Novinky

Masaryk Institute of Advanced Studies

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Hodnocení investičního projektu 

  Autor: Šmolíková Zuzana; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Rück Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
  V první části diplomové práce autorka zpracovává teoretickou základnu pro hodnocení investičních projektů. Jsou zde popsány druhy investic, základy investičního rozhodování, metody hodnocení efektivnosti investic či hodnocení ...
 • Řízení projektů ve firmě Noen 

  Autor: Horák Karel; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Vonka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
  Práce se zabývá základní definicí pojmu projekt a popisu jeho jednotlivých částí a specifik. Dále se zmiňuje o vlastnostech a schopnostech potřebných pro správné vedení projektů. V posledním úseku teoretické části práce ...
 • Ekonomická analýza zásadní změny výrobního procesu Francisovy turbíny 

  Autor: Cvešper David; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Vošický Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
  Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulace nákladů Francisovy turbíny. Práce vznikla pro společnost MAVEL, a.s. Cílem práce bylo provést zhodnocení současného stavu výroby v porovnání s možnými změnami ve výrobním ...
 • Certifikace projektového řízení 

  Autor: Babka Milan; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Vaníček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Diplomová práce popisuje projektové řízení jako celek a dále se zaměřuje na mezinárodní metodiku projektového řízení PRINCE2. Dále stručně popisuje hlavní rysy dalších metodik projektových řízení PMBOK a ICB. V praktické ...
 • Stanovení hodnoty firmy AGADOS, spol. s r.o. 

  Autor: Škrábková Dominika; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Cipovová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-06)
  Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti AGADOS, spol. s r.o. za účelem případné koupě podniku blíže nespecifikovaným externím kupujícím k datu 18. 11. 2017. Teoretická část se zabývá základními pojmy ...
 • Personální informační systém v konkrétním podniku 

  Autor: Herčíková Anna; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-27)
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku týkající se personálního informačního systému. V teoretické části je definován pojem personálního informačního systému a jeho návaznost na personální činnosti. V závěru teoretické ...
 • Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů 

  Autor: Pohanková Petra; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
  Cílem mé práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování zaměstnanců zvýšit produktivitu ...
 • Hodnocení efektivnosti investice 

  Autor: Valenta Pavel; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-30)
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit investici do rekonstrukce historické nemovitosti a následného provozu jako nájemné ubytování, a dát investorovi doporučení, zda projekt realizovat. V první části práce autor zpracovává ...
 • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

  Autor: Vodvářka František; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Krsek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Hlavní náplní této práce je sestavení nestandardizovaného (učitelského) didaktického testu. Test bude sloužit k ověření znalostí tematického celku Informace a informační zdroje v rámci výuky Informatiky na všeobecném ...
 • Kyberšikana u žáků středních škol a učilišť 

  Autor: Cepek Michal; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou kyberšikany u žáků středních škol a učilišť. V teoreticko-empiricky pojatém textu vycházím ze studia odborné pedagogické a psychologické literatury a následně prezentuji ...
 • Finanční analýza BAU-STAV a.s. 

  Autor: Horáková Ivana; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Cipovová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Bakalářská práce ,,Finanční analýza BAU-STAV a.s." má za cíl vymezit, popsat a následně aplikovat vybrané nástroje a metody finanční analýzy na vybraném podniku. Tato práce se dělí na dvě části. První, teoretická část, ...
 • Autorita učitele na odborné škole z pohledu žáka 

  Autor: Čapoun Martin; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Lorenzová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na autoritu učitele z pohledu žáka na střední odborné škole a střední technické škole. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je obsahové vymezení pojmu ...
 • Pracovní listy pro obor Malíř - Lakýrník 

  Autor: Zeman Jan; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Svoboda Emanuel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu didakticko-odborných materiálů pro výuku tematického celku stříkání nátěrových hmot. Zabývá se návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku oboru Malíř - lakýrník ve výuce odborného ...
 • Analýza struktury a obsahu učebních textů pro odbornou výuku 

  Autor: Žáček Ondřej; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Jaroš Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou struktury a obsahu historických učebních textů pro odbornou výuku tématu "Papír". V teoretické části je věnována pozornost rozboru samotného pojmu učebnice - učební text a jeho ...
 • Prokrastinace žáků na středních školách 

  Autor: Peller Michal; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Bakalářská práce "Prokrastinace žáků středních škol" se zabývá problémy spoje-nými s akademickou prokrastinací. Je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je charakterizován pojem prokrastinace, ...
 • Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o. 

  Autor: Pavlovová Dáša; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Havránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní ...
 • Odborná exkurze jako součást školního vzdělávacího programu střední odborné školy 

  Autor: Fremund Michal; Vedoucí práce: Škrabal Milan; Oponent práce: Semrád Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zařazení exkurze do školního výukového programu střední odborné školy. Má jen teoretickou část. Cílem teoretické části je vymezit zásady koncepce, organizace a realizace odborné exkurze ...
 • Gamifikace v získávání a výběru zaměstnanců 

  Autor: Vopičková Karolína; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
  Hlavním tématem této diplomové práce je gamifikace ve výběru a získávání. Cílem je sestavení návrhu procesu implementace gamifikace do získávání a výběru zaměstnanců. V průzkumu jsou zkoumány nejčastěji využívané metody ...
 • Vzdělávání zaměstnanců 

  Autor: Suchomelová Adéla; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Bakalářská práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců v konkrétní organizaci a je zaměřena na vyhodnocení současného stavu firmy a náměty na zlepšení současného stavu. Získané výsledky jsou konfrontovány se současnými ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců 

  Autor: Renčová Sára; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce pojednává o procesech získávání a výběru zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. V první ? teoretické části je využita odborná literatura, v druhé ? praktické části je představena samotná společnost. Pro ...

Zobrazit další