Now showing items 381-400 of 1662

  • Hamiltoniány s konstantními spektrálními mezerami a časově závislou poruchou 

   Author: Košař Václav; Supervisor: Šťovíček Pavel; Opponent: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hašovací funkce a kombinatorika na slovech 

   Author: Legerský Jan; Supervisor: Balková Lubomíra; Opponent: Holub Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Heuristický přístup ke kvadratickému přiřazovacímu problému 

   Author: Neruda Jiří; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Heuristiky v dolování dat z grafů pomocí vnoření uzlů 

   Author: Adeliia Gataullina; Supervisor: Mojzeš Matej; Opponent: Blachowicz František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Tato práce se zabývá využitím heuristických algoritmů v úlohách dolování dat v grafech. Jeden ze způsobů jak pracovat s grafy, je reprezentovat ve formě vektorů, tak zvaných vnořených uzlů — embeddingů. Algoritmy node2vec ...
  • Hierarchické modely síťového provozu 

   Author: Dědič Marek; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Kohout Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-30)
   Současné přístupy k detekci nežádouciho software sledováním sítového provozu klientů využívají ručně navržených příznaků jako části modelu. Tento přístup má několik nevýhod. Tato práce navrhuje plně automatický klasifikátor ...
  • Hledání praktických robustních klasifikátorů 

   Author: Šepák, Dominik
   (2021)
   V rámci této práce je představeno několik existujících metod pro trénování prediktorů robustních vůči změně prostředí. V průběhu textu jsou vysvětleny základní pojmy strojového učení s učitelem a robustní predikce. Tyto ...
  • Hodnocení a optimalizace činností z hlediska radiační ochrany při přípravě experimentů na školním reaktoru VR-1 

   Author: Morochovič Tomáš; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Vrba Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce se zabývá hodnocením a optimalizací radiační ochrany. V rešeršní části jsou představeny nástroje pro modelování radiačních polí a odhadování efektivní dávky obdržené pracovníky během experimentů. Praktickou částí je ...
  • Hodnocení rizik v radiační ochraně na jaderných zařízeních 

   Author: Osičková Karolína; Supervisor: Starý Radovan; Opponent: Klímek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení rizik v radiační ochraně na jaderných zařízeních. Nejprve jsou stručně uvedeny principy radiační ochrany a veličiny, které charakterizují míru ozáření a jeho vliv na ...
  • Homogenizace konstant s použitím Monte Carlo SW SERPENT 

   Author: Rostislav Kubín; Supervisor: Vočka Radim; Opponent: Frýbort Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Práce se v první části zabývá verifikací procesu homogenizace palivových souborů v kódu Serpent. Proces již byl na ORF ÚJV řež navržen, ale nedával uspokojivé výsledky. V druhé části je řešena alternativní metoda homogenizace ...
  • Hranice zrn v polykrystalických materiálech:2D analýza experimentálních map z difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD) 

   Author: Malachov Martin; Supervisor: Jäger Aleš; Opponent: Gärtnerová Viera
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hromadné zpracování dat pro experimenty HEP 

   Author: Fleková Lucie; Supervisor: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hybridní plazmové nástřiky. 

   Author: Tomek Libor; Supervisor: Ziegelheim Jindřich; Opponent: Mušálek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hydrodynamické simulace generování a propagace rentgenového záření v laserovém plazmatu 

   Author: Martin Šach; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Mašek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-21)
   Hydrodynamické simulace v kombinaci s metodou trasování paprsků představují užitečný nástroj pro studium plazmatu jako média vhodného k zesilování rentgenového záření. Modelováním plazmatu vzniklého interakcí laserového ...
  • Hydrodynamické simulace plazmatu pro realizaci rentgenového laseru 

   Author: Martin Šach; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Rentgenové lasery mají mnoho potenciálních aplikací napříč vědními obory, ať už se jedná o rentgenovou mikroskopii, materiálovou analýzu nebo mikrolitografii. Způsob realizace rentgenového laseru, který využívá laserem ...
  • Identifikace a odstranění šumu v digitálním obrazu 

   Author: Jandová Martina; Supervisor: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Identifikace jetů obsahujících těžký kvark pomocí vektorů lokálních agregovaných deskriptorů 

   Author: Georgij Ponimatkin; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Vértesi Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Identifikace jetů pocházejících z rozpadů těžkých kvarků s vysokou statistickou přesností je klíčovou součástí mnoha fyzikálních analýz, od fyziky těžkých iontů po hledání nové fyziky. Taková přesnost může být dosažena s ...
  • Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech 

   Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Tato práce se věnuje tagování mezonu B+, jehož tagovací pravděpodobnost je použita pro kalibraci tagování mezonu Bs0 ? Jpsi phi. Pro tento účel byla použita data z pp srážek získaná detektorem ATLAS na LHC v letech 2015 a ...
  • Identifikace operačních systémů na základě chování 

   Author: Benjamín Páterek; Supervisor: Kohout Jan; Opponent: Flusser Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Identifikácia operačného systému zariadenia zohráva v počítačovej bezpečnosti doležitú úlohu. Súčasné trendy šifrovania sieťovej komunikácie však podstatným sposobom obmedzujú zdroje informácií, ktoré možu byť za týmto ...
  • Imaginární magnetické pole v relativistické kvantové mechanice 

   Author: Alexandra Ridziková; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Významnou rovnicou relativistickej kvantovej mechaniky je Diracova rovnica, ktorá nahrádza Lorentzovsky neinvariantnú Schrödingerovu rovnicu. Skúmame nesamozdružený Diracov operátor D_a s komplexným magnetickým poľom na ...
  • Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath 

   Author: Kovář Miroslav; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   V této práci předkládáme přehled základní teorie řetězových zlomků a shrnutí vývoje výzkumu v oblasti algoritmů pro algebraické operace s řetězovými zlomky. Popisujeme jeden z těchto algoritmů, známý jako Gosperův algoritmus. ...