Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 911

  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování 

   Autor: Broumová Bohumila; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Sochůrková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá propojením mezioborové spolupráce na Vyšší odborné škole grafické při tvorbě časopisu a vzorové přípravě učitele na praktické vyučování. Náplní teoretické části je popis vzdělávacích a výchovných cílů, ...
  • Charisma učitele 

   Autor: Pešková Klára; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Závěrečná práce je zaměřena na problematiku charismatu učitele. Cílem práce bylo zjistit, zda a jak vnímají žáci na střední škole charisma učitele, jaké vlastnosti učitele považují za klíčové. Práce má teoreticko-empirický ...
  • Postoje žáků SOŠ k aktivnímu životnímu stylu 

   Autor: Eretová Dagmar; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem bakalářské práce je aktivní životní styl současné učňovské mládeže. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části bude popsán aktivní životní styl, jeho složky, faktory a adolescence, jako ...
  • Legálně dostupné drogy a jejich vliv na zdraví mládeže 

   Autor: Stachová Naděžda; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá legálně dostupnými drogami a jejich vlivem na zdraví mládeže. Cílem bakalářské práce je podání ucelených informací o problematice nejznámějších legálně dostupných drog, které mohou ovlivnit zdraví ...
  • Využití moderní výukové techniky v odborných předmětech 

   Autor: Radda Pavel; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Morcová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá přípravou kurzu pro vzdělávání dospělých v oblasti štíhlé výroby. Je členěna do dvou částí a to teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na současné možnosti využití moderní výukové ...
  • Sociální síť jako nástroj kyberšikany u středoškolské mládeže 

   Autor: Klauz Hans; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato práce se zabývá primárně fenoménem sociálních sítí, které se v současnosti staly jedním z nástrojů kyberšikany. V teoretické části jsou definovány nejdůležitější termíny, jako je šikana nebo kyberšikana. Dále jsou zde ...
  • Stres v učitelské profesi 

   Autor: Václavíčková Lucie; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stresu v učitelské profesi. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je objasnit pojem stres, definovat příčiny vzniku stresu, popsat specifika ...
  • Autorita učitele a možnosti jejího rozvíjení 

   Autor: Rendlová Zora; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Daná bakalářská práce se zabývá analýzou pojmu autorita učitele a charakterizuje specifiku au-tority učitele s ohledem na středoškolské studenty. Autorita učitele je významnou součásti jeho sociální kompetence. Práce je ...
  • Drogová závislost u studentů středních odborných škol a možnosti její prevence 

   Autor: Kadlec Jan; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá pohledy školních metodiků primární prevence na problematiku týkající se prevence drogové závislosti u středoškoláků. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o návykových látkách a jejich ...
  • Vzorová příprava učitele pro výuku předmětu zhotovování stomatologických protéz 

   Autor: Králová Eva; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Rous Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Anotace Cílem práce je navrhnout průběh vyučovací hodiny. Práce sestává z teoretické a praktické části. V teoretické části byla sesbírána sekundární data, z nichž se následně vycházelo. V praktické části byla provedena ...
  • Elektronické podvádění studentů 

   Autor: Liška David; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku studentského elek-tronického podvádění na střední škole. Cílem práce je zjistit, jaké formy elektro-nického podvádění studenti používají, s jakou frekvencí se k ...
  • Sociální kompetence učitele na SOŠ 

   Autor: Koukola Lukáš; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o sociálních kompetencích učitele na střední odborné škole, a to jak na poli teoretickém, tak i praktickém. V teoretické části jsou zmíněny a prozkoumány oblasti sociálních kompetencí učitele, ...
  • Charisma učitele z pohledu středoškolských studentů 

   Autor: Schwarz Patrik; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tématem bakalářské práce je "Charisma učitele z pohledu středoškolských studentů". Tato práce pojednává o různých aspektech osobního charismatu učitelů, které studenti preferují a zda na ně pozitivně působí. Teoretická ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Autor: Bláha Martin; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Kodad Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce "Učební text pro praktické vyučování" se zabývá odbornými učebními texty pro žáky a učitele pro výuku předmětu "Praktické vyučování" oboru Elektrotechnika na středních školách. Cílem bakalářské práce je ...
  • Návrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Berka Michal; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce je zaměřena na oblast elektronického vzdělávání (e-learningu). V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na různé možnosti a reálné uplatnění této didaktické novinky, vysvět-luje a objasňuje běžně ...
  • Využití projektů ve výuce odborných předmětů 

   Autor: Panáček Petr; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V této bakalářské práci se pokouším začlenit projekty do výuky odborných škol se stavebním zaměřením na základě dostupné odborné literatury.Bakalářská práce má dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje ...
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Jásenský Martin; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Bezdíček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na přípravu učitele na vyučování pro obor kuchař v odborném výcvi-ku. Zabývá se tématy, která s prací učitele a přípravou souvisejí. Charakteristikou oboru, profilem absolventa, klíčovými ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Autor: Nachtigalová Tereza; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Matějčíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá tvorbou učebního materiálu pro praktické vyučování oboru asistent zubního technika. V první části se práce zaměřuje na didaktické pomůcky. Velkou pozornost věnuje funkci a hodnocení učebnic. Je zde také ...
  • Učební text pro odborný výcvik - obor knihař, 1. ročník 

   Autor: Martinovská Jana; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Šedivec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou učebního textu pro odborný výcvik oboru Knihař. Cílem je vytvořit text pro odborný výcvik, který bude využíván jako metodická pomůcka při výuce na Střední škole a Mateřské škole Aloyse ...
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Němý Milan; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Snětinová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce řeší problematiku mezioborových vztahů předmětu Matematika a fyzikálně-technických předmětů na středních odborných školách elektrotechnického zaměření. Cílem bylo nalezení těch matematických témat, ...