Recent Submissions

 • Compressible Fluid Flow through Narrow Channels 

  Author: Jindřich Hála; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Cyrus Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With increasing miniaturization ...
 • Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany 

  Author: David Strnad; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Fialová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě nebyly rekultivovány ...
 • Nanomechanika biomembránových inkluzí 

  Author: Jitka Řezníčková; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Fojt Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Práce je věnována zhodnocení vlivu mechaniky membrány na zabudování hydrofobní nanočástice různého rozměru, tvaru a počtu. Kritický poloměr nanočástice zabudované do membrány ovlivňují zejména mechanické vlastnosti membrány ...
 • Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw 

  Author: Eliška Jelínková; Supervisor: Augsten Kamil; Opponent: Pešek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a hadronovou spektroskopii. ...
 • Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE 

  Author: Eva Fialová; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Průša Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a nejpoužívanější druhy ...
 • Vývoj monitoru radonu na bázi segmentovaného polovodičového detektoru 

  Author: Martin Kaschner; Supervisor: Švihra Peter; Opponent: Havelka Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Práce se zabývá vývojem zařízení EKPo měřicího objemovou aktivitu radonu, prvku, jehož přítomnost způsobuje zvýšené riziko rakoviny plic.
 • Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny 

  Author: Tereza Plaček Otcovská; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Slížková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-17)
  Předložená disertační práce je výstupem řady experimentálních měření zaměřených na schopnost jílů adsorbovat barvivo methylenové modři a na pevnostní charakteristiky dusané nepálené hlíny tyto jíly obsahující. Základem ...
 • Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků 

  Author: Aneta Dušková; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Novotný Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) je nedestruktivní metoda dobře zavedená v mnoha oborech, která se prosazuje i v oblastech biologie. Existuje značné množství z ní odvozených technik nabízejících mnohá pozitiva, ...
 • Kvantifikace akumulované aktivity v jaterních lézích s využitím metody Monte Carlo 

  Author: Soňa Burešová; Supervisor: Dudášová Kateřina; Opponent: Karhan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na terapie se 131I a 131I ...
 • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev 

  Author: Kateřina Limburská; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Musílek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Konfokální rentgenová fluorescenční analýza (RFA) je nedestruktivní metoda, která umožňuje získat informaci o hloubkové distribuci prvkového složení ve zkoumaném vzorku. Tato metoda se používá především pro nedestruktivní ...
 • Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech 

  Author: Vít Jirutka; Supervisor: Jediný Filip; Opponent: Zálešák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. Částice, které jsou jednotlivými ...
 • Vliv parametrů prostředí na poškození plasmidu DNA ionizujícím zářením 

  Author: Klára Stefanová; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Šefl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Plasmidy jsou v radiobiologii využívány mimo jiné i jako přiblížení pro DNA v jádře buňky. Přitom jsou ale běžně uchovávány a ozařovány v podmínkách, které se od těch v buňce značně liší. Pokud by to mělo vliv i na výtěžky ...
 • Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby 

  Author: Jiří Celler; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Straka Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-16)
  Tématem disertační práce jsou jednostranně opláštěné stěnové panely pro dřevostavby, ve kterých je nosný sloupek tvořen dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I. Navrhování stěnových panelů s výztuhami s ...
 • Výroba antropomorfního fantomu pomocí 3D tisku a jeho využití při optimalizaci vyšetřovacích CT protokolů u obézních pacientů 

  Author: Zdenka Balogová; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Obezita ovplyvňuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých smeroch a jedným z nich je aj rádiodiagnostika. CT vyšetrenia bariatrických pacientov sú častejšie ako v minulosti a nadpriemerná hmotnosť týchto pacientov má vplyv ...
 • Zobecněná inverzní úloha rezonanční ultrazvukové spektroskopie 

  Author: Juraj Olejňák; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Grabec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Hlavným cieľom tejto práce je ukázať schopnosť rezonančnej ultrazvukovej spektroskopie presne určiť mimo elastických konštánt aj triedu anizotropie, kryštálograficke orientácie a rozmery vzoriek. Spoľahlivosť a robustnosť ...
 • Využití dual energy CT pro plánování protonové léčby 

  Author: Marie Fořtová; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  V současné klinické praxi je pro plánování protonové léčby využívána stechiometrická kalibrace single energy CT (SECT). Tato kalibrace je ale zatížena inherentními nejistotami plynoucími z jejího charakteru. Pro plánování ...
 • Změny relativní biologické účinnosti podél klinického svazku protonů 

  Author: Kristýna Šrámková; Supervisor: Pachnerová Brabcová Kateřina; Opponent: Ondrák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  S rostoucím významem protonové terapie v léčbě nádorových onemocnění nabývají důležitosti individuální rozdíly klinických svazků. Jedním z diskutovaných parametrů léčby je relativní biologická účinnost (RBÚ) protonů podél ...
 • Development of Active Part of Optical Fiber Biosensor Using Genetically Modified Organisms 

  Author: Jakub Zajíc; Supervisor: Pospíšilová Marie; Opponent: Přibyl Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-13)
  Využití optických vlastností geneticky modifikovaného organismu (GMO) Pseudomonas putida TVA8, který je schopen produkovat bioluminiscenci (λ≈500nm) ve styku s benzenem, toluenem, etylbenzenem a xyleny, je jedním z možných ...
 • Vývoj metodiky zpracování signálů z měření rychlostí povrchových akustických vln na pokročilých materiálech 

  Author: Jakub Kušnír; Supervisor: Sedlák Petr; Opponent: Ševčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Táto práca skúma možnosti spracovania a merania signálu zo spektroskopie s prechodovou mriežkou na elasticky anizotropných materiáloch. Zamerali sme sa na zlepšenie signálu limitujúcich objemových a povrchových vĺn oproti ...
 • Časově-frekvenční analýza tepové frekvence pro sledování zátěže pilotů 

  Author: Petr Kolman; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Chmelová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  V dnešní době se klade velký důraz na zdravotní a psychický stav pilotů. To je především způsobeno tím, že nesou veškerou zodpovědnost za bezpečný průběh letu. Je tedy třeba se zaměřit na sledování stresu a zátěže u pilotů ...

View more