Now showing items 1-20 of 833

  • 10GbE směrování pomocí PC s GNU/Linux 

   Author: Bangoura Moris; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Adaptace UI založená na vlastnostech uživatele 

   Author: Hogenauer Tomáš; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem diplomové práce je vytvořit framework pro mobilní zařízení s Android OS, který bude umožňovat adaptaci struktury a kontextu aplikace na základě informací získaných o vlastnostech uživatele.
  • Adaptivní multi-modální navigace na platformě Android 

   Author: Havlíček Filip; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní protokol síťové vrstvy pro úzkopásmovou Power Line komunikaci 

   Author: Moučka Martin; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní řízení kvality služby v síti 

   Author: Vondrouš Ondřej; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní učení v softwarovém nástroji I3T pro výuku geometrických transformací 

   Author: Jaroslav Holeček; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Diplomová práce je věnována tématu adaptivního učení. Systémy adaptivního učení, tzv. Inteligentní výukové systémy (Intelligent tutor systems), nabývají na významu s rostoucím množstvím interaktivního, elektronického, nebo ...
  • Adversarialní strojové učení pro detekci škodlivého chování v síťové bezpečnosti 

   Author: Michal Najman; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Bím Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Adversarialní strojové učení má v principu dva cíle: navrhnout útočníka, který je schopen obejít detektor; a detektor, který úspěšně detekuje dané útočníky. Tyto protichůdné motivy jsou v této práci modelovány pomocí teorie ...
  • Adversarialní útoky na klasifikátory textu 

   Author: David Herel; Supervisor: Mikolov Tomáš; Opponent: Rehák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   V dnešní době se velká část mezilidské komunikace odehrává na sociálních sítích nebo diskusních fórech. Vzniká tak obrovské množství textových dat, která je často nutné automaticky kontrolovat, klasifikovat a filtrovat ...
  • Akcelerace 10GbE síťového provozu 

   Author: Rohrbacher Michael; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Akceptační testy v signalizačním systému SS7 

   Author: Miléř Josef; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Aktivitní plánovač pro multiagentní aktivitní modely dopravy řízený daty 

   Author: Szadkowski Rudolf Jakub; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Multiagentní modelování založené na aktivitách se používá k simulaci dopravny. Tento druh modelování modeluje dopravu velkým počtem jednoduchých agentů, kteří interagují mezi sebou. Každý agent se chová podle svého rozvrhu: ...
  • Aktivní technologie řešení kosmického odpadu 

   Author: Michal Matija; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Pour Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou odstraňovania vesmírneho odpadu. Prácu možno rozdeliť do troch častí. Prvá časť je teoretická a popisuje problematiku odstraňovania odpadu, ako napr. generovanie odpadu, Kesslerov ...
  • Aktivní učení pro metody zpracování přirozeného jazyka 

   Author: Anton Kretov; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Schlesinger Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Zpracování přirozeného jazyka (anglicky Natural Language Processing) je oblastí výzkumu umělé inteligence, která si klade za cíl zpracování textu a extrakci znalostí z něj. Výzkum NLP se v současné době soustřeďuje kolem ...
  • Algoritmická analýza intermodální dopravní sítě 

   Author: Tomáš Fišer; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Tato práce je zaměřena na analýzu intermodální dopravní sítě pomocí multikriteriálního algoritmu s ohledem na priority města. Nejprve popisujeme reprezentaci intermodální dopravní sítě. Poté definujeme úlohu analýzy nad ...
  • Algoritmus label propagation pro one-shot segmentaci objektů ve videu 

   Author: Hynek Davídek; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Šegvić Siniša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce si klade za cı́l vylepšenı́ přı́stupu učenı́ s omezenou supervizı́ k vyřešenı́ problému segmentace objektů ve videu vylepšenı́m přı́stupu navrženém ve článku Zhang a kol. – A Transductive Approach for Video ...
  • Algoritmus pro rozmístění uzlů hierarchických vývojových diagramů 

   Author: Tušla Tomáš; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Brada Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tvorbou rozvržení pro hierarchické vývojové diagramy. Práce obsahuje analýzu několika algoritmů a jejich nedostatků při tvorbě tohoto typu rozvržení. Práce dále popisuje návrh a implementaci upraveného ...
  • Algoritmus pro rozmísťování detekčních senzorů pro ochranu před útoky s využitím bezpilotních prostředků 

   Author: Dominik Hoftych; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Vrba Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   V dnešní době je použití dronů oblíbené nejen pro rekreační, ale i komerční účely. Drony mohou asistovat lidem při mnoha činnostech, zahrnující například dálkový sběr informací, letecké snímání a filmování, ale i dodávku ...
  • Algoritmus pro řízení hybridních zdrojů elektrické energie s neurčitým požadavkem 

   Author: Jitka Stoklasová; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Mamula Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Diplomová práce se zabývá analýzou, vývojem a testováním algoritmu operativního řízení zdrojů elektrické energie doplněné o zásobník elektrické energie. V první části se práce zabývá existujícími algoritmy určených k řízení ...
  • Algoritmus využívající GRASP meta-heuristiku pro řešení problému routování vozidel s omezeními 

   Author: Jakub Lečbych; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Fiedler David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Problém plánování tras (VRP) je problém, který je v literatuře studován již několik desetiletí a zahrnuje plánování tras vozidel za účelem obsluhy jednotlivých zákaz\-níků. Varianta problému zahrnující vyzvednutí a doručení ...
  • Algoritmy a testy pro nástroj na organizaci zaměstnanců 

   Author: Frdlík Michal; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Potoček Blahoslav
   Tato práce se zaměřuje na silně omezený rozvrhovací problém nalezení rozvrhu kurzů s neúplnou a časově závislou informací o těchto kurzech. Cílem této práce je navrhnout a implementovat efektivní algoritmus, který by tento ...