Collections in this community

Recent Submissions

 • Vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí 

  Author: Eva Randová; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí poznatků ohledně vlivu aplikace plošné povrchové úpravy a hloubkové impregnace na bázi epoxidových pryskyřic a jejich účinnost z hlediska ochrany a obnovy betonových prvků. V teoretické ...
 • Komplexní charakterizace minerálních příměsí pro přípravu cementových a vápenných kompozitů s vysokými užitnými vlastnostmi 

  Author: Alexandra Merglová; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Navrátilová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato magisterská práce se zabývá komplexní charakterizací vlastností minerálních příměsí, jejich chemickými a fyzikálními parametry s důrazem na stanovení pucolánové aktivity. Bylo analyzováno několik materiálů patřících ...
 • Vlastnosti a trvanlivost lehkých maltových směsí obsahujících pemzu jako minerální plnivo 

  Author: Michal Rambousek; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Pernicová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Používání maltových směsí na bázi vápenného hydrátu a hydraulického vápna má tisíciletou tradici. Nicméně současnost klade na aplikaci tradičních materiálů nové nároky. Vzhledem k rostoucím požadavkům na úsporu energie při ...
 • Vývoj sádrového kompozitu s dřevěným odpadem 

  Author: Josemar Bruno Da C. M. Guedes; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Reiterman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato práce popisuje experimentální studii inovativního kompozitního materiálu, připraveného ze sádry a dřevěného odpadu. V teoretické části jsou popsány základní vlastnosti sádrového pojiva a přírodní materiály, které lze ...
 • Využití cihelného prachu při výrobě tepelně odolných cementových kompozitů 

  Author: Romana Vaníčková; Supervisor: Koňáková Dana; Opponent: Konvalinka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato práce se zabývá možností využití odpadního cihelného prachu jako částečné náhrady hlinitanového cementu při vysokoteplotních aplikacích. Pro dosažení lepších výsledků byla jako další příměs použita reaktivní alumina. ...
 • Imobilizace vybraných těžkých kovů v kompozitu na bázi hořečnato-fosfátového cementu 

  Author: Matěj Dolenský; Supervisor: Záleská Martina; Opponent: Nábělková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Současná doba se vyznačuje tendencí o znovuvyužití odpadu. V odpadu je uzavřen velký potenciál a lze ho využít jak pro druhovýrobu, tak ke zpětnému získávání energií. Nemalá část odpadu poté obsahuje nebezpečné látky, jako ...
 • Evaluation of selected properties of boards with increased fire resistance 

  Author: Assel Maidanova; Supervisor: Böhm Martin; Opponent: Krejsová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
  This bachelor thesis is focused on the evaluation of the properties of the OSB (Oriented Strand Board) board. The evaluation and classification of OSB are based on the determination of sorption isotherms depending on ...
 • Vlastnosti opalovaného modřínového dřeva pro fasádní obklady 

  Author: Jan Schovanec; Supervisor: Böhm Martin; Opponent: Bomba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení vhodnosti použití opalovaného dřeva na fasády domů ve středoevropském podnebí. Metoda opalování Yakisugi byla zkoumána na modřínu (Larix decidua), místní dřevině využívané jako ...
 • Koroze čedičových vláken v simulovaných prostředích 

  Author: Oskar Soukup; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Konvalinka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Práce se zabývá studiem v oblasti čedičových vláken a kompozitů z nich vyrobených, které mohou být využity ve stavebním průmyslu jako ekologičtější alternativa k dosud používaným ocelovým tyčím nebo rozptýlené výztuži. V ...
 • Využití UV/VIS spektrofotometrie pro stanovení koncentrace solí vyluhovatelných ze stavebních materiálů. 

