Recent Submissions

 • Matematické modelování neizotermického proudění směsi stlačitelných tekutin v porézním prostředí a nad jeho povrchem 

  Author: Ondřej Pártl; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Šembera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-01)
  Hlavním tématem této práce je simulace neizotermického proudění směsi stlačitelných tekutin v heterogenním porézním prostředí a v přilehlém prázdném prostoru nad jeho povrchem. Jejím primárním cílem je prezentovat matematický ...
 • Dny radiační ochrany (XLI) 

  Author: Štěpán, Václav
  (České vysoké učení technické v Praze., 2019)
 • Využití segmentovaných polovodičových detektorů pro měření radonu 

  Author: Martin Kaschner; Supervisor: Švihra Peter; Opponent: Froňka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Hlavním cílem práce je měření objemové aktivity radonu za použití segmentovaných křemíkových detektorů. Správné stanovení množství radonu v ovzduší je důležité, jelikož dlouhodobá expozice vysokým koncentracím může mít ...
 • Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech 

  Author: Kristýna Šrámková; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato práce se věnuje porovnání nízkého kontrastu a prostorového rozlišení obrazu angiografických systémů v závislosti na nastavení expozičních parametrů a tloušťce PMMA fantomu. Za tímto účelem bylo naměřeno 5 sad dat při ...
 • Tvorba podrobných dynamických modelů struktury DNA plasmidu 

  Author: Klára Stefanová; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Davídková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Plasmidy, uzavřené kruhové smyčky DNA, lze nalézt v~cytoplasmě bakterií. Často jsou v radiobiologických experimentech využívány jako zjednodušený model buněčné DNA. Teoretické část popisuje možnosti použití plasmidu jako ...
 • Efektivní kvantová dynamika v tenkých oblastech s nehomogenitou 

  Author: Romana Kvasničková; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Tušek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s metrikou v tenkých páscích s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou jako samosdružený ...
 • Orbitální moment hybnosti světla 

  Author: Matyáš Staněk; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Chadzitaskos Goce
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Paraxiální optika je užitečná aproximace Maxwellových rovnic pro práci s lasery. Ze skalární Helmholtzovy rovnice přejdeme k rovnici paraxiální, vypočteme její obecné řešení a představíme Gaussovy svazky jako speciální ...
 • Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace 

  Author: Rastislav Blaho; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Korbel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne ...
 • 2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS 

  Author: Veronika Mlejnková; Supervisor: Andrlík Michal; Opponent: Ĺubomír Zámečník
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté poznatky v praxi vytvořením ...
 • Řešitelné modely grafenu 

  Author: Václav Růžek; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  V první části práce jsou shrnuty základní vlastnosti sdružených operátorů k neomezeným operátorům. Zvláštní důraz je pak kladen na konstrukci samosdružených rozšíření symetrických operátorů. Dále je studován model dvojité ...
 • International Conference on Protection against Radon at Home and at Work (9th) 

  Author: Štěpán, Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2019)
 • Měření neutronů na tokamaku COMPASS 

  Author: Lukáš Lobko; Supervisor: Ficker Ondřej; Opponent: Mlynář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Účelem této bakalářské práce je uvedení do problematiky měření neutronů ve fúzních zařízeních, speciálně pak na tokamaku COMPASS. Nejprve je popsán vznik fúzních neutronů společně se základními překážkami realizace ...
 • Hydrodynamické simulace plazmatu pro realizaci rentgenového laseru 

  Author: Martin Šach; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Pšikal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Rentgenové lasery mají mnoho potenciálních aplikací napříč vědními obory, ať už se jedná o rentgenovou mikroskopii, materiálovou analýzu nebo mikrolitografii. Způsob realizace rentgenového laseru, který využívá laserem ...
 • Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů 

  Author: Marek Tunkl; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Při plazmatickém výboji v tokamacích může být část elektronů urychlena k relativistickým rychlostem. Tyto, takzvané ubíhající elektrony (RE), mohou poškodit části komory vystavené plazmatu a přilehlou diagnostiku. U velkých ...
 • Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet 

  Author: Daniel Procházka; Supervisor: Trávníček Pavel; Opponent: Štverák Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Interakce planet a měsíců se slunečním větrem je podmíněná (nejen) elektromagnetickými vlastnostmi interagujícího tělesa. Zaměřil jsem se na vliv elektromagnetických vlastností Měsíce jako například rezistivity na interakci. ...
 • Analýza chyb měření diagnostiky plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS 

  Author: Jan Hečko; Supervisor: Šos Miroslav; Opponent: Tomeš Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Diagnostika plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu je jednou z nejpoužívanějších metod k měření základních parametrů plazmatu v tokamacích, jakými jsou elektronová teplota a elektronová hustota. Na tokamaku COMPASS je v provozu ...
 • Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže materiálů budoucích reaktorů pro inerciální fúzi 

  Author: Zuzana Kuglerová; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Pína Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato bakalářská práce se věnuje radiační zátěži materiálů uvažovaných pro konstrukci reaktorů pro inerciální fúzi. V obecné části popisuje očekávané radiační zatížení vnitřní stěny, uvádí přehled vlastností uvažovaných ...
 • Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu 

  Author: Michal Zhoř; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Krůs Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce se zabývá zdroji rentgenového záření a jejich diagnostikou. Snaží se popsat základní fyzikální principy fungování těchto zdrojů, jejich vlastnosti a technické provedení. Speciálně se zaměřuje na laserem buzené ...
 • Časový vývoj metamateriálových strun 

  Author: Sabina Zairova; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá časovým vývojem metamateriálové struny generovaným Schrodingerovou rovnicí. Z Maxwellových rovnic odvozujeme teoretický model pro případ současně záporné permitivity a permeability. Matematický ...
 • První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS 

  Author: Jan Čečrdle; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Vondráček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Jednou z klíčových překážek pro zvládnutí komerčního provozu termonukleární elektrárny, je přehřívání divertoru. Výzkum poslední dobou ukazuje, že tepelný tok na divertor fúzního reaktoru ITER a budoucích reaktorů, jako ...

View more