Novinky

Department of Material Engineering and Chemistry

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vybrané vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu. 

  Autor: Soukup Zdeněk; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Vyšvařil Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Cílem této práce bylo stanovit vhodné složení alkalicky aktivované směsi za použití cihelného prachu, který vzniká jako odpadní materiál při výrobě cihelných tvarovek. V rámci výzkumu byly použity dva typy cihelných prachů, ...
 • Návrh a vývoj kompozitu na bázi cementu modifikovaného popílkem z biomasy. 

  Autor: Mihálová Lucie; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Jankovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá charakterizací kompozitů na bázi cementu, který byl modifikovaný popílkem z biomasy. Byly připraveny maltové směsi s částečnou objemovou náhradou cementového pojiva popílkem ze slámy v hodnotách 5, 10, ...
 • Tepelně izolační materiály a jejich využití ve stavebních konstrukcích 

  Autor: Schůtová Petra; Vedoucí práce: Jerman Miloš; Oponent práce: Fanta Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tématem této bakalářské práce jsou "Tepelně izolační materiály a jejich využití v konstrukcích." Hlavním cílem bylo vyhodnocení vlastností a chování čtyř různých tepelných izolací. Za tímto účelem byla v první části práce ...
 • Analýza omítek a zdiva objektů biskupské residence, Dómský pahorek, Litoměřice. 

  Autor: Marušiak Šimon; Vedoucí práce: Pokorný Jaroslav; Oponent práce: Balík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Dómský pahorek v Litoměřicích je tvořen souborem historicky cenných objektů. Část objektu je v současnosti ve špatném stavebně technickém stavu a vyžaduje provedení sanačních prací. První část bakalářské práce pojednává o ...
 • Vlastnosti cementových kompozitů se zvýšenou elektrickou vodivostí 

  Autor: Walda Milan; Vedoucí práce: Fiala Lukáš; Oponent práce: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce se zabývá účinností uhlíkových vláken jako funkčního plniva v běžném cementovém kompozitu pro zvýšení elektrické vodivosti. Práce je členěna do dvou na sebe navazujících částí - teoretické a experimentální. ...
 • Vliv pucolánu na vlastnosti ternárních malt na bázi sádry. 

  Autor: Ondračka Tomáš; Vedoucí práce: Vimmrová Alena; Oponent práce: Reiterman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato práce popisuje vliv pucolánových příměsí na vlastnosti síranovápenatých malt uložených ve vlhkém prostředí. Konkrétně byl zkoumán křemičitý úlet, jemně granulovaná vysokopecní struska a cihelný prach. Jako aktivátor ...
 • Hydrofilní omítkový systém pro vysoušení a desalinizaci zdiva 

  Autor: Šumberová Barbora; Vedoucí práce: Pavlík Zbyšek; Oponent práce: Balík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Rekonstrukce starých či historicky významných zděných domů s jedinečnými interiéry je stále populárnější záležitostí, přičemž se hledají i nové způsoby využití, například suterénních prostor. Nejen při změně způsobu užívání ...
 • Ověření tepelných a vlhkostních charakteristik izolačních materiálů pro kontaktní zateplovací systémy a jejich vyhodnocení 

  Autor: Pavel Ondřej; Vedoucí práce: Vimmrová Alena; Oponent práce: Novotný Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání a zhodnocení vlastností izolačních materiálů pro kontaktní zateplovací systémy. Součástí závěrečné práce je také ověření tepelných a vlhkostních charakteristik měřením na ...
 • Vlastnosti materiálů na bázi alkalicky aktivovaného cihelného prachu 

  Autor: Alblová Nikol; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Holčapek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem práce bylo najít vhodnou alkalicky aktivovanou směs s použitím odpadního materiálu, tedy cihelného prachu, u kterého byly prokázány dobré pucolánové vlastnosti. V této práci bylo studováno sedm druhů směsí, které se ...
 • Vliv typu dřeva a aditiv na vlastnosti WPC 

  Autor: Čermoch Tomáš; Vedoucí práce: Jerman Miloš; Oponent práce: Krejsa Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato práce se věnuje rešerši na téma WPC. Je zde popsána technologie výroby, složení výrobní směsi a také konečné využití zhotovených prvků. V druhé části jsou popsané zkoušky, které byly provedeny na zkušebních tělesech, ...
 • Degradace vybraných sedimentárních hornin krystalizujícími solemi 

  Autor: Hruška Jiří; Vedoucí práce: Keppert Martin; Oponent práce: Schweigstillová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Předmětem této práce je zkoumání porézních sedimentárních hornin těžených na našem území. Sedimentární horniny byly po celá léta na našem území populárním stavebním a dekorativním materiálem i přes jejich většinou nízké ...
 • Vliv vnitřní a vnější hydrofobizace na vlastnosti modifikovaných vápenných omítek 

  Autor: Zemanová Lucie; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Pernicová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Vnější povrchové vrstvy hrají důležitou úlohu v ochraně stavebních konstrukcí vůči působícímu vnějšímu prostředí a mají vliv na prodloužení jejich životnosti. Čistě vápenné omítky se vyznačují výbornou plasticitou a ...
 • Vliv druhu kameniva na vlastnosti sádrové malty 

  Autor: Krejsová Jitka; Vedoucí práce: Vimmrová Alena; Oponent práce: Holčapek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato práce se zabývá vlivem různých druhů kameniva na fyzikálně-mechanické vlastnosti sádrových malt a ty porovnává s vlastnostmi sádry bez plniva. Zvláštní pozornost je věnována tranzitní zóně na rozhraní sádrové kaše a ...
 • Vliv klimatických podmínek na vlastnosti omítek 

  Autor: Soukup Zdeněk; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Holčapek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem práce bylo zhodnotit vliv klimatických podmínek na různé typy komerčně vyráběných omítek. Bylo testováno 7 typů běžně dostupných omítek, které byly po několik let vystaveny působení vlhkosti, mrazu, povětrnostním ...
 • Studie proveditelnosti developerského projektu 

  Autor: Jeníš Vojtěch; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Kalčev Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
  Bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti developerského projektu bytového domu. V práci jsou popsány analýzy okolních vlivů na prodej bytových jednotek, příjmy a výdaje projektu a citlivostní analýza vybraných ...
 • Dopad změnových řízení na celkové náklady stavby 

  Autor: Skřivánková Lenka; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Matějka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou změnových řízení během výstavby. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout opatření, aby se změnovým řízením předcházelo. V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy, které se ...
 • Podpora využívání agro odpadů: Vlastnosti cementových kompozitů obsahujících kokosovou dužinu 

  Autor: Krojidlová Anna; Vedoucí práce: Vejmelková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Vlastnosti HPC s obsahem lupku a jemně mletého keramického střepu 

  Autor: Hovorková Veronika; Vedoucí práce: Vejmelková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Návrh průmyslově vyráběné betonové směsi s cihelným obrusem 

  Autor: Kundelásek Tomáš; Vedoucí práce: Keppert Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Modelování tuhnutí vody a tání ledu ve stavebních materiálech 

  Autor: Kuruc Marek; Vedoucí práce: Maděra Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

Zobrazit další