Recent Submissions

 • Chaotic time-series analysis 

  Author: Lucie Tylová; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Sovka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-20)
  Disertační práce je zaměřena na nové metody popisu chování chaotických časových řad a na zlepšení tradičních přístupů pomocí korekce na opakované testování hypotéz nebo robustních a vícerozměrných statistických metod. ...
 • Spektroskopická speciační studie U(VI) ve vodných roztocích 

  Author: Višňák Jakub; Supervisor: Vetešník Aleš; Opponent: Bouř Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-21)
  Experimentální část práce zahrnuje speciační studie systému UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X = S, Se) a analýzu přírodních vzorků obsahujících U(VI) s dominantními species MnUO2(CO3)3 (M = Ca, Mg) pomocí spektroskopických metod ...
 • Vliv dávkového příkonu na radiační poškození biologických soustav hustě a řídce ionizujícím zářením 

  Author: Vyšín Luděk; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Falk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-21)
  Dizertační práce je věnována stanovení výtěžků dvojných a jednoduchých zlomů DNA pomocí pokročilých pulzních zdrojů hustě ionizujícího záření, které umožnily proměřit také závislost výtěžků na dávkovém příkonu. Jejím ...
 • Modelování dopravního toku na dálnici 

  Author: Savina Yuliya; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Krbálek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Aktivní růst dopravní sítě vyžaduje stále přesnější nástroje řízení. Při takovém modelování nástrojů lze chování dopravniho toku předvídat, napřiklad, v dopravní zácpě nebo nehodě. Cílem práce je seznámit se s různými ...
 • Generování aplikací v jazyce JavaScript 

  Author: Varga Ivan; Supervisor: Čulík Zdeněk; Opponent: Hořák Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Cílem bakalářské práce je vytvořit generátor, který bude produkovat webové stránky za pomoci JavaScriptu z konkrétního zdrojového souboru. Bakalářská práce nejprve uvádí a vysvětluje základní systémy pro vývoj webových ...
 • Recyklace dekontaminačních médií 

  Author: Burešová Marta; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Šrank Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Přítomné radioaktivní materiály a kontaminovaná zařízení se dále zpracovávají působením různých metod a dekontaminačních činidel pro snížení ...
 • Statistická separace a identifikace s využitím divergenčních technik pro vícerozměrná data 

  Author: Jarůšková Kristina; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Franc Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Při klasiflkaci dat obvykle narazíme na problém velkého počtu proměnných, což má za následek vyšší časovou náročnost procesu klasiflkace. V praxi je pak často výpočetní čas důležitější než přesnost separace. Práce obsahuje ...
 • Studium vlastností horké a studené jaderné hmoty na experimentu STAR 

  Author: Kubát Jakub; Supervisor: Rusňáková Olga; Opponent: Kopečná Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
  Relativistický srážeč těžkých iontů (RHIC) v americké Brookhavenské národní laboratoři (BNL) je navržen pro srážení těžkých iontů při velmi vysokých energiích. To umožňuje pomocí detektorů, jako je například STAR, studovat ...
 • Optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů ve srážkách d/p+Au. 

  Author: Truhlář Tomáš; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Smolík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
  V ultra-relativistických srážkách těžkých iontů může vznikat hustá jaderná hmota nazývaná kvark-gluonové plazma. Těžké kvarky vznikají v raném stádiu těchto srážek. Z tohoto důvodu jsou vhodnou sondou ke studiu kvark-gluonového ...
 • Algoritmus optimalizace hejnem částic: vývoj a jeho aplikace 

  Author: Pánek Ondřej; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce se zabývá přírodou inspirovaným stochastickým algoritmem Optimalizace hejnem částic, který hledá optimální řešení daného problému v globálním měřítku. Je zde popsáno několik jeho modifikací, které díky své ...
 • Experimentální ověřování modelu časové reverzace 

  Author: Zeman Radovan; Supervisor: Chlada Milan; Opponent: Převorovský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se věnuje časové reverzaci (TR) elastických vln. Představuje proces TR, seznamuje se základním teoretickým popisem za použití Greenových funkcí a koncepty jako realizace TR v tělese konečných rozměrů nebo reciproké ...
 • Řešení eikonální rovnice na GPU 

  Author: Fencl Matouš; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Kolář Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Cílem této práce je výpočet orientované funkce vzdálenosti (signed distance function, SDF). Tuto funkci lze získat řešením tzv. eikonální rovnice. 3ako numerická metoda pro přibližné řešení této rovnice byla zvolena Fast ...
 • Symetrie superintegrabilních systémů 

  Author: Kubů Ondřej; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Hlavatý Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
  V této práci zkoumám vztah mezi bodovými a d theta-symetriemi a integrály pohybu (IP) v Lagrangeově i Hamiltonově formalismu klasické mechaniky. K tomu účelu využívám formulaci klasické mechaniky využívající Cartanovu ...
 • Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly 

  Author: Mindová Miriam; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Janda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme bolo použité nové ...
 • Modifikace supersonické trysky pro urychlování v brázdovém poli laseru s kontrolovaným vstřikováním elektronů 

  Author: Eremenko Ekaterina; Supervisor: Nevrkla Michal; Opponent: Hübner Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
  V práci je provedeno měření hustoty plynu nad supersonickou tryskou pomocí Mach-Zehnderova interferometru. Tryska je využívána pro experimenty laserového urychlovače částic v plazmatu na ELI-Beamlines. Bylo demonstrováno ...
 • Analýza nerovnovážných stavů dopravních plynů 

  Author: Groverová Nikola; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Bukáček Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce se soustředí na analýzu rozdělení headway-distribucí, resp. světlostí. V teoretické části práce zavedeme třídu balancovaných hustot B a její vlastnosti. Tato teoretická část je relevantní s praktickou částí ...
 • Kanonický rozklad tenzorů maticového násobení 

  Author: Kováč Teodor; Supervisor: Tichavský Petr; Opponent: Vomlel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  ílem této práce je seznámit čtenáře s kanonickým rozkladem tenzorů třetího řádu, konkrétně tenzorů násobení matic a tenzorů násobení polynomů. Z tohoto důvodu definuje jednotlivé tenzory a zdůrazňuje jejich vztah s ...
 • Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice 

  Author: Brožová Antonie; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Tichý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou scintigraťických obrazových sekvencí s cílem získat křivky aktivity. 3ako první je prezentován model FAMIS zakládající se na faktorizaci matic s nezápornými prvky, přičemž k nalezení ...
 • Efekty chladné jaderné hmoty v proton-jaderných srážkách na urychlovačích RHIC a LHC 

  Author: Štorek Jaroslav; Supervisor: Rusňáková Olga; Opponent: Šimko Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
  V práci jsou na úvod shrnuty nejdůležitější pilíře standardního modelu společně s podrobnějším popisem mezonů kvarku b, Upsilonů Υ. Po zavedení základních pojmů fyziky vysokých energií, především však modifikačního faktoru ...
 • Ortogonální souřadné systémy a superintegrabilní modely 

  Author: Němec Filip; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Novotný Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
  Uvažujeme Hamiltonovu-Jacobiho rovnici hamiltoniánu, který závisí na hybnostech polynomiálně a nejvýše kvadraticky. Formálně taková úloha připomíná kvadriku.Proto se pokusíme odhalit souvislost mezi převodem kvadriky do ...

View more