Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 837

  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Autor: Vodvářka František; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Krsek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Hlavní náplní této práce je sestavení nestandardizovaného (učitelského) didaktického testu. Test bude sloužit k ověření znalostí tematického celku Informace a informační zdroje v rámci výuky Informatiky na všeobecném ...
  • Kyberšikana u žáků středních škol a učilišť 

   Autor: Cepek Michal; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou kyberšikany u žáků středních škol a učilišť. V teoreticko-empiricky pojatém textu vycházím ze studia odborné pedagogické a psychologické literatury a následně prezentuji ...
  • Autorita učitele na odborné škole z pohledu žáka 

   Autor: Čapoun Martin; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na autoritu učitele z pohledu žáka na střední odborné škole a střední technické škole. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je obsahové vymezení pojmu ...
  • Pracovní listy pro obor Malíř - Lakýrník 

   Autor: Zeman Jan; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu didakticko-odborných materiálů pro výuku tematického celku stříkání nátěrových hmot. Zabývá se návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku oboru Malíř - lakýrník ve výuce odborného ...
  • Analýza struktury a obsahu učebních textů pro odbornou výuku 

   Autor: Žáček Ondřej; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Jaroš Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou struktury a obsahu historických učebních textů pro odbornou výuku tématu "Papír". V teoretické části je věnována pozornost rozboru samotného pojmu učebnice - učební text a jeho ...
  • Prokrastinace žáků na středních školách 

   Autor: Peller Michal; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Bakalářská práce "Prokrastinace žáků středních škol" se zabývá problémy spoje-nými s akademickou prokrastinací. Je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je charakterizován pojem prokrastinace, ...
  • Odborná exkurze jako součást školního vzdělávacího programu střední odborné školy 

   Autor: Fremund Michal; Vedoucí práce: Škrabal Milan; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na zařazení exkurze do školního výukového programu střední odborné školy. Má jen teoretickou část. Cílem teoretické části je vymezit zásady koncepce, organizace a realizace odborné exkurze ...
  • Inovace školního vzdělávacího programu střední odborné školy v oblasti koncepčního a organizačního zabezpečení odborné přípravy 

   Autor: Kamerer Marek; Vedoucí práce: Škrabal Milan; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Vzdělávání ve střední odborné škole. Zhodnocení stavu. Kontrola programu vybraných oborů. Výsledky žáků a jejich kompetence. Zhodnocení. Kroky inovace vzdělávání.
  • Elektronický kurz pro výuku hydrauliky na SOŠ 

   Autor: Holásek Mirko; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá výukou hydrauliky, která je součástí předmětu Hydrologie a hydraulika na střední odborné škole. Pro podporu a zatraktivnění tohoto předmětu bude vypracován návrh elektronického kurzu. V teoretické ...
  • Začlenění BIM technologie na středních odborných školách stavebních 

   Autor: Dosedlová Radka; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá začleněním BIM technologie na středních odborných školách stavebních pro obor 36-47-M/01Stavebnictví. V teoretické části je nejprve popsán princip a přínosy BIM projektování, poté se práce ...
  • Problematika šikany v nejvyšších ročnících základní školy se sportovním zaměřením 

   Autor: Hrubý Štěpán; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   V této bakalářské práci budu zjišťovat, zda existují specifika výskytu šikany ve třídách se sportovním zaměřením, ve srovnání s třídami běžného typu. Práce bude mít teoreticko - empirických charakter. Teoretická část bude ...
  • Realizace dalšího vzdělávání nezaměstnaných v Pardubickém kraji (Regionální individuální projekt) 

   Autor: Kašková Markéta; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Tato bakalářská práce se soustředí na problematiku dalšího vzdělávání nezaměstnaných v Pardubickém kraji. Jejím cílem je poskytnout informace o dané problematice a prezentace konkrétní vzdělávací aktivity. Bakalářská práce ...
  • Metodika inovace školního vzdělávacího programu 

   Autor: Masopust Lukáš; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Váňa Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-03-01)
   Tato práce pojednává o inovaci stávajícího školního vzdělávacího program (SPŠE - Ječná, Školní vzdělávací program oboru 18-20-M-01 Informační technologie V3 ) vycházející z RVP 18 - 20 - M/01 Informační technologie. Upravuje ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Autor: Lešikar Adam; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Blahák Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-27)
   Práce se zabývá tvorbou učebního textu pro praktické vyučování. První část práce je zamě-řena především na analýzu odborné literatury s tematikou tvorby a hodnocení učebnic a výukových textů. Na základě syntézy získaných ...
  • Tabakismus a alkoholismus žáků střední školy 

   Autor: Mrázková Dominika; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce "Tabakismus a alkoholismus u žáků střední školy" se zaobírá problematikou užívání tabákových výrobků a konzumování alkoholu u žáků konkrétní střední odborné školy a u blízkého okolí žáků. Práce je rozdělena ...
  • Školní řád a jeho zavedení do systému školy 

   Autor: Pejzl Jaroslav; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-30)
   Bakalářská práce podrobuje obsahové analýze vybraný okruh školních řádů používaných v současné praxi. Cílem je z uvedeného šetření zjistit, zda školní řády naplňují minimální právní rámec podle školského zákona. Šetření ...
  • Elektronické podvádění studentů ve škole 

   Autor: Kraus Jan; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou podvádění ve škole. Věnuje se tématice tradičního i elektronického podvádění. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda dotazovaní žáci středních škol podvádějí za účelem získání nějaké ...
  • Pracovní motivace a spokojenost zaměstnanců 

   Autor: Šenk Martin; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Má bakalářská práce se věnuje problematice motivace a spokojenosti zaměstnanců v práci. Hlavní náplní této práce je zhodnotit nástroje a faktory používané k motivování v podniku a navrhnout řešení ke zlepšení podmínek ...
  • Kyberšikana na středním odborném učilišti 

   Autor: Housar František; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   V bakalářské práci se zabývám problematikou kyberšikany na Středním odborném učilišti. Práce je teoreticko - empiricky zaměřená. V teoretické části je na základě odborné literatury představena problematika kyberšikany. ...
  • Příprava učitele na vyučování technických předmětů 

   Autor: Kaňuk Vladimír; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Práce se zabývá přípravou učitele na vyučování technických předmětů. Pohlíží na ni z různých hledisek. V první teoretické části se věnuje poznávacímu procesu, a rozebírá jednotlivé složky přípravy, jako je didaktická analýza ...