Recent Submissions

 • Aplikace neuronových sítí při vývoji her 

  Author: Vatamaniuc, Nichita
  (2021)
  V současné době jsou videohry důležitou součástí zábavy. Nástroje pro vytváření videoher jsou k dispozici pro každého, proto vývoj her nevyžaduje velkou společnost. Spolu s videohrami je velký zájem o hluboké učení. Kombinace ...
 • Isingův model feromagnetizace látek 

  Author: Trödler, Jan
  (2021)
  Tento výzkumný úkol je rozčleněn do tří částí. V první kapitole jsou vysvětleny základní problémy Isingovamodelu a je představeno řešení jednorozměrné a dvourozměrné verze tohoto modelu. V druhé kapitole jsou stručně ...
 • Rešení Heunovy diferenciální rovnice a teorie ortogonálních polynomů 

  Author: Šnauko, Patrik
  (2021)
  Práce se zaměřuje na teorii ortogonálních polynomů a to zejména na využití této teorie při hledání lokálního řešení Heunovy diferenciální rovnice. Jedná se o diferenciální rovnici druhého řádu v komplexním oboru se čtyřmi ...
 • Modelováni organizace prostorové fáze v primárnim vizuálnim kortexu 

  Author: Hajduk, Stefan
  (2021)
  Primární vizuální kortex je část mozku zaměřená na zpracování vizuálních informací. Je to nejvíce zkoumaná oblast vizuálního systému, ale její funkce jsou stále nedostatečně prozkoumány. Neurony v této části mozku jsou ...
 • Vznikající diverzita v evolučních algoritmech 

  Author: Zogatová, Dominika
  (2021)
  Evoluční algoritmy jsou založeny na základních principech biologické evoluce. Tyto algoritmy jsou známy tím, že mají tendenci konvergovat do lokálních optim a často nejsou schopny nalézt globální řešení. Jedním z návrhů ...
 • Přenos znalostí pro Q-learning 

  Author: Jedlička, Adam
  (2021)
  Tato práce je zaměřená na přenosové učení, i.e. přenost znalostí z vyřešeného úkolu na další, nevyřešený, úkol za účelem zrychlení učícího se procesu nebo nalezení lepšího řešení. Konkrétně se práce zaměřuje na tyto metody ...
 • Interpretovatelné odhady modelů 

  Author: Novotný, Stanislav
  (2021)
  Tento výzkumný úkol se zabývá speciální aritmetickou vrstvou neuronových sítích schopnou aproximovat polynomy, která se oproti jiným aritmetickým vrstvám umožňujícím aproximaci polynomů vyznačuje lepší extrapolací a odlišným ...
 • Geometrický pohyb křivek a jeho aplikace 

  Author: Suchomelová, Monika
  (2021)
  Práce se zabývá dynamikou rovinných křivek nazývanou hyperbolický pohyb podle křivosti (HMCF). Po matematickém úvodu je uvedena studovaná úloha. Následně je odvozeno analytické řešení pro jisté počáteční podmínky. Další ...
 • Hledání praktických robustních klasifikátorů 

  Author: Šepák, Dominik
  (2021)
  V rámci této práce je představeno několik existujících metod pro trénování prediktorů robustních vůči změně prostředí. V průběhu textu jsou vysvětleny základní pojmy strojového učení s učitelem a robustní predikce. Tyto ...
 • Matematické modelování v elektrokardiologii 

  Author: van der Meer, Niels
  (2021)
  Se zvyšující se životní úrovní v rozvojových zemích roste i počet obětí kardiovaskulárních onemocnění. Výsledné lidské a ekonomické ztráty vyžadují, aby se výzkum ubíral směrem k lepšímu porozumění srdeční činnosti. Jednu ...
 • Statistické a strojové rozpoznávání mechanických vlastností materiálů v PM prostoru 

  Author: Dolejš, Erik
  (2021)
  Hlavním cílem tohoto výzkumného úkolu je vyhodnocení elastických vlastností materiálů za použití Preisach-Mayergoyzova (PM) prostoru. Nejdříve je představena hystereze a její PM popis a dále nástroje pro identifikaci PM ...
 • Matematické modelování transportu kontrastní látky a jejího přestupu skrz cévní stěnu v cévním proudění 

  Author: Kovář, Jan
  (2021)
  Tato práce se zabývá matematickým modelováním transportu kontrastní látky a jejího přestupu přes cévní stěnu v cévním proudění na dvourozměrné výpočetní oblasti. Uloha je řešena v kontextu perfuzního vyšetření myokardu za ...
 • Detekce anomálií pro množinová data 

  Author: Mašková, Michaela
  (2021)
  Detekce anomálií na vektorech je již dobře zmapovanou oblastí, detekce anomálií pro množinová data však představuje několik nových problémů. Množinou rozumíme skupinu vektorů, jejichž počet se v množinách se může lišit a ...
 • Simulace dvoufázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody 

  Author: Malik, Michal
  (2021)
  Tato práce se zabývá užitím mřížkové Boltzmannovy metody (LBM) k simulaci dvoufázového dvoukomponentniho proudění typu kapalina-kapalina. V teoretické části byly popsány dva numerické modely řešící tuto problematiku. První, ...
 • Statistické modelování dopravního toku na neřízené křižovatce typu T 

  Author: Wohlrath, Daniel
  (2021)
  Tato práce se zabývá statistickým modelováním kritických světlostí, které jsou hlavním předmětem teorie akceptování mezer, neboli Gap Acceptance. Nejdříve jsme definovali základní matematický model neřízené křižovatky typu ...
 • Odhad řídké parametrizace pravděpodobnostních modelů 

  Author: Kulička, Lukáš
  (2021)
  Výzkumný úkol se zabývá odhadem řídké parametrizace pravděpodobnostích modelů. V rámci práce je vypracován přehledný popis korespondencí mezi marginálními distribucemi pro parametry modelu a apriorními distribucemi pro ...
 • Algoritmy pro detekci mraků v datech ze satelitů Sentinel 

  Author: Lamich, Václav
  (2021)
  Přesná detekce mraků ze satelitních snímků je důležitý krok před jakoukoliv vědeckou analýzou těchto snímků. Mnoho existujících algoritmů, které jsou schopny detekovat oblačnost jsou závislé na informaci o teplotě. Družice ...
 • Strojové ověření Rose-Rosserova důkazu úplnosti ž,ukasiewiczovy výrokové logiky - syntax 

  Author: Šimon, Jáchym
  (2021)
  Tato práce se zabývá formalizací základů ž.ukasiewiczovy logiky a strojovým ověřením první poloviny prvního známého důkazu její úplnosti, t.j. ověřením celkem 23 lemmat s rozsáhlými syntaktickými důkazy, na jejichž výsledcích ...
 • Metody strojového učení pro algoritmické obchodování na trhu s elektřinou 

  Author: Obhlídal, Vojtěch
  (2021)
  Spolu s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie a celoevropskou integrací denních a vnitrodenních trhů s elektřinou se v posledních letech zvyšuje volatilita na všech typech energetických trhů. Zvýšená likvidita na ...
 • Přenos znalosti mezi bayesovskými filtry 

  Author: Lainová, Eva
  (2021)
  Tento výzkumný úkol popisuje a porovnává dvě metody pro přenos znalosti založené na bayesovském přístupu. Kromě přenosu znalosti se oba algoritmy snaží zamezit negativnímu přenosu tj. zhoršení odhadu. Plně pravděpodobnostní ...

View more