Poslední příspěvky

 • Modelování dopravního toku na dálnici 

  Autor: Savina Yuliya; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Krbálek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Aktivní růst dopravní sítě vyžaduje stále přesnější nástroje řízení. Při takovém modelování nástrojů lze chování dopravniho toku předvídat, napřiklad, v dopravní zácpě nebo nehodě. Cílem práce je seznámit se s různými ...
 • Generování aplikací v jazyce JavaScript 

  Autor: Varga Ivan; Vedoucí práce: Čulík Zdeněk; Oponent práce: Hořák Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Cílem bakalářské práce je vytvořit generátor, který bude produkovat webové stránky za pomoci JavaScriptu z konkrétního zdrojového souboru. Bakalářská práce nejprve uvádí a vysvětluje základní systémy pro vývoj webových ...
 • Recyklace dekontaminačních médií 

  Autor: Burešová Marta; Vedoucí práce: Němec Mojmír; Oponent práce: Šrank Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Přítomné radioaktivní materiály a kontaminovaná zařízení se dále zpracovávají působením různých metod a dekontaminačních činidel pro snížení ...
 • Statistická separace a identifikace s využitím divergenčních technik pro vícerozměrná data 

  Autor: Jarůšková Kristina; Vedoucí práce: Kůs Václav; Oponent práce: Franc Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Při klasiflkaci dat obvykle narazíme na problém velkého počtu proměnných, což má za následek vyšší časovou náročnost procesu klasiflkace. V praxi je pak často výpočetní čas důležitější než přesnost separace. Práce obsahuje ...
 • Studium vlastností horké a studené jaderné hmoty na experimentu STAR 

  Autor: Kubát Jakub; Vedoucí práce: Rusňáková Olga; Oponent práce: Kopečná Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
  Relativistický srážeč těžkých iontů (RHIC) v americké Brookhavenské národní laboratoři (BNL) je navržen pro srážení těžkých iontů při velmi vysokých energiích. To umožňuje pomocí detektorů, jako je například STAR, studovat ...
 • Optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů ve srážkách d/p+Au. 

  Autor: Truhlář Tomáš; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Smolík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
  V ultra-relativistických srážkách těžkých iontů může vznikat hustá jaderná hmota nazývaná kvark-gluonové plazma. Těžké kvarky vznikají v raném stádiu těchto srážek. Z tohoto důvodu jsou vhodnou sondou ke studiu kvark-gluonového ...
 • Algoritmus optimalizace hejnem částic: vývoj a jeho aplikace 

  Autor: Pánek Ondřej; Vedoucí práce: Tran Quang Van; Oponent práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce se zabývá přírodou inspirovaným stochastickým algoritmem Optimalizace hejnem částic, který hledá optimální řešení daného problému v globálním měřítku. Je zde popsáno několik jeho modifikací, které díky své ...
 • Experimentální ověřování modelu časové reverzace 

  Autor: Zeman Radovan; Vedoucí práce: Chlada Milan; Oponent práce: Převorovský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se věnuje časové reverzaci (TR) elastických vln. Představuje proces TR, seznamuje se základním teoretickým popisem za použití Greenových funkcí a koncepty jako realizace TR v tělese konečných rozměrů nebo reciproké ...
 • Řešení eikonální rovnice na GPU 

  Autor: Fencl Matouš; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Kolář Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Cílem této práce je výpočet orientované funkce vzdálenosti (signed distance function, SDF). Tuto funkci lze získat řešením tzv. eikonální rovnice. 3ako numerická metoda pro přibližné řešení této rovnice byla zvolena Fast ...
 • Symetrie superintegrabilních systémů 

  Autor: Kubů Ondřej; Vedoucí práce: Šnobl Libor; Oponent práce: Hlavatý Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
  V této práci zkoumám vztah mezi bodovými a d theta-symetriemi a integrály pohybu (IP) v Lagrangeově i Hamiltonově formalismu klasické mechaniky. K tomu účelu využívám formulaci klasické mechaniky využívající Cartanovu ...
 • Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly 

