Recent Submissions

 • Účinnost a přesnost měření detektoru doby letu v experimentu ATLAS a rekonstrukce di-fotónového vertexu pro pátrání po axionu podobné částici v datech z LHC Run-3 

  Author: Viktoriia Lysenko; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Nožka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-17)
  V létě 2022 byla na Velkém hadronovém urychlovači zaznamenána první data z proton-proton srážek v rámci LHC Runu-3 pomocí centrálního detektoru ATLAS a detektorů ATLAS Forward Proton (AFP). Byla provedena první analýza ...
 • Obecný rámec pro klasifikaci na vrchu 

  Author: Václav Mácha; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Branda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
  Práce představila jednotný rámec pro klasifikaci na vrcholu, speciální případ binární klasifikace, kde je výkon hodnocena pouze na malém počtu nejrelevantnějších vzorků. V práci je ukázáno, že do rámce spadá několik známých ...
 • Neperfektní učení multi-klasifikátoru 

  Author: Radek Hřebík; Supervisor: Jablonský Josef; Opponent: Slabý Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Disertační práce se věnuje vytvoření pokročilého klasifikátoru založenému na využití neperfektních metod učení ke konstrukci tzv. skrytých tříd. Stěžejní je nová teorie optimálního sjednocování skrytých tříd tak, aby byla ...
 • Chaotická dynamika purifikačních protokolů 

  Author: Martin Malachov; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Práce představuje jedinečné a zajímavé výsledky, z mezioborového přesahu teorie chaosu a kvantové informatiky. Různé jevy spojené s chaosem jsou poprvé prokázány v čistě kvantovém režimu, náhlé změny fraktálních struktur ...
 • Fluktuace počtu částic ve srážkách těžkých iontů 

  Author: Vojtěch Honěk; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Šumbera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Fázový přechod kvark-gluonového plazmatu do stavu hadronové hmoty ve srážkách těžkých iontů je předmětem intenzivního studia urychlovače RHIC. Tato práce se zaměřuje na odvození fluktuací a korelací mezi počtem stabilních ...
 • Modifikace materiálů se zakázaným pásem pomocí ultra-krátkých laserových pulzů 

  Author: Juraj Sládek; Supervisor: Bryknar Zdeněk; Opponent: Martan Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
  Tato práce popisuje experimentální výzkum povrchových modifikací materiálů se zakázaným pásem vyvolaných infračervenými ultra-krátkými laserovými pulzy, které zahrnují efekty při prahu poškození materiálu, ale převážně ...
 • Využití monolitických pixelových detektorů pro kosmickou dozimetrii 

  Author: Marek Strnad; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato práce se zaměřuje na analýzu nejnovějších experimentů, provedených na testování využitelnosti detektoru SpacePix-3 pro budoucí vesmírné mise, jako například mise LVICE^2. První experiment se zabýval měřením odezvy ...
 • Výzkum tenkých funkčních vrstev připravených metodou ionizační tryskové depozice 

  Author: Jakub Skočdopole; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Pfleger Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
  Tato disertační práce se zabývá přípravou tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů s důrazem
 • Měření půvabných mezonů v experimentu ALICE 

  Author: Karla Žertová; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Svoboda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Silná interakce mezi kvarky a gluony je ve standardním modelu popsána pomocí kvantové chromodynamiky (QCD), jejíž fázový diagram je předmětem zkoumání již řadu let. Tento výzkum se zaměřuje zejména na přechod mezi hadrony ...
 • Charakteristiky nehermitovských degenerací ve dvouhladinových systémech 

  Author: Štěpán Mayer; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Uhlířová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato práce se zabývá působením laserových impulzů na hodnoty vlastních šísel dvouhladinového systému v blízkém okolí výjimečných bodů. Výjimečné body jsou body, ve kterých dochází ke slpynutí dvou a více vlastních čísel a ...
 • Studium magneto-elektrické nereciprocity 

