Novinky

Masaryk Institute of Advanced Studies

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Finanční analýza Harmonikas, s.r.o. 

  Autor: Pöchmann Petr; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  V mé bakalářské práci se zabývám finanční analýzou průmyslového podniku Harmonikas, s.r.o. Cílem mé práce je zhodnotit společnost po finanční stránce za použití základních finančních nástrojů jako je vertikální a horizontální ...
 • Řízení času manažerů různých úrovní 

  Autor: Kožušník David; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Mynaříková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
  Tato bakalářská práce se věnuje oblasti time managementu. V teoretické části jsou popsány prvky v řízení času, jeho historie, metody a nástroje. Obsahem praktické části je výzkum, který si klade za cíl porovnat schopnosti ...
 • Motivace spolupracovníků ve společnosti 

  Autor: Beránková Michaela; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků spolupracujících s vybranou finanční společností. Teoretická část zahrnuje základní pojmy související s motivací, pracovní motivaci, motivační teorie, firemní kulturu a ...
 • Hodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidel 

  Autor: Dragoun Jiří; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Galík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
  Cílem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidel. V práci byla navržena obecná metodika tvorby analýzy nákladů a přínosů pro nákup kolejových vozidel. Na základě této metodiky ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Domes Bylany s.r.o. 

  Autor: Mühlfeitová Kateřina; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Scholleová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
  Cílem diplomové práce je odhad tržní hodnoty společnosti Domes Bylany s.r.o. k 1. lednu 2016. V rámci práce byla provedena strategická analýza trhu s hnědým uhlím v ČR. Prostřednictvím finanční analýzy byla posouzena ...
 • Strategie financování nestátní neziskové organizace Klokánek Hostivice 

  Autor: Příhodová Barbora; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Charvátová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování nestátních neziskových organizací, konkrétně Fondu ohrožených dětí Klokánek. Zaměřuje se na vymezení a typologii daného sektoru, rozebírá formy jejího financování, ...
 • Adaptační proces nových zaměstnanců v konkrétní společnosti 

  Autor: Zemanová Nicole; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových pracovníků ve firmě. Teoretická část je zaměřena na význam pojmu adaptace, její cíle, formy a oblasti. Následně je popsán průběh adaptačního procesu, jeho plán a ...
 • Vzdělávání pracovníků ve vybrané firmě 

  Autor: Štursová Beáta; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice vzdělávání zaměstnanců ve společnosti. Obecným cílem práce je popis teoretických poznatků. Dílčím cílem práce je popis vzdělávacího systému ve vybrané společnosti a spokojenosti ...
 • Zakládání pracovněprávních vztahů v konkrétní organizaci 

  Autor: Knotková Veronika; Vedoucí práce: Vaněčková Jana; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Bakalářská práce se zabývá pracovní smlouvou v praxi, která úzce souvisí s vymezením pracovněprávních vztahů. Hlavním bodem práce je vznik pracovního poměru a jeho náležitosti. Nejdůležitější publikace, z které jsem ...
 • Specifika řízení rodinné firmy 

  Autor: Lukšová Tereza; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
  Cílem práce Specifika řízení rodinné firmy je porovnání teoretického východiska s reálnou skutečností rodinného podnikání. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních pojmů týkající se této problematiky, možnostmi řízení ...
 • Vyhodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve výzkumné instituci 

  Autor: Hykyš Jiří; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity. Cílem je analyzovat systém zaměstnaneckých výhod a daní a jejich uplatnění ve výzkumné instituci. V první části práce je popsána současná teorie vztahující se k ...
 • Matky manažerky ve středních organizacích v České republice 

  Autor: Šmákalová Šárka; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Mynaříková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá genderovou diskriminací v managementu středních organizací a současně sladěním rodinného a pracovního života matek na manažerských pozicích. Cílem práce je představení genderové nerovnosti ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

  Autor: Kousal Petr; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Marcik Samuel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
  Tato práce je zaměřena na oblast získávání a výběru zaměstnanců v organizaci. Práce je rozdělena do dvou částí. První část má teoretické zaměření a druhá je praktického charakteru. V první části této práce jsou popsány ...
 • Tvorba marketingového plánu a jeho poslání v malé firmě 

  Autor: Mejzrová Lucie; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Joudalová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Tématem této bakalářské práce je tvorba marketingového plánu v konkrétní společnosti. V první části se věnuje základním teoretickým pojmům v oblasti marketingu, které jsou důležité pro úspěšné sestavení marketingového ...
 • Personální řízení projektu 

  Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce na téma "Personální řízení projektu" má za cíl analyzovat personální procesy ve společnosti, která se zabývá výrobou interiérových dílů do automobilů. Následně tyto popsané procesy optimalizovat tak, aby ...
 • Návrh strategie na zlepšení konkurenceschopnosti podniku Mechal Service Stahlhandel Czech Republic, s.r.o. 

  Autor: Eliseeva Daria; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Cílem mé práce bylo analýzovat a zhodnotit konkurenceschopnost podniku Mechel Service Stahlhandel Czech Republic, s.r.o. Teoretická část je věnovaná popisu základních pojmů a vysvětlení použitých postupů. V praktické části ...
 • Motivace k pracovnímu výkonu 

  Autor: Raskina Margarita; Vedoucí práce: Adamová Lenka; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Bakalářská práce se zabývá tématem Motivace k pracovnímu výkonu. Hlavním záměrem této bakalářské práce je zjistit současnou úroveň motivace v podniku a doporučit případné vylepšení. Ve svojí bakalářské práci zkoumám zavedený ...
 • Cestovní ruch jako faktor rozvoje Českobudějovicka 

  Autor: Toncarová Marie; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Hudeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Cílem této diplomové práce je zanalyzovat správní obvod České Budějovice s důrazem na cestovní ruch. Práce je rozdělena na dvě části - na teoretickou a praktickou. V teoretické části je počátek věnován obecným faktorům ...
 • Optimalizace procesů a návrh implementace přijatých změn ve vybrané firmě 

  Autor: Liebová Veronika; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Pyšová Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Práce se zabývá optimalizací firemních procesů v závislosti na zavádění nového informačního systému do infrastruktury organizace. V práci je věnován důraz na vysvětlení problematiky analýzy vnitřního prostředí organizace ...
 • Studie proveditelnosti podnikatelského inkubátoru města Bruntál 

  Autor: Hofman David; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Volková Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Předmětem této diplomové práce na téma ?Studie proveditelnosti podnikatelského inkubátoru města Bruntál? je vypracování Zjednodušené studie proveditelnosti tohoto projektového záměru. V teoretické části se zabývám malými ...

Zobrazit další