Recent Submissions

 • Exktrakce pravidel z hlubokých neuronových sítí 

  Author: Matěj Fanta; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Gemrot Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Od konce osmdesátýchlet, kdy byla objevena univerzální aproximační vlastnost umělých neuronových sítí, tj. schopnost aproximovat vztah nebo závislost s libovolnou přesností, bylo její úplné vysvětlení skryto v čistě numerické ...
 • Analýza biomarkerů psychiatrických pacientů pomocí analýzy EEG signálu a strojového učení 

  Author: Miroslav Kovář; Supervisor: Basterrech Sebastian; Opponent: Sojka Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Depresivní porucha je závažným psychiatrickým onemocněním s vysokou globální prevalencí, závažnými dopady na kvalitu života, a v nejvážnější podobě může vyústit sebevraždou. Brzká diagnóza a přesná předpověd’ průběhu léčby ...
 • Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění 

  Author: Jan Schäfer; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá implementací schémat typu upwind založenýchna Setgerovu-Warmingovu dělení toku, Van Leerovu dělení toku a schématu AUSM+, která jsou implementována pro výpočcty modelů turbulencí. Předmětné modely jsou ...
 • Stochastické modely chemických systémů s komplexním chováním 

  Author: Ondřej Čajánek; Supervisor: Vejchodský Tomáš; Opponent: Kozák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Vnitřní šum významnově ovlivňuje kinetiku soustavy chemických reakcí s malým počtem molekul. Cílem této práce je studium oscilací mezi limitními cykly konkrétní chemické reakční sítě z [19]. Zejména jsou porovnány přístupy ...
 • Palindromická a antipalindromická délka slov 

  Author: Ondřej Kadlec; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Florian Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce zkoumá palindromy a antipalindromy ve slovech, přesněji řečeno tzv. palindromickou a antipalindromickou délku slov. Palindromická (antipalindromická) délka konečného slova w je definovaná jako minimální počet ...
 • Pokročilé metody pro odhad zdroje při atmosférickém radiačním úniku 

  Author: Karel Hybner; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Ševčík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  V případě zjištění výskytu radioaktivní látky v ovzduší je prvořadým úkolem určení polohy zdroje tohoto úniku a odhad uniklé aktivity v čase (určení zdrojového členu). Tuto úlohu lze aproximovat jako lineární inverzní ...
 • Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difuzních systémech 

  Author: Lukáš Tryner; Supervisor: Vejchodský Tomáš; Opponent: Klika Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce studuje Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difúzních systémech. Uvažuje se stochastická analogie (deterministického) reakčně-difúzního Schakenbergova systému pro takovou volbu ...
 • Predikce teploty pomocí stochastických modelů s omezeným šumem 

  Author: František Boháč; Supervisor: Pavelková Lenka; Opponent: Jirsa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Diplomová práce se věnuje odhadům parametrů lineárního regresního modelu, jednokrokové i vícekrokové predikci výstupu, porovnání jednotlivých algoritmů na simulovaných datech a aplikací těchto algoritmů na data reálná. ...
 • Aposteriorní odhad chyby numerického řešení metodou konečných prvků pro stacionární a nestacionární parciální diferenciální rovnice ve 2D 

  Author: Vojtěch Straka; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Pultarová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Obsahem této diplomové práce jsou aposteriorní odhady chyby numerického řešení pro Poissonovu úlohu a rovnici vedení tepla. Pro obě úlohy je nejprve vybudována potřebná matematická teorie, zahrnující především klasické a ...
 • Modelování kapacity zúžení pomocí prostorově závislého tření 

  Author: František Gašpar; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Krbálek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Práce představuje zobecněný postup pro aproximaci toku celulárním floor-field modelem pohybu chodců. Aproximace jsou úspěšně použity na modely s euklidovskou i manhattanskou metrikou a pro různý počet i umístění buněk východu. ...
 • Morfický efekt a anizotropní magnetoelektrická vazba v EuTiO3 

