Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti eDO Finance, a.s. 

  Author: Jan Cihlář; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  V této bakalářské práci nazvané Analýza systému vzdělávání ve společnosti eDO finance, a.s. se teoretická část věnujeme vysvětlení pojmů, které s tématem úzce souvisejí. Jedná se o lidské zdroje, učení se, vzdělávání a ...
 • Vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody 

  Author: Jana Ondrášková; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem této bakalářské práce je analýza zabývající se specifiky vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody. Popisuje vzdělávací možnosti těchto osob a také osoby, které se podílejí na vzdělávání a resocializaci. ...
 • Prokrastinace žáků na střední škole 

  Author: Vendula Zavadilová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce se zabývá tématem prokrastinace u žáků střední školy. První část se zaměřuje na vymezení základních pojmů, historickému nástinu, příčinám vzniku prokrastinace, jejím formám, následkům chování s prvky ...
 • Legální/nelegální drogy na střední škole 

  Author: Vadim Zdráhal; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou legálních a nelegálních drog na střední odborné škole. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké zkušenosti s nimi mají studenti střední odborné školy, co je motivuje k ...
 • Legální a nelegální drogy na střední škole 

  Author: Mirka Michalová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce má za cíl zjistit míru incidence zneužívání psychoaktivních látek studenty na střední škole. V rámci šetření byl použit dotazník. Ten mapuje zkušenosti studentů střední školy s legálními a nelegálními ...
 • Školení profesních řidičů formou e-learningového kurzu 

  Author: Igor Pokorný; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce má za cíl zjistit, jaká je současná situace využití e-learningových kurzů v rámci školení řidičů profesionálů. V praktické části bakalářské práce bude použit dotazník, který zmapuje zkušenosti lektorů, ...
 • Tvorba učebního textu pro výuku odborného předmětu 

  Author: Dan Švanda; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou vzorového výukového textu učitele/instruktora akreditovaného školicího střediska (dříve autoškoly), který je možné použít při pravidelných profesních školeních řidičů autobusů a nákladních ...
 • Kyberšikana na střední škole 

  Author: Tomáš Hrádek; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  V bakalářské práci na téma Kyberšikana na střední škole bude prostřednictvím autorského dotazníku zjištěn a popsán tento jev. Budu specifikovat jeho formy, analyzovat motivaci k tomuto chování a navrhovat způsoby, jak ...
 • Uplatnění projektové metody ve výuce odborného předmětu 

  Author: Lucie Faltýnková; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mrázková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Bakalářská práce se zabývá projektovou metodou, jejím popisem a využitím na střední průmyslové škole stavební. Je zaměřena na výuku oboru Stavebnictví – pozemní stavitelství a architektura. V bakalářské práci je uplatněna ...
 • Motivace zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Author: David Komrska; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Veteška Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou motivace zaměstnanců ve vybraném podniku – SALTEK s.r.o. Práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje pojem motivace a motivační teorie. Zaměřuje se ...
 • Motivace absolventů pedagogických škol k povolání učitel 

  Author: Martin Prejza; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Práce má za cíl zjistit motivaci absolventů pedagogických škol k povolání učitel. Zjišťuje důvody a podněty, z jakých se studenti přihlašují na vysokou školu pedagogickou, jak se v průběhu jejich studia motivace mění a zda ...
 • Tabakismus na střední škole 

  Author: Růžena Čmejlová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce byl proveden výběr ze současné odborné literatury. Cílem empirické části je zjistit výskyt závislosti na nikotinu mezi středoškolskými studenty, ...
 • M-learning ve výuce odborných předmětů 

  Author: Dominik Funda; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Andres Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Bakalářská práce bude zaměřena na využívání M-learningu ve vzdělávacím procesu. Cílem práce bude popsat M-learning a shrnout zkušenosti s využíváním digitálních technologií ve výuce. Práce má také za cíl zjistit dopad ...
 • Formy, možnosti a úspěšnost online a distanční výuky na středních školách 

  Author: Dana Kodešová; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce pojednává o distančním vzdělávání, o jeho historii, praxi a možnostech formálního vzdělávání na dálku. Zvláštní pozornost je věnována využití digitálních technologií v distančním vzdělávání a kompetencím ...
 • Návrh pracovních listů pro výuku dekorativních technik 

  Author: Pavel Čmejla; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku dekorativních technik ve výuce odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko-odborných materiálů pro výuku vybraného tematického celku. Nové ...
 • Vliv internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu potravy 

  Author: Kateřina Hrabětová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Mnoho výzkumů již potvrzuje vliv internetu a sociálních sítí na postoje a chování lidí, zvláště v cizině je toto téma mnohem více diskutováno a není bráno na lehkou váhu. V současné době se stávají sociální sítě stále ...
 • Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů na SOŠ 

  Author: Jan Valeček; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou učitelů odborných předmětů při jejich rozvoji a tvorbě kompetencí, včetně požadavků, které jako vzdělavatele ve formální sféře výuky na středních školách musí splnit. V teoretické ...
 • Virtuální a rozšířená realita ve výuce odborných předmětů 

  Author: Radek Semelka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Štyks Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Tato práce se zabývá tématem virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání v odborných předmětech a další využití při vzdělávání dospělých v SOU a firmě ŠKODA AUTO a.s. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V ...
 • Učební text pro praktické vyučování 

  Author: Veronika Šteflová; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Paulusová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce se zabývá stanovením podmínek pro tvorbu učebního textu, konkrétně metodických listů určených pro odborné pracovníky Státního oblastního archivu v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
 • Kompetence ke zvládání zátěžových situací 

  Author: Daniela Krejsová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Kovaříková Miroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce se věnuje problematice kompetencí studentů vysokých škol, jejich definici a zá-kladními složkami. Důraz je zde kladen na kompetence, které student používá a považuje za klíčové při zátěžových situacích v ...

View more