  Author: Milan Pavlik; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Filip Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Táto práca predstavuje základné zhrnutie poznatkov z oblasti nelineárnych teórii elektromagnetizmu a dôsledkov, ktoré z nich plynú. Špecifickým cieľom skúmania je jav dvojlomu vákua a jeho vplyv na súčasné vnímanie ...
 • Paralelní výpočet LU rozkladu na GPU pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 

  Author: Lukáš Matthew Čejka; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klinkovský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na implementaci iterativního paralelního LU rozkladu s tzv. pivotingem (LUP) na grafické karty (GPU) Nvidia. Primárním cílem této práce je aplikovat implementaci jako předpodmíňovač v ...
 • Predikce zatížení v elektroenergetické přenosové soustavě pomocí metod hlubokého učení pro více horizontů 

  Author: Yana Podlesna; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Šmíd Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Tato práce se zabývá metodami hlubokého učení se zaměřením na Temporal Fusion Transformer (TFT) pro predikci zatížení v elektroenergetické přenosové soustavě pro více horizontů. Navrhovaná architektura modelu TFT pro ...
 • Modelování difuze komponent vícesložkové směsi pomocí Maxwellovy-Stefanovy teorie 

  Author: Nikola Drnková; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Tato práce se zaměřuje na matematické modelování difuze komponent vícesložkové směsi pomocí Maxwellovy-Stefanovy teorie. Obsahem první kapitoly je nejprve fyzikální a poté matematická formulace daného problému. Výstupem ...
 • Stabilizace proudu plazmatem na tokamaku GOLEM 

  Author: Jan Buryanec; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Kudláček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Tato práce se zabývá stabilizací proudu plazmatem na tokamaku GOLEM. Teoretická část obsahuje seznámení se s problematikou jaderné fúze a realizací reaktoru v pozemských podmínkách se zaměřením zejména na magnetické udržení ...
 • Studium oscilací magnetického pole na tokamaku GOLEM 

  Author: Marie Vaňáková; Supervisor: Ďuran Ivan; Opponent: Markovič Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Předkládaná práce se zabývá konfigurací magnetických polí v zařízení typu tokamak. Zaměřuje se na poloidální složku magnetického pole, která byla zkoumána na tokamaku GOLEM. Dále se též věnuje zásobě stability, veličině, ...
 • Předvídání finančního trhu pomocí stromových metod 

  Author: Pavel Ježek; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Práce se zabývá predikcí na finančním trhu pomocí stromových metod. Zkoumá umělou inteligenci, strojové učení a jeho dělení. Dále také je přiblížena struktura stromu, stromové metody, jejich přesnost a souborové metody k ...
 • Charakterizace kyslíkových senzorů pro řízení kyslíku v okruhu s taveninou olova 

  Author: Barbora Bulvová; Supervisor: Košek Lukáš; Opponent: Bárta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  V rychlých reaktorech chlazených těžkými tekutými kovy je koncentrace kyslíku v chladivu klíčový parametr pro jadernou bezpečnost i pro řízení životnosti komponent. Kyslíkový senzor je důležitou součástí korozních zkoušek ...
 • Implementace softwaru pro automatizovanou kontrolu RT plánu a jeho doručení v klinické praxi 

  Author: Magdaléna Cubrová; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Kořínek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Cílem diplomové práce bylo nastavit akční a toleranční limity pro kvalitu radioterapeutického plánu, nezávislý výpočet dávky a pro rekonstrukci doručené dávky v softwarech Mobius3D a SunCHECK. Materiály a metody: Pro ...
 • Kontinuální extrakce a detekce homologů transaktinoidů 

  Author: Lucie Šifnerová; Supervisor: Bartl Pavel; Opponent: Janda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Transaktinoidy jsou umělé prvky, které vznikají prostřednictvím jaderných reakcí, které mají obvykle velmi nízké výtěžky. Vzhledem k jejich krátkým poločasům přeměny je studium jejich chování náročné nejen z experimentálního, ...

View more