Poslední příspěvky

 • Časově závislý model teploty paliva pro makrokód ANDREA 

  Autor: Zich Otakar; Vedoucí práce: Havlůj František; Oponent práce: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Přechodové procesy se změnou teploty paliva jsou nedílnou součástí provozu energetického reaktoru a jejich analýza je nutná pro zajištění jaderné bezpečnosti. Práce je zaměřena na tvorbu nestacionárního modelu teploty ...
 • Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic 

  Autor: Hrabovský Jakub; Vedoucí práce: Otáhal Břetislav; Oponent práce: Veselský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento problém minimalizovat díky ...
 • Měření časové závislosti neutronového a gama pole v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 

  Autor: Cuhra Martin; Vedoucí práce: Huml Ondřej; Oponent práce: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato práce se zabývá časovou závislostí neutronového a gama pole při přechodových jevech na reaktoru VR-1. Jsou zde prezentovány naměřené experimenty a výsledky jsou diskutovány. Je zkoumám vliv zjištěných poznatků na ...
 • Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny 

  Autor: Vágner Petr; Vedoucí práce: Urban Tomáš; Oponent práce: Šolc Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  V práci jsou stručně popsány nejvýznamnější jaderné havárie, zejména nehody elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, spolu s inventářem radionuklidů uniklých následkem těchto nehod do životního prostředí. V návaznosti na to ...
 • Studium nanomateriálů pro produkci singletního kyslíku 

  Autor: Pelikánová Iveta Terezie; Vedoucí práce: Procházková Lenka; Oponent práce: Dědic Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato práce je venována studiu nanokompozitních luminiscencních materiálu pro produkci singletního kyslíku a jeho detekci. Práce se zameruje na tyto materiály: ZnO:Ga@SiO2-PPIX, ZnCdO:Ga@SiO2-PPIX a LuAG:Pr3+@SiO2-PPIX. ...
 • Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů 

  Autor: Odložilík Boris; Vedoucí práce: Giuffrida Lorenzo; Oponent práce: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Urychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy ...
 • Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr 

  Autor: Pisarčík Ondrej; Vedoucí práce: Jílek Karel; Oponent práce: Thinová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria a scintilačná gama ...
 • Modifikace radiační citlivosti eukaryotických buněk 

  Autor: Ondrák Lukáš; Vedoucí práce: Múčka Viliam; Oponent práce: Demnerová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Jedním z cílů této práce bylo prostudovat vliv různých vychytávačů hydroxylových radikálů na radiační citlivost kvasinky Saccharomyces cerevisiae, haploidní kmen, typ a, DBM 272) ozářené zářením gama 60Co dávkovou rychlostí ...
 • Odvod zbytkového tepelného výkonu vyhořelého jaderného paliva při suchém i mokrém skladování 

  Autor: Vlček Daniel; Vedoucí práce: Čížek Jiří; Oponent práce: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Diplomová práce se zabývá teplotními analýzami jak mokrých, tak suchých skladů pro vyhořelé jaderné palivo. Po stručném úvodu do problematiky jsou konkrétneji popsány jednotlivé typy skladování. Konkrétně je zde rozebráno ...
 • Odezva neurálních kmenových buněk na ionizující záření 

  Autor: Cupal Lukáš; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Andrlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Diplomová práce se zaměřuje na odezvu neurálních kmenových buněk (NSC) na ionizující záření. Tyto buňky, nacházející se hlavně v mozku v subventrikulární zóně a v subgranulární zóně hipokampu, se vyznačují různým fenotypem ...
 • Diagnostika supratermálních elektronů na tokamaku COMPASS pomocí EC emise 

  Autor: Farník Michal; Vedoucí práce: Urban Jakub; Oponent práce: Preinhaelter Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato práce se zabývá diagnostikou elektronové cyklotronové emise ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS. Cílem bylo na základě simulací navrhnout finální design radiometru pro měření ubíhajících elektronů. Tato diagnostika ...
 • Příprava "core-shell" magnetických teranostických nanosond 

