Novinky

Department of Bachelor Pedagogical Study

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Spokojenost a výkonnost extrovertních a introvertních zaměstnanců na pracovišti typu open space 

  Autor: Vacová Michaela; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vzájemnou provázanost spokojenosti, vý-konnosti a osobnostního typu zaměstnanců na tzv. open-space pracovišti ve spo-lečnosti Hays Czech Republic s. r. o. Cílem této práce je porozumět ...
 • Management of Occupational Stress 

  Autor: Tran Phuong Tra; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Krajčová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá v současnosti zásadním a velmi populárním tématem, který je však často opomenutým, a to stresem na pracovišti. Teoretická část představuje obecné koncepty a definice stresu, dále představuje ...
 • Postavení samoživitelů na trhu práce a jejich personální rozvoj 

  Autor: Ratajová Kateřina; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá postavením samoživitelů na trhu práce a jejich personálním rozvojem. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu samoživitelů v České republice je toto téma velmi aktuální a je potřeba najít nové způsoby, ...
 • Profil osobnosti podnikatele a jeho dopad na podnikovou kulturu 

  Autor: Štěpánová Lucie; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce pojednává o charakteristikách osobnosti, jejím vývoji, struktuře, temperamentu, kde plynule přechází v informace o podnikateli, jaká je jeho role v návaznosti s firemní kulturou. Konkrétně pak všechny tyto ...
 • Psychická zátěž při headhuntingu 

  Autor: Pechánková Denisa; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění psychické zátěže zaměstnanců head-hunterských personálních společností a zkoumání souvislostí mezi výkonem ve streso-vém a optimálním prostředí. V teoretické části jsou nejprve ...
 • Analýza pracovných vzťahov a komunikácie v podniku 

  Autor: Szabóová Kamila Kristína; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Polenová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu komunikácie a pracovných vzťahov v organizácii XY. V teoretickej časti práce sú popísané fakty, čerpané z odbornej literatúry v nadväznosti na komunikačné procesy a nástroje, ...
 • Problematika zaměstnávání žen 

  Autor: Válová Veronika; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Švihlíková Svatava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání žen na vyšších pozicích. Obecným cílem je popis teoretických poznatků a analýza rovnosti příležitostí žen a mužů v organizacích. V teoretické práci se zaměřujeme ...
 • Zavedení adaptačního programu ve firmě XY 

  Autor: Svejkovská Barbora; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Pospíchalová Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Hlavním cílem této práce je formování adaptačního programu pro společnost XY. Dílčím cílem práce je zavedení příručky pro nové zaměstnance a dne pro nové pracovníky. Pomocí rozhovorů s HR manažerkou a provozní školitelkou ...
 • Výběr a získávání zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Autor: Pham Tien Dung; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se věnuje poznatkům ohledně procesu získávání a výběru zaměstnanců ...
 • Pracovní stres a syndrom vyhoření 

  Autor: Milerová Veronika; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá stresem, pracovním stresem a následně syndromem vyhoření u trenérů sportovní organizace SPORT CLUB SPIRIT. Cílem této práce je tak vytvoření manuálu zaměřeného jednak na definování jednotlivých ...
 • Využití principů Montessori při rozvoji a vzdělávání zaměstnanců 

  Autor: Orságová Kamila; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Lorenzová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Cílem práce je vytvořit návrh aplikace Montessori principů pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Očekávaným přínosem práce bude obohacení metod rozvoje zaměstnanců v konkrétní firmě. V teoretické části jsou ...
 • Vývoj docházkového systému pro společnost Školička Krásná z.s. 

  Autor: Kaufmann Marek; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Kaiser Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Cílem bakalářské práce je popsání průběhu takového projektu, kdy dojde k implementaci nového softwaru. V rámci volby řešení tohoto projektu využijeme příslušné moderní nástroje, pomocí kterých můžeme výhodnost jednotlivých ...
 • Osobnostní profil manažera pracujícího v korporátní organizaci 

  Autor: Nováková Kateřina; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Bakalářská práce poskytuje aktuální pohled na manažera pracujícího v korporátní organizaci. V rámci teoretické části je popsána problematika související s tímto tématem, zejména osobnost manažera a požadavky na něj kladené ...
 • Porovnání generace X a Y v oblasti pracovních podmínek 

  Autor: Radimský Václav; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Dvořáková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato práce pojednává o generaci X a Y, které budou v příštích letech zaujímat 70 % pracovního trhu, proto je důležité přiblížit si jejich pracovní podmínky. Cílem práce je zmapovat a zorientovat se v potřebách zaměstnanců ...
 • Vliv marketingových strategií ve sportu na spotřebitele 

  Autor: Polena Jiří; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  V této bakalářské práci se zabývám marketingovými strategiemi a jejich vlivem na spotřebitele v prostředí sportu. Cílem práce je objasnit téma marketingových strategií a marketingu ve sportu. Dále analyzovat, zda spotřebitele ...
 • Tvorba kompetenčního modelu 

  Autor: Medková Lucie; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Cílem práce je vytvořit kompetenční model na pozici mzdové účetní do spo-lečnosti Š-Servis Praha s.r.o. za pomoci online kompetenčního dotazníku a rozhovorů. Teoretická část se zabývá pojmem kompetence, její historií, ...
 • Marketingový výzkum metodou Mystery Shopping 

  Autor: Nguyenová Lucie; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Bakalářská práce se zabývá mystery shoppingem, což je jedna z metod marketingového výzkumu. Teoretická část obsahuje popis metody mystery shopping a jsou zde charakterizovány i související pojmy z oblasti marketingu a ...
 • Posouzení efektivity Assessment Centre v konkrétní společnosti 

  Autor: Neradová Tereza; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Práce pojednává o komplexní výběrové metodě Assessment Centre (dále jen AC), která se používá především pro výběr zaměstnanců na manažerské pozice a pozice specialistů. V úvodu teoretické části je krátce popsán výběr ...
 • Adaptační proces nových zaměstnanců 

  Autor: Lepková Lucie; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových zaměstnanců. Cílem práce je popsat a zanalyzovat adaptační proces, a to za pomoci práce s teoretickými zdroji a dotazníkového šetření ve vybrané společnosti: Na ...
 • Zvyšování kvality prodeje motorových vozů pomocí metody mystery shopping 

  Autor: Kubíček Jiří; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Jílková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato práce se zabývá metodou marketingového výzkumu Mystery Shopping a je-jím využitím při zvyšování kvality prodeje motorových vozů. Data pro tuto práci byla získána ve společnosti AUTO JAROV s.r.o, kde byl také autorem ...

Zobrazit další