Recent Submissions

 • ENVIRA 2019 

  Author: Světlík, Ivo; Povinec, Pavel P.; Pachnerová Brabcová, Kateřina
  (Czech Technical University in Prague. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2019)
 • Štúdium transformačných procesov v materiáloch jadrových zariadení 

  Author: Martin Cesnek; Supervisor: Miglierini Marcel; Opponent: Wagner Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-08)
  Dizertačná práca je zameraná na štúdium štruktúrnych modifikácií kovových skiel. Cieľom práce bolo štúdium štruktúry daných materiálov s dôrazom na lokálne usporiadanie v amorfnom stave, pri kryštalizácii a po ožiarení ...
 • Porovnání měření dávek ve fotonových a protonových terapeutických svazcích pomocí metod termoluminiscenční dozimetrie 

  Author: Dominika Langová; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Dufek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Práce Porovnání měření dávek ve fotonových a protonových terapeutických svazcích pomocí metod termoluminiscenční dozimetrie v úvodu představuje relevantní dozimetrické veličiny používané v radioterapii pro měření ve ...
 • Korelace výskytu radiačních nekróz mozku s dozimetrickými vlastnostmi ozařovacích plánů pro úzký skenovaný protonový svazek 

  Author: Kateřina Poráková; Supervisor: Vilimovský Jan; Opponent: Trnka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  U nádorů ozařovaných protonovou radioterapií může docházet k neplánovanému zvýšení biologické dávky z důvodu rostoucího lineárního přenosu energie ($LET$) na distálním spádu Braggova píku. Navzdory tomu je při plánování ...
 • Optimalizace použití 18F-FDG pro detekci nádorů na preklinickém myším modelu 

  Author: Lenka Vávrová; Supervisor: Šefc Luděk; Opponent: Máca Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Práce se zabývá tvorbou a optimalizací protokolu zobrazování nádoru na PET/CT pomocí 18F-FDG. Měření probíhalo na preklinickém trimodálním systému PET/SPECT/CT Albira, Bruker na pracovišti Centra pokročilého preklinického ...
 • Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem 

  Author: Štěpán Malec; Supervisor: Linhart Vladimír; Opponent: Ficker Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
  V této práci je popsán tokamak, jeho základní komponenty a jsou uvedeny parametry tokamaku Golem. Je provedena rešerše článků z let 2015 - 2018 se zaměřením na detekci ubíhajících elektronů. Z rešerše je získán seznam ...
 • Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály 

  Author: Lubomír Hudec; Supervisor: Liska Richard; Opponent: Velechovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
  Hydrodynamické numerické modelování interakce laserového záření s porézní látkou je velmi komplikováno přítomností její vnitřní mikrostruktury, která se vyznačuje velkým kontrastem v hustotě mezi jejími jednotlivými částmi. ...
 • Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro aplikaci vysokého tepelného toku na povrch vzorků 

  Author: Adam Jedlička; Supervisor: Prokůpek Jan; Opponent: Břeň David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
  Zařízení HELCZA je určené pro testování komponent určených jako první bariéra pro plazma tokamaků a v budoucnu pro testování komponent první stěny termojaderného reaktoru ITER. Zařízení využívá pro cyklické tepelné namáhání ...
 • Studium chování nové řídící elektroniky pro Čerenkovovy a scintilační detektory Observatoře Pierra Augera 

  Author: Margita Majerčáková; Supervisor: Boháčová Martina; Opponent: Štefánik Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  Tie najenergetickejšie častice vesmírneho žiarenia dopadajú na zem zriedkavo, preto sú kladené vysoké nároky na detektory určené na ich pozorovanie. Najväčším astročasticovým experimentom na svete je Observatórium Pierra ...
 • Studium tvaru jetů v Au+Au srážkách v experimentu STAR 

  Author: Veronika Prozorova; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Soustružník Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  Jádro-jaderné srážky při energiích dosažitelných na urychlovači RHIC v BNL v USA jsou ideálním prostředím ke studiu jaderné hmoty, existující v extrémních podmínkách vysokých teplot a hustot energií. Jednou z nejdůležitějších ...
 • Kolektivní měření a porucha systému 

  Author: Elisabeth Andriantsarazo; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Croke Sarah
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  V této práci bude prozkoumán vztah mezi množstvím poruchy kvantového systému a ziskem informace. Na začátku bude představena základní teorie kvantového měření a teorie informace, která byla vyvinuta Shannonem. Vlastní práce ...
 • Matematické modelování neizotermického proudění směsi stlačitelných tekutin v porézním prostředí a nad jeho povrchem 

  Author: Ondřej Pártl; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Šembera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-01)
  Hlavním tématem této práce je simulace neizotermického proudění směsi stlačitelných tekutin v heterogenním porézním prostředí a v přilehlém prázdném prostoru nad jeho povrchem. Jejím primárním cílem je prezentovat matematický ...
 • Dny radiační ochrany (XLI) 

  Author: Štěpán, Václav
  (České vysoké učení technické v Praze., 2019)
 • Využití segmentovaných polovodičových detektorů pro měření radonu 

  Author: Martin Kaschner; Supervisor: Švihra Peter; Opponent: Froňka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Hlavním cílem práce je měření objemové aktivity radonu za použití segmentovaných křemíkových detektorů. Správné stanovení množství radonu v ovzduší je důležité, jelikož dlouhodobá expozice vysokým koncentracím může mít ...
 • Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech 

  Author: Kristýna Šrámková; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato práce se věnuje porovnání nízkého kontrastu a prostorového rozlišení obrazu angiografických systémů v závislosti na nastavení expozičních parametrů a tloušťce PMMA fantomu. Za tímto účelem bylo naměřeno 5 sad dat při ...
 • Tvorba podrobných dynamických modelů struktury DNA plasmidu 

  Author: Klára Stefanová; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Davídková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Plasmidy, uzavřené kruhové smyčky DNA, lze nalézt v~cytoplasmě bakterií. Často jsou v radiobiologických experimentech využívány jako zjednodušený model buněčné DNA. Teoretické část popisuje možnosti použití plasmidu jako ...
 • Efektivní kvantová dynamika v tenkých oblastech s nehomogenitou 

  Author: Romana Kvasničková; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Tušek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s metrikou v tenkých páscích s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou jako samosdružený ...
 • Orbitální moment hybnosti světla 

  Author: Matyáš Staněk; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Chadzitaskos Goce
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Paraxiální optika je užitečná aproximace Maxwellových rovnic pro práci s lasery. Ze skalární Helmholtzovy rovnice přejdeme k rovnici paraxiální, vypočteme její obecné řešení a představíme Gaussovy svazky jako speciální ...
 • Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace 

  Author: Rastislav Blaho; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Korbel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne ...
 • 2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS 

  Author: Veronika Mlejnková; Supervisor: Andrlík Michal; Opponent: Ĺubomír Zámečník
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté poznatky v praxi vytvořením ...

View more