Novinky

Department of Bachelor Pedagogical Study

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování 

  Autor: Broumová Bohumila; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Sochůrková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Práce se zabývá propojením mezioborové spolupráce na Vyšší odborné škole grafické při tvorbě časopisu a vzorové přípravě učitele na praktické vyučování. Náplní teoretické části je popis vzdělávacích a výchovných cílů, ...
 • Charisma učitele 

  Autor: Pešková Klára; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Závěrečná práce je zaměřena na problematiku charismatu učitele. Cílem práce bylo zjistit, zda a jak vnímají žáci na střední škole charisma učitele, jaké vlastnosti učitele považují za klíčové. Práce má teoreticko-empirický ...
 • Postoje žáků SOŠ k aktivnímu životnímu stylu 

  Autor: Eretová Dagmar; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tématem bakalářské práce je aktivní životní styl současné učňovské mládeže. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části bude popsán aktivní životní styl, jeho složky, faktory a adolescence, jako ...
 • Legálně dostupné drogy a jejich vliv na zdraví mládeže 

  Autor: Stachová Naděžda; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá legálně dostupnými drogami a jejich vlivem na zdraví mládeže. Cílem bakalářské práce je podání ucelených informací o problematice nejznámějších legálně dostupných drog, které mohou ovlivnit zdraví ...
 • Využití moderní výukové techniky v odborných předmětech 

  Autor: Radda Pavel; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Morcová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá přípravou kurzu pro vzdělávání dospělých v oblasti štíhlé výroby. Je členěna do dvou částí a to teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na současné možnosti využití moderní výukové ...
 • Sociální síť jako nástroj kyberšikany u středoškolské mládeže 

  Autor: Klauz Hans; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Vališová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato práce se zabývá primárně fenoménem sociálních sítí, které se v současnosti staly jedním z nástrojů kyberšikany. V teoretické části jsou definovány nejdůležitější termíny, jako je šikana nebo kyberšikana. Dále jsou zde ...
 • Stres v učitelské profesi 

  Autor: Václavíčková Lucie; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stresu v učitelské profesi. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je objasnit pojem stres, definovat příčiny vzniku stresu, popsat specifika ...
 • Autorita učitele a možnosti jejího rozvíjení 

  Autor: Rendlová Zora; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Lorenzová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Daná bakalářská práce se zabývá analýzou pojmu autorita učitele a charakterizuje specifiku au-tority učitele s ohledem na středoškolské studenty. Autorita učitele je významnou součásti jeho sociální kompetence. Práce je ...
 • Drogová závislost u studentů středních odborných škol a možnosti její prevence 

  Autor: Kadlec Jan; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Vališová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá pohledy školních metodiků primární prevence na problematiku týkající se prevence drogové závislosti u středoškoláků. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o návykových látkách a jejich ...
 • Vzorová příprava učitele pro výuku předmětu zhotovování stomatologických protéz 

  Autor: Králová Eva; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Rous Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Anotace Cílem práce je navrhnout průběh vyučovací hodiny. Práce sestává z teoretické a praktické části. V teoretické části byla sesbírána sekundární data, z nichž se následně vycházelo. V praktické části byla provedena ...
 • Elektronické podvádění studentů 

  Autor: Liška David; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku studentského elek-tronického podvádění na střední škole. Cílem práce je zjistit, jaké formy elektro-nického podvádění studenti používají, s jakou frekvencí se k ...
 • Sociální kompetence učitele na SOŠ 

  Autor: Koukola Lukáš; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce pojednává o sociálních kompetencích učitele na střední odborné škole, a to jak na poli teoretickém, tak i praktickém. V teoretické části jsou zmíněny a prozkoumány oblasti sociálních kompetencí učitele, ...
 • Charisma učitele z pohledu středoškolských studentů 

  Autor: Schwarz Patrik; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Semrád Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tématem bakalářské práce je "Charisma učitele z pohledu středoškolských studentů". Tato práce pojednává o různých aspektech osobního charismatu učitelů, které studenti preferují a zda na ně pozitivně působí. Teoretická ...
 • Učební text pro praktické vyučování 

  Autor: Bláha Martin; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Kodad Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce "Učební text pro praktické vyučování" se zabývá odbornými učebními texty pro žáky a učitele pro výuku předmětu "Praktické vyučování" oboru Elektrotechnika na středních školách. Cílem bakalářské práce je ...
 • Návrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

  Autor: Berka Michal; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Vaněček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast elektronického vzdělávání (e-learningu). V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na různé možnosti a reálné uplatnění této didaktické novinky, vysvět-luje a objasňuje běžně ...
 • Využití projektů ve výuce odborných předmětů 

  Autor: Panáček Petr; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  V této bakalářské práci se pokouším začlenit projekty do výuky odborných škol se stavebním zaměřením na základě dostupné odborné literatury.Bakalářská práce má dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje ...
 • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

  Autor: Jásenský Martin; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Bezdíček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Bakalářská práce se zaměřuje na přípravu učitele na vyučování pro obor kuchař v odborném výcvi-ku. Zabývá se tématy, která s prací učitele a přípravou souvisejí. Charakteristikou oboru, profilem absolventa, klíčovými ...
 • Učební text pro praktické vyučování 

  Autor: Nachtigalová Tereza; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Matějčíková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Práce se zabývá tvorbou učebního materiálu pro praktické vyučování oboru asistent zubního technika. V první části se práce zaměřuje na didaktické pomůcky. Velkou pozornost věnuje funkci a hodnocení učebnic. Je zde také ...
 • Učební text pro odborný výcvik - obor knihař, 1. ročník 

  Autor: Martinovská Jana; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Šedivec Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou učebního textu pro odborný výcvik oboru Knihař. Cílem je vytvořit text pro odborný výcvik, který bude využíván jako metodická pomůcka při výuce na Střední škole a Mateřské škole Aloyse ...
 • Učební text pro výuku odborného předmětu 

  Autor: Němý Milan; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Snětinová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato bakalářská práce řeší problematiku mezioborových vztahů předmětu Matematika a fyzikálně-technických předmětů na středních odborných školách elektrotechnického zaměření. Cílem bylo nalezení těch matematických témat, ...

Zobrazit další