  Author: Dalibor Repček; Supervisor: Kamba Stanislav; Opponent: Petzelt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  EuTiO3 je incipientně feroelektrický antiferomagnet (pod T_N = 5,3 K), který se vyznačuje silnou magnetoelektrickou vazbou projevující se závislostí permitivity na vnějším magnetickém poli. Práce zkoumá anizotropii ...
 • Elasticita feromagnetických slitin s tvarovou pamětí v blízkosti kritického bodu 

  Author: Kristýna Zoubková; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Heczko Oleg
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Ferromagnetická slitina s tvarovou pamětí Ni-Fe-Ga-Co před nedávnem upoutala pozornost bezhysterezním chováním při vyšetřování závislosti napětí na deformaci, které souvisí s kritickým bodem martenzitické transformace (MT). ...
 • Měření úhlové korelace mezi dvěma jety v pp srážkách v experimentu ATLAS 

  Author: Vladimír Žitka; Supervisor: Myška Miroslav; Opponent: Lysák Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá precizním měřením silné interakce protonů při těžišťové energii 13TeV v rámci experimentu ATLAS na urychlovači LHC. Práce podává komplexní přehled dosavadních výsledků experimentů nejen na ...
 • Strukturní charakteristiky laserových svarů ocelí 

  Author: Aleš Vlk; Supervisor: Trojan Karel; Opponent: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Diplomová práce je zaměřena na charakterizaci zbytkového stavu napjatosti v laserem svařených ocelových deskách vyhotovených z oceli P355NL1. V úvodu této práce je čtenář stručně seznámen s pojmem zbytkových napětí, jejich ...
 • Vliv nefaktorizovatelnosti svazku na stanovení luminozity v experimentu ALICE 

  Author: Jan Půček; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Závada Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Luminozita je na experimentu ALICE stanovena pomocí referenčního účinného průřezu změřeného ve van der Meer (vdM) skenech. VdM sken předpokládá faktorizovatelnost distribuce balíku do dvou nezávislých směrů. Pokud jsou ...
 • Fotoprodukce mionových párů v Pb-Pb srážkách na experimentu ALICE 

  Author: Tomáš Herman; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Taševský Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Jevy spojené se strukturou protonů a jader při vysokých energiích (nízkých Bjorkenových x), tj. gluonová saturace a jaderné stínění, mohou být experimentálně studovány měřením účinných průřezů procesů citlivých na jejich ...
 • Studium produkce půvabných mesonů v experimentu STAR 

  Author: Zuzana Moravcová; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Trzeciak Barbara
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Štúdium kvark-gluónovej plazmy, hustej a horúcej jadrovej hmoty, v ktorej sa nachádzajú dekonfinované kvarky a gluóny, patrí medzi hlavné ciele Relativistického urýchľovača ťažkých jadier v Brookhavenskom národnom laboratóriu. ...
 • Nová metoda snížení koroze Zr palivových trubek pokrytím jejich povrchu polykrystalickou diamantovou vrstvou, slitinou CrAlSiN a jejich kombinací 

  Author: Adela Nováková; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Fendrych František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Tato práce je zaměřena na popis metody na ochranu zirkoniových trubek, které se využívají na pokrytí jaderného paliva, při pracovních i havarijních teplotách v prostředí jaderného reaktoru. Zr trubka se pokryje polykrystalickou ...
 • Optimalizace měření nízkých aktivit ve vzorcích atmosférického aerosolu metodou polovodičové spektrometrie záření gama 

  Author: Barbora Vendlová; Supervisor: Hýža Miroslav; Opponent: Johnová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Rostoucí požadavky na citlivost gama spektrometrických měření radioaktivních aerosolů v atmosféře vedou k neustálému zdokonalování měřících postupů. K posouzení citlivosti detekčního systému slouží veličina minimální ...
 • Analýza obrazu a dat z externích scintilátorů v experimentu AEgIS 

  Author: Alena Zemanová; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Testera Gemma
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Jeden z mnoha testů, které byly velmi přesně změřeny pro hmotu, ale nikoliv pro antihmotu, je takzvaný princip slabé ekvivalence, který je velmi úzce spojen s měřením gravitační interakce. Prvotním fyzikálním cílem experimentu ...

View more