Now showing items 1-20 of 1261

  • Další vzdělávání učitelů praktického vyučování a odborného výcviku 

   Author: Josef Kišš; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-29)
   V povolání učitele odborného výcviku a praktického vyučování má druh dalšího vzdělávání dva směry, které jsou navzájem propojené. Jedním směrem je odbornost ve své profesi, druhým směrem jsou pedagogické kompetence. ...
  • Spokojenost a motivace zaměstnanců 

   Author: Jiří Košťák; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-01)
   Tato bakalářská práce rozebírá spokojenost a motivaci zaměstnanců společnosti EGLO. Cílem této práce je ověřit funkčnost a efektivnost současné personální politiky společnosti EGLO. Společnost EGLO je střední podnik, který ...
  • Tvorba kurzu MS Power BI pro začátečníky 

   Author: Jaroslav Petrák; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-02)
   Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu kurzu Power BI pro začátečníky uvnitř oblasti datové analytiky a BI. Uvnitř teoretické části je uvedena problematika vzdělávání, konkrétně zde jsou zmíněny druhy vzdělávání, vzdělávací ...
  • Míra stresu v pracovním prostředí 

   Author: Lucie Hájková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
   Bakalářská práce se zabývá stresem v pracovním prostředí. Cílem práce je zjistit míru stresu a porovnat ji mezi dvěma odlišnými skupinami, kterými jsou vedoucí a řadoví pracovníci. Metodika výzkumu spočívá v provedení ...
  • Syndrom vyhoření u pracovníků obvodního soudu 

   Author: Lucie Doležalová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na syndrom vyhoření u pracovníků obvodního soudu. Teoretická část se zabývá definicí pojmu syndrom vyhoření, jeho příznaky, fázemi, diagnostikou, léčbou a prevencí. Tyto koncepty jsou dále ...
  • Syndrom vyhoření příslušníků bezpečnostního sboru ČR 

   Author: Klára Bláhová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šírová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
   Tato bakalářská práce zkoumá problematiku syndromu vyhoření příslušníků bezpečnostního sboru XY. Cílem je analyzovat míru a hlavní příčiny syndromu vyhoření a zároveň ověřit informovanost příslušníků o této problematice. ...
  • Sociální klima v zubní laboratoři Kulovaný 

   Author: Tereza Jančíková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šírová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
   Tato bakalářská práce zkoumá vliv konfliktu ve vedení firmy na provoz a fungování společnosti. Cílem je zhodnotit dopad konfliktů na mezilidské vztahy, spolupráci, komunikaci, motivaci zaměstnanců a jejich pracovní výkon. ...
  • Analýza mezilidských vztahů v multikulturním podniku 

   Author: Vendula Vavrečková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá mezilidskými vztahy a kulturními rozdíly ve vybraném podniku. Cílem práce je analyzovat mezilidské vztahy v konkrétním multikulturním podniku a zjistit, zda má odlišná kultura a jazyková ...
  • Aktivizační výukové metody ve volnočasovém vzdělávání 

   Author: Jan Zajíc; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Šírová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Bakalářská práce „Aktivizační výukové metody ve volnočasovém vzdělávání“ se zaměřuje na průzkum skautských schůzek napříč oddíly a zjištění nejčastějších aktivizačních metod, které se při nich využívají. Cílem práce je ...
  • Motivace ke studiu na střední odborné škole Škoda Auto 

   Author: Zdeňka Stará; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Bakalářská práce se zaměřuje na téma motivace žáků ke studiu na SOU Škoda Auto s cílem zjistit míru spokojenosti žáků se studiem, sociálním klimatem školy a potenciálními facilitátory motivovaného učení. Výzkumný design ...
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Eliška Cézová; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá učebním textem pro výuku odborného předmětu Konstrukční cvičení na průmyslové škole. Je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou.
  • Cílená aktivizace žáků prostřednictvím školního hodnocení a reflexe výuky 

   Author: Jan Jung; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Tato bakalářská práce řeší, jak využít školní hodnocení pro větší aktivizaci žáků ve prospěch zvý-šení jejich zodpovědnosti za současné ale i budoucí vzdělávání. K řešení je použitá teoretická i empirická metoda. Mezi ...
  • Legální/nelegální drogy na střední škole 

   Author: Iva Čelikovská; Supervisor: Nesvadba Petr; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá nejen problematikou legálních a nelegálních drog na středních školách, ale i souvisejících aspektů závislostí látkových i nelátkových forem. Cílem je prověřit aktuální rozsah v užívání drog ...
  • Business plán pro výrobu a prodej rybářského vybavení 

   Author: Antonin Pleskač; Supervisor: Mráček Karel; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského plánu pro založení a provoz firmy specializující se na výrobu a prodej vybavení pro muškaření. Hlavním cílem práce je analyzovat a popsat klíčové komponenty ...
  • Eliminace příčin vzniku syndromu vyhoření ve státní sféře 

   Author: Michaela Chládková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
   Tato bakalářská práce zkoumá příčiny syndromu vyhoření ve státní sféře a navrhuje efektivní opatření k jeho eliminaci. Teoretická část poskytuje přehled o vzniku, příčinách, příznacích a prevenci syndromu vyhoření. V ...
  • Učební text/vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Karel Majer; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-01)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření „Vzorové přípravy učitele praktického vyučování pro Střední odborné školy strojírenské“. Práci jsem rozdělil na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána strojírenská ...
  • Psychická zátěž učitelů na základních školách 

   Author: Martina Kreslová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-29)
   Cílem bakalářské práce je zjistit míru zátěže učitelů na základních školách, s jehož působením se v současné době velmi často setkáváme. Opakovaně se o něm mluví v reportážích, píše v odborných článcích a novinách. V dnešní ...
  • Zdravý životní styl studentů středních škol 

   Author: Terezie Krejbychová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-01)
   Tématem této bakalářské práce je zdravý životní styl studentů středních škol. V teoretické části jsou definovány základní pojmy pro snazší orientaci v problematice. Praktická část je zaměřena na výzkum pomocí tzv. smíšené ...
  • Syndrom vyhoření inspektorů ve státní správě 

   Author: Jana Košťáková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-01)
   Tato práce je zaměřena na analýzu syndromu vyhoření v konkrétní společnosti u konkrétní pozice. Záměrem zkoumání bylo zjistit jaké pracovní stresory na inspektory působí, kdo je náchylnější ke vzniklému stresu, zda se mohou ...
  • Stresory u pedagogů na 1. stupni základní školy 

   Author: Gabriela Hermély; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na stres mezi pedagogy pracujícími na prvním stupni základních škol a zkoumá, jak je různé faktory stresu ovlivňují. Teoretická část práce poskytuje přehled o stresu, jeho typech, příčinách ...