Now showing items 282-301 of 1662

  • Efektivita mionového triggeru detektoru ATLAS na urychlovači LHC 

   Author: Gallus Petr; Supervisor: Vrba Václav; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivní kvantová dynamika v tenkých oblastech s nehomogenitou 

   Author: Romana Kvasničková; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Tušek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s metrikou v tenkých páscích s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou jako samosdružený ...
  • Efektivní kvantový hamiltonián v tenkých oblastech s nehomogenitou 

   Author: Romana Kvasničková; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s nehomogenní metrikou v tenkých oblastech s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou ...
  • Efekty chladné jaderné hmoty v proton-jaderných srážkách na urychlovačích RHIC a LHC 

   Author: Štorek Jaroslav; Supervisor: Rusňáková Olga; Opponent: Šimko Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
   V práci jsou na úvod shrnuty nejdůležitější pilíře standardního modelu společně s podrobnějším popisem mezonů kvarku b, Upsilonů Υ. Po zavedení základních pojmů fyziky vysokých energií, především však modifikačního faktoru ...
  • Effective image restoration algorithms for mobile devices 

   Author: Kamenický Jan; Supervisor: Flusser Jan; Opponent: Saic Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Effective image restoration algorithms for mobile devices
  • Ekonometrická optimalizace chování výrobní firmy 

   Author: Paluba Lukáš; Supervisor: Sekničková Jana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonometrické ověření dynamického modelu ceny a objemu na kapitálových trzích 

   Author: Papoušek Radek; Supervisor: Šmíd Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elasticita feromagnetických slitin s tvarovou pamětí v blízkosti kritického bodu 

   Author: Kristýna Zoubková; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Heczko Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Ferromagnetická slitina s tvarovou pamětí Ni-Fe-Ga-Co před nedávnem upoutala pozornost bezhysterezním chováním při vyšetřování závislosti napětí na deformaci, které souvisí s kritickým bodem martenzitické transformace (MT). ...
  • Elektrická a optická charakterizace vrstev kovových nanočástic nanesených na polovodičové substráty 

   Author: Koštejn Martin; Supervisor: Zavadil Jiří; Opponent: Grym Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektrická charakterizace křemíkových nanodrátů a součástek nanometrových rozměrů 

   Author: Šilhavík Martin; Supervisor: Červenka Jiří; Opponent: Voves Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá přípravou vzorků a charakterizací elektrického transportu v křemíkových nanodrátech rostlých pomocí metody plazmou podpořené chemické depozice z plynné fáze při nízkých teplotách (pod 400°C). V teoretické ...
  • Elektrická degradace isolantů vyvolaná iontovým bombardováním 

   Author: Šobr Václav; Supervisor: Král Jaroslav; Opponent: Voltr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektrochemická recyklace persíranového dekontaminačního média 

   Author: Marta Burešová; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Šrank Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Během vyřazování vzniká velké množství radioaktivních odpadů, které je nutno dále upravit a zpracovat pro finální uložení. To je důvodem, ...
  • Elektrochemické sledování systému Fe-UO2 v podmínkách úložiště vyhořelého jaderného paliva 

   Author: Bělohlávek Tomáš; Supervisor: Silber Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet 

   Author: Daniel Procházka; Supervisor: Trávníček Pavel; Opponent: Štverák Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Interakce planet a měsíců se slunečním větrem je podmíněná (nejen) elektromagnetickými vlastnostmi interagujícího tělesa. Zaměřil jsem se na vliv elektromagnetických vlastností Měsíce jako například rezistivity na interakci. ...
  • Elektronická úřední deska pro magistrát města Děčín 

   Author: Vít Barták; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace softwarové úřední desky pro Magistrát města Děčín. Výsledkem je prototyp webové aplikace, která slouží jako softwarová část v elektronické úřední desce. Cílová platforma ...
  • Elektronika laserového výškoměru 

   Author: Böhm Marek; Supervisor: Kodet Jan; Opponent: Vacek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Elektronika pro skanující Fabry-Perotův interferometr 

   Author: Škandíková Jana; Supervisor: Čech Miroslav; Opponent: Blažej Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Elektrostatické vypařování hvězd 

   Author: Zachrla Jan; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá počítáním hustoty elektronů a protonů v atmosféře hvězdy podobné Slunci. Při tomto počítání je využita teorie exponenciální atmosféry, Boltzmannův zákon a Gaussův zákon elektrostatiky. Kromě ...
  • Eliptický tok J/psi mesonu ve srážkách U+U v experimentu STAR 

   Author: Harlenderová Alena; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Trzeciak Barbara Antonina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Nové skupenství hmoty nazvané kvark-gluonové plazma (QGP) bylo předpovězeno kvantovou chromodynamikou (QCD) při vysokých teplotách a/nebo velkých jaderných hustotách. Měření produkce J/psi hraje důležitou roli při studiu ...
  • Energetická závislost hadronové struktury v rámci kvantové chromodynamiky 

   Author: Radim Dvořák; Supervisor: Čepila Jan; Opponent: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato práce se věnuje popisu struktury hadronů a její závislosti na energii srážky. Studium struktury hadronů je realizováno pomocí procesu produkce vektorových mezonů v přiblížení barevného dipólu. V práci jsou vypočítány ...