Recent Submissions

 • Stěnové vytápění – Energeticky efektivní řešení vytápění? 

  Author: Bašta J.; Boháč J.
  (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
  Příspěvek diskutuje výsledky výzkumů stěnového vytápění, které ukázaly, že umístění otopných ploch na vnitřní stěny má za následek nižší tepelné ztráty než umístění na stěny obvodového pláště, a že stěnové vytápění může ...
 • Tepelná ztráta větráním podle ČSN EN 12831-1 

  Author: Zmrhal V.; Boháč J.
  (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
  Článek popisuje princip výpočtu tepelné ztráty větráním podle aktuálně platné normy ČSN EN 12 831-1 s komentářem. Norma obsahuje zjednodušený a univerzální výpočet. V článku jsou diskutovány některé údaje pro výpočet tepelné ...
 • Teplotní exponent otopných těles 

  Author: Bašta J.; Boháč J.
  (Topinfo, s.r.o., 2021)
  Článek se zamýšlí nad normou EN 442-2 předpokládající lineární průběh teplotního exponentu s výškou pro daný typ otopných těles. Je zaměřen především na desková otopná tělesa, i když nepomíjí ani ostatní druhy otopných ...
 • Tlakové ztráty ohebných vzduchovodů 

  Author: Zmrhal V.; Boháč J.
  (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
  Článek se zabývá problematikou tlakových ztrát ohebných vzduchovodů. Na základě literárních podkladů byl analyzován součinitel tření pro deklarované drsnosti ohebných vzduchovodů a vliv smrštění vzduchovodu. Experimentálním ...
 • Stěnové vytápění – energeticky efektivní řešení vytápění? 

  Author: Bašta J.; Boháč J.
  (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
  V příspěvku jsou diskutovány výsledky výzkumů stěnového vytápění, které ukázaly, že umístění otopných ploch na vnitřní stěny má za následek nižší tepelné ztráty než umístění na stěny obvodového pláště a že stěnové vytápění ...
 • Physical and Electrical Properties of Yttria-Stabilized Zirconia Thin Films Prepared by Radio Frequency Magnetron Sputtering 

  Author: Golosov, Dmitriy A.; Zavatskiy, Sergey M.; Melnikov, Sergey N.
  (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
  This paper presents the electrophysical characteristics of a 7 mol.% yttria-stabilized zirconia (YSZ) thin film deposited by radio-frequency magnetron sputtering. In order to form the crystallinestructure, the deposited ...
 • Emittance Characterization of Ion Beams Provided by Laser Plasma 

  Author: Velardi, Luciano; Side, Domenico Delle; Marco, Massimo De; Nassisi, Vincenzo
  (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
  Laser ion sources offer the possibility to obtain ion beams useful for particle accelerators. Nanosecond pulsed lasers at intensities of the order of 108 W/cm2, interacting with solid matter in a vacuum, produce plasma of ...
 • Transmission water-window microscope for biological imaging 

  Author: Tomáš Parkman; Supervisor: Vrbová Miroslava; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
  Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu desítek nanometrů jde o ...
 • Experimental development of the plate shower heat exchanger to reduce the domestic hot water energy demand 

  Author: Vavřička R.; Boháč J.; Matuška T.
  (Elsevier, 2022)
  The article describes an experimental development of a new prototype of the horizontal plate shower exchanger for wastewater heat recovery. The prototype is designed so that while achieving the highest possible value of ...
 • Hluk kompresoru tepelného čerpadla vzduch-voda 

  Author: Kučera M.; Králíček J.; Langerová E.
  (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
  Článek se zaměřuje na hluk a vibrace šířené od nejčastěji instalovaného typu tepelných čerpadel vzduch- -voda do okolí a do stavebních konstrukcí. Z funkčního hlediska je téma omezeno na tepelná čerpadla s elektricky ...
 • Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou 

  Author: Vavřička R.; Venzara J.; Boháč J.
  (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
  Článek se zabývá porovnáním různých způsobů výpočtu tepelné ztráty zeminou podle současných i dřívějších norem. Autoři porovnávají výpočetní postupy a ukazují rozdíly pro vybrané modelové případy reprezentující menší objekt ...
 • Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci 

  Author: Martin Müller; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Duška František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
  Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací technika, která nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením a umožňuje monitoraci plicní ventilace v reálném čase. Cílem studie na zvířecím modelu je zjistit, ...
 • Analýza trvanlivosti stability asfaltových směsí 

  Author: Tereza Valentová; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Hýzl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-26)
  Problematika přilnavosti mezi kamenivem a asfaltovým pojivem, jakož i úzce související komplexnější aspekt trvanlivosti asfaltové směsi, ověřovaný dnes nejčastěji její odolností proti účinkům vody nebo vody a mrazu, zůstává ...
 • Integrated force interaction simulation model for milling strategy optimization of thin-walled Blisk blade machining 

  Author: Sulitka M.; Falta J.; Stejskal M.; Hauptfleischová B.
  (Elsevier B.V., 2021)
  Complex shaped thin-walled blades that are extensively used in jet engines or stream turbines are very difficult to machine due to low rigidity of the blades, typically limited space between the blades and strict requirements ...
 • Dny radiační ochrany (XLII.) 

  Author: Štěpán, Václav
  (České vysoké učení technické v Praze, 2021)
  Dny radiační ochrany jsou každoroční příležitostí pro setkávání českých a slovenských odborníků, zástupců státní správy a firem, pracujících v oblasti radiační ochrany. Konference pokrývá širokou škálu odborných témat z ...
 • Quantum technology for military applications 

  Author: Křelina M.
  (Springer Nature, 2021)
  Quantum technology is an emergent and potentially disruptive discipline, with the ability to affect many human activities. Quantum technologies are dual-use technologies, and as such are of interest to the defence and ...
 • Rizika implementace BIM do procesu projektové přípravy, správy a údržby vozovek pozemních komunikací 

  Author: Karel Fazekas; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Luxemburk František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-21)
  Závěrečná práce se věnuje teoretickému prozkoumání dopadů BIM na proces veřejných zakázek a zjištění míry rizika implementace. Pro vyhodnocení míry rizika byl vytvořen BIM model stavby pozemní komunikace, navržena metodika ...
 • Návrh identifikace faktorů ovlivňujících objemy dopravy 

  Author: Ladislav Bartuška; Supervisor: Gros Ivan; Opponent: Cempírek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato disertační práce se zabývá problematikou dopravního plánování ve vztahu k udržitelnému rozvoji měst. V rámci práce byla provedena analýza faktorů ovlivňující intenzity dopravy na dopravní síti na území měst a obcí a ...
 • Optimalizace Bayesovských sítí a jejich predikčních vlasností 

  Author: Miroslav Vaniš; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Sklenář Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-31)
  Obecně platí, že Bayesovské sítě se dají vytvořit dvěma základními způsoby: pomocí tzv. strukturního algoritmu z dat či pomocí experta. Tato práce se zaměřuje na propojení těchto přístupů. Hlavním cílem je potom algoritmus ...
 • Novelty detection-based approach for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment diagnosis from EEG 

  Author: Cejnek M.; Vyšata O.; Vališ M.; Bukovsky I.
  (Peter Peregrinus, 2021)
  Alzheimer’s disease is diagnosed via means of daily activity assessment. The EEG recording evaluation is a supporting tool that can assist the practitioner to recognize the illness, especially in the early stages. This ...

View more