  Author: Alexandra Merglová; Supervisor: Záleská Martina; Opponent: Nábělková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce pojednává o využití UV/VIS spektrofotometrie ke stanovení koncentrace solí v omítkách. Spektrofotometrie je analytická metoda hojně využívaná v mnoha odvětvích. Teoretická část se zaměřuje na její ...
 • Vlastnosti lehčených malt modifikovaných CNT s příměsí na bázi PCM 

  Author: Michaela Kuklová; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Reiterman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato práce se zaměřuje na vývoj, přípravu a zkoušení nových typů malt se zlepšenými tepelně-technickými vlastnostmi. Úvodní část práce se zabývá obecnými charakteristikami maltovin, jejich složením, výrobou a možností ...
 • Využití odpadních alkálií pro alkalickou aktivaci vysokopecní strusky 

  Author: Martin Mildner; Supervisor: Fořt Jan; Opponent: Vorel Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce reflektuje současné trendy v oblasti využívání vedlejších produktů různých průmyslových procesů jako zdrojů surovin pro výrobu alternativních materiálů. Práce se zabývá popisem vlastností jemně mleté ...
 • Aplikace druhotného materiálu při návrhu nízkocementového pojiva pro tepelně odolné kompozity 

  Author: Kateřina Šádková; Supervisor: Koňáková Dana; Opponent: Konvalinka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Práce se zabývá využitím odpadní suroviny z výroby metalupku jako částečné náhrady hlinitanového cementu v žáruvzdorných betonech. Tato náhrada by mohla mít pozitivní dopad na životní prostředí, konkrétně na omezení čerpání ...
 • Návrh podlahovin na bázi geopolymerů 

  Author: Petr Hotěk; Supervisor: Fořt Jan; Opponent: Jogl Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem podlahoviny na bázi geopolymerů. Hlavním záměrem je nahradit cement, při jehož výrobě se produkuje vysoké množství CO2 a zatěžuje tak životní prostředí, odpadním materiálem vznikajícím pří ...
 • Vlastnosti omítkových směsí se zvýšenou vlhkostně akumulační schopností 

  Author: Akbota Begaly; Supervisor: Fořt Jan; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Vlhkost ve stavebních konstrukcích představuje problém, který ovlivňuje významným způsobem nejen živostnost staveb, ale má také negativní vliv na izolační schopnosti použitých materiálů a v neposlední řadě nepříznivě působí ...
 • Vliv vlhkosti na růst plísní na povrchu stavebních materiálů 

  Author: Jan Schovanec; Supervisor: Böhm Martin; Opponent: Srba Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na růst plísní na površích stavebních materiálů, vyskytujících se v interiéru budov. Růst plísní byl zkoumán za hraničních podmínek, které se mohou v budovách vyskytovat. Mezi dílčí cíle patří ...
 • Charakterizace kompozitních materiálů pomocí vysokoteplotního dilatometrického měření 

  Author: Jakub Rašovec; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Jankovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na výzkum a charakterizaci vybraných kompozitních materiálů za použití vysokoteplotního dilatometru DIL 402 Expedis Select od firmy NETZSCH. V práci jsou také popsány další možná použití ...
 • Vývoj izolačního materiálu na bázi pěnového skla a hořečnatého pojiva modifikovaného mikrofilery a vnitřní hydrofobizací. 

  Author: Adam Pivák; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Jankovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
  Hořečnatý neboli Sorelův cement se řadí mezi vzdušná pojiva, přičemž vykazuje specifické vlastnosti jako je požární odolnost a vysoká pojivová schopnost. V porovnání s portlandským cementem představuje nižší ekologickou ...
 • Aplikace gumového granulátu jako kameniva při výrobě lehčeného betonu 

  Author: Bazgier Vojtěch; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Neustále zvyšující se produkce odpadních pneumatik představuje celosvětový problém. Ojeté pneumatiky mohou ohrožovat životní prostředí, pokud se s nimi nebude správně nakládat. Využití recyklátu z pneumatik jako částečné ...
 • Vlastnosti a odolnost lehčených omítek s vybraným minerálním plnivem 

  Author: Marušiak Šimon; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Pernicová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Na vlastnostech dnes běžně užívaných omítek ve stavebním průmyslu se příliš neodráží současné trendy vedoucí ke snížení energetické náročnosti staveb související s tepelně izolačními schopnostmi a vlhkostními parametry ...

View more