Now showing items 127-146 of 1478

    • C-zobrazení defektů pomocí nelineární ultrazvukové spektroskopie. 

      Author: Hettler Jan; Supervisor: Převorovský Zdeněk; Opponent: Kořenská Marta
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • Capillary Discharge Plasma as a Source of Soft X-ray Radiation(Simulation and Theory) 

      Author: Hübner Jakub; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Kubeš Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
    • Celočíselná diverzifikace portfolia s využitím Hurstova exponentu 

      Author: Merta Ivan; Supervisor: Kukal Jaromír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
    • Celočíselná samoorganizace jako optimalizační problém 

      Author: Marek Filip; Supervisor: Kukal Jaromír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
    • Celočíselné optimalizační heuristiky založené na migraci 

      Author: Rektor Michal; Supervisor: Kukal Jaromír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

      Author: Simona Šimůnková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Trnka Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
      Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové dozimetrii. Tento návrh ...
    • Celotělové počítače a jejich kalibrace 

      Author: Jurášková Karolína; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Průša Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
      Práce se zabývá celotělovými počítači a systémy pro in vivo detekci do těla přijatých radionuklidů. První část práce se věnuje detektorům, které se pro tato zařízení používají. Jsou zde popsány scintilační a polovodičové ...
    • Celulární model pohybu chodců s adaptivní časovou škálou 

      Author: Bukáček Marek; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Kukal Jaromír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
    • Central Exclusive Higgs Boson Production in the ATLAS Experiment at the LHC 

      Author: Juránek Vojtěch; Supervisor: Chýla Jiří; Opponent: Valkárová Alice
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
      Central Exclusive Higgs Boson Production in the Atlas Experiment
    • Chaos in the conditional dynamics of purification protocols 

      Author: Vymětal Stanislav; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Hradil Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
      Chaos in the conditional dynamics of purification protocols
    • Chaotic time-series analysis 

      Author: Lucie Tylová; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Sovka Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-20)
      Disertační práce je zaměřena na nové metody popisu chování chaotických časových řad a na zlepšení tradičních přístupů pomocí korekce na opakované testování hypotéz nebo robustních a vícerozměrných statistických metod. ...
    • Chaotické chování EEG signálu a jeho analýza 

      Author: Musin Marat; Supervisor: Kukal Jaromír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
    • Charakteristika laserového svazku generovaného impulsním silnoproudým kapilárním výbojem 

      Author: Kaufman Jan; Supervisor: Schmidt Jiří; Opponent: Prukner Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
    • Charakteristika polovodičových detektorů pro vesmírné aplikace 

      Author: Kabátová Anežka; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Boháčová Martina
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
      Tato práce se zabývá charakterizací monolitického křemíkového detekčního čipu X-CHIP03, který je určený pro zobrazovací a dozimetrické aplikace v kosmickém prostředí. V práci je podrobně popsáno kosmické prostředí a jeho ...
    • Charakteristika vlastností extrakčních systémů pro separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů využívajících lipofilní extrakční činidla 

      Author: Miriam Mindová; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Galamboš Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
      Pre separáciu trojmocných aktinoidov a lantanoidov boli doposiaľ vyvinuté rôzne extrakčné procesy. Jedným z perspektívnych je proces CHALMEX. Organickú fázu CHALMEXu reprezentuje extrakčná molekula CyMe4-BTBP, extrakčné ...
    • Charakteristika vlastností extrakčních systémů využívajících hydrofilních maskovacích činidel při extrakci do TODGA při separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů 

      Author: Jan Šebesta; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Janda Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
      V diplomové práci byly metodou kapalinové extrakce zkoumány vlastnosti systémů, které jsou součástí i-SANEX procesu. i-SANEX proces je uplatněn při separaci minoritních aktinoidů od lanthanoidů během přepracování ozářeného ...
    • Charakterizace fluktuací okrajového plazmatu tokamaku COMPASS 

      Author: Jiráková Kateřina; Supervisor: Seidl Jakub; Opponent: Vondráček Petr
      Tato práce se zabývá popisem okrajového plazmatu tokamaku COMPASS. V první části je čtenáři poskytnut základní teoretický vhled do charakterizace plazmatu s důrazem na turbulentní mechanismy transportu. Poté jsou představeny ...
    • Charakterizace komplexních materiálových systémů pomocí povrchových akustických vln s využitím laser-ultrazvukových metod 

      Author: Grabec Tomáš; Supervisor: Sedlák Petr; Opponent: Seiner Hanuš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
      Tato práce zkoumá šíření elastických, a především povrchových vln jak anizotropním, tak nehomogenním prostředím. Zaměřuje se na využití numerických simulací a laser-ultrazvukové metody. V práci je také diskutována možnost ...
    • Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE 

      Author: Valentina Raskina; Supervisor: Křížek Filip; Opponent: Kroll Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
      Experiment ALICE v CERN připravuje inovaci svého vnitřního dráhového detektoru. Tento detektor bude sestávat ze sedmi koncentrických vrstev křemíkových senzorů ALPIDE založených na technologii MAPS. S tímto projektem je ...
    • Charakterizace mikrostruktury a mechanických vlastností korundu připraveného technologií SPS 

      Author: Školařová Dagmar; Supervisor: Kovářík Ondřej; Opponent: Mušálek Radek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)