Now showing items 783-802 of 1477

  • Plastické detektory použité na bezpilotních prostředcích pro stanovení dávkového příkonu 

   Author: Vyletělová Petra; Supervisor: Gryc Lubomír; Opponent: Martinčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Plastové detektory jsou obecně lehké, levné, nenáročné na obsluhu a mají rychlou odezvu. Díky těmto vlastnostem jsou vhodné k použití na bezpilotních prostředcích. Tato práce shrnuje základní poznatky o těchto detektorech, ...
  • Plazmonické nanostruktury a jejich využití v optických biosenzorech 

   Author: Slabý Jiří; Supervisor: Homola Jiří; Opponent: Procházka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Plazmonické struktury a jejich vlastnosti 

   Author: Slabý Jiří; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Plánování protonové léčby s využitím dual energy CT 

   Author: Fořtová Marie; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Michaelidesová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce popisuje princip DECT skeneru, různé technické realizace DECT a možnosti jeho využití v klinické praxi. Dále se práce zabývá stechiometrickou kalibrací kV CT a MV CT. Pro modalitu DECT je popsána Zhuova metoda ...
  • Plynem chlazené rychlé reaktory 

   Author: Navrátil Jan; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Plynové senzory na bázi optických vláken 

   Author: Aubrecht Jan; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Počítačové simulace extrakčních roztoků 

   Author: Lucie Celbová; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce se zabývá především konformační analýzou dat získaných z počítačových simulací molekulární dynamiky. Analyzované molekuly představují zástupce extraktantů/\textit{hold-back} agentů navržených pro chemické procesy ...
  • Počítačové vizualizace pro fyziku dopravního proudu 

   Author: Mikeš Jan; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Hrabák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Počítačové zpracování komplexních interferogramů s využitím všech tří stupňů volnosti 

   Author: Krupka Michal; Supervisor: Kálal Milan; Opponent: Škereň Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze 

   Author: Chudý Jonáš; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Máca Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze 

   Author: Fuksová Andrea; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Máca Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pohyblivé cíle v radioterapii: Analýza a kompenzace tumoru pankreatu 

   Author: Valouchová Helena; Supervisor: Otáhal Břetislav; Opponent: Hanušová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Tato práce se zabývá problematikou pohyblivých cílů v radioterapii. V teoretické části jsou shrnuty používané techniky a metody plánování radioterapie s důrazem na jejich rozdíly a vhodnost použití pro různé diagnózy. Dále ...
  • Poissonovy struktury na Lieových grupách 

   Author: Vysoký Jan; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Fecko Marián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Poissonův proces a vlastnosti jeho trajektorií 

   Author: Sedláček Matěj; Supervisor: Veverka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Pojem skryté hermitovosti a kvantové grafy 

   Author: Růžička František; Supervisor: Znojil Miloslav; Opponent: Lévai Géza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
   Prozkoumáme se konceptem skryté hermitovosti, způsobem reprezentace kvantových pozorovatelných pomocí nesamosdružených operátorů. Zavedeme několik modelů majících vlastnost skryté hermitovosti, přičemž důraz bude kladen ...
  • Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů 

   Author: Müllerová Eliška; Supervisor: Bárta Jan; Opponent: Janoušková Pavelková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku byly připraveny práškové ...
  • Pokročilé metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu 

   Author: Kutil Balázs; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pokročilé metody homogenizace pro tlakovodní reaktory 

   Author: Suk Pavel; Supervisor: Vočka Radim; Opponent: Frýbort Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Diplomová práce je zaměřena na homogenizaci dat pro výpočty tlakovodních reaktorů s použitím metody rehomogenizace. Ta je založena na kombinaci aktuální hustoty toku neutronů v palivovém souboru při 3D výpočtu aktivní zóny ...
  • Pokročilé metody pro odhad zdroje při atmosférickém radiačním úniku 

   Author: Karel Hybner; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Ševčík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   V případě zjištění výskytu radioaktivní látky v ovzduší je prvořadým úkolem určení polohy zdroje tohoto úniku a odhad uniklé aktivity v čase (určení zdrojového členu). Tuto úlohu lze aproximovat jako lineární inverzní ...
  • Pokročilé momentové invarianty pro rozpoznávání vzorů 

   Author: Jitka Kostková; Supervisor: Flusser Jan; Opponent: Chum Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-12)
   Dizertační práce se zabývá dvěma aktuálními trendy momentových invariantů v rozpoznávání obrazu. Navrhli jsme metodu popisu a vyhledávání ve vektorových polích při neznámé rotaci a afinní transformaci pole. Pro skalární ...