Recent Submissions

 • Studium turbulence na tokamaku Compass za použití různých diagnostických systémů 

  Author: Jaroslav Krbec; Supervisor: Hron Martin; Opponent: Tichý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
  Předkládaná práce popisuje výsledky měření Geodetických akustických módů (GAM) na tokamaku COMPASS za použití celé řady dostupných diagnostických nástrojů, např. reciprokých sond, magnetických cívek, diagnostiky Thomsonova ...
 • Měření excitačních funkcí jaderných reakcí na cyklotronu U-120M 

  Author: Jaroslav Červenák; Supervisor: Lebeda Ondřej; Opponent: Kučera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
  Táto práca ponúka popis experimentálneho stanovenia excitačných funkcií protónov na natMo, 197Au, natTi a natCu pri energiách do 36 MeV a deuterónov na 197Au a natCu pri energiách do 20 MeV. Podrobne analyzuje možnosti ...
 • Příprava a in vitro studie nosičů 223 Ra a 99mTc na bázi nanočástic TiO2 

  Author: Petra Suchánková; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Smrček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
  Cílem této práce bylo připravit a otestovat vhodný nosič pro alfa terapeutické radionuklidy. Slibným kandidátem pro tento účel jsou anorganické nanočástice na bázi oxidu titaničitého. Byl zkoumán mechanismus sorpce 223Ra ...
 • Biofunkcionalizace luminiscenční nanokompozitu 

  Author: Kseniya Popovich; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Davídková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
  Hlavními cíli práce byl návrh struktury, syntéza a stanovení vlastností multimodálních luminiscenčních nanokompozitních materiálů. Luminiscenční nanokompozitní materiály obsahují scintilující jádro, které bylo připravené ...
 • Módy porušování konstrukčních materiálů tlakové nádoby reaktoru 

  Author: Jan Štefan; Supervisor: Siegl Jan; Opponent: Strnadel Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Disertační práce je zaměřena na hodnocení procesů porušování konstrukčních materiálů tlakových nádob jaderných reaktorů typu VVER. Byla provedena série experimentů s cílem vyhodnocení struktury a procesů porušování dvojice ...
 • Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech 

  Author: Daniel Štěrba; Supervisor: Novotný Jaroslav; Opponent: Pascazio Saverio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný model pro studium vývoje ...
 • Integrabilní a superintegrabilní systémy cylindrického typu v magnetických polích 

  Author: Ondřej Kubů; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Znojil Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Cílem této práce je hledání integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu s magnetickým polem. Po zformulování kvantově mechanických určujících rovnic pro integrály pohybu druhého řádu v cylindrických ...
 • Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody 

  Author: Juraj Kováč; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Eisner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných bodov, tak aj v asymptotických ...
 • Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě 

  Author: Pavel Lokvenc; Supervisor: Exner Pavel; Opponent: Turek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově invariantní δ -vazbou a ...
 • Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů 

  Author: Vojtěch Šmíd; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Znojil Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými hraničními podmínkami a ...
 • Využití bezpilotního leteckého prostředku pro radiační monitoring a leteckou gama spektrometrii 

  Author: Michal Šimeček; Supervisor: Černý Radek; Opponent: Novotný Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Tato práce je zaměřena na využití bezpilotních leteckých prostředků pro radiační monitoring a leteckou gamma spektrometrii. Pojednává o radiačním monitoringu na území České republiky, možném zařazení bezpilotního leteckého ...
 • Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

  Author: Simona Šimůnková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Trnka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové dozimetrii. Tento návrh ...
 • Studium vlastností transmutačních detektorů 

  Author: Marie Freibergová; Supervisor: Viererbl Ladislav; Opponent: Tomandl Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Práce se zabývá studiem vlastností transmutačních detektorů. Uvádí princip těchto detektorů a použitelné reakce vedoucí na žádané transmutované nuklidy, jejich potřebné vlastnosti a některé omezující aspekty v jejich ...
 • Příprava a charakterizace luminiscenčních tenkých vrstev pro pokročilé aplikace 

  Author: Adéla Suchá; Supervisor: Děcká Kateřina; Opponent: Kučera Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací luminiscenčních tenkých vrstev vhodných pro pokročilé aplikace. Cílem teoretické části bylo najít vhodné dvojice substrátu (objemového krystalu) a nanokrystalů s možným ...
 • Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC 

  Author: Jakub Kubát; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Kisel Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  KF Particle Finder (KFPF) je C++ balíček vyvinutý pro rychlou a efektivní rekonstrukci částic s krátkou dobou života. Jeho účelem je pomoci při společné snaze skupiny FIAS a skupin High Level Trigger (HLT) a Tracking Focus ...
 • Simulace transportu elektronového svazku dutou elektronovou čočkou pomocí programu Warp a vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku 

  Author: Ondřej Sedláček; Supervisor: Král Jiří; Opponent: Czwalinna Marie Kristin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  High luminosity LHC upgrade plánuje zdvojnásobit uloženou energii ve svazku až na 700 MJ. Tento upgrade tedy klade zvýšené nároky na kolimační systém spolu s monitory měření ztrát svazku. Proto se tato práce zabývá radiačně ...
 • Separační postupy pro AMS měření transuranů ve fluoridových matricích 

  Author: Maryana Bilous; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Fejgl Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Transurany se během posledních sedmdesáti let široce rozšířily do životního prostředí v důsledku lidské jaderné činnosti. Tato práce se zaměřuje na stanovení americia ve vzorcích životního prostředí, kde jeho aktivity jsou ...
 • Interakce nízkoenergetických elektronů s izolovanými a hydratovanými biomolekulami 

  Author: Barbora Sedmidubská; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Múčka Viliam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Motivací této práce je lepší pochopení chemických procesu v bunce podstupující ozarování, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Následkem interakcí techto cástic se složkami bunky dochází k poškození ...
 • Elektrochemická recyklace persíranového dekontaminačního média 

  Author: Marta Burešová; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Šrank Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Během vyřazování vzniká velké množství radioaktivních odpadů, které je nutno dále upravit a zpracovat pro finální uložení. To je důvodem, ...
 • Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE 

  Author: Valentina Raskina; Supervisor: Křížek Filip; Opponent: Kroll Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Experiment ALICE v CERN připravuje inovaci svého vnitřního dráhového detektoru. Tento detektor bude sestávat ze sedmi koncentrických vrstev křemíkových senzorů ALPIDE založených na technologii MAPS. S tímto projektem je ...

View more