Recently added

Now showing items 1-20 of 990

  • Elektronické podvádění studentů vysokých škol 

   Author: Alice Svobodová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Bakalářská práce se zabývá tématikou studentského podvádění na vysokých školách se zaměřením na elektronické podvádění. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se opírá o odbornou literaturu a jsou v ní ...
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: David Kubát; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Müllerová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Práce se zabývá tvorbou didaktického testu pro ověření znalostí žáků předmětu Hardware a sítě na střední průmyslové škole elektrotechnické. Test obsahuje 20 otázek ve variantách A a B, kte-ré byly zadány 120 žákům během ...
  • Zařazení tematického celku Ekologie a ŽP do odborného předmětu střední školy technického zaměření 

   Author: Ivana Dvořáková; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnosti zařazení tematického celku Ekologie a ŽP do odborného předmětu střední školy technického zaměření. Autorce je profesně nejblíže obor stavebnictví, protože se zabývá implementací ...
  • Učební text pro odborný výcvik 

   Author: Šimon Pelich; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Ležal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Tato práce se zaměřuje na využití pracovních listů při výuce. V první části se věnuji teoretické stránce věci, a to jak didaktickým metodám, tak i dalším předpisům stanoveným v ŠVP a RVP. Druhá část je věnována praktické ...
  • Systém odměňování a benefitů ve společnosti XY 

   Author: Hana Libišová; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Obsahem této bakalářské práce je popsání, analyzování a zhodnocení funkčnosti za-vedeného systému odměňování a zaměstnaneckých benefitů ve společnosti XY. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou část a část praktickou. ...
  • Šikana na středních odborných školách 

   Author: Jan Gutwald; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Bakalářská práce se zabývá výskytem šikany na vybrané střední škole ve Středočeském kraji. Zajímaly nás nejčastější formy šikany, frekvence jejich výskytu, motivace k šikanování, postoje žáků k šikaně žáků i učitelů a ...
  • Zařazení praktické činnosti do výuky na vysokých školách se zaměřením na stavitelství a architekturu 

   Author: Alžběta Vachelová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Bakalářská práce se zabývá zařazením praktické složky výuky do studijních programů oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze - konkrétně tzv. Design & Build programy, které umožňují studentům ...
  • Zavádění aplikace Microsoft Teams do výuky (případová studie žáků) 

   Author: Lucie Šindlerová; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Voda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Bakalářská práce Zavádění aplikace Microsoft Teams do výuky (případová studie žáků) se dívá na dané téma očima žáků, kteří jsou ovlivňováni zaváděním nového komunikačního nástroje s principy sociální sítě Microsoft Teams ...
  • Kriminalita mládeže a výchova 

   Author: Jan Klimeš; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Tato práce pojednává o sociálně negativních projevech chování současné mládeže a okolních vlivech, které na ni působí. V první části práce byla provedena analýza současné literatury a informačních médií, které se touto ...
  • Aktivizující metody ve výuce a jejich využití na odborných předmětech 

   Author: Lukáš Malý; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktivizujícími metodami ve výuce. Práce popisuje jejich rozdělení dle různých autorů a věnuje se metodám ve výuce odborných předmětů. Součástí bakalářské práce je empirické šetření využívání ...
  • Alkohol a studenti středních škol 

   Author: Milan Zinzer; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce „Alkohol a studenti středních škol“ se zabývá problematikou pití alkoholických nápojů u žáků střední odborné školy stavebního zaměření. Bakalářská práce je koncipována jako teoreticko-empirická. V první ...
  • Sbírka motivačních úloh pro výuku stavební mechaniky 

   Author: Václav Petřík; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření učební pomůcky pro pedagogické pracovníky a žáky ve středním odborném školství. Práce bude teoreticko-empirická. V teoretické části bude zhodnocen stav aktuálně používaných sbírek příkladů ...
  • Psychologické aspekty vizualizace a její uplatnění ve výuce na střední škole 

   Author: Bohumil Vašák; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit na základě poznatků z psychologie vnímání studijní opory pro předmět "Typografie" a využít k tomu moderní nástroje. V první fázi bude proveden předvýběr obtížných témat, které dosud nemají ...
  • Využití projektové metody při výuce odborného předmětu Údržba letadlové techniky 

   Author: David Hůlek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce se věnuje tématu projektové výuky a její aplikace do výuky odborného předmětu zaměřeného na údržbu letadel. První část práce uvádí důvody, proč je zvolené téma řešeno a popisuje použité výzkumné metody. ...
  • Analýza strestu ve firmě a jeho eliminace 

   Author: Václav Petržík; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Cílem bakalářské práce bylo vhodnými prostředky analyzovat úroveň stresu ve vybrané firmě a na základě výsledků následně navrhnout doporučení pro případnou eliminaci stresu. V rámci první části práce, která obsahuje mimo ...
  • Inkluzivní vzdělávání na středních školách 

   Author: Edita Pattová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Abstrakt Bakalářská práce pojednává o inkluzivním vzdělávání studentů středních škol a cestě k naplnění těchto ideálů. Cílem práce je popsat inkluzivní vzdělávání z několika perspektiv a analyzovat problematiku inkluzivního ...
  • Komparativní pedagogika - porovnání systémů vzdělávání v České republice a Himalajích 

   Author: Vojtěch Kořalka; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá srovnáním školských systémů v Indii a České republice na příkladu dvou konkrétních škol – Spring Dales Public School, Mulbekh (Himaláje) a SPŠ stavební J. Gočára, Praha. V první části této práce ...
  • Praktické vyučování podporované počítačem 

   Author: Jana Žáková; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je zachycen historický vývoj zobrazování objektů a způsoby tvorby grafiky pomocí počítače. V návaznosti na didaktické zásady jsou tu ...
  • Praktické vyučování podporované počítačem 

   Author: Pavel Žák; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Petřík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zmapovány výukové metody včetně názorně demonstračních. Je zde popsán vznik a vývoj laboratoří se vzdáleným přístupem a klasifikace experimentů. ...
  • Návrh učebních osnov pro odborný předmět 

   Author: Richard Pokorný; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Dostál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout učební osnovu pro odborný předmět Dopravní technika. První část pojednává teoreticky o výuce odborných předmětů na obchodní akademii. Je provedena didaktická analýza současného ...