 • Geodetické určení svislých posunů při výstavbě nádrže na ropu 

  Author: Vilém Kolář; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Kadlec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Tématem diplomové práce je geodetický monitoring při výstavbě a následné zátěžové zkoušce nádrže H13 společnosti MERO ČR a.s., nedaleko Nelahozevsi. V práci je zpracování všech 18. etap od začátku stavby až po uvedení do ...
 • Možnosti detekce lokálních deformací objektu s využitím metody SFM 

  Author: Adam Vaněk; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Michalík Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Tématem diplomové práce je zjišťování lokálních deformací pomocí metody Structure from Motion v závislosti na volbě vzdálenosti snímkování, na kvalitě fotoaparátu a na množství pořízených snímků. Problematika je řešena ...
 • Mapa a 3D model oblasti Čelina ve štole Josef 

  Author: Ladislav Ritschel; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Šťástka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Tato diplomová práce se zabývá shromážděním dat ze závěrečných prací zabývajících se mapováním štoly Josef, kde byly pro jejich tvorbu použity metody 3D skenování a tachymetrie. Dále návrhem struktury uložení těchto dat, ...
 • Ověření přesnosti 3D laserových skenerů Leica - Scan Station P40, RTC360 a BLK360 

  Author: Josef Souček; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Koska Bronislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Tato diplomová práce vznikla za účelem ověření přesnosti 3D skenerů pomocí experimentálního měření. Pro testování byl vybrán 3D skener Scan Station P40, který patří katedře speciální geodezie a dále byly z firmy Gefos a.s. ...
 • Zaměření kostela sv. Jana Křtitele v Rochlicích 

  Author: Ondřej Buchar; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jarůšek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Tato diplomová práce popisuje geodetická měření a zpracování naměřených dat pro rekonstrukci kulturní památky kostela sv. Jana Křtitele v Rochlicích. Výsledkem této práce je vyhotovení účelové mapy, stavební výkres průčelí ...
 • Testování přístroje GeoSLAM ZEB-REVO RT 

  Author: Jana Špererová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Floriánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Cílem diplomové práce bylo testování přístroje GeoSLAM ZEB-REVO RT a to z důvodu posouzení kvality prací s ručním laserovým skenerem. V této práci jsou popsány zásady měření doporučené výrobcem a jak bylo postupováno při ...
 • Geodetické zaměření a tvorba 3D modelu silničního mostu 

  Author: Jaroslav Faiferlík; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Práce se zabývá vytvořením geodetické dokumentace skutečného stavu Liblínského mostu. Obsahem práce je zaměření mostu 3D polární metodou, metodou laserového skenování a porovnání výsledných dat. Dále je obsahem práce ...
 • Geodetické práce pro přípravu projektu revitalizace rybníka v k.ú. Sedlečko 

  Author: Jakub Vynikal; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je zaměření polohopisného a výškopisného plánu v okolí rybníka Písečák v katastrálním území Sedlečko a zaměření jeho profilů dna a sedimentu. Výstupy byly následně použity pro projekt ...
 • Kontrola rovinnosti betonových panelů 

  Author: Adriana Brezničanová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá určovaním rovinnosti betónových panelov pripravovaných na použitie na letiskových pojazdových plochách. Posudzovaním rovinnosti sa zaoberá viacero noriem. Popísané sú tri normy a to norma ...

View more