  Autor: Valová Veronika; Vedoucí práce: Vlk Martin; Oponent práce: Čepa Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Cílem předložené práce byla příprava Fe3O4, jejich funkcionalizace a značení vybranými radionuklidy, které by umožnilo jejich využití jako teranostických sond. Nanočástice magnetitu (Fe3O4) byly připraveny metodou koprecipitace ...
 • Syntéza extrahentů kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou matrici 

  Autor: Fialová Kateřina; Vedoucí práce: Vlk Martin; Oponent práce: Smrček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato práce je zaměřená na syntézu extrahentů, především diglykolamidů, kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou (PAN) matrici. V teoretické části jsou rozebrány nejprve možnosti přípravy amidů spolu s návrhem nového ...
 • Srovnávací analýza tomografických rekonstrukcí z různých diagnostik tokamaku JET 

  Autor: Svoboda Jakub; Vedoucí práce: Mlynář Jan; Oponent práce: Urban Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tomografie poskytuje cenná data o vyzařování na průřezu plazmatu v tokamaku. Práce je zaměřena na porovnání tomografických rekonstrukcí z různých diagnostik na tokamaku JET vypočítaných pomocí stejného algoritmu. K tomuto ...
 • Použití polovodičových detektorů ve fúzních experimentech 

  Autor: Švihra Peter; Vedoucí práce: Marčišovský Michal; Oponent práce: Kulhánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Výboje plazmatu v experimentálních zařízeních procházejí často procesem rychlé terminace neboli disrupce. V tokamaku mohou disrupce plazmatu vyvolat vznik populace vysokoenergetických elektronů, tzv. ubíhající elektrony ? ...
 • Optimalizace zpracování dat z diagnostiky Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS 

  Autor: Šos Miroslav; Vedoucí práce: Böhm Petr; Oponent práce: Jeřáb Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Diagnostika Thomsonova rozptylu (TS) je jednou z klíčových diagnostik na současných i plánovaných tokamacích do budoucna. Vysoké nároky a složitost diagnostiky vynahrazuje neocenitelná schopnost měřit profil elektronové ...
 • Interakce energetických iontů s materiály na bázi grafénu 

  Autor: Florianová Markéta; Vedoucí práce: Macková Anna; Oponent práce: Čuba Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Grafén a jeho alotropy, například grafénoxid, jsou novým typem materiálů, jejichž výjimečné elektrické, mechanické a další vlastnosti je předurčují k uplatnění v celé řadě aplikací. V současné době je atraktivní zejména ...
 • Stanovení neurčitosti ve výpočtech kritičnosti s využitím metodiky TSUNAMI 

  Autor: Šikl Matěj; Vedoucí práce: Havlůj František; Oponent práce: Huml Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  V současné době jsou v postupu validací a stanovování neurčitosti při výpočtech kritičnosti jisté nedostatky, které mohou způsobit, že tento postup nemusí být konzervativní. Tato práce se zabývá možnostmi odstranění těchto ...
 • Pokročilé metody homogenizace pro tlakovodní reaktory 

  Autor: Suk Pavel; Vedoucí práce: Vočka Radim; Oponent práce: Frýbort Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Diplomová práce je zaměřena na homogenizaci dat pro výpočty tlakovodních reaktorů s použitím metody rehomogenizace. Ta je založena na kombinaci aktuální hustoty toku neutronů v palivovém souboru při 3D výpočtu aktivní zóny ...
 • Analýza kavit a klastrových defektů v ozářených austenitických ocelích s použitím metod transmisní elektronové mikroskopie 

  Autor: Fokt Miroslav; Vedoucí práce: Duchoň Jan; Oponent práce: Sláma Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Detekce defektů a statistické zpracování dat ze snímků z transmisního elektronového mikroskopu (TEM) je časově náročný úkol, který se v současné době dělá ručně. Práce se zabývá dosavadními poznatky ve vývoji mikrostruktury ...

Zobrazit další