Novinky

Department of Bachelor Pedagogical Study

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Exkurze jako prostředek motivace ve výuce odborného předmětu 

  Autor: Musil Jiří; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Jenyš Vlastimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření odborných exkurzí pro zvýšení motivace žáků ve výuce odborného předmětu. Tyto exkurze byly začleňovány do výuky různých ročníků dle školního vzdělávacího programu vybrané střední ...
 • Elektronické podvádění studentů na vysoké škole 

  Autor: Soukupová Kristýna; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku elektronického podvádění na vysoké škole. Cílem práce bylo zjistit, jaké formy elektronic-kého podvádění studenti využívají, jak často se uchylují k podvádění a jak si toto ...
 • Výchova k práci s informacemi a informačními prameny 

  Autor: Fober Vladimír; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Semrád Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
  Předkládaná práce se zabývá problematikou možnosti výchovy práce s informacemi v procesu vzdělávání na středních školách. Obsahem práce je analýza možností výchovy práce s informacemi, které chápeme ve smyslu vědění, ale ...
 • Význam učebních otázek pro rozvoj komunikativních dovedností žáků 

  Autor: Muzika Karel; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Cílem práce je zjistit, zda učební otázky učitelů na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní jsou pro žáky aktivizující. Bakalářská práce má charakter teoreticko-empirický. V teoretické části je stručně ...
 • Nedestruktivní zkoušení materiálu: příprava učitele střední technické školy z pohledu vybraných metod výuky 

  Autor: Kadeřábek Tomáš; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Svoboda Emanuel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
  Práce se zaměřuje na problematiku teoretické části vyučování nedestruktivního zkoušení materiálů na střední průmyslové škole strojní, a to z hlediska metod výuky. Diskutuje nutnost předložit tuto oblast v širším rámci, tj. ...
 • Školní řád a jeho zavedení do systému školy 

  Autor: Pejzl Jaroslav; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-30)
  Bakalářská práce podrobuje obsahové analýze vybraný okruh školních řádů používaných v současné praxi. Cílem je z uvedeného šetření zjistit, zda školní řády naplňují minimální právní rámec podle školského zákona. Šetření ...
 • Tvorba doplňkového učebního textu pro předmět Mechanika 

  Autor: Řezníčková Jitka; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Růžička Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Práce obsahuje rešerši existujících předmětů a stávajících učebnic a je proveden rozbor obsahu předmětů. Na základě toho vznikl nový doplňkový učební text, pro zjednodušení přechodu ze střední školy na vysokou školu. Tento ...
 • Stres v pedagogické profesi 

  Autor: Pacáková Jana; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu v pedagogické profesi. Cílem je zjistit, do jaké míry učitelé vybraných škol subjektivně vnímají své povolání za stresující, do jaké míry jim hrozí syndrom vyhoření a jaké ...
 • Učební text pro praktické vyučování 

  Autor: Čacký Marek; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Fiala Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem popsat a navrhnout postup tvorby pracovních listů v praktickém leteckém základním výcviku v prostředí neformálních leteckých škol v ČR. Tento postup tvorby pracovních listů pak mohou ...
 • Kyberšikana na středním odborném učilišti 

  Autor: Housar František; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Semrád Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  V bakalářské práci se zabývám problematikou kyberšikany na Středním odborném učilišti. Práce je teoreticko - empiricky zaměřená. V teoretické části je na základě odborné literatury představena problematika kyberšikany. ...
 • Problematika správné výživy u studentů středních škol 

  Autor: Flimelová Renata; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-28)
  Bakalářská práce je zaměřena na výživu jako jeden z prostředků ke zdraví a jeho vnímání středoškolskou mládeží. Je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje dle literatury jednu ze základních determinant ...
 • Alkohol a středoškoláci 

  Autor: Brzák Filip; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Bakalářská práce je zacílena na problematiku konzumace alkoholu u vybrané skupiny středoškoláků. Práce zjišťuje a analyzuje zkušenosti středoškolských studentů s alkoholem a jejich názory na nejrozšířenější drogu současné ...
 • Příprava učitele na vyučování technických předmětů 

  Autor: Kaňuk Vladimír; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Práce se zabývá přípravou učitele na vyučování technických předmětů. Pohlíží na ni z různých hledisek. V první teoretické části se věnuje poznávacímu procesu, a rozebírá jednotlivé složky přípravy, jako je didaktická analýza ...
 • Syndrom vyhoření u učitelů střední odborné školy 

  Autor: Karafiát Vlastimil; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
  Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a do jaké míry se vyskytuje syndrom vyhoření u učitelů dané školy a jaké jsou jeho projevy. V teoretické části je popsán vznik syndromu vyhoření, jeho příčiny a výskyt, je specifikován ...
 • Záškoláctví na středních školách 

  Autor: Doležal Martin; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
  Bakalářská práce na téma Záškoláctví na středních školách je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Konkrétně je zaměřena na žáky Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy elektrotechnické v Plzeňském ...
 • Tvorba učebního textu pro předmět: Odpadové hospodářství 

  Autor: Kováčová Anna; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby učební textu pro předmět Odpadové hospodářství. V teoretické části se práce věnuje teorii učebního textu, učebního plánu a hodnocení kvality učebnic. V praktické části jde o ...
 • Kyberšikana na střední škole 

  Autor: Dlouhý Luděk; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
  Bakalářská práce "Kyberšikana na střední škole" se zabývá tématem šikanování žáků v prostředí sledované školy, především formou zneužití elektronických prostředků. Práce je teoreticko-empiricky zaměřená a vycházející z ...
 • Zdravý životní styl studentů středních škol 

  Autor: Beran Zdeněk; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
  Práce se zabývá zdravým životním stylem studentů středních škol. Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat zdravý životní styl studentů plzeňských středních škol. Především pak zjistit, do jaké míry život studentů odpovídá ...
 • Závislost na internetu a sociálních sítích 

  Autor: Cejnar Lukáš; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
  Cílem bakalářské práce je analýza užívání internetu a sociálních sítí u studentů střední odborné školy stavební a zahradnické. V teoretické části je uveden přehled odborných názorů na problém závislosti na internetu. Obsahem ...
 • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách - Metodická příručka pro pedagogické pracovníky škol 

  Autor: Vlasák Pavel; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-29)
  Cílem bakalářské práce je zjištění současného stavu v oblasti BOZP ve školách a školských zařízení. Tuto oblast musíme rozdělit do dvou rovin. V první rovině vidíme školu jako zaměstnavatele, která musí zajistit bezpečnost ...

Zobrazit další