Poslední příspěvky

 • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza 

  Autor: Prokeš, Radek; Trojek, Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, 2018)
 • Struktura a mřížková dynamika SrTiO3 

  Autor: Lebeda Miroslav; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Kalvoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  V rámci této bakalářské práce se zaobíráme experimentálními metodami rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie aplikovanými na perovskitové polykrystalické vzorky SrMnxTi(1-x)O3, kde x nabývá hodnot od 0 do 0,3 ...
 • Magnetodielektrická vazba v EuTiO3 

  Autor: Repček Dalibor; Vedoucí práce: Kamba Stanislav; Oponent práce: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Teoretická část práce se zabývá fonony, dielektrickými a magnetickými vlastnosti EuTiO3 a rozborem mechanismů vedoucích k existenci magnetodielektrické vazby v něm. Druhá část práce představuje zejména infračervenou a ...
 • Antikorozní ochrana povrchu Zr slitin pomocí tenkých vrstev - studium povrchových procesů a stavů 

  Autor: Lajčinová Magdaléna; Vedoucí práce: Kratochvílová Irena; Oponent práce: Vlček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Táto práca sa zaoberá antikoróznou ochranou zirkónových zliatín pomocou tenkých vrstiev. V teoretickej časti práce sú rozobrané základné charakteristiky problému - proces korózie Zr zlatín, konkrétne procesy v jednotlivých ...
 • Studium vlivu povrchové polykrystalické diamantové vrstvy na korozi Zr slitin v prostředí jaderných reaktorů 

  Autor: Nováková Adela; Vedoucí práce: Kratochvílová Irena; Oponent práce: Fendrych František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-08)
  Táto práca je zameraná na ochranu Zr palivových trubiek pred koróziou v jadrových reaktoroch pri pracovných i havarijných teplotách, pokrytím povrchu polykryštalickou diamantovou vrstvou chemickou depozíciou z plynnej fáze. ...
 • Separace minoritních aktinoidů a lanthanoidů s využitím N-donorových činidel 

  Autor: Šebesta Jan; Vedoucí práce: Distler Petr; Oponent práce: Vaňura Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
  Ozářené jaderné palivo z lehko-vodních reaktorů je složeno především z uranu, stabilních štěpných produktů a štěpných produktů s krátkými poločasy rozpadu (> 98,5 %), ~ 1 % připadá na plutonium a ~ 0,1 % na minoritní ...
 • Scintilátory pro dozimetrii protonového svazku 

  Autor: Stržínek Robin; Vedoucí práce: Marek Tomáš; Oponent práce: Linhart Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Práce pojednává o scintilačních detektorech a jejich potenciálnímu využití pro dozimetrii terapeutického protonového svazku. V první části je popsáno použití protonů v terapii a specifika měření absorbované dávky společně ...
 • Redakční systém pro mateřské školy 

  Autor: Andrejkovič Tomáš; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
  Bakalářská práce se zabývá webovou aplikací - redakčním systémem pro mateřské školy. Redakční systém je použitelný pro jednu nebo více školek. Každá školka má své třídy a každá třída své žáky. Redakční systém umožňuje ...
 • Použití radioaktivního uhlíku C-9 v radioterapii 

  Autor: Šlegl Jakub; Vedoucí práce: Ploc Ondřej; Oponent práce: Trojková Darina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
  C-9 je považován za možnou alternativu k hadronové terapii C-12. V současné době zkoumaná potenciální výhoda této metody spočívá v beta-rozpadu iontu C-9 s následnou emisí dvou alpha-částic a jednoho protonu s dosahy ...
 • Numerical Modeling of Nonlocal Energy Transport in Laser-Heated Plasmas 

  Autor: Holec, Milan; Vedoucí práce: Liska, Richard; Weber, Stefan
  (2016)
  Modeling of the nonlocal energy transport in laser-heated plasmas is a challenging task. In order to include such a transport into simulations of plasmas, we propose the nonlocal transport hydrodynamic model, which ...
 • Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách 

