Now showing items 787-806 of 1662

  • O linearitě odezvy ( neutronových detekčních systémů ) 

   Author: Kolros Antonín; Supervisor: Zeman Jaroslav; Opponent: Čechák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
   Tato práce je zaměřena na hodnocení kvality a věrohodnosti neutronových detekčních systémů používaných pro reaktorové experimenty a měření. Práce shrnuje výsledky dlouhodobého sledování různých neutronových detekčních ...
  • Objektově orientovaný přístup k realizaci operátorů fuzzy logiky 

   Author: Holík Petr; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Oceňování podmíněných závazků firmy disponující zástavou v podobě stochastického finančního instrumentu 

   Author: Šohájek Viktor; Supervisor: Derviz Alexis; Opponent: Veverka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-13)
  • Oceňování projektů metodou reálných opcí z pohledu dynamického programování 

   Author: Filip Rolenec; Supervisor: Kulhavý Rudolf; Opponent: Duník Jindřih
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Teorie reálných opcí (ROA) je pokročilá valuační technika projektů, která respektuje hodnotu možných budoucích změn (tzv. reálných opcí). Domníváme se, že v současné ROA neexistuje obecný algoritmus pro valuaci komplexních ...
  • Oceňování projektů metodou reálných opcí: Binomický model 

   Author: Yevgeniy Nazarenko; Supervisor: Kulhavý Rudolf; Opponent: Guy Tatiana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Tato práce zkoumá oceňování projektů metodou reálných opcí pomocí binomického modelu. Tradiční metoda 'discounted cash flow' je popsána včetně jejích omezení. Binomický model a jeho předpoklady jsou detailně popsány. ...
  • Od vzniku prvků k výzkumu chemického složení meziplanetární hmoty 

   Author: Křivková Anna; Supervisor: Ferus Martin; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   První část této bakalářské práce je věnována vzniku prvků od nukleogeneze velkého třesku přes termojadernou fúzi ve hvězdách až k výbuchu supernovy. Dále jsou vysvětleny základní principy formování prvních minerálů v okolí ...
  • Odezva neurálních kmenových buněk na ionizující záření 

   Author: Cupal Lukáš; Supervisor: Michaelidesová Anna; Opponent: Andrlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Diplomová práce se zaměřuje na odezvu neurálních kmenových buněk (NSC) na ionizující záření. Tyto buňky, nacházející se hlavně v mozku v subventrikulární zóně a v subgranulární zóně hipokampu, se vyznačují různým fenotypem ...
  • Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu 

   Author: Fučík Vojtěch; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-06)
   Tato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. ...
  • Odhad kovarianční matice chyby v lineární regresi 

   Author: Širc Filip; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   V této práci se zabývám metodami pro odhad řešení lineární inverzní úlohy. V práci odvodím a popíši několik modelů, které následně aplikuji na data pocházející z experimentu ETEX, kde se snažím odhadnout množství škodlivin ...
  • Odhad neznámých parametrů metodou AMIS 

   Author: Zvolánková Hana; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Tato práce se zabývá metodami IS, AMIS, PMC pro výpočet z Bayesova vzorce. Popisuje jednotlivé metody a ukazuje jejich vlastnosti a algoritmy. Aplikuje jednotlivé metody na jednoduchý příklad pro odhad neznámých parametrů ...
  • Odhad pozice rukou během řízení automobilu 

   Author: Kajetán Poliak; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
   Odhad pozice ruky hraje klíčovou roli v interakcích člověka s počítačem, navíc do jisté míry umožňuje analyzovat chování člověka. Řešení tohoto problému je netriviální kvůli komplikovaným variacím ruky způsobeným komplexní ...
  • Odhad řídké parametrizace pravděpodobnostních modelů 

   Author: Kulička, Lukáš
   (2021)
   Výzkumný úkol se zabývá odhadem řídké parametrizace pravděpodobnostích modelů. V rámci práce je vypracován přehledný popis korespondencí mezi marginálními distribucemi pro parametry modelu a apriorními distribucemi pro ...
  • Odhad stavu omezených lineárních systémů 

   Author: Eva Lainová; Supervisor: Pavelková Lenka; Opponent: Jirsa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce se zabývá problematikou odhadování omezených lineárních stochastických systémů. Pro odhadování je použit model se vstupy, výstupy a stavy v disktrétních časových okamžicích. Byly sestaveny algoritmy pro odhad ...
  • Odhadování mnohorozměrných multimodálních hustot pravděpodobnosti pomocí distribučních směsí 

   Author: Brožek David; Supervisor: Grim Jiří; Opponent: Vávra Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
  • Odhadování parametrů v zobecněných lineárních smíšených modelech 

   Author: Klika Jaroslav; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Kůs Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Odhadování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli 

   Author: Zuzana Sabolová; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Mach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá populárnymi metódami Bayesovskej filtrácie. Popisuje Kalmanov a časticový filter a ukazuje ich efektivitu a citlivosť na vol'bu parametrov na simulovanom príklade. Následne sú filtre ...
  • Odhadování struktury hysterezních materiálů prostřednictvím Preisach-Mayergoyzova prostoru 

   Author: Erik Dolejš; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Chlada Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   ato bakalářská práce se zabývá aplikováním Preisach-Mayergozova (PM) modelu na vyhodnocení elastických vlastností materiálů. V první části jsou představeny klíčové pojmy hystereze a její popis, dále optimalizační algoritmy, ...
  • Odhadování stupně důvěry v prediktor užívaný v odhadování parametrů 

   Author: Daniel Karlík; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Ruman Marko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému efektivniho využití externí informace ve formě externiho prediktoru k vylepšení konstruovaných modelů. Zpracovávané informace slouží k predikování a vychází z formalizmu ...
  • Odhady entropie při zpracování biomedicínských obrazů 

   Author: Blatský David; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Klimt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Odhady na rezonanční frekvence vibrujících systémů 

   Author: Kurimaiová Tereza; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Kennedy James
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Laplacián je velmi významný operátor s mnoha aplikacemi. Nejprve ukážeme jeho důležitost v teorii hudby. Potom definujeme dirichletovský laplacián jako samosdružený operátor na omezených oblastech pomocí kvadratických forem ...