Collections in this community

Recent Submissions

 • Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů na SOŠ 

  Author: Jan Valeček; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou učitelů odborných předmětů při jejich rozvoji a tvorbě kompetencí, včetně požadavků, které jako vzdělavatele ve formální sféře výuky na středních školách musí splnit. V teoretické ...
 • Virtuální a rozšířená realita ve výuce odborných předmětů 

  Author: Radek Semelka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Štyks Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Tato práce se zabývá tématem virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání v odborných předmětech a další využití při vzdělávání dospělých v SOU a firmě ŠKODA AUTO a.s. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V ...
 • Učební text pro praktické vyučování 

  Author: Veronika Šteflová; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Paulusová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce se zabývá stanovením podmínek pro tvorbu učebního textu, konkrétně metodických listů určených pro odborné pracovníky Státního oblastního archivu v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
 • Vliv internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu potravy 

  Author: Kateřina Hrabětová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Mnoho výzkumů již potvrzuje vliv internetu a sociálních sítí na postoje a chování lidí, zvláště v cizině je toto téma mnohem více diskutováno a není bráno na lehkou váhu. V současné době se stávají sociální sítě stále ...
 • Formy, možnosti a úspěšnost online a distanční výuky na středních školách 

  Author: Dana Kodešová; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce pojednává o distančním vzdělávání, o jeho historii, praxi a možnostech formálního vzdělávání na dálku. Zvláštní pozornost je věnována využití digitálních technologií v distančním vzdělávání a kompetencím ...
 • Návrh pracovních listů pro výuku dekorativních technik 

  Author: Pavel Čmejla; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku dekorativních technik ve výuce odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko-odborných materiálů pro výuku vybraného tematického celku. Nové ...
 • Kompetence ke zvládání zátěžových situací 

  Author: Daniela Krejsová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Kovaříková Miroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce se věnuje problematice kompetencí studentů vysokých škol, jejich definici a zá-kladními složkami. Důraz je zde kladen na kompetence, které student používá a považuje za klíčové při zátěžových situacích v ...
 • Analýza stresorů u pedagogů vysokých škol ovlivněná pandemií nemoci Covid – 19 v roce 2020 

  Author: Tereza Ryšánková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou stresorů působících na pedagogy vysokých škol v období pandemie nemoci Covid – 19 v roce 2020. Cílem teoretické části této práce je seznámení se s terminologií týkající se stresorů, ...
 • Komparace didaktiky matematiky v prezenční a distanční výuce na střední škole 

  Author: Filip Kallmünzer; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Tato práce si klade za cíl zanalyzovat, jaké didaktické nástroje jsou užívány učiteli matematiky nejen při distanční výuce, ale i při té prezenční. Dále jaké didaktické zásady jsou pro ně vzhledem k oběma formám výuky ...
 • Kyberšikana na střední škole 

  Author: Michaela Vaněčková; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Tato bakalářská práce nese název Kyberšikana na střední škole a je koncipována jako teoreticko-empirická práce. Cílem je provést analýzu fenoménu kyberšikany u žáků střední školy. Teoretická část vychází z rešerše vybrané ...
 • Závislost na internetu a sociálních sítích 

  Author: Ondřej Čech; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Cílem bakalářské práce je analýza problematiky závislosti na internetu a sociálních sítích. Práce má teoreticko-empirický design. V teoretické části jsou uvedeny základní informace související s vývojem digitálních technologií ...
 • Podpora žáka se sluchovým postižením ve výuce 

  Author: Tomáš Hambálek; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Bakalářská práce se podrobně zabývá podpůrnými opatřeními pro žáky se sluchovým postižením, jakožto prostředku pro umožnění inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením v českém školském systému. Na základě teoretické ...
 • Úloha motivace ve výuce odborného předmětu oboru Geodézie a katastr nemovitostí 

  Author: Nikola Daráš Rodinová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Bakalářská práce se zabývá motivací žáků oboru Geodézie a katastr nemovitostí ve výuce odborných předmětů. Práce je teoreticko-empirického charakteru. V teoretické části je podrobně zanalyzována problematika motivace. ...
 • Candidate Experience 

  Author: Radka Škrábová; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
  Téma mé diplomové práce je „Candidate Experience“. Cílem této práce je zmapovat současnou candidate experience v XY společnosti, a také navrhnout možná zlepšení, jak candidate experience podpořit. V teoretické části jsem ...
 • Kriminalita mládeže a výchova 

  Author: Tomáš Vítek; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Cílem práce je zjistit vývoj kriminality dětí a mládeže ve 20. letech 21 století ve vybraném regionu, jejich sociálně negativní projevy chování a okolní vlivy, které na ně působí. První část práce se bude zabývat pojmem ...
 • Prevence rizik v oblasti BOZP u studentů středních škol 

  Author: Věra Bakalářová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Bakalářská práce se zabývá prevencí rizik v oblasti BOZP při praktické výuce žáků středních škol zaměřených na chovatelství a jezdecký sport. V teoretické části práce jsou popsány zákonné požadavky na BOZP ve školství a ...
 • Dobrovolnictví jako praxe pro studenty střední školy 

  Author: Lucie Zárubová; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Veteška Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci studentů střední školy k dobrovolnictví. V teoretické části jsou uvedeny informace o dobrovolnictví a motivační faktory s tím spojené, dále je popsána specifikace profilu segmentu ...
 • Vlivy pozitivního a negativního stresu na životní styl pedagogů 

  Author: Michaela Šimečková; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Bakalářská práce se zabývá vlivy pozitivního a negativního stresu na životní styl pedagogů. Práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části si klade za cíl objasnit problematiku stresu – rozdělení, příčiny a ...
 • Motivace v předmětech odborné výuky 

  Author: Vladimír Roček; Supervisor: Mašková Eva; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Bakalářská práce "Motivace v předmětech odborné výuky" se zabývá tím, jak jsou žáci středních odborných škol motivováni k učení a vyšším výkonům. V teoretické části se věnuji definici motivace a teoriím motivace. Dále se ...
 • Tvorba laboratorních cvičení jako přechod k praktickému uplatnění 

  Author: Ján Petrik; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Veteška Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem laboratorních úloh pro začínající studenty předmětu počítačové sítě. Při tvorbě jsem kladl důraz na didaktické aspekty, kurikulární dokumenty a výsledky výzkumu. Návrh zaměřuji ...

View more