Recent Submissions

 • Stanovení mechanického chování materiálů při rychlých deformacích metodou SHPB 

  Author: Tomáš Fíla; Supervisor: Jiroušek Ondřej; Opponent: Kolman Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
  Tato disertační práce je zaměřena na experimentální analýzu buněčných (celulárních) metamateriálů při dynamickém rázu za vysokých rychlostí deformace. Analyzovány jsou zejména aditivně vyráběné auxetické struktury (materiály ...
 • Problematika inovativních uživatelských rozhraní pro vozidla s alternativními pohony 

  Author: Dmitry Rozhdestvenskiy; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Votruba Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Tato disertační práce se zabývá návrhem a ověřováním rozhraní vozidel s alternativními pohony, protože tato vozidla budou v příštích desetiletích tvořit v provozu většinu. Přitom se budou od současných lišitt nejen pohonným ...
 • Experimentální vyšetřování orientace vláken v cementovém kompozitu 

  Author: Romana Lovichová; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-17)
  Disertační práce je zaměřena na uspořádání a orientaci ocelových vláken v čerstvé směsi vysokopevnostního betonu a na možnosti záměrné orientace vláken ve směsi. Rešeršní část se věnuje podstatě, vzniku a popisu viskózního ...
 • Kompozit na bázi geopolymeru jako nový materiál v podzemním stavebnictví 

  Author: Alexey Manaenkov; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Rovnaník Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-17)
  Mezi důvody, proč geopolymer (GP) nahrazuje portlandský cement jako pojivo v betonu, patři jeho vysoká pevnost, ultra mikro-poréznost, nízké objemové smrštění a odolnost vůči agresivnímu prostředí. GP je již využíván pro ...
 • Hyperspektrální snímkování a jeho pozemní aplikace 

  Author: Eva Matoušková; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Halounová Lena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
  Cílem práce je porovnání a zhodnocení využití několika metod používaných pro určení složení historických materiálů, zejména těch využívajících odrazivostní spektrometrii a hyperspektrálním snímkování. Tyto metody jsou ve ...
 • Vlivy působící na přesnost výstupů z RPAS 

  Author: Jaroslav Šedina; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Hanzl Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
  V této práci jsou přestaveny jednotlivé vlivy působících na přesnost výstupů z RPAS (systém dálkově řízeného letadla) a možné způsoby jejich eliminace. V práci je probrána problematika kalibrace kamery, stability prvků ...
 • Využití odpadního mramoru na bázi odprašku ve stavebnictví 

  Author: Zdeněk Prošek; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Keršner Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
  Predložená disertacní práce je souhrnem experimentálního výzkumu zamereného na charakterizaci a využití odpadního materiálu na bázi mramoru ve stavebnictví. Pro úpravu mramorového odpadu byla zvolena recyklace pomocí ...
 • Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu 

  Author: Jaroslav Topič; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Slížková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
  Disertační práce se zaměřuje na využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu ve stavebnictví. Rešerše je věnována recyklaci betonu ve stavebnictví a zdokumentování možností využití velmi jemné frakce. Cílem této práce ...
 • Modelování eroze půdy s využitím dat podrobného monitoringu 

  Author: Tomáš Laburda; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Halounová Lena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-15)
  Vodní eroze půdy je v současné době stále aktuální problém, který negativním způsobem ohrožuje jak zemědělské pozemky a jejich produkční schopnost, tak i široké okolí od vodních zdrojů až po intravilán. V dnešní době ...
 • Mechanical Propertires of Perivascular Adipose Tissue and its Effect on Biomechanics of Abdominal Aorta 

  Author: Tereza Gerdová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Burša Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-01)
  The dissertation thesis aims to show that perivascular adipose tissue may significantly change the mechanical state of the abdominal aorta. To this end, uniaxial tensile tests with perivascular fat tissue were carried out. ...
 • Vliv radiačních defektů na výkonové součástky na bázi SiC 

  Author: Stanislav Popelka; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Belas Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
  Tato disertační práce se zabývá radiačními jevy v komerčně dostupných součástkách založených na bázi karbidu křemíku (SiC). SiC JBS diody a tranzistory JFET a MOSFET byly ozářeny elektrony, neutrony a lehkými ionty (protony). ...
 • Využití Zolotarevových polynomů pro spektrální analýzu 

  Author: Jan Kubák; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Procházka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
  Tato práce je zaměřena na vybrané problémy Zolotarevových polynomů a jejich vyuľití ke spektrální analýze. Pokud jde o Zolotarevovy polynomy, jsou popsány základní vlastnosti symetrických Zolotarevových polynomů včetně ...
 • Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti 

  Author: Dagmar Wanglerová; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Lipovský Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Navrhovaná stavba je galerie současného umění pod záštitou sochaře Čestmíra Sušky a jeho ženy, s přidruženými funkcemi umělecké dílny, divadelního sálu – auditoria a kavárny. Nachází se na Praze 2 – Karlově, je dvoupodlažní ...
 • Bytový dům, Horní Jiřetín 

  Author: Jonáš Klvaň; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Šedý Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Cílem bylo vytvořit moderní obytnou budovu, která odkazuje svým výrazem na historii kraje a okolní podmínky. Hrubou hmotou jde sice o jednoduchý, až vesnický, dům se šikmou střechou, ale uvnitř nabízí moderní a příjemné ...
 • Nová strahovská kolej 

  Author: Tereza Húsková; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Chvojka Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Stavba se nachází v Praze na Strahově na pozemku u pravého severního rohu Strahovského stadionu. Úkolem projektu bylo vytvořit důstojný vstup do kolejního kampusu ČVUT a navrhnout moderní bydlení pro studenty formou sdílených ...
 • Dům pro zemědělské družstvo, Libeň 

  Author: Veronika Vávrová; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Žalský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Nacházíme se v Praze, na Palmovce. Dům vstupuje do proluky v architektonicky rozbité oblasti, mezi ulicemi Na Hrázi a Světova. Snaží se iniciovat dotvoření bloku a postupně i okolí. Je pravdivý, jednou z jeho myšlenek je ...
 • Bytový dům u Negrelliho viaduktu 

  Author: Glib Khmelnytskyi; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Základní hmotové řešení uzavírá blok, a vytváří návaznost mezi stávajícími objekty. Novostavba je sama o sobě jakýmsi mostem mezi dvěma světy, mezi světem staré Prahy, a světem Prahy nové, který neustále vybojuje další a ...
 • Družstevní bydlení, Libeň 

  Author: Justýna Kaislerová; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Mahdal Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Libeň je specifická svou rozmanitostí, poetickou atmosférou a částečně zanedbaným veřejným prostorem s řídkou zástavbou. Holé štíty, proluky, průhledy a zákoutí vytváří určitou intimitu a charakter místa. Návrh se snaží ...
 • Ekocentrum Kbely - klubovna a knihovna 

  Author: Radka Ivančová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Jílek Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Novostavby sa nachádzajú na pozemku Kbelského ekocentra. Úlohou práce je vdýchnuť nový život tejto oblasti. Cieľom je priviesť najmä mladých a umožniť im, aby sa mali kde stretávať. Na túto potřeba socializácie reaguje ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Author: Lucie Černá; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Rosenová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Nejstarší osídlená část Vršovic – bývalá vesnice. Proluka mezi ulicemi Na Královce a Košická s výškovým rozdílem čtyř pater, která navazuje na holý štít řadové zástavby a exteriérové schodiště spojující tyto dvě ulice. ...

View more