Now showing items 760-779 of 1610

  • O linearitě odezvy ( neutronových detekčních systémů ) 

   Author: Kolros Antonín; Supervisor: Zeman Jaroslav; Opponent: Čechák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
   Tato práce je zaměřena na hodnocení kvality a věrohodnosti neutronových detekčních systémů používaných pro reaktorové experimenty a měření. Práce shrnuje výsledky dlouhodobého sledování různých neutronových detekčních ...
  • Objektově orientovaný přístup k realizaci operátorů fuzzy logiky 

   Author: Holík Petr; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Oceňování podmíněných závazků firmy disponující zástavou v podobě stochastického finančního instrumentu 

   Author: Šohájek Viktor; Supervisor: Derviz Alexis; Opponent: Veverka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-13)
  • Oceňování projektů metodou reálných opcí z pohledu dynamického programování 

   Author: Filip Rolenec; Supervisor: Kulhavý Rudolf; Opponent: Duník Jindřih
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Teorie reálných opcí (ROA) je pokročilá valuační technika projektů, která respektuje hodnotu možných budoucích změn (tzv. reálných opcí). Domníváme se, že v současné ROA neexistuje obecný algoritmus pro valuaci komplexních ...
  • Oceňování projektů metodou reálných opcí: Binomický model 

   Author: Yevgeniy Nazarenko; Supervisor: Kulhavý Rudolf; Opponent: Guy Tatiana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Tato práce zkoumá oceňování projektů metodou reálných opcí pomocí binomického modelu. Tradiční metoda 'discounted cash flow' je popsána včetně jejích omezení. Binomický model a jeho předpoklady jsou detailně popsány. ...
  • Od vzniku prvků k výzkumu chemického složení meziplanetární hmoty 

   Author: Křivková Anna; Supervisor: Ferus Martin; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   První část této bakalářské práce je věnována vzniku prvků od nukleogeneze velkého třesku přes termojadernou fúzi ve hvězdách až k výbuchu supernovy. Dále jsou vysvětleny základní principy formování prvních minerálů v okolí ...
  • Odezva neurálních kmenových buněk na ionizující záření 

   Author: Cupal Lukáš; Supervisor: Michaelidesová Anna; Opponent: Andrlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Diplomová práce se zaměřuje na odezvu neurálních kmenových buněk (NSC) na ionizující záření. Tyto buňky, nacházející se hlavně v mozku v subventrikulární zóně a v subgranulární zóně hipokampu, se vyznačují různým fenotypem ...
  • Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu 

   Author: Fučík Vojtěch; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-06)
   Tato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. ...
  • Odhad kovarianční matice chyby v lineární regresi 

   Author: Širc Filip; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   V této práci se zabývám metodami pro odhad řešení lineární inverzní úlohy. V práci odvodím a popíši několik modelů, které následně aplikuji na data pocházející z experimentu ETEX, kde se snažím odhadnout množství škodlivin ...
  • Odhad neznámých parametrů metodou AMIS 

   Author: Zvolánková Hana; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Tato práce se zabývá metodami IS, AMIS, PMC pro výpočet z Bayesova vzorce. Popisuje jednotlivé metody a ukazuje jejich vlastnosti a algoritmy. Aplikuje jednotlivé metody na jednoduchý příklad pro odhad neznámých parametrů ...
  • Odhad pozice rukou během řízení automobilu 

   Author: Kajetán Poliak; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
   Odhad pozice ruky hraje klíčovou roli v interakcích člověka s počítačem, navíc do jisté míry umožňuje analyzovat chování člověka. Řešení tohoto problému je netriviální kvůli komplikovaným variacím ruky způsobeným komplexní ...
  • Odhad stavu omezených lineárních systémů 

   Author: Eva Lainová; Supervisor: Pavelková Lenka; Opponent: Jirsa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce se zabývá problematikou odhadování omezených lineárních stochastických systémů. Pro odhadování je použit model se vstupy, výstupy a stavy v disktrétních časových okamžicích. Byly sestaveny algoritmy pro odhad ...
  • Odhadování mnohorozměrných multimodálních hustot pravděpodobnosti pomocí distribučních směsí 

   Author: Brožek David; Supervisor: Grim Jiří; Opponent: Vávra Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
  • Odhadování parametrů v zobecněných lineárních smíšených modelech 

   Author: Klika Jaroslav; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Kůs Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Odhadování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli 

   Author: Zuzana Sabolová; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Mach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá populárnymi metódami Bayesovskej filtrácie. Popisuje Kalmanov a časticový filter a ukazuje ich efektivitu a citlivosť na vol'bu parametrov na simulovanom príklade. Následne sú filtre ...
  • Odhadování struktury hysterezních materiálů prostřednictvím Preisach-Mayergoyzova prostoru 

   Author: Erik Dolejš; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Chlada Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   ato bakalářská práce se zabývá aplikováním Preisach-Mayergozova (PM) modelu na vyhodnocení elastických vlastností materiálů. V první části jsou představeny klíčové pojmy hystereze a její popis, dále optimalizační algoritmy, ...
  • Odhady entropie při zpracování biomedicínských obrazů 

   Author: Blatský David; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Klimt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Odhady na rezonanční frekvence vibrujících systémů 

   Author: Kurimaiová Tereza; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Kennedy James
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Laplacián je velmi významný operátor s mnoha aplikacemi. Nejprve ukážeme jeho důležitost v teorii hudby. Potom definujeme dirichletovský laplacián jako samosdružený operátor na omezených oblastech pomocí kvadratických forem ...
  • Odolnost plazmových povlaků proti opotřebení 

   Author: Školařová Dagmar; Supervisor: Ziegelheim Jindřich; Opponent: Siegl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-04)
  • Odvod zbytkového tepelného výkonu vyhořelého jaderného paliva při suchém i mokrém skladování 

   Author: Vlček Daniel; Supervisor: Čížek Jiří; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zabývá teplotními analýzami jak mokrých, tak suchých skladů pro vyhořelé jaderné palivo. Po stručném úvodu do problematiky jsou konkrétneji popsány jednotlivé typy skladování. Konkrétně je zde rozebráno ...