Now showing items 322-341 of 1662

  • Faktorová analýza časových řad jako nástroj pro analýzu spekter z časově rozlišené laserem indukované spektrometrie 

   Author: Višňák Jakub; Supervisor: Vetešník Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic 

   Author: Hrabovský Jakub; Supervisor: Otáhal Břetislav; Opponent: Veselský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento problém minimalizovat díky ...
  • Fay-Herriotův model pro odhadování v malých oblastech 

   Author: Klika Jaroslav; Supervisor: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Femtosekundové laserové systémy s vysokým středním výkonem 

   Author: Jaroslav Huynh; Supervisor: Čech Miroslav; Opponent: Číp Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Disertační práce se zabývá výzkumem a vývojem femtosekundových laserových systémů s vysokým středním výkonem v blízké infračervené oblasti. Důraz je kladen zejména na nové aktivní prostředí Yb:YGAG. Na základě zkoumaných ...
  • Fitness osobní trenér 

   Author: Hruška Petr; Supervisor: Liška Tomáš; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály 

   Author: Lubomír Hudec; Supervisor: Liska Richard; Opponent: Velechovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Hydrodynamické numerické modelování interakce laserového záření s porézní látkou je velmi komplikováno přítomností její vnitřní mikrostruktury, která se vyznačuje velkým kontrastem v hustotě mezi jejími jednotlivými částmi. ...
  • Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů 

   Author: Uchytil Josef; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Bydžovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Počty částic produkované v ultrarelativistických jaderných srážkách jsou dobře popsány statistickým modelem. V tomto modelu závisí výtěžky na teplotě a chemickém potenciálu. Statistická fyzika však dokáže předpovědět i ...
  • Fluktuace multiplicity ve srážkách těžkých iontů 

   Author: Sochorová Radka; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Celkové pozorované multiplicity jednotlivých druhů částic z ultrarelativistických srážek těžkých iontů souhlasí se statistickým modelem při teplotách nad 160 MeV. V tomto případě jsou susceptibility vyšších řádů porovnávány ...
  • Fluorescence a spektrometrie v oblasti XUV záření 

   Author: Šobr Václav; Supervisor: Pína Ladislav; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fluorescenční detektor Pierra Augera Analýza relativních kalibračních dat 

   Author: Tománková Lenka; Supervisor: Boháčová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Fokusace svazku positronia v experimentu AEGIS 

   Author: Chlouba Karel; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Pachr Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Formace mikrojader v ozářených buněčných kulturách 

   Author: Kaczor Stanislav; Supervisor: Michaelidesová Anna; Opponent: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Jeden z cílů této práce je detailně popsat mechanismy poškození jaderné DNA z hlediska radiační fyziky a chemie, spolu s mechanismem vzniku mikrojader v lidských buňkách. Dále uvést přehled experimentálních studií, které ...
  • Formulace Einsteinových rovnic pro numerickou relativitu 

   Author: Vít Beneš; Supervisor: Schmidt Josef; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Po zavedení aparátu diferenciální geometrie je provedena foliace prostoročasu na prostorupodobné nadplochy a je zavedena vnější křivost spolu s prostorovou metrikou. Z projekcí Riemannova tenzoru jsou odvozeny Codazziho, ...
  • Fotochemické odstraňování vybraných toxických kovů z vodných roztoků 

   Author: Procházková Lenka; Supervisor: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Fotoluminiscence iontů přechodových kovů a iontů vzácných zemin v incipientních feroelektrikách 

   Author: Dragounová Kateřina; Supervisor: Potůček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Fotoluminiscenční spektroskopie křemíkových optických center v diamantových vrstvách 

   Author: Lucie Barborková; Supervisor: Aubrechtová Dragounová Kateřina; Opponent: Varga Marián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Diplomová práce se zabývá vlivem depozičních parametrů na fotoluminiscenci SiV center vytvářených při výrobě tenkých diamantových vrstev, které jsou připravovány metodou MW PECVD. Cílem bylo minimalizovat množství opticky ...
  • Fotoprodukce mionových párů v Pb-Pb srážkách na experimentu ALICE 

   Author: Tomáš Herman; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Taševský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Jevy spojené se strukturou protonů a jader při vysokých energiích (nízkých Bjorkenových x), tj. gluonová saturace a jaderné stínění, mohou být experimentálně studovány měřením účinných průřezů procesů citlivých na jejich ...
  • Fotoprodukce vektorových mezonů J/Psi v ultraperiferálních srážkách Pb-Pb 

   Author: Martínez Gajdošová Zuzana; Supervisor: Broz Michal; Opponent: Mereš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Jedna z mnoha otevřených otázek současné QCD je přı́čina jevu jaderného stı́něnı́. Abychom mohli porozumět tomuto jevu, je důležité studovat gluonové distribuce v jádře při malém x. Existuje mnoho různych modelů, snažı́cı́ch ...
  • Fraktografické studium mechanismů porušování ozářených materiálů tlakové nádoby reaktoru 

   Author: Štefan Jan; Supervisor: Válek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Fraktografický přístup k hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu po ozáření neutrony. 

   Author: Štefan Jan; Supervisor: Siegl Jan; Opponent: Brumovský Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)