  Autor: Veřtát Petr; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Zelený Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Práce se v úvodu zabývá charakterizací transformací v pevných látkách. Poté se soustředí na konkrétně martensitickou transformaci v Heuslerových slitinách, zejména Ni-Mn-Ga. Je proveden popis mechanismu transformace jako ...
 • Stanovení absolutní aktivity koincidenční metodou 

  Autor: Sladký Vítek; Vedoucí práce: Rataj Jan; Oponent práce: Bednář Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení koincidenční metody měření aktivity radionuklidů na Katedře jaderných reaktorů (KJR) na FJFI ČVUT v Praze. Nejprve je probrána teorie jaderných přeměn především formou emise gama ...
 • Metody pokročilé statistiky pro dálkový průzkum Země 

  Autor: Hybner Karel; Vedoucí práce: Tichý Ondřej; Oponent práce: Stiborek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato práce se věnuje využití bayesovské statistiky v oblasti analýzy hyperspektrálních fotografií pocházejících z dálkového průzkumu Země. Konkrétně jde o problém rozlišení zdrojů ? oblastí na zemském povrchu, které jsou ...
 • Měření účinných průřezů (n,xn) reakcí v poli neutronového zdroje NG-2 

  Autor: Thomas Dominik; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Wagner Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Diplomová práce se zabývá měřením mikroskopických účinných průřezů prahových (n,xn) reakci s neutrony v energetickém rozsahu 18-33 MeV. Studovány byly reakce na 169Tm a 197Au v kvasimonoenergetickém poli urychlovačem ...
 • Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů 

  Autor: Košlab Tomáš; Vedoucí práce: Hobza Tomáš; Oponent práce: Franc Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  V posledných rokoch sú zobecnené lineárne zmiešané modely čoraz častejšie využívaným konceptom v rôznych sférach výskumu, od medicínskeho výskumu až po poisťovníctvo. V tejto práci predstavujeme zobecnené lineárne zmiešané ...
 • Matematické modelování dynamiky lithiových článků 

  Autor: Mach Ondřej; Vedoucí práce: Beneš Michal; Oponent práce: Mach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Práce je úvodem do problematiky modelování lithium iontových článků. Pozornost je věnována popisu dějů probíhajících v článcích a možnostech jejich modelování. Jeden z modelů je vybrán pro zpracování ve zbytku práce. ...
 • Validace systémů ochran a regulace 

  Autor: Nejezchleb Michal; Vedoucí práce: Kropík Martin; Oponent práce: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Práce se zabývá požadavky na bezpečnostní a řídicí systémy výzkumný jaderných zařízení a jejich aplikaci na školní jaderný reaktor VR ? 1. Dále popisuje životní cyklus softwarových systémů důležitých z hlediska jaderné ...
 • Využití metody Feynman-alfa k určení kinetických a dynamických parametrů školního reaktoru VR-1 

  Autor: Vacek Michal; Vedoucí práce: Rataj Jan; Oponent práce: Koleška Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Cílem této práce je rozebrat problematiku využití metody Feynman-alfa na školním reaktoru VR-1. Nejprve je metoda Feynman-alfa odvozena, následně je popsán vliv parametrů a rozbor neurčitostí při experimentech. V závěrečné ...
 • Stochastické modely chemické kinetiky 

  Autor: Čajánek Ondřej; Vedoucí práce: Vejchodský Tomáš; Oponent práce: Klika Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Obsahem této práce je studie tří základních stochastických modelů chemické kinetiky. Konkrétn ě se věnujeme porovnání Gillespieho stochastického simulačního algoritmu a základní chemické rovnici s jejich aproximací ve formě ...
 • Kinetické modelování lunárního chvostu ve slunečním větru 

  Autor: Tichák Michal; Vedoucí práce: Hellinger Petr; Oponent práce: Šebek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  V předložené práci jsou studovány kinetické jevy v lunárním chvostu za použití hybridního numerického CAM-CL algoritmu, kde jsou protony simulovány jako částice a elektrony jako nabitá tekutina. Jsou prezentovány výsledky ...

Zobrazit další