Now showing items 1-20 of 678

  • Learnable state estimator for multi-legged robot 

   Author: Jiří Kubík; Supervisor: Čížek Petr; Opponent: Kubelka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Vícenozí kráčející roboti mají v porovnání se svými kolovými nebo pásovými protějšky relativně komplexní morfologii, která jim poskytuje výhodu při překonávání náročného terénu. Nicméně efektivní lokomoce v náročném terénu ...
  • Aktivní technologie řešení kosmického odpadu 

   Author: Michal Matija; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Pour Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou odstraňovania vesmírneho odpadu. Prácu možno rozdeliť do troch častí. Prvá časť je teoretická a popisuje problematiku odstraňovania odpadu, ako napr. generovanie odpadu, Kesslerov ...
  • Ladění skriptů v SPipes editore 

   Author: Petr Jordán; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Jazyk SPipes je technologie umožňující zpracování strukturovaných dat Sémantického webu. Tato diplomová práce se zabývá zlepšením stavu stávajícího editoru SPipes skriptů. V práci jsou nejprve představeny principy Sémantického ...
  • Distribuované učení neuronových sítí 

   Author: Petr Tománek; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem této práce je prozkoumat a porovnat nejmodernější řešení pro distribuovanou metodu největšího spádu. Práce se zaměřuje na vylepšení metody největšího spádu (SGD), která je využita napříč strojovým učením. Na základě ...
  • Software pro automatické generování modelů systémů Internet of Things (IoT) 

   Author: Richard Sadloň; Supervisor: Klíma Matěj; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a imple-mentovať software pre generovanie alebo rozšírenie grafov, ktoré sú inšpirované re-álnymi IoT systémami. Hlavným využitím má byť testovanie experimentálnych algo-ritmov vyvíjaných ...
  • Víceúrovňové metody pro document retrieval nad českými texty 

   Author: Barbora Dědková; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