Poslední příspěvky

 • Dny radiační ochrany (XXXVIII.) 

  Autor: Štěpán, Václav
  (České vysoké učení technické v Praze, 2016)
 • Expertní informace v analýze dynamických medicínských sekvencí 

  Autor: Bódiová Lenka; Vedoucí práce: Tichý Ondřej; Oponent práce: Šmídl Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Cieľom tejto práce je pomocou Bayesovho prístupu analyzovať medicínske sekvencie zo scintigrafie a skúmať vplyv pridanej expertnej informácie o umiestnení orgánu. Po popise záklaných princípov Bayesovej teórie pravdepodobnosti ...
 • Rezervační systém pro sportovní centrum 

  Autor: Kliment Jan; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modulu rezervačního systému pro sportovní střediska do již existující webové aplikace. Práce je členěna do třech kapitol. První analyzuje existující řešení a podrobně popisuje některé ...
 • Luminiscenční vlastnosti GaN a heterostruktur na bázi GaN 

  Autor: Hájek František; Vedoucí práce: Oswald Jiří; Oponent práce: Hubík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Cílem této bakalářské práce je prispět k určení bodových defektů v polovodiči GaN a heterostrukturách InGaN/GaN, které by mělo pomoci k následnému snížení jejich koncentrace při další přípravě těchto materiálů. K tomu bylo ...
 • Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ 

  Autor: Pálková Barbora; Vedoucí práce: Kárný Miroslav; Oponent práce: Jirsa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Hledání struktury lineárního modelu znamená rozhodnout, které parametry model ovlivňují či neovlivňují. Máme-li řádově desítky různých parametrů, existuje příliš mnoho hypotéz na to, abychom je mohli jednotlivě porovnat. ...
 • Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice--Boltzmann na GPU 

  Autor: Eichler Pavel; Vedoucí práce: Fučík Radek; Oponent práce: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  Tato práce je teoretickým úvodem do numerické metody Lattice?Boltzmann pro simulaci proudění nestla čitelné, Newtonovské tekutiny v izotermálním systému. Hlavním cílem je uvést čtenáře do základní problematiky týkající se ...
 • Nástroj pro statistické zkoumání velkých toků dat 

  Autor: Vecherskaya Aleksandra; Vedoucí práce: Virius Miroslav; Oponent práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Tato bakalářská práce představuje nástroj pro částečně řízenou analýzu DNS dat ze síťového provozu. Navrhovaná metoda zkoumá data na úrovni jednotlivých uživatelů a skládá se ze dvou částí: přípravy dat a modelování dat. ...
 • Uživatelská příručka pro internetový obchod Magento 

  Autor: Volavková Lucie; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na open source systém pro správu obsahu internetových obchodů Magento. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří podrobná uživatelská příručka, která popisuje funkcionalitu ...
 • Stereotaktická radioterapie plicních tumorů se zaměřením na volbu bezpečnostních lemů 

  Autor: Hrabovský Jakub; Vedoucí práce: Otáhal Břetislav; Oponent práce: Trojková Darina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  V této práci jsou teoreticky popsány základní principy radioterapie. Jsou definovány bezpečností lemy, je rozebrána problematika build up efektu, jsou charakterizovány jednotlivé radioterapeutické metody a jejich vliv na ...
 • Porovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazku 

  Autor: Cupal Lukáš; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Horová Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  Bakalářská práce se zaměřuje na klinické a časové porovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazku (IMRT). Zatímco optimalizace fluence záření v plánovacím systému Eclipse je pro ...
 • Aposteriorní odhady chyby numerického řešení v problematice filtračního proudění 

  Autor: Straka Vojtěch; Vedoucí práce: Fučík Radek; Oponent práce: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Tato práce zkoumá možnosti aposteriorních odhadů chyby numerického řešení rovnic popisujících proudění v porézním prostředí. Nejprve je rozebráno vícefázové proudění v porézním prostředí a následně formulována Poissonova ...
 • Numerické metody pro segmentaci medicínských dat 

  Autor: Solovská Kateřina; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Klement Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Tato práce se zabývá metodami pro zpracování obrazu. Rozebrány jsou metody pro odstraňování šumu pomocí minimalizace gradientu, vrstevnicové metody pro odstraňování šumu a detekci hran a metoda segmentace obrazu pomocí ...
 • Zkoušky provozní stálosti pro CT simulátor 

  Autor: Závadská Nikola; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Novák Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
  V práci jsou uvedeny základní principy radioterapie a popis CT simulátoru. Dále je v práci rozebrán systém zkoušek provozní stálosti pro CT simulátor (ZPS) zpracovaných podle amerického doporučení AAPM TG ? 66. Na základě ...
 • Locality sensitive hashing textových řetězců pro klasifikaci URL 

  Autor: Kantner Jakub; Vedoucí práce: Kopp Martin; Oponent práce: Kohout Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Na internetu se kromě neškodných URL adres setkáváme i s malým procentem adres škodlivých. Ty často vedou na podvodné, reklamní, či přímo nebezpečné webové stránky a návštěva takových stránek může způsobit infikování ...
 • Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath 

  Autor: Kovář Miroslav; Vedoucí práce: Starosta Štěpán; Oponent práce: Ambrož Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  V této práci předkládáme přehled základní teorie řetězových zlomků a shrnutí vývoje výzkumu v oblasti algoritmů pro algebraické operace s řetězovými zlomky. Popisujeme jeden z těchto algoritmů, známý jako Gosperův algoritmus. ...
 • Optimalizace parametrů zpracování difrakčních dat oxidázy z Microdochium nivale 

  Autor: Malý Martin; Vedoucí práce: Kolenko Petr; Oponent práce: Švecová Leona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Microdochium nivale je stopkovýtrusná houba napadající trávníky.Její karbohydrátová oxidáza nachází uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Krystaly tohoto enzymu byly měřeny na synchrotronu Petra III. Vizuální kontrolou ...
 • Systém pro prodej koncovému zákazníkovi 

  Autor: Průcha Radek; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Práce pojednává o užití databázového modelu EAV v pokladním systému. Popsána je struktura a historie modelu, včetně porovnání s relačním modelem. Následuje popis pokladních systém?, jejich užití a průzkum komerčních ...
 • Měření charakteristik iontových svazků generovaných lasery pomocí metody doby průletu 

  Autor: Odložilík Boris; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Pšikal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  V úvodní části této bakalářské práce je popsána základní struktura ELI spolu s hlavními výzkumnými centry a oblastmi výzkumu, na které se tyto centra zaměřují. Dále jsou zmíněny základní principy urychlování částic (zejména ...
 • Lokalizace materiálových defektů založená na geodetických drahách 

  Autor: Gális Petr; Vedoucí práce: Kůs Václav; Oponent práce: Záveský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá postavením základů matematického modelu lokalizace akustické emise a problémem numerického výpočtu geodetických křivek na modelech reálných těles. Pro tento účel jsou implementovány metoda ...
 • Studie korelací v souborech empirických dopravních dat 

  Autor: Szabová Zuzana; Vedoucí práce: Krbálek Milan; Oponent práce: Apeltauer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Dvousmyčkové detektory umístěné na Pražském okruhu nám poskytly dostatek dat pro studii korelací. Abychom se vyhnuli nehomogenitě, dopravní data jsme rozdělili do dvou kategorií: volného proudění a kondenzované fáze. Tento ...

Zobrazit další