Now showing items 890-909 of 1714

  • Palindromická a antipalindromická délka slov 

   Author: Ondřej Kadlec; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Florian Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce zkoumá palindromy a antipalindromy ve slovech, přesněji řečeno tzv. palindromickou a antipalindromickou délku slov. Palindromická (antipalindromická) délka konečného slova w je definovaná jako minimální počet ...
  • Palindromické uzávěry a palindromy v nekonečných slovech 

   Author: Florian Josef; Supervisor: Balková Lubomíra; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Palindromy ve slovech kódujících výměnu tří intervalů 

   Author: Kadlec Ondřej; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato práce se zabývá palindromy ve slovech kódujících výměnu 3 intervalů (tzv. 3iet slova). V praktické části je popsán výpočetní program sloužící k nalezení počtu všech palindromů délky maximálně n ve 3iet slovech. V ...
  • Palivové cykly jaderné elektrárny Dukovany s delší než roční periodicitou výměny paliva 

   Author: Kurka Tomáš; Supervisor: Katovský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelizace řešení nelineárních evolučních úloh 

   Author: Klement Vladimír; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Frolkovič Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-20)
   Práce se zabývá paralelizací řešičů nelineárních evolučních úloh na GPU. V práci jsou zpracovány tři úlohy: segmentace obrazu pomocí Level-set metody, nestlačitelné Navierovo-Stokesovo proudění ve 2D a 3D. Každá z těchto ...
  • Paralelizace sítí typu Sum-Product-Transform pro architekturu GPU 

   Author: Ondřej Poláček; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Papež Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Sítě typu Sum-Product-Transform jsou rozšířením sítí typu Sum-Product pomocí přidání transformačního uzlu. Toto rozšíření zvyšuje výpočetní náročnost všech operací se sítí. Tato práce popisuje implementaci sítí typu ...
  • Paralelní a online aritmetika v imaginárních kvadratických tělesech 

   Author: Pavla Veselá; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Svobodová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
   Nestandardní číselné systémy jsou určené svou bází p é C, p > 1, a svou abecedou cifer A c C. Zabýváme se polygonálními číselnými systémy s abecedou ve tvaru A„= (0, 1, p,..., p" ), kde P = e ~ . Navíc požadujeme, aby báze ...
  • Paralelní algoritmy lineární algebry pro GPU 

   Author: Matouš Fencl; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Kozický Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
   Cílem této práce je návrh algoritmu pro násobení řídkých symetrických matic na GPU a výpočet soustav lineárních rovnic rovněž na GPU. Jako numerická metoda pro řešení soustav lineárních rovnic byla zvolena Gaussova Eliminační ...
  • Paralelní implementace fuzzy filtrů ve zpracování obrazu na GPU 

   Author: Horký Ladislav; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Máca Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-04)
  • Paralelní řešiče pro systémy lineárních rovnic 

   Author: Kaňuk Jakub; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Systémy lineárních rovnic jsou základem linearní algebry a řešení takových systémů je vyžadováno mnoha odvětvími vědy a výzkumu. Pro všechny takové výpočty by jistě bylo příhodné, aby probíhaly rychleji se zachováním jisté ...
  • Parametrický odhad modelu GARCH v Matlabu 

   Author: Magauina Amal; Supervisor: Tran Quang Van
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Parametry ovlivňující poškození plasmidové DNA ionizujícím zářením 

   Author: Zuzana Jamborová; Supervisor: Pachnerová Brabcová Kateřina; Opponent: Vyšín Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Přestože jsou škodlivé účinky ionizujícího záření na živý organizmus známé téměř od objevu paprsků X, stále nejsou detailně prostudovány mechanizmy radiačního poškození způsobeného těžkými nabitými částicemi vyskytujícími ...
  • Pauliho rovnice s nehermitovskými PT-symetrickými hraničními podmínkami 

   Author: Novák Radek; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Kochan Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Performances of Modified Power Divergence Estimators in the Normal Models:Simulation and Comparative Study 

   Author: Frýdlová Iva; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Janžura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-10)
   Simulation study of modified power divergence estimators
  • Periodické magnetické Hamiltoniány v Lobačevského rovině 

   Author: Pohanka Juraj; Supervisor: Šťovíček Pavel; Opponent: Burdík Čestmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-19)
  • Periodické opálové struktury: analýza, modelování a realizace 

   Author: Vojtíšek Petr; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa 

   Author: Dlouhá Hana; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Hejda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   V této práci se věnujeme zkoumání odhadů prodloužení periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa při Möbiově transformaci. To jest, určujeme ze znalosti periody řetězového zlomku čísla alfa horní odhad na délku ...
  • Perspektivy dezinfekčních účinků nízkoteplotního plazmatu při paliativní onkologické léčbě 

   Author: Anna Machková; Supervisor: Kříha Vítězslav; Opponent: Khun Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Existuje velké množství biomedicínských aplikací netermálního plazmatu, například sterilizace. Pokud je navíc produkováno za atmosferického tlaku lze jej využít i pro další medicínské aplikace, jako je ošetření ran (regenerace ...
  • PHP aplikace pro snadné sdílení dat učitelů a studentů 

   Author: Fořt Petr; Supervisor: Fišer Jiří; Opponent: Majerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • PIC simulace urychlování elektronů v brázdovém poli laseru ve vlnovodném režimu 

   Author: Ekaterina Eremenko; Supervisor: Nevrkla Michal; Opponent: Horný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Práce se zaměřuje na studium šı́řenı́ intenzivnı́ho laserového pulzu plazmatem uvnitř kapiláry s profilem daným výsledky MHD simulace . Použı́vá se modelovanı́ pomocı́ PIC simulace v EPOCH kódu. Rozebı́rá se mechanismus ...