Recent Submissions

 • Robustnost Turingova systému 

  Author: Michal Kozák; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
  Předložená práce se zabývá Turingovým modelem, jedním z mechanismů popisující samovolné prostorové uspořádání, a jeho robustností, tj. mírou závislosti výsledných vzorů na malých změnách vstupních parametrů. Jsou provedeny ...
 • Miony ve sprškách kosmického záření 

  Author: Antonín Kravka; Supervisor: Trávníček Petr; Opponent: Kvita Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Kosmické záření patří do stále z velké části neprobádaného odvětví astročásticové fyziky. Interakcí tohoto záření s molekulami plynů v zemské atmosféře vznikají kaskády sekundárních částic, nazývané spršky kosmického záření. ...
 • Stanovení nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu a thoronu fp pomocí jednorázových odběrů na filtr s využitím difuzních mřížek 

  Author: Michal Šesták; Supervisor: Jílek Karel; Opponent: Thinová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu (f_p^Rn) a thoronu (f_p^Tn) představují důležitý vstupní parametry pro stanovení dávkových konverzních koeficientů od inhalace radonu a thoronu. K jejich měření se ...
 • Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně 

  Author: Tatiana Pavliková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Koláček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Jednostranná hyperlázia kondyly (UCH), ktorej dôsledkom je deformácia tváre, je choroba, ktorá postihuje najmä deti a vedie k asymetrii mandibuly. Diagnostika kondýl je v súčasnej dobe vykonávaná scintigrafiou skeletu pri ...
 • Příprava a rentgenová difrakční analýza supravodivých tenkých vrstev nanesených metodou IJD 

  Author: Tibor Košťál; Supervisor: Čapek Jiří; Opponent: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Bakalárska práca sa zaoberá nanášaním supravodivých tenkých vrstiev pomocou IJD metódy, kde bola použitá röntgenová difrakčná analýza na určenie fázového zloženia a meranie reflektivity pre zisťenie hrúbky vrstvy. Materiál ...
 • Dozimetrie 131I-NaI u pacientů s karcinomem štítné žlázy 

  Author: Magdaléna Cubrová; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Solný Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Představená práce se věnuje dozimetrii diferencovaného karcinomu štítné žlázy pomocí 131I-NaI. Z důvodu dobré akumulace jodu diferencovaným karcinomem je využití tohoto radionuklidu velmi účinné. 131I je beta i gama zářič ...
 • Přenos akvizičních parametrů mezi CT systémy se zachováním kvality obrazu – studie proveditelnosti 

  Author: David Kozák; Supervisor: Ptáček Jaroslav; Opponent: Súkupová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Diplomová práce je zaměřena problematikou přenosu akvizičních parametrů mezi různými CT systémy. Cílem práce bylo navrhnout metodu pro přenos akvizičních parametrů a provést potřebná experimentální měření k sestavení ...
 • Fyzikální omezení v inverzním modelování atmosférických úniků 

  Author: Lukáš Kysilka; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Šmídl Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
  Při detekci radioaktivity v ovzduší je zásadním úkolem určení lokace úniku a jeho časového průběhu. Zatímco lokace bývá velmi často známa, časový průběh a celkové množství uniklé látky bývá většinou známo jen jako hrubý ...
 • Štúdim sorpcie technecistanu na uhlíkatých materiáloch 

  Author: Martin Daňo; Supervisor: Galamboš Michal; Opponent: Fišera Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-09)
  Dizertačná práca predstavuje komplexnú fyzikálno-chemickú charakterizáciu aktivovaného uhlíka a biouhlia, ktoré predstavujú významnú skupinu sorbentov využívaných v separácií rádionuklidov a toxických kovov. Hlavným cieľom ...
 • Pokročilé momentové invarianty pro rozpoznávání vzorů 

  Author: Jitka Kostková; Supervisor: Flusser Jan; Opponent: Chum Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-12)
  Dizertační práce se zabývá dvěma aktuálními trendy momentových invariantů v rozpoznávání obrazu. Navrhli jsme metodu popisu a vyhledávání ve vektorových polích při neznámé rotaci a afinní transformaci pole. Pro skalární ...
 • Ultrazvuková charakterizace elastických vlastností a vnitřního tření v materiálech připravených plazmovými technologiemi 

  Author: Martin Koller; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Lejček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-04)
  Dizertační práce se zabývá ultrazvukovou charakterizací materiálů připravených metodami spark plasma sintering a robocasting.
 • Studium turbulence na tokamaku Compass za použití různých diagnostických systémů 

  Author: Jaroslav Krbec; Supervisor: Hron Martin; Opponent: Tichý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
  Předkládaná práce popisuje výsledky měření Geodetických akustických módů (GAM) na tokamaku COMPASS za použití celé řady dostupných diagnostických nástrojů, např. reciprokých sond, magnetických cívek, diagnostiky Thomsonova ...
 • Měření excitačních funkcí jaderných reakcí na cyklotronu U-120M 

  Author: Jaroslav Červenák; Supervisor: Lebeda Ondřej; Opponent: Kučera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
  Táto práca ponúka popis experimentálneho stanovenia excitačných funkcií protónov na natMo, 197Au, natTi a natCu pri energiách do 36 MeV a deuterónov na 197Au a natCu pri energiách do 20 MeV. Podrobne analyzuje možnosti ...
 • Příprava a in vitro studie nosičů 223 Ra a 99mTc na bázi nanočástic TiO2 

  Author: Petra Suchánková; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Smrček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
  Cílem této práce bylo připravit a otestovat vhodný nosič pro alfa terapeutické radionuklidy. Slibným kandidátem pro tento účel jsou anorganické nanočástice na bázi oxidu titaničitého. Byl zkoumán mechanismus sorpce 223Ra ...
 • Biofunkcionalizace luminiscenční nanokompozitu 

  Author: Kseniya Popovich; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Davídková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
  Hlavními cíli práce byl návrh struktury, syntéza a stanovení vlastností multimodálních luminiscenčních nanokompozitních materiálů. Luminiscenční nanokompozitní materiály obsahují scintilující jádro, které bylo připravené ...
 • Módy porušování konstrukčních materiálů tlakové nádoby reaktoru 

  Author: Jan Štefan; Supervisor: Siegl Jan; Opponent: Strnadel Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Disertační práce je zaměřena na hodnocení procesů porušování konstrukčních materiálů tlakových nádob jaderných reaktorů typu VVER. Byla provedena série experimentů s cílem vyhodnocení struktury a procesů porušování dvojice ...
 • Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech 

  Author: Daniel Štěrba; Supervisor: Novotný Jaroslav; Opponent: Pascazio Saverio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný model pro studium vývoje ...
 • Integrabilní a superintegrabilní systémy cylindrického typu v magnetických polích 

  Author: Ondřej Kubů; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Znojil Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Cílem této práce je hledání integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu s magnetickým polem. Po zformulování kvantově mechanických určujících rovnic pro integrály pohybu druhého řádu v cylindrických ...
 • Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody 

  Author: Juraj Kováč; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Eisner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných bodov, tak aj v asymptotických ...
 • Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě 

  Author: Pavel Lokvenc; Supervisor: Exner Pavel; Opponent: Turek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově invariantní δ -vazbou a ...

View more