Now showing items 1624-1643 of 1662

  • Yang-Baxterovy sigma modely a jejich Laxovy páry 

   Author: Petrásek Filip; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Marvan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Integrabilitu nelineárních ?-modelů lze chápat ve smyslu existence 1-parametrické Laxovy formulace příslušných polních rovnic. V práci [4] se ukázalo, že Yang-Baxterovy ?-modely jsou integrabilní. Na základě obecného ...
  • Yb:LuAG laser s podélným diodovým čerpáním 

   Author: Měsíček Jakub; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Fibrich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zabezpečení jakosti v digitální mamografii 

   Author: Hamáčková Lucie; Supervisor: Škrdla Jiří; Opponent: Borovičková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce je zaměřena na zabezpečování jakosti na pracovištích digitální mamografie, konkrétně na mamografickém pracovišti Oddělení radiodiagnostiky v Thomayerově nemocnici v Praze. Jejím cílem je získat ucelenou představu ...
  • Zabezpečení radionuklidových zářičů a jaderných materiálů v podmínkách univerzitní laboratoře 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Starý Radovan; Opponent: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktuální legislativou v oblasti zabezpečení radionuklidových zdrojů a jaderných materiálů v podmínkách laboratoří, které nejsou jadernými zařízeními. Obsahem je rešerše aktuální legislativy ...
  • Zaostření krátkého intenzivního laserového impulsu do velmi malého ohniska v částicových simulacích interakce s plazmatem 

   Author: Valenta Petr; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Úzká fokusace s využitím plazmové optiky muže vést ke zvýšení intenzity a zlepšení časového i prostorového kontrastu laserových svazků. Vzhledem k tomu, že pro popis těchto impulsů neplatí paraxiální aproximace, je zapotřebí ...
  • Zavedení nové metodiky stanovení radiační zátěže posádek letadel v České republice 

   Author: Vítková Lucie; Supervisor: Ploc Ondřej; Opponent: Urban Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Bakalářská práce psaná stylem rešeršní práce se zabývá monitorováním radiační zátěže posádek letadel. Obsahuje základní informace o kosmickém záření. Jsou zde definovány veličiny radiační ochrany a zahrnuje informace o ...
  • Zavedení nové techniky celotělového ozařování do klinické praxe 

   Author: Iva Brátová; Supervisor: Paluska Petr; Opponent: Kindlová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá technikami celotělového ozařování. Cílem je zmapovat techniky používané v klinické praxi a navrhnout novou techniku, která by vyhovovala požadavkům Kliniky onkologie a radioterapie ve Fakultní ...
  • Základní aspekty metody Markov Chain Monte Carlo 

   Author: Adam Šumník; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Haškovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na metodu Markov Chain Monte Carlo. Má za cíl představit základní myšlenky této metody a aplikovat ji na příklady. První část práce se věnuje konečným markovským řetězcům, které jsou ...
  • Základy fyziky a možnosti aplikací metamateriálů 

   Author: Lelek Jakub; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Závislosti signálu a kontrastu v MR obrazech sekvence SPACE 

   Author: Boledovičová Tereza; Supervisor: Tintěra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Záznamové materiály s dvoufotonovou fotopolymerizací pro optickou litografii 

   Author: Zelenay Martin; Supervisor: Květoň Milan; Opponent: Fiala Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zdroje fotonů pro kvantové počítání 

   Author: Baxant Pavel; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zhodnocení a porovnání různých metod a technologií při měření vlastností svazku lineárního urychlovače 

   Author: Kafan Jakub; Supervisor: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Získávání ontologií z textu 

   Author: Hubínek Tomáš; Supervisor: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zkoumání detektoru vysokoenergetických fotonů vytvořených v průběhu interakce laser-plazma 

   Author: Valeriia Istokskaia; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce se zaměřuje na zkoumání nového typu detektoru vysokoenergetických fotonů určeného pro nadcházející experimenty ve výzkumném centru ELI Beamlines. Vzhledem k tomu, že lasery v ELI Beamlines budou charakterizovány ...
  • Zkoušky provozní stálosti pro CT simulátor 

   Author: Závadská Nikola; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Novák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
   V práci jsou uvedeny základní principy radioterapie a popis CT simulátoru. Dále je v práci rozebrán systém zkoušek provozní stálosti pro CT simulátor (ZPS) zpracovaných podle amerického doporučení AAPM TG ? 66. Na základě ...
  • Zlepšené udržení plazmatu v tokamacích se zaměřením na interakci turbulence a toků 

   Author: Ondřej Grover; Supervisor: Hron Martin; Opponent: Tichý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-05)
   Zlepšené udržení je klíčové pro úspěšné operování budoucích fúzních elektráren. Práce se zaměřuje především na tzv. H-mód (mód vysokého udržení) a související úkazy jako např. limitní cyklové oscilace, studovány především ...
  • Zlepšování odolnosti ocelí v prostředí tekutého olova použitím povlakových vrstev. 

   Author: Havlíková Kristýna; Supervisor: Di Gabriele Fosca; Opponent: Kunzová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
  • Změny mikrostruktury agentního systému v závislosti na dosahu interakčního potenciálu 

   Author: Faltys Ondřej; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Pošta Severin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Změny relativní biologické účinnosti podél klinického svazku protonů 

   Author: Kristýna Šrámková; Supervisor: Pachnerová Brabcová Kateřina; Opponent: Ondrák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   S rostoucím významem protonové terapie v léčbě nádorových onemocnění nabývají důležitosti individuální rozdíly klinických svazků. Jedním z diskutovaných parametrů léčby je relativní biologická účinnost (RBÚ) protonů podél ...