Recent Submissions

 • Komparace distanční a prezenční výuky na středních odborných školách 

  Author: Martin Mildner; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Bakalářská práce reflektuje současné trendy vědeckého zkoumání v oblasti pedagogiky a zabývá se popisem pohledů a zkušeností žáků a učitelů středních odborných škol na proběhlou distanční výuku, která byla náhlým způsobem ...
 • Zdravý životní styl žáků středních škol 

  Author: Alena Vacová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Tato práce pojednává o životním stylu středoškolské mládeže, tzn. jak se stravují, jestli ví, co jedí, jestli užívají návykové látky, umí odpočívat apod., přičemž nejvíce se zaměříme právě na stravování, výživu a nutriční ...
 • Internetová závislost u středoškolských studentů 

  Author: Tomáš Vaněk; Supervisor: Šírová Eva; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Bakalářská práce s názvem Internetová závislost u středoškolských studentů je koncipována jako teoreticko-empirická. Cílem práce je provést analýzu fenoménu internetové závislosti u středoškolské dospívající mládeže. ...
 • Studenti se speciálnimi vzdělávacími potřebami na střední odbomé škole z pohledu učitelů. 

  Author: Jitka Nagyova; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Předložená práce se zabývá inkluzí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední odborné škole z pohledu učitelů. Cílem je zlepšení pohledu na inkluzi a větší informovanost. Teoretická část obsahuje základní ...
 • Demonstrační metody a jejich využití ve výuce odborného předmětu 

  Author: Martin Sábel; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Tato práce se zabývá demonstračními metodami a jejich využitím ve výuce odborného předmětu OVC, pro studenty jednoletého nástavbového studijního oboru Elektrikář nebo Provozní elektrikář 26-51-H/01. V teoretické části jsou ...
 • Pořádání soutěží na středních uměleckoprůmyslových školách 

  Author: Miroslav Kosťun; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuje problematice nadání a talentu u žáků uměleckoprůmyslových škol a možnosti jeho rozvoje v rámci studentských soutěží ...
 • Soubor učebních textů pro výuku odborného předmětu na středních technických školách. 

  Author: Karolína Moudrá; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Cílem bakalářské práce „Soubor učebních textů pro výuku odborného předmětu na středních technických školách“ je vytvoření souboru učebních textů. Teoretická část je věnována obecným nárokům a východiskám tvorby učebních ...
 • Návrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

  Author: Marek Hlavsa; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Honal Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Bakalářská práce se věnuje využití e-learningu v dalším odborném vzdělávání policistů zaměstnaných u Policie České republiky. Teoretická část se zaměřuje na podnikové vzdělávání za využití moderních technologií a trendů. ...
 • Závislost na internetu a sociálních sítích 

  Author: Ludvík Peikert; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Bakalářská práce se zaměřuje na chování a aktivity studentů v prostoru sociálních sí-tí. Předložený text je rozdělený na dvě hlavní části, teoretickou a empirickou, ve kterých jsou zahrnuty další podkapitoly související s ...
 • Šikana a kyberšikana v prostředí střední školy 

  Author: Alena Malá; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Tématem bakalářské práce je šikana a kyberšikana v prostředí střední školy. Jedná se o aktuální společenský problém, se kterým se setkávají dnešní žáci ve školním i mimoškolním prostředí. V teoretické části jsou představeny ...
 • Motivace v předmětech odborné výuky 

  Author: Helena Bakešová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Cílem bakalářské práce „Motivace v předmětech odborné výuky“ je určit zdroje motivace, které ovlivňují chování a studijní činnost žáků na středních školách. Práce se dále zabývá rozdílem mezi motivací žáků během distanční ...
 • Rodina a její vliv na vzdělání dětí 

  Author: Eva Kabíčková; Supervisor: Nesvadba Petr; Opponent: Kovaříková Miroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem rodiny a jejího vlivu na vzdělání dítěte. Charakteristikou rodiny se snaží ukázat, jak je důležité prostředí pro vývoj dítěte, jeho rozvoj a uspokojování jeho potřeb. Zjistíme, jakou ...
 • Návrh vnitropodnikových směrnic pro vybranou účetní jednotku 

  Author: Jana Christová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Nováková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových účetních směrnic a jejich zpracováním pro vybranou účetní jednotku s ohledem na její potřeby. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce vysvětluje ...
 • Vzdělávání a rozvoj akademických a odborných pracovníků na FJFI ČVUT v Praze 

  Author: Iveta Terezie Hošnová; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Tato práce se zabývá problematikou rozvoje a vzdělávání dospělých, konkrétně rozvojem a vzděláváním pracovníků na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze. Cílem práce je zjistit současný stav vzdělávání ...
 • Prokrastinace studentů střední/vysoké školy 

  Author: Anna Lukášová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Cílem mé bakalářské práce je zjištění, v jaké míře se u studentů střední školy vyskytuje prokrastinace. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje charakte-ristice pojmu prokrastinace, historii ...
 • Motivace v předmětech odborné výuky 

  Author: Miloslav Koldovský; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Rýdlová Sylvie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Předložená práce se věnuje problematice motivace žáků v rámci odborného výcviku. Motivace hraje v edukačním procesu zcela zásadní roli a je na ni nahlíženo jako na hlavní hnací sílu k činnosti jedince. V případě vzdělávání ...
 • Autorita učitele z pohledu studenta a učitele 

  Author: David Bellizzi; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Ležal Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma autority učitele. Teoretická část představuje pojmy „autorita“ a „autorita učitele“. V praktické části byla užita kvantitativní metoda výzkumu, tedy dotazníkové šetření. Tato část ...
 • Sociální klima třídy/školy 

  Author: Veronika Fukasová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Bakalářská práce zkoumá téma sociálního klimatu školy, v tomhle případě se jedná o České vysoké učení technické. První kapitola teoretické části je věnována školnímu klimatu a faktorům, které jej ovlivňují. Další kapitola ...
 • Prevence syndromu rizikového chování ve škole 

  Author: Tereza Polenová; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Hřebík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Bakalářská práce definuje problematiku syndromu rizikového chování v adolescenci. Zaměřuje se na vymezení základních pojmů, které se týkají této problematiky. Vymezuje období dospívání a pojem rizikového chování. Práce ...
 • Digitální gramotnost učitelů 

  Author: Klára Svobodová; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Tato práce se zabývá digitální gramotností učitelů, konkrétně je zaměřena na učitele středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budou popsány jednotlivé pojmy jako digitální ...

View more