  Autor: Mindová Miriam; Vedoucí práce: Distler Petr; Oponent práce: Janda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme bolo použité nové ...
 • Modifikace supersonické trysky pro urychlování v brázdovém poli laseru s kontrolovaným vstřikováním elektronů 

  Autor: Eremenko Ekaterina; Vedoucí práce: Nevrkla Michal; Oponent práce: Hübner Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
  V práci je provedeno měření hustoty plynu nad supersonickou tryskou pomocí Mach-Zehnderova interferometru. Tryska je využívána pro experimenty laserového urychlovače částic v plazmatu na ELI-Beamlines. Bylo demonstrováno ...
 • Analýza nerovnovážných stavů dopravních plynů 

  Autor: Groverová Nikola; Vedoucí práce: Krbálek Milan; Oponent práce: Bukáček Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce se soustředí na analýzu rozdělení headway-distribucí, resp. světlostí. V teoretické části práce zavedeme třídu balancovaných hustot B a její vlastnosti. Tato teoretická část je relevantní s praktickou částí ...
 • Kanonický rozklad tenzorů maticového násobení 

  Autor: Kováč Teodor; Vedoucí práce: Tichavský Petr; Oponent práce: Vomlel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  ílem této práce je seznámit čtenáře s kanonickým rozkladem tenzorů třetího řádu, konkrétně tenzorů násobení matic a tenzorů násobení polynomů. Z tohoto důvodu definuje jednotlivé tenzory a zdůrazňuje jejich vztah s ...
 • Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice 

  Autor: Brožová Antonie; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Tichý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou scintigraťických obrazových sekvencí s cílem získat křivky aktivity. 3ako první je prezentován model FAMIS zakládající se na faktorizaci matic s nezápornými prvky, přičemž k nalezení ...
 • Efekty chladné jaderné hmoty v proton-jaderných srážkách na urychlovačích RHIC a LHC 

  Autor: Štorek Jaroslav; Vedoucí práce: Rusňáková Olga; Oponent práce: Šimko Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
  V práci jsou na úvod shrnuty nejdůležitější pilíře standardního modelu společně s podrobnějším popisem mezonů kvarku b, Upsilonů Υ. Po zavedení základních pojmů fyziky vysokých energií, především však modifikačního faktoru ...
 • Ortogonální souřadné systémy a superintegrabilní modely 

  Autor: Němec Filip; Vedoucí práce: Šnobl Libor; Oponent práce: Novotný Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
  Uvažujeme Hamiltonovu-Jacobiho rovnici hamiltoniánu, který závisí na hybnostech polynomiálně a nejvýše kvadraticky. Formálně taková úloha připomíná kvadriku.Proto se pokusíme odhalit souvislost mezi převodem kvadriky do ...
 • Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS 

  Autor: Zorek Matěj; Vedoucí práce: Škvára Vít; Oponent práce: Seidl Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  V této bakalářské práci se zabýváme metodami strojového učení, které využíváme ke klasifikaci stavů plazmatu v tokamaku COMPASS. Nejdříve jsme vysvětlili signál H, pojem plazma a popsali stavy, ve kterých se může vyskytovat. ...
 • Metody a aplikace konformní gravitace 

  Autor: Filipov Lukáš; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Jakubský Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato práce se zabývá dvěma rozdílnými teoriemi gravitace, Einsteinovou obecnou teorií relativity a Weylovou teorií gravitace. Obsahuje přehled diferenciální geometrie a formulaci obecné teorie relativity a konformní teorie ...
 • Popis pohybu davu v komplexních situacích 

  Autor: Džabarjan Marina; Vedoucí práce: Vacková Jana; Oponent práce: Krbálek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Tato bakalářská práce se snaží shrnout hlavní dosavadní výstupy v oblasti výzkumu chodeckých proudů. Nejdříve jsou popsané přístupy, několik existujících modelu a také zásadní jevy, ke kterým dochází při interakci vícero ...

Zobrazit další