Recent Submissions

 • Modifikace a kalibrace chodeckých modelů s využitím mikroskopické analýzy dynamiky davu 

  Author: Jana Vacková; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Apeltauer Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
  Kalibrace, v článcích často podceňovaná, je zásadní pro získání kvalitních výsledků. Cílem této disertační práce je představit metodologii statistické kalibrace, pečlivě dokumentovanou pro reprodukovatelnost a přizpůsobitelnost ...
 • Aplikace spektroskopické elipsometrie pro studium optických vlastností širokopásmových perovskitových oxidů 

  Author: Natalia Nepomniashchaia; Supervisor: Bryknar Zdeněk; Opponent: Hrabovský Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-09)
  Tato práce je věnována studiu spekter optických konstant perovskitových oxidů s širokým zakazaným pásmem, a to LaAlO3 (LAO), SrTiO3 (STO), niobem dopovaného STO a (BaxSr1-x)TiO3 (BSTO), jak krystalů, tak tenkých vrstev. ...
 • Depozice funkčních nástřiků indukčně vázaným plazmatem 

  Author: Jakub Klečka; Supervisor: Siegl Jan; Opponent: Houdková - Šimůnková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Práce se zabývá přípravou vybraných wolframových materiálů pomocí RF-ICP plazmového hořáku. Úspěšně byly připraveny čtyři skupiny materiálů – nástřiky čistého wolframu, funkčně gradované materiály na bázi wolframu a oceli, ...
 • Difuze HTO a chloridu v nízko- a vysokoalkalických cementových materiálech 

  Author: Tomáš Rosendorf; Supervisor: Vopálka Dušan; Opponent: Štamberg Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Cementové materiály jsou nezbytné při budování hlubinného úložiště pro středně a vysoce aktivní radioaktivní odpady jako konstrukční materiály a bariéry. Tento výzkum zkoumá difúzní parametry a interakce vysoko a nízko ...
 • Nové koncepty v urychlování elektronů brázdovou vlnou 

  Author: Dominika Mašlárová; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Grittani Gabriele Maria
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Disertační práce se zabývá inovativními přístupy v oblasti urychlování elektronů pomocí laserem vybuzené brázdové vlny (LWFA), která umožňuje dosahovat výrazně vyšších urychlovacích gradientů než tradiční metody. Klíčovými ...
 • Studium opto-elektrických vlastností halidových perovskitů 

  Author: Aleš Vlk; Supervisor: Ledinský Martin; Opponent: Belas Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-09)
  Organo-halidové perovskity (OHP) jsou perspektivními materiály v oblasti fotovoltaiky, LED, fotodetektorů, scintilátorů a laserů. Od jejich prvního použití v solárním článku v roce 2006 se účinnost přeměny energie na nich ...
 • Diagnostika plazmatu generovaného krátkými intenzivními laserovými impulzy 

  Author: Filip Grepl; Supervisor: Margarone Daniele; Opponent: Ullschmied Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  V této práci je prezentována technika optického sondování, která kombinuje konverzi vlnových délek pomocí procesů nelineární optiky s kódováním vlnových délek v čase za účelem záznamu tří interferogramů laserem generovaného ...
 • Vývoj plynových terčů pro urychlování elektronů laserem 

  Author: Sebastian Lorenz; Supervisor: Limpouch Jiří; Opponent: Kubeš Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Disertační práce pojednává o vývoji plynových terčů pro urychlování elektronů na vysoké energie pomocí ultra krátkých laserových pulzů metodou Laser Wakefield Electron Acceleration. Popisuje návrh terčů s požadovaným ...
 • Aplikovatelný adaptivní diskontovaný plně pravděpodobnostní návrh rozhodovací strategie 

  Author: Soňa Molnárová; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Kracík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-29)
  Práca sa zaoberá problematikou nižšej uplatniteľnosti budúcich výnosov, inak nazývanej diskontovanie, pri využití plne pravdepodobnostného návrhu rozhodovacej stratégie (PPN). PPN získava optimálnu stratégiu pre riešenie ...
 • Přenos záření diodově čerpaného erbiového laseru v oblasti 3 µm skleněným dutým vlnovodem 

  Author: Zuzana Fialková; Supervisor: Němec Michal; Opponent: Indra Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Tato diplomová práce je zaměřena na duté vlnovody a na lasery s aktivním prostředím s ionty erbia. Rešeršní část této práce se zabývá problematikou přenosu záření ve střední infračervené oblasti a pevnolátkovými lasery se ...
 • Generace laserového záření v atmosférickém okně v okolí vlnové délky 2035 nm 

  Author: Dominika Popelová; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Blažek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Tato diplomová práce pojednává o generaci laserového záření v atmosférickém okně v okolí vlnové délky 2035 nm a je zaměřena především na thuliem-dopovaná aktivní prostředí a na využití objemové Braggovy mřížky pro selekci ...
 • Speciální funkce a polynomy afinních Weylových grup a příslušné Fournierovy metody 

  Author: Adam Brus; Supervisor: Hrivnák Jiří; Opponent: Pošta Severin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-05)
  Tato disertační práce shrnuje příspěvek autora v oboru speciálních funkcí a polynomů afinních Weylových grup a příslušných Fourierových metod. Víceproměnné (anti)symetrické diskrétní sinové transformace jsou odvozeny ...
 • Generace vysokých harmonických frekvencí pomocí „dvoubarevného“ pole 

  Author: Tadeáš Němec; Supervisor: Hort Ondřej; Opponent: Klimo Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Cílem této práce je zkoumání generace vysokých harmonických frekvencí (HHG) v plynech pomocí konfigurací „dvoubarevnýchÿ polí vybraných z literatury. Součástí práce je teoretický rámec prezentující mikroskopické a makroskopické ...
 • Kvantová kryptografie s využitím časového a fázového kódování 

  Author: Ondřej Čermák; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Dušek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Limitujícím faktorem dnešního šifrování je neschopnost bezchybně detekovat odposlouchávání, a proto všechny šifrovací algoritmy s tím musí počítat. Pro distribuci šifrovacího klíče se dnes používá asymetrické šifrování ...
 • Magnetické jevy ve spektru laterálně vázaných vrstev 

  Author: Ondřej Šrámek; Supervisor: Exner Pavel; Opponent: Lotoreichik Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-09)
  Cílem práce je prozkoumání vlivu magnetického pole na spektrální vlastnosti dvou typů systémů. První typ se týká laterálně vázaných vrstev vystavených lokálnímu homogennímu magnetickému poli, kde je spočítáno esenciální ...
 • Souvislosti mezi příchozími směry a hmotnostním složením kosmického záření ultra-vysokých energií 

  Author: Alena Bakalová; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Dolejší Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-19)
  Tato disertační práce prezentuje dvě výzkumná témata zabývající se kosmickým záření ultra-vysokých energií a dvě témata, která se věnují gama záření. První téma zkoumá vliv Galaktického magnetického pole (GMF) na dipólovou ...
 • Zobecněné gravitační teorie a jejich kosmologické a astrofyzikální aplikace 

  Author: Kamil Mudruňka; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Luciano Giuseppe Gaetano
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-29)
  Tato práce se zabývá řešeními klasické Weylovy konformní gravitace a jejich poruchami. Nejdříve jsou diskutovány motivace a možnosti modifikace Obecné teorie relativity. Následně je prezentována Weylova konformní gravitace ...
 • Odhad a sledování polohy člověka pomocí jediné RGB kamery 

  Author: Antonín Čech; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Picek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-04)
  Odhad a sledování lidské pozice jsou základní úkoly v počítačovém vidění. Cílem této práce je poskytnout srovnání některých dostupných metod pro odhad a sledování pozic a vytvořit aplikaci pro jejich vizualizaci. Nejprve ...
 • Excitační funkce reakcí natMo(α,x) a monitorovacích reakcí natTi(α,x)51Cr 

  Author: Natálie Pavlačková; Supervisor: Červenák Jaroslav; Opponent: Sakmár Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Měření excitačních funkcí má široké využití od průmyslových aplikací po přípravu radionuklidů pro nukleární medicínu. V případě aktivace přírodního molybdenu α částicemi vznikají i dva izotopy ruthenia výhodné pro aplikace ...
 • Odhad okrajových podmínek pro směsi pomocí principu maxima entropie 

  Author: Barbora Votinská; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Fuka Vladimir
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
  Teorie směsí je účinným nástrojem pro modelování různých systémů směsí, ale stále má otevřený problém v podobě obecného odvození okrajových podmínek. Naopak modely uvažující směs jako jedno kontinuum mají okrajové podmínky ...

View more