Poslední příspěvky

 • Test zpracování dat z permanentních GNSS stanic programy Trimble Business Center, Trimble Total Control a Leica Geomatic Office 

  Autor: Steidl Václav; Vedoucí práce: Seidl Michal; Oponent práce: Dušek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením programů na zpracování GNSS dat na spojnici dvou permanentních stanic GOPE a NKOS v programech Trimble Business Center, Trimble Total Control a Leica Geomatic Office. Hodnocení je ...
 • Zaměření části štoly Josef a vytvoření její důlní mapové dokumentace 

  Autor: Špaček Filip; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Koska Bronislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato diplomová práce se zabývá zaměřením zpřístupněných částí oblasti Čelina východ ve štole Josef a vytvořením jejich důlní mapové dokumentace. Zaměření bylo provedeno metodou laserového skenování. Zpracováním naměřených ...
 • Zaměření oblasti "Katedrály" ve štole Josef metodou 3D laserového skenování 

  Autor: Pražák Zbyněk; Vedoucí práce: Koska Bronislav; Oponent práce: Křemen Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato diplomová práce se zabývá laserovým skenováním v podzemních prostorech, následným zpracováním a publikováním naměřených dat na internet.
 • Geodetické práce pro projekt revitalizace zeleně v obci Kly 

  Autor: Dvořáková Karolína; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi během polohopisného a výškopisného zaměření zájmových lokalit v obci Kly. Náplní práce je představení dané lokality, popsání způsobu vybudování pomocných měřických bodů, ...
 • Určování excentricit hranolových sestav 

  Autor: Sobolová Kristýna; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem diplomové práce je navrhnout experiment pro určení excentricit geodetických pomůcek - trojnožek, trnů a hranolů, provést testování vybraných trnů a hranolů a analyzovat výsledky. Práce seznamuje s návrhem a ověřením ...
 • Testování přesnosti měření délek na odrazné štítky přístroji Topcon GPT-7501 

  Autor: Joska Martin; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Vyskočil Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce popisuje testování přesnosti dálkoměrů šesti přístrojů Topcon GPT-7501. K testování byla použita základna s interferometrem a pilířová základna s nucenými centracemi, obě umístěné na Fakultě stavební ČVUT ...
 • Určení tvaru a rozměru efektivní stopy dálkoměrů totálních stanic Trimble S6 a S8 

  Autor: Talovic Marek; Vedoucí práce: Procházka Jaromír; Oponent práce: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Účelem této bakalářské práce je provedení vhodných experimentů pro určení rozměrů a tvarů efektivních stop dálkoměrů totálních stanic Trimble S6 HP a Trimble S8 HP.
 • Zhodnocení metod určení nepřístupné vzdálenosti 

  Autor: Gáborová Darja; Vedoucí práce: Procházka Jaromír; Oponent práce: Křemen Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato diplomová práce se zabývá určováním nepřístupné vzdálenosti, v praxi jde většinou o určení prostorové vzdálenosti mezi dvěma objekty pro jejich propojení. Hodnotí přesnost měřených veličin při této konkrétní úloze. ...
 • Zaměření fasády stavebního objektu a okolního terénu pro architektonicko-stavební studii 

  Autor: Valešová Daniela; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Kolář David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá souborem zeměměřických činností při zaměření polohopisu a výškopisu skutečného stavu v areálu s potenciální stavební parcelou a pracemi při zaměření bodů fasády stavebního objektu. Výsledkem ...
 • Připojovací měření v Podzemní laboratoři Josef 

  Autor: Kaválek Pavel; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Diplomová práce se zabývá polohovým propojením tří horizontů v Podzemní laboratoři Josef - oblast Čelina východ. Propojení bylo uskutečněno pomocí metody provažování, které bylo provedeno důlní olovnicí, laserovým provažovačem, ...
 • Porovnání automatického a manuálního cílení ve zkušební síti dvojicí přístrojů (Trimble S3) 

  Autor: Pyšek Jaroslav; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Grotz Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním dvojice přístrojů stejného typu Trimble S3 a dále porovnává jednotlivé metody cílení na různé hranoly. Výsledky byly testovány ve zkušební síti, která byla vyrovnána pomocí MNČ ...
 • Nivelační síť elektrárny Chvaletice 

  Autor: Staněk Jan; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Vojtíšková Světla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Diplomová práce se zabývá metodikou měření, výpočtu a analýzy nivelační sítě elektrárny Chvaletice. Pro práci byly nastudovány metodiky měření a výpočtu předchozích a současných zpracovatelů. Tyto metody byly porovnány s ...
 • Polohové zaměření a připojení základního bodového pole štoly Josef oblasti Čelina - východ 

  Autor: Vais Lukáš; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Blažek Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Cílem této diplomové práce je budování základního důlního bodového pole v oblasti Čelina - východ ve štole Josef. V rámci práce byla provedena rekognoskace, při které se vypracoval návrh rozmístění a stabilizace nového ...
 • Testování přesnosti automatického cílení totálních stanic Trimble S6 a S8 

  Autor: Fládrová Hana; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Urban Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Cílem bakalářské práce je určit přesnost automatického cílení totálních stanic Trimble S6 a Trimble S8. V práci byly navrženy a provedeny dva experimentální postupy. Prvním byl experiment pro porovnání přesnosti manuálního ...
 • Sledování svislých posunů při výstavbě bytového domu 

  Autor: Klimánková Petra; Vedoucí práce: Koska Bronislav; Oponent práce: Urban Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato bakalářská práce se věnuje etapovému měření svislých posunů. Cílem je sledovat tyto posuny během výstavby bytového domu, který je součástí rezidenčního projektu Zelené město etapa 2.
 • Výškové zaměření a připojení důlního bodového pole části štoly Josef 

  Autor: Hanousek David; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Holešovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením důlního výškového bodového pole v nově otevřené části štoly Josef zvané Čelina - východ. V práci je popsán kompletní postup prvního zaměření nově stabilizovaných bodů metodou velmi ...
 • Určení rovinnosti desky 

  Autor: Toulová Iva; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato diplomová práce se zabývá určením rovinnosti desky pěti různými metodami měření. U prvních dvou metod byl použit digitální a optický nivelační přístroj. U zbylých třech byla použita prostorová polární metoda s manuálním ...
 • Vyhodnocení etapových měření výšek bodů geodetické sítě v Krušných horách 

  Autor: Gruber Josef; Vedoucí práce: Procházka Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Zpracování měření velmi přesné nivelace v Krušných horách 

  Autor: Císařová Lucie; Vedoucí práce: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Ověření výsledků železničního měřícího systému Amberg GRP 5000 

  Autor: Manda Patrik; Vedoucí práce: Koska Bronislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)

Zobrazit další