Now showing items 1064-1083 of 1714

  • Radiační dechlorace micelárních systémů na bázi Tritonu X-100 

   Author: Davídková Zuzana; Supervisor: Silber Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Radiační efekty v polovodičových detektorech záření 

   Author: Sedláčková Markéta; Supervisor: Vrba Václav; Opponent: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem radiačních efektů v polovodičových detektorech záření a jeho částech: v senzorech i elektronice. Bylo provedeno měření vlastností testovacích vzorků před a po ozáření, které se ...
  • Radiační poškození biomolekul v poli ionizujícího nebo UV záření 

   Author: Eliška Holubová; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Vyšín Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce byla zaměřena na studium vlivu ionizujícího nebo UV záření na biomolekuly. Důraz byl kladen na biomolekuly fosfolipidu, proteinů a DNA. V úvodní části byla provedena literární rešerše, která se věnovala ...
  • Radiační příprava kovových nanočástic (Ag, Pt) v prostředí asociativních koloidů 

   Author: Beck Patrik; Supervisor: Silber Rostislav; Opponent: Lengyel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá radiační přípravou kovových nanočástic (Ag, Pt). Pro přípravu roztoku nanostříbra byl použit vodný roztok dusičnanu stříbrného spolu s Tritonem X-100, pro přípravu roztoku nanoplatiny byl ...
  • Radiační příprava nanostříbra v micelárních systémech 

   Author: Wangle Tadeáš; Supervisor: Silber Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Radiační příprava syntetických granátů 

   Author: Vondrášková Apolena; Supervisor: Bárta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Radiační zátěž pacientů v intervenční kardiologii 

   Author: Súkupová Lucie; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Novotný Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Radiační zátěž pacientů v intervenční kardiologii
  • Radiační zátěž posádek letadel 

   Author: Kyselová Dagmar; Supervisor: Ploc Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Radiativní asociace atomů 

   Author: Augustovičová Lucie; Supervisor: Soldán Pavel; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Radionuklidová terapie v nukleární medicíně 

   Author: Šplíchalová Anežka; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Prchalová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Cílem práce je poskytnout ucelený přehled o metodách radionuklidové terapie, se snahou získat informace o terapiích používaných v České republice, a zasvětit čtenáře do nelehkého tématu pacientské dozimetrie. Radionuklidová ...
  • Reakčně-difuzní rovnice v elektrokardiologii 

   Author: Lepšová Jana; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Šembera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Práce je úvodem do problematiky matematických modelů v elektrokardiologii. Poskytuje základní informace o srdeční činnosti a z její biologické podstaty odvozuje matematický popis ve formě FitzHugh-Nagumova modelu. Tento ...
  • Realizace 2D a 3D struktur ve fotorezistových záznamových materiálech pomocí laserové interferenční litografie 

   Author: Zeman Jaroslav; Supervisor: Květoň Milan; Opponent: Lédl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Realizace mikro a nanostruktur pomocí elektronové a laserové litografie 

   Author: Paták Jan; Supervisor: Škereň Marek; Opponent: Svoboda Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)
  • Realizace mikro a nanostruktur pomocí maticové laserové litografie 

   Author: Nahálka Igor; Supervisor: Škereň Marek; Opponent: Fiala Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Realizace transparentní, elektricky vodivé metalodielektrické vrstevnaté struktury 

   Author: Tomko Ján; Supervisor: Bulíř Jiří; Opponent: Fiala Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)
  • Recirkulace rychlých elektronů při interakci krátkých intenzivních laserových pulsů s terči a její vliv na K-alfa záření 

   Author: Horný Vojtěch; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Klír Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-07)
  • Recyklace dekontaminačních médií 

   Author: Burešová Marta; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Šrank Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Přítomné radioaktivní materiály a kontaminovaná zařízení se dále zpracovávají působením různých metod a dekontaminačních činidel pro snížení ...
  • Redakční systém pro mateřské školy 

   Author: Andrejkovič Tomáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
   Bakalářská práce se zabývá webovou aplikací - redakčním systémem pro mateřské školy. Redakční systém je použitelný pro jednu nebo více školek. Každá školka má své třídy a každá třída své žáky. Redakční systém umožňuje ...
  • Redakční systém pro přípravu webových stránek 

   Author: Havránek Tomáš; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Redundance v číselných systémech 

   Author: Vlašic Oldřich; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   V této práci budeme zkoumat lineární číselné soustavy. Na začátek uvedeme někter é výsledky o balancované dvojkové soustavě. Pak se budeme zabývat Fibonacciho číselnou soustavou nad abecedou {0, 1, 2}. Ukážeme kritérium ...