Now showing items 247-266 of 1228

  • Jak dosáhnout větší motivace a spokojenosti zaměstnanců 

   Author: Nitrová Hana; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Sypták Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Jak zvládat stres v učitelské profesi 

   Author: Machatová Ilona; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Stejskal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Je domácí vzdělávání rovnocennou alternativou k veřejnému školství? (Případ USA) 

   Author: Jaroslav Vorlíček; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-09)
   Cílem této práce je najít odpověď na výzkumnou otázku, zdali je do-mácí vzdělávání rovnocennou alternativou standardnímu vzdělávání, které nabízí systém veřejného školství. Tohoto záměru je dosaženo za pomocí analýzy ...
  • Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií 

   Author: Voděra Kamil; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií se zabývá problematikou vlivu médií a masové komunikace na žáky SŠ a úrovní jejich mediální gramotnosti. Teoretická část práce pojednává o ...
  • Kaizen a jeho využití v průmyslovém podniku 

   Author: Košnarová Magdalena; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Kavan Michal
   Bakalářská práce se zabývá využitím kaizenu v průmyslovém podniku. Kaizen může být definován jako přístup k vedení podniku i jako filosofie, podle které lidé žijí. Úzce souvisí se štíhlou výrobou a s produkováním výrobků ...
  • Kariérní a rozvojové plány v podniku Aerosol - service, a.s. 

   Author: Nikola Mesárošová; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Tato bakalářská práce se věnuje kariérním a rozvojovým plánům v podniku Aerosol-service, a.s. Teoretická část obsahuje první kapitolu o firemním vzdělání, kde je představen jeho význam, cíle a metody vzdělání. Další kapitola ...
  • Kariérní a rozvojové plány v podniku XY 

   Author: Raulímová Viktorie; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se věnuje kariérním a rozvojovým plánům podniku. Teoretická část obsahuje kapitolu o firemním vzdělávání, kde je představen jeho význam a metody vzdělávání. Další kapitola se zabývá hodnocením zaměstnanců ...
  • Klima a jeho význam na středních odborných školách 

   Author: Karolína Janoušková; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá klimatem a jeho významem na středních odborných školách. Jejím cílem je popsat, které faktory jsou nejdůležitější pro ovlivňování klimatu ve škole. Teoretická část práce se zabývá definováním ...
  • Klima školní třídy 

   Author: Krajník Michal; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Bakalářská práce pojednává o problematice, zda a jak se liší sociální klima ve třídách s maturitními a nematuritními obory. Jejím cílem je poukázat, jak mezi žáky funguje spolupráce, vnímaná opora a rovný přístup učitele, ...
  • Klima školy 

   Author: Popelková Pavla; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Klima školy 

   Author: Talová Jana; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Klima školy 

   Author: Šefrhans Josef; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • Klima školy 

   Author: Landkammerová Eva; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klima třídy na střední škole 

   Author: Kulichová Veronika; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Holečková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Komparace didaktiky matematiky v prezenční a distanční výuce na střední škole 

   Author: Filip Kallmünzer; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Tato práce si klade za cíl zanalyzovat, jaké didaktické nástroje jsou užívány učiteli matematiky nejen při distanční výuce, ale i při té prezenční. Dále jaké didaktické zásady jsou pro ně vzhledem k oběma formám výuky ...
  • Komparace distanční a prezenční výuky na středních odborných školách 

   Author: Martin Mildner; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Bakalářská práce reflektuje současné trendy vědeckého zkoumání v oblasti pedagogiky a zabývá se popisem pohledů a zkušeností žáků a učitelů středních odborných škol na proběhlou distanční výuku, která byla náhlým způsobem ...
  • Komparace oceňovacích postupů v účetním systému podniku dle IAS/IFRS 

   Author: Štichová Linda; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na porovnání metod oceňování skupin rozvahových položek mezi Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS a českých účetních principů, a to prostřednictvím aplikace reálné hodnoty na ...
  • Komparace studentů středních škol z pohledu studia na vysoké škole 

   Author: Novotná Olga; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komparativní pedagogika - porovnání systémů vzdělávání v České republice a Himalajích 

   Author: Vojtěch Kořalka; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá srovnáním školských systémů v Indii a České republice na příkladu dvou konkrétních škol – Spring Dales Public School, Mulbekh (Himaláje) a SPŠ stavební J. Gočára, Praha. V první části této práce ...
  • Komunikace a vztahy na pracovišti se zaměřením na týmovou spolupráci 

   Author: Greizingerová Klára; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Tématem bakalářské práce je komunikace a vztahy pracovišti se zaměřením na týmovou spolupráci. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny informace o komunikaci a vztazích na pracovišti, možné hrozby a nástroje na zlepšení ...