Recent Submissions

 • Robustní odhady a testy v modelech poissonovské regrese 

  Author: Jana Novotná; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Víšek Jan Ámos
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Tato práce se zabývá robustním odhadováním a testováním v modelech poissonovské regrese. Největší pozornost je zde věnována nově zavedenému zobecněnému mediánovému odhadu. Po jeho definici a představení několika existujících ...
 • Komprese konvolutorních vrstev neuronových sítí 

  Author: Teodor Kováč; Supervisor: Tichavský Petr; Opponent: Vomlel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
  Cílem této práce je zefektivnit funkčnost konvolučních neuronových sítí za použití kanonického rozkladu tenzorů. Za tímto účelem tato práce seznamuje čtenáře se základními pojmy a metodami konvolučních neuronových sítí a ...
 • Možnosti aplikace metody zrcadlových zdrojů při popisu disperzního šíření vln v tenkých deskách 

  Author: Radovan Zeman; Supervisor: Kober Jan; Opponent: Kolman Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  : Metoda zrcadlových zdrojů (ISM) je prostředek k modelování šíření elastických vln
 • Vývoj alternativních metod výpočtu hustoty a analýza jejich dopadů na fundamentální diagram 

  Author: Marina Džabarjan; Supervisor: Bukáček Marek; Opponent: Apeltauer Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Daná diplomová práce v první teoretické časti nejdříve obecně uvádí čtenáře do problematiky modelování pohybu chodců. Popisuje psychologické a fyziologické jevy (zorné pole člověka) ovlivňující vlastnosti pohybu jedince. ...
 • Metody strojového učení v částicové fyzice 

  Author: Miroslav Kubů; Supervisor: Bouř Petr; Opponent: Hakl František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
  Klasifikace částicových interakcí je jednou ze základních úloh analýzy dat v částicové fyzice. V neutrinové fyzice je přitom tato úloha velice podobná úloze rozpoznávání obrazu. Z tohoto důvodu, se v této práci zajímáme o ...
 • Analýza satelitních dat pomocí metod strojového učení 

  Author: Adam Novotný; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Kupková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Aplikace strojového učení a hloubkového učení vylepšila stávající a umožnila vznik nových
 • Slepá dekonvoluce obrazu s prostorově proměnným konvolučním jádrem 

  Author: Antonie Brožová; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Šroubek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá řešením slepé dekonvoluce pomocí pravděpodobnostních modelů. Srovnány budou dva přístupy, prvním z nich je často používaná variační Bayesova metoda, pro kterou se obvykle musí volit ...
 • Oceňování projektů metodou reálných opcí z pohledu dynamického programování 

  Author: Filip Rolenec; Supervisor: Kulhavý Rudolf; Opponent: Duník Jindřih
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
  Teorie reálných opcí (ROA) je pokročilá valuační technika projektů, která respektuje hodnotu možných budoucích změn (tzv. reálných opcí). Domníváme se, že v současné ROA neexistuje obecný algoritmus pro valuaci komplexních ...
 • Inovativní přístup k metodice kapacitních výpočtů pro neřízenou stykovou křižovatku 

  Author: Nikola Groverová; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Apeltauer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Tato práce se zabývá studiem odhadu kritických časových světlostí a jejich použití v kapacitních výpočtech pro neřízenou stykovou křižovatku. Nejprve je představen zkoumaný problém odhadu kritických světlostí. V souvislosti ...
 • Statistické zpracování simulovaných dat v částicové fyzice 

  Author: Kristina Jarůšková; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Hakl František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Simulace elementárních částic hrají klíčovou roli při objevování nových zákonů fyziky, proto je kladen velký důraz na jejich přesnost. Standardním přístupem pro získání simulací je použití algoritmů na principu Monte Carlo ...
 • Paralelizace sítí typu Sum-Product-Transform pro architekturu GPU 

  Author: Ondřej Poláček; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Papež Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
  Sítě typu Sum-Product-Transform jsou rozšířením sítí typu Sum-Product pomocí přidání transformačního uzlu. Toto rozšíření zvyšuje výpočetní náročnost všech operací se sítí. Tato práce popisuje implementaci sítí typu ...
 • Optimalizace algoritmu větví a mezí s aplikací na testování fázové stability vícesložkových směsí 

  Author: Martin Jex; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Hladík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Práce se zabývá otázkou stability směsi v proměnných VTN. Tento problém je řešen pomocí globální optimalizace funkce TPD (tangent plane distance). Globální optimalizace je provedena metodou větví a mezí, která je vylepšena ...
 • Schrödingerovy operátory s nehermitovskými maticovými potenciály 

  Author: Michaela Jaklinová; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
  K formulaci nehermitovské kvantové fyziky je třeba studovat matematický aparát pro nesamosdružené operátory. Konkrétně se zaměříme na Schrodingerův operátor s nehermitovskými maticovými potenciály. Uvažovat maticové ...
 • Odhad pozice rukou během řízení automobilu 

  Author: Kajetán Poliak; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Suk Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Odhad pozice ruky hraje klíčovou roli v interakcích člověka s počítačem, navíc do jisté míry umožňuje analyzovat chování člověka. Řešení tohoto problému je netriviální kvůli komplikovaným variacím ruky způsobeným komplexní ...
 • Supervizované a nesupervizované učení pro fyziku těžkých iontů 

  Author: Kateřina Hladká; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Bielčíková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Potřeba řešení komplexních problémů binární klasifikace ve fyzice těžkých iontů vyústila v častější užívání supervizovaných i nesupervizovaných algoritmů strojového učení. Spolu s vhodným předzpracováním dat a optimalizací ...
 • Identifikace operačních systémů na základě chování 

  Author: Benjamín Páterek; Supervisor: Kohout Jan; Opponent: Flusser Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
  Identifikácia operačného systému zariadenia zohráva v počítačovej bezpečnosti doležitú úlohu. Súčasné trendy šifrovania sieťovej komunikácie však podstatným sposobom obmedzujú zdroje informácií, ktoré možu byť za týmto ...
 • Vliv ztrátové funkce na detekci anomálií 

  Author: Viktor Bílek; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Franc Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
  Detekce anomálií zaznamenává uplatnění v mnohých oborech moderní datové analýzy. Diplomová práce pojednává o několika metodách strojového učení právě pro tuto detekci. V práci jsou podrobně rozebrány modely odhadující ...
 • Paralelní a online aritmetika v imaginárních kvadratických tělesech 

  Author: Pavla Veselá; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Svobodová Milena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
  Nestandardní číselné systémy jsou určené svou bází p é C, p > 1, a svou abecedou cifer A c C. Zabýváme se polygonálními číselnými systémy s abecedou ve tvaru A„= (0, 1, p,..., p" ), kde P = e ~ . Navíc požadujeme, aby báze ...
 • Reprezentace čísel v lineárních rekurentních systémech 

  Author: Hynek Peřina; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Dombek Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
  x
 • Plazmonické nanočástice pro teranostické aplikace 

  Author: Filip Havel; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Valenta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Zlaté nanocástice (AuNPs) vykazují jev lokalizované povrchové plazmonové rezonance.

View more