News

Department of Bachelor Pedagogical Study

Collections in this community

Recent Submissions

 • Problematika inkluze na základní škole 

  Author: Magdaléna Šrůtová; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zvládání inkluze na základní škole. Cílem této práce je zmapování procesu inkluzivního vzdělávání a zhodnocení silných a slabých stránek. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou ...
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v současnosti 

  Author: Romana Šmejkalová; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na Plzeňský kraj. Práce je koncipována do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá definicí základních ...
 • Stres v kontextu práce učitele 

  Author: Martin Hotový; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Práce je zaměřena na Stres v kontextu práce učitele. Věnuje se stresovým faktorům v učitelském prostředí. Charakter vypracování je teoreticko empirický. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska z pohledu ...
 • Volba metod výuky v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku 

  Author: Michael Petschat; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Lorenzová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Bakalářská práce se zabývá výukovými metodami v praktické výuce a Odborném výcviku. Cílem práce je s využitím strukturovaného pozorování zjistit, jaké výukové metody užívají učitelé v odborném výcviku v oboru Středního ...
 • Analýza systému benefitů a hodnocení jeho vlivu na motivaci zaměstnanců v podniku WITTE Nejdek, s.r.o. 

  Author: Adéla Antonová; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá zaměstnaneckými benefity, motivací a pracovní spokojeností. Teoretická část je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První kapitola definuje zaměstnanecké benefity a druhá kapitola se ...
 • Optimalizace školního prostředí ve vazbě na školní hygienu 

  Author: Kamila Kuntová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací školního prostředí na vybrané škole. V úvodní části práce jsou popsány pojmy týkající se školní hygieny a legislativy. Dále se práce zabývá hygienickými požadavky na stavbu a ...
 • Vzorové přípravy učitele pro předmět "Odborný výcvik" na SOU 

  Author: Ivan Pletánek; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Pospíšilová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Tato práce je zaměřena na tvorbu vzorových příprav pro učitele na SOU. Vzorové přípravy jsou vypracovány pro obor „Truhlář“. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části práce popisuje celý ...
 • Péče o problémové děti s nařízenou ústavní výchovou v Dětském domově se školou Měcholupy 

  Author: Ladislav Valeš; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Bakalářská práce se zabývá péčí o děti s nařízenou ústavní výchovou v Dětském domově se školou Měcholupy. Bakalářská práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části je z odborných zdrojů zpracována ústavní výchova ...
 • Time-Management studentů technické vysoké školy 

  Author: Lucie Loučková; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Bakalářská práce se zaměřuje na time management studentů technické vysoké školy. Hlavními tématy teoretické části jsou time management, jeho vývoj a nástroje, a prokrastinace. Cílem praktické části práce je zjistit, jestli ...
 • Srovnání výuky elektrotechniky na středních odborných školách za první republiky a dnes 

  Author: Peter Budai; Supervisor: Nesvadba Petr; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Práce se zaměřuje na srovnání výuky předmětu základy elektrotechniky v časech první čes-koslovenské republiky a s výukou tohoto předmětu v dobách dnešních. Cílem bylo objek-tivně zhodnotit styl a obsah výuky elektrotechnických ...
 • Šikana ve školním a mimoškolním prostředí 

  Author: Jiří Touš; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  V této bakalářské práci se zabýváme problematikou šikany, se kterou se setkávají dnešní děti a mládež ve školním i mimoškolním prostředí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které se šikanou úzce souvisejí. ...
 • Tvorba pracovních listů pro předmět technologie grafiky 

  Author: Eliška Nová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Kočová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou kurikulárních dokumentů a dostupných didaktických textových prostředků pro výuku odborného předmětu. Na základě odborné literatury a pomocí dotazníkových šetření jsou zde sestaveny ...
 • Využívání mnemotechnik na vysoké škole 

  Author: Michal Černý; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou učení studentů vysokých škol, paměti a mnemotechnik. Teoretická část má za cíl shrnout a definovat nejdůležitější termíny v této oblasti. Tento cíl je dosažen pomocí analýzou ...
 • Aktualizace vzdělávacího obsahu na vybrané střední odborné škole 

  Author: Michal Štětka; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Cílem práce je přednést přehled aktuálního stavu práce se vzdělávacím obsahem na středních odborných školách. Zároveň je jejím cílem zmapovat nástroje pro jeho aktualizaci. Tyto požadavky jsou následně aplikovány na ...
 • Psychologie reklamy a její využití pro podporu image organizace 

  Author: Filip Rakovan; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku image organizace a využití psychologie reklamy pro její podporu. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické je vymezení základních pojmů v ...
 • Psychologie reklamy a její využití pro image organizace 

  Author: Jan Bažant; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Králová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Diplomová práce je zaměřena na oblast psychologie reklamy a jejího využití na podporu image společnosti. Teoretická část zasazuje reklamu do marketingového celku a věnuje se teoretickému popisu marketingové komunikace. ...
 • Úroveň znalostí poskytování první pomoci u studentů středních škol 

  Author: Marek Čep; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářská práce Úroveň znalostí poskytování první pomoci u studentů SŠ je zaměřena na definici první pomoci a postupy při poskytování laické první pomoci. Cílem bakalářské práce je analýza znalostí studentů při poskytování ...
 • Využití výpočetní techniky v administrativě školy 

  Author: Martin Bartoníček; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářská práce se zabývá využitím výpočetní techniky v administrativě školy. Cílem je porovnání školních informačních systémů „Bakaláři“ a „Škola OnLine“ a stanovení vhodnějšího z nich. Charakter práce je teoreticko-empirický. ...
 • Příprava učitele na vyučování odborného výcviku 

  Author: Radek Kolář; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Semrád Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Tématem mé bakalářské práce je zpracování vzorových příprav na výuku pro střední elektrotechnickou školu. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází ze teoretických a ...
 • Pedagogická komunikace se zaměřením na výuku informačních techologií 

  Author: Ivan Kovařík; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářská práce se věnuje pedagogické komunikaci ve výuce informačních tech-nologií se zaměřením na využití učebních otázek v práci lektora vzdělávání dospělých. Cílem práce je na základě předložených případových studií ...

View more