Now showing items 1-20 of 1227

  • Vliv různých psychologických prostředků prezentace podnikatelského plánu na rozhodovací proces investora 

   Author: Alice Grulichová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv psychologických prostředků prezentace podnikatelského plánu na rozhodovací proces investora. Téma je důležité v kontextu dnešního dynamického podnikatelského prostředí, málo studií ...
  • Syndrom vyhoření ve sportovní organizaci 

   Author: Filip Houška; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na syndrom vyhoření ve sportovní organizaci. Teoretická část obsahuje celkovou charakteristiku tohoto syndromu, jeho historii, diagnostiku a propojení s vrcholovým sportem. Praktická část ...
  • Duševní hygiena a stres ve školním prostředí 

   Author: Luděk Rýdlo; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce pojednává o duševní hygieně a stresu ve školním prostředí. Cílem bakalářské práce je na základě teoretických a praktických poznatků vysvětlit základní pojmy a specifika, která souvisejí s duševním zdravím ...
  • Legální/nelegální drogy na střední škole 

   Author: Monika Pešatová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Šírová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá nejen legálními a nelegálními drogami na střední škole, ale i příčinami vzniku závislostí, druhy závislostí, členěním drog, legislativním rámcem. Praktická část má empirický charakter. ...
  • Využití simulátorů při výcviku strojvedoucích 

   Author: Zdeněk Michl; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   popis akutální problematiky výcviku strojvedoucích se zaměřením na možnosti jejich přípravy na soustavě středních škol, identifikaci klíčových cílů výcviku
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Jana Pokorná; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato závěrečná práce se zabývá tvorbou nestandardizovaného didaktického testu pro odborný předmět účetnictví na obchodní akademii. Je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a prak-tickou. V teoretické části práce analyzuji ...
  • Analýza stresorů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Barbora Sychravová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou stresorů ve zdravotnictví. Cílem této bakalářské práce je zmapovat hlavní stresory ve zdravotnictví, konkrétně na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici v Karlových Varech a podat ...
  • Adaptační proces z pohledu pracovníka 

   Author: Martina Novotná; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje řízení lidských zdrojů a tématu adaptačního procesu nových zaměstnanců, především z pohledu pracovníků. Adaptace je počáteční fáze nástupu nových zaměstnanců, která má za cíl je efektivně ...
  • Negativní jevy na pracovišti ve vybraném podniku 

   Author: Lucie Pompová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá tématem negativních jevů na pracovišti, mezi které můžeme zařadit například mobbing, bossing, sexuální obtěžování či diskriminaci. Cílem této práce je popsat teorii těchto jevů a pochopit a ...
  • Potenciál robotického lakování v současných podmínkách v českém průmyslu 

   Author: Thi Thu Thao Nguyen; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá marketingovým průzkumem potenciálu technologií robotického lakování v podmínkách českého průmyslu u vybraných stávajících potenciálních zákazníků společnosti GALATEK a.s. Teoretická část představuje ...
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Author: Enkhjin Gantulga; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Tato bakalářská práce zkoumala efektivitu a spokojenost zaměstnanců s hodnocením v konkrétní organizaci. V první části se zaměřila na klíčové prvky výkonu a motivace, jako je například odměňování. Dále se práce zabývala ...
  • Prožívání stresu na pracovišti v období pandemie Covid 19 

   Author: Laura Hošpesová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šírová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. Teoretická část práce ve třech kapitolách definuje klíčová témata – pracovní stres a stresory, náročné životní situace, kterou je i pandemie Covid 19, dále pak copingové ...
  • Stresory na pracovišti a jejich důsledky 

   Author: Lukáš Krejčí; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Bakalářská práce se zabývá faktory stresu na pracovišti (tzv. stresory). Cílem práce je analýza stresu u zaměstnanců. Práce bude zaměřena na to, jaké stresory jsou pro pracovníky nejvýznamnější a jak se u nich stres ...
  • Návrh učebního textu pro výuku odborného předmětu 

   Author: Martin Landa; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Práce se zabývá upravením případně vylepšením současných výukových materiálů výuky na téma počítače a příslušenství. Je zde popsán rámcový vzdělávací program včetně jeho jednotlivých částí. V praktické části se tato práce ...
  • Další vzdělávání v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy pohledem zaměstnanců 

   Author: Veronika Tušková; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem dalšího profesního vzdělávání v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a názory zaměstnanců na dané vzdělávání. V teoretické části autorka interpretuje základní teoretická východiska z ...
  • Syndrom rizikového chování mládeže 

   Author: Lucie Tomková; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Bakalářská práce se zabývá Syndromem rizikového chování mládeže a prevencí. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů rizikového chování mládeže. Zaměřuje se na informovanost problematiky rizikového chováním ...
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Jan Balšán; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   V rámci teoretické části bakalářské práce je představen předmět Konstrukční cvičení, jehož jedním z hlavních témat je návrh převodovky. Předmět je ukotven v rámci RVP a ŠVP. Je proveden rozbor dostupných studijních materiálů, ...
  • Klima a jeho význam na středních odborných školách 

   Author: Karolína Janoušková; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá klimatem a jeho významem na středních odborných školách. Jejím cílem je popsat, které faktory jsou nejdůležitější pro ovlivňování klimatu ve škole. Teoretická část práce se zabývá definováním ...
  • Kyberšikana na střední škole 

   Author: Noemi Bocchiola; Supervisor: Nesvadba Petr; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Bakalářská práce „Kyberšikana na střední škole“ cílí na výskyt této problematiky u dospívajících středoškoláků, na to, v jaké podobě tuto problematiku vnímají, interpretují a v některých případech i konkrétně prožívají. ...
  • Tvořivost v práci učitele SOŠ 

   Author: Tadeáš Pešek; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Veteška Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Bakalářská práce se zabývá tvořivostí a vizuálními pomůckami. Cílem práce je z teoretického hlediska popsat úlohu tvořivosti ve škole a detailně prozkoumat oblast vizuálií. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická ...