Now showing items 395-414 of 1662

  • Identifikace a odstranění šumu v digitálním obrazu 

   Author: Jandová Martina; Supervisor: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Identifikace jetů obsahujících těžký kvark pomocí vektorů lokálních agregovaných deskriptorů 

   Author: Georgij Ponimatkin; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Vértesi Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Identifikace jetů pocházejících z rozpadů těžkých kvarků s vysokou statistickou přesností je klíčovou součástí mnoha fyzikálních analýz, od fyziky těžkých iontů po hledání nové fyziky. Taková přesnost může být dosažena s ...
  • Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech 

   Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Tato práce se věnuje tagování mezonu B+, jehož tagovací pravděpodobnost je použita pro kalibraci tagování mezonu Bs0 ? Jpsi phi. Pro tento účel byla použita data z pp srážek získaná detektorem ATLAS na LHC v letech 2015 a ...
  • Identifikace operačních systémů na základě chování 

   Author: Benjamín Páterek; Supervisor: Kohout Jan; Opponent: Flusser Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Identifikácia operačného systému zariadenia zohráva v počítačovej bezpečnosti doležitú úlohu. Súčasné trendy šifrovania sieťovej komunikácie však podstatným sposobom obmedzujú zdroje informácií, ktoré možu byť za týmto ...
  • Imaginární magnetické pole v relativistické kvantové mechanice 

   Author: Alexandra Ridziková; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Významnou rovnicou relativistickej kvantovej mechaniky je Diracova rovnica, ktorá nahrádza Lorentzovsky neinvariantnú Schrödingerovu rovnicu. Skúmame nesamozdružený Diracov operátor D_a s komplexným magnetickým poľom na ...
  • Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath 

   Author: Kovář Miroslav; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   V této práci předkládáme přehled základní teorie řetězových zlomků a shrnutí vývoje výzkumu v oblasti algoritmů pro algebraické operace s řetězovými zlomky. Popisujeme jeden z těchto algoritmů, známý jako Gosperův algoritmus. ...
  • Implementace algoritmů pro modelování vývoje hladkých křivek 

   Author: Sobotík Tomáš; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Kolář Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Implementace algoritmů pro zajištění robustnosti aplikací v oblasti IVD 

   Author: Španihel Vladimír; Supervisor: Wolf Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace blokové šifry Serpent pro ARM procesory 

   Author: Pohanka Lukáš; Supervisor: Hojsik Michal; Opponent: Kechilbar Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Implementace maticových řešičů na GPU 

   Author: Černý Martin; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Žabka Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace metod vícekriteriálního lineárního programování v prostředí IZAR 

   Author: Sobotka Vladimír; Supervisor: Sekničková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Implementace modulárního systému ICT malého podniku 

   Author: Fiala Petr; Supervisor: Wolf Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace numerických schémat pro simulaci nevazkého stlačitelného proudění 

   Author: Schäfer Jan; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-30)
   Tato práce se zabýva implementací Laxova-Friedrichsova schématu pro transportní rovnici a Eulerovy rovnice v jedné dimenzi a ve dvou dimenzích. Popsán je obecný princip zákona zachování a odvození zákonů zachování použitých ...
  • Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění 

   Author: Jan Schäfer; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá implementací schémat typu upwind založenýchna Setgerovu-Warmingovu dělení toku, Van Leerovu dělení toku a schématu AUSM+, která jsou implementována pro výpočcty modelů turbulencí. Předmětné modely jsou ...
  • Implementace preprocesoru dotazovacího jazyka LINQ pro jazyk C++ 

   Author: Judas Jakub; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Implementace řešiče Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků 

   Author: Habásko Petr; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Žabka Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-08)
  • Implementace řešičů řídkých matic na GPU 

   Author: Klement Vladimír; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace webového tréninkového deníku 

   Author: Prchal Roman; Supervisor: Kubera Petr; Opponent: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou webových tréninkových deníků. Na základě analýzy této problematiky přináší vlastní řešení online tréninkového deníku. Webová aplikace je určena pro vytrvalostní sportovce. Jsou ...
  • Implicitně vážené robustní metody a jejich výpočetní aspekty 

   Author: Tichavský Jan; Supervisor: Kalina Jan; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Práce se zabývá robustními statistickými metodami pro lineární regresi a odhad parametrů mnohorozměrných dat. Jsou zde představeny metoda nejmenších čtverců (LS), metoda useknutých nejmenších čtverců (LTS), metoda vážených ...
  • Implicitní spolupráce agentů ve více-účastnickém prostředí 

   Author: Aleksej Gaj; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Grim Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá problémem rozhodování za neurčitosti. Konkrétně zaměřuje se na implicitní kooperaci rozhodovacích agentů ve více agentním prostředí. Metodologicky jsou to nezávislé bayesovské bytosti, které ...