Now showing items 554-573 of 1714

  • L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu 

   Author: Grover Ondřej; Supervisor: Hron Martin; Opponent: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Oscilace v průběhu L-H přechodu z módu nízkého do vysokého udržení a profily Rey- noldsova napětí byly zkoumány pomocí dvou mnoho-hrotových sondových hlavic navrhnutých a použitých na tokamaku COMPASS. Tyto sondové hlavice ...
  • Laditelné ytterbiové lasery 

   Author: Stehlík Marek; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Diplomová práce se zabývá přeladitelností ytterbiových pevnolátkových laserů. Skládá se z rešerše, spektroskopické a laserové charakteristiky vybraných ytterbiem dopovaných materiálů (Yb:YAG, Yb:LuAG, Yb:GGAG, Yb:fosfátové ...
  • Laser s aktivním prostředím Nd:SrF2 

   Author: Mydlář Martin; Supervisor: Jelínek Michal; Opponent: Frank Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na nový laserový aktivní materiál Nd:SrF2. Nejprve byly změřeny a vyhodnoceny spektroskopické charakteristiky dostupných vzorků s různou koncentrací aktivního iontu Nd a dále příměsí Gd, ...
  • Laserem řízená fotoprodukce radioizotopů 

   Author: Gajdoš Pavel; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Nejdl Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato práce ukazuje možnost použití 25 TW titan-safírového laserového systému ve výzkumném centru PALS v Praze k produkci radioizotopů. V první části je uveden princip vytvoření svazku urychlených elektronů pomocí laserového ...
  • Laserem řízené zdroje elektronů a rentgenového záření v podkritickém plazmatu: teorie a simulace 

   Author: Petr Valenta; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Vrbová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Disertační práce se zabývá vývojem zdrojů urychlených elektronů a koherentního krátkovlnného záření, převážně v rentgenové části elektromagnetického spektra, založených na interakci vysokovýkonných laserových svazků s ...
  • Laserový dálkoměr pro výzkum planet a asteroidů 

   Author: Čižinský Petr; Supervisor: Vacek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Laserový vysílač pro miniaturní dálkoměr 

   Author: Kákona Jakub; Supervisor: Procházka Ivan; Opponent: Blažej Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Lasery s aktivními ionty thulia a holmia generující ve spektrální oblasti okolo 2 um 

   Author: Cvrček Jan; Supervisor: Jelínek Michal; Opponent: Smrž Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Tato práce je věnována návrhu, optimalizaci a měření výstupních charakteristik laserů s krystaly Tm:CaF2 a Ho:CaF2 generujících záření ve spektrální oblasti 2 um. V první části jsou rozebrány výhody a použití laserového ...
  • LaTeX a HTML 

   Author: Sivók Ondrej; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Level spacing distribuce pro Calogero-Moserovy náhodné matice 

   Author: Kollert Ondřej; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Lieb-Thirringovy nerovnosti pro vlnovou rovnici s útlumem 

   Author: Tereza Kurimaiová; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Operátorý přístup k vlnové rovnici s útlumem nám poskytuje jednoznačnost a regularitu jejích řešení, jelikož operátor asociovaný s touto rovnicí generuje C0-semigrupu. Z chování spektra jsme navíc schopni získat informace ...
  • Lighthillův-Whithmannův dopravní model a jeho řešení 

   Author: Horký Jakub; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Hrabák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Linearita ionizačních komor při měření malých dávek 

   Author: Veselá Zdeňka; Supervisor: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Lineární inverzní modely a jejich využití při určování zdroje radiačního úniku do atmosféry 

   Author: Tomáš Brisučiak; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Ulrych Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Práce se zabývá možnostmi odhadu časového průběhu radiačního úniku do atmosféry pomocí měření senzory koncentrací látek ve vzduchu. Jsou představeny základní poznatky z Bayesovské teorie pravděpodobnosti a možnosti aproximace ...
  • Lineární inverzní modely radiačních úniků s apriorní informací o poměrech uniklých látek 

   Author: Václav Lamich; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Hofman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Určení zdrojového členu náhlého úniku radioaktivního materiálu do atmosféry je klíčové při vyhodnocování rizik a následků s únikem spojených. Informace o zdrojovém členu jsou často neurčité a úloha spojená s určením ...
  • Lineární klasifikátory 

   Author: Šimánek Karel; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Locality sensitive hashing textových řetězců pro klasifikaci URL 

   Author: Kantner Jakub; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Kohout Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Na internetu se kromě neškodných URL adres setkáváme i s malým procentem adres škodlivých. Ty často vedou na podvodné, reklamní, či přímo nebezpečné webové stránky a návštěva takových stránek může způsobit infikování ...
  • Logická programovatelná pole Xilinx 

   Author: Šára Jan; Supervisor: Kodet Jan; Opponent: Pavel Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lokalizace defektů v tělese nelineárními zvukovými metodami 

   Author: Teller Marek; Supervisor: Převorovský Zdeněk; Opponent: Krofta Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Lokalizace kořenů polynomů s celočíselnými koeficienty 

   Author: Pavla Veselá; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Vávra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce se zabývá charakterizací komplexních Pisotových čísel nízkého stupně. V teoretické části jsou představeny různé metody lokalizace kořenů polynomů v závislosti na tvaru jejich koeficientů, mimo jiné i Schurovo-Cohnovo ...