Now showing items 1-20 of 1174

  • Stres a duševní pohoda pracovníků 

   Author: Lucie Vágnerová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá stresem a duševní pohodou pracovníků na obchodních odděleních dvou odlišných firem. Cílem práce je zjištění stresových faktorů na obchodních odděleních, zda se zaměstnavatel snaží o eliminaci ...
  • Hodnocení pracovníků 

   Author: Lucie Šefčíková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Předmětem bakalářské práce je problematika hodnocení pracovníků, která je důležitou součástí řízení lidských zdrojů. Hlavním cílem této práce je zjistit spokojenost pracovníků s využívaným hodnotícím systémem a formulovat ...
  • Negativní jevy na pracovišti - mobbing 

   Author: Anna Stará; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na negativní jevy na pracovišti, především na mobbing, tedy šikanu mezi zaměstnanci. Cílem práce je určit a analyzovat negativní jevy na pracovišti v prostředí mateřských škol. Práce je rozdělena ...
  • Výskyt syndromu vyhoření u manažerů a pracovníků na vyšších pozicích 

   Author: Zdeněk Štefek; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato práce se zabývá syndromem vyhoření, což je poměrně nově popsaný jev v oblasti duševní-ho i fyzického zdraví, oficiálně byl zařazen organizací WHO mezi seznam nemocí až v roce 2019. Cílem této bakalářské práce je ...
  • Dopady neverbální komunikace a její využití v podniku 

   Author: Aneta Čečáková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá dopady neverbální komunikace na výsledek pracovního pohovoru. Pomocí experimentu a rozhovoru s personalisty zjišťuje, zda existuje přímý vztah mezi uchazečovými neverbálními projevy a reakcemi ...
  • Analýza mezilidských vztahů ve vybrané organizaci 

   Author: Aneta Bartáková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na téma mezilidské vztahy na pracovišti. Cílem práce je analýza mezilidských vztahů ve vybrané organizaci a následný návrh na jejich zlepšení. Teoretická část se věnuje mezilidským vztahům ...
  • Postoje zaměstnanců a zaměstnavatelů k práci z domova 

   Author: Martina Kubešová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Bakalářská práce pojednává o práci z domova jako o rozvíjejícím se trendu. První část se věnuje teoretickým východiskům práce z domova, definuje její vlastnosti a vývoj v průběhu pandemie Covid-19. Cílem práce je analýza ...
  • Zvládání stresu na pracovišti 

   Author: Markéta Procházková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá stresem na pracovišti a stresory, které tento stres vyvolávají, a to v konkrétní firmě, která se zabývá výrobou zdravotnických pomůcek. Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení se s ...
  • Stresující faktory v profesi učitele při práci s osobami ve výkonu trestu 

   Author: Stanislav Kajer; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na stresující faktory, kterým jsou vystaveni učitelé při práci s osobami ve výkonu trestu. Cílem teoretické části je popsat z obecného hlediska pojem stresu, jeho příčiny, účinky a metody ...
  • Faktory stresu v učitelské profesi ve výchovném ústavu pro děti 

   Author: Žaneta Lupoměská; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce popisuje téma faktorů stresu v učitelské profesi ve výchovném ústavu pro děti. Cílem bakalářské práce je popsat, s jakými stresovými faktory se v každodenní pedagogické praxi setkávají učitelé a vychovatelé ...
  • Vnímání školních informačních systémů pedagogy 

   Author: Roman Záruba; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Hlavním cílem této bakalářské práce, je zjistit do jaké míry zavedení moderních technologií při-spělo ke zjednodušení administrativní zátěže kladené na pedagogy. Dalším cílem je ověřit, zda školní informační systémy pomohly ...
  • Kyberbezpečnost – rizika komunikace na síti 

   Author: Kristýna Michalková; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tématem bakalářská práce je kybernetická bezpečnost a rizika komunikace na síti. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části je vymezen pojem internet a sociální sítě, v této kapitole je ...
  • Syndrom vyhoření pracovníků v organizaci 

   Author: Markéta Dvořáková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u pracovníků magistrátu nejmenovaného města na odboru správním. Cílem je zjistit, zda jsou pracovníci zasaženi syndromem vyhoření, jaká je četnost a míra výskytu vyhoření a ...
  • Stres v učitelské profesi na středních školách 

   Author: Andrea Khaurová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu v učitelské profesi na středních školách. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část charakterizuje problematiku stresu, definuje příčiny ...
  • Syndrom vyhoření v profesi učitele 

   Author: Filip Kubernát; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato bakalářská práce řeší v dnešní době pandemie Covidu - 19 aktuální téma, syndrom vyhoření pedagogických pracovníků. Cílem bylo zjistit stav pedagogických pracovníků na vybrané střední škole a jejich názor na aktuální ...
  • Analýza vybraných prvků péče o zaměstnance a návrh jejich zlepšení: malý podnik v Ústeckém kraji 

   Author: Lucie Martinkovičová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce se věnuje tématu péče o zaměstnance, jakožto jednomu z prvků řízení lidských zdrojů. Cílem práce je zmapovat aktuálně nastavený systém péče v malém podniku na severu Čech. Práce je rozdělena mezi teoretickou ...
  • Zdravý životní styl studentů středních škol s důrazem na stravování 

   Author: Pavlína Hoffmannová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Správné školní stravování je jednou z dílčích složek zdravého životního stylu dospívající mládeže, mající za cíl vést děti ke správným stravovacím návykům, zejména z hlediska skladby potravin. Předkládaná práce propojuje ...
  • Preventivně výchovná činnost ve školní praxi 

   Author: Jana Bednářová; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-05)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice preventivně výchovné činnosti ve školní praxi. Jejím cílem je zhodnotit, jak jsou v současné době učitelé vybraných základních škol připravováni na vznik mimořádné události ...
  • Souvislost vývojového traumatu a vlastní vnímané účinnosti u adolescentů 

   Author: Veronika Bursová; Supervisor: Šírová Eva; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-05)
   Bakalářská práce se věnuje souvislosti vývojového traumatu a vlastní vnímané účinnosti u adol-escentů. Cílem práce je zjistit, zda a jaký má vliv prožití časných traumatických událostí na vlastní vnímanou účinnost adolescentů. ...
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu AutoCAD Civil 3D 

   Author: Jan Ondráček; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-05)
   Hlavní náplní a také cílem bakalářské práce je vytvoření vzorových příprav pro výuku odborného předmětu AutoCAD Civil 3D. Přípravy by měly sloužit jako rozšíření a nadstavba stávající výuky programu AutoCAD. Tyto přípravy ...