Now showing items 1155-1174 of 1714

  • Samonavigace laserových svazků na termonukleární pelety s využitím fázově konjugujících zrcadel vytvořených pomocí stimulovaného Brillouinova rozptylu 

   Author: Matěna Lukáš; Supervisor: Kálal Milan; Opponent: Turčičová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Sběr náboje z matrice pixelových detektorů 

   Author: Renfusová Stanislava; Supervisor: Čarná Mária; Opponent: Mikeštíková Marcela
   Má bakalářská práce byla zaměřena na porozumění základních znalostí a principech křemíkových detektorů. Náplní mé práce bylo taktéž porozumění principům čipu Medipix a Timepix, spolu s obeznámením s touto problematikou. ...
  • Schrödingerovy operátory s nehermitovskými maticovými potenciály 

   Author: Michaela Jaklinová; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   K formulaci nehermitovské kvantové fyziky je třeba studovat matematický aparát pro nesamosdružené operátory. Konkrétně se zaměříme na Schrodingerův operátor s nehermitovskými maticovými potenciály. Uvažovat maticové ...
  • Scintilační heterostruktury s InGaN kvantovými jámami 

   Author: Jan Batysta; Supervisor: Hospodková Alice; Opponent: Grym Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Diplomová práce se zabývá technologií přípravy scintilačních heterostruktur na bázi InGaN/GaN kvantových jam metodou organokovové epitaxe z plynné fáze. Dále se zabývá modelováním těchto heterostruktur pomocí softwaru ...
  • Scintilátory pro dozimetrii protonového svazku 

   Author: Stržínek Robin; Supervisor: Marek Tomáš; Opponent: Linhart Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce pojednává o scintilačních detektorech a jejich potenciálnímu využití pro dozimetrii terapeutického protonového svazku. V první části je popsáno použití protonů v terapii a specifika měření absorbované dávky společně ...
  • Self-navigation of laser beams on injected IFE targets using SBS PCM technology: conceptual design of the method 

   Author: Slezák Ondřej; Supervisor: Kálal Milan; Opponent: Straka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-26)
   Self-navigation of laser beams on IFE targets using SBS PCM
  • Separace a stanovení nízkých aktivit plutonia 

   Author: Fiala Vít; Supervisor: Němec Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Separace a stanovení transplutoniových prvků 

   Author: Bartl Pavel; Supervisor: John Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Separace minoritních aktinoidů a lanthanoidů s využitím N-donorových činidel 

   Author: Šebesta Jan; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Vaňura Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
   Ozářené jaderné palivo z lehko-vodních reaktorů je složeno především z uranu, stabilních štěpných produktů a štěpných produktů s krátkými poločasy rozpadu (> 98,5 %), ~ 1 % připadá na plutonium a ~ 0,1 % na minoritní ...
  • Separace uranu z přírodních vod pro přípravu vzorků pro měření uranu urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (AMS) 

   Author: Raindl Jakub; Supervisor: Němec Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Separace vybraných štěpných produktů od molybdenu 

   Author: Kamil Vavřinec Mareš; Supervisor: John Jan; Opponent: Rajec Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Disertační práce se zabývá konceptem procesu přepracování transmutačních paliv s inertní molybdenovou matricí a následnou separací předpokládaných nečistot obsažených ve vzniklých roztocích.
  • Separační postupy pro AMS měření transuranů ve fluoridových matricích 

   Author: Maryana Bilous; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Fejgl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Transurany se během posledních sedmdesáti let široce rozšířily do životního prostředí v důsledku lidské jaderné činnosti. Tato práce se zaměřuje na stanovení americia ve vzorcích životního prostředí, kde jeho aktivity jsou ...
  • Shluková analýza a její aplikace 

   Author: Jandová Denisa; Supervisor: Majerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-15)
  • Shluková analýza pro data smíšeného spojitého a diskrétního typu 

   Author: Vlčková Dominika; Supervisor: Suzdaleva Evženie; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Shluková analýza hledá shluky dat, které jsou navzájem podobné. Shlukování smíšených dat znamená, že data jsou spojitá a diskrétní. Cílem této práce je sestavení přehledu nalezených metod shlukování dat smíšeného typu s ...
  • Sigma Models in Curved Background 

   Author: Turek Miroslav; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Podolský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-10)
   Geometrical Properties of Sigma Models
  • Silikonová laminace solárních článků 

   Author: Poláček Štěpán; Supervisor: Kiemstedt Peter; Opponent: Veselý Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace a návrh vzorkovacího elektromagnetického kalorimetru FOCAL 

   Author: Kocan Michal; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Rusňáková Olga
   Tato práce se zabývá principy kalorimetrie a jejich aplikace na konstrukci elektromagnetického kalorimetru FoCal pro experiment ALICE na LHC. Začátek práce pojednává o elektromagnetické kaskádě a o energetickém rozlišení ...
  • Simulace chemické stability organických molekul 

   Author: Koubský Tomáš; Supervisor: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace chemické stability organických molekul 

   Author: Koubský Tomáš; Supervisor: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Simulace chování tepelného štítu divertoru z tekutých kovů tokamaku COMPASS Upgrade 

   Author: Jan Čečrdle; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Van Oost Guido
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Problém přehřívání první stěny fúzních zařízení, je cílem výzkumu již několik desetiletí. Řešení tohoto problému, které by bezpečně splňovalo veškeré přísné požadavky, stanovené vysokou specificitou a citlivostí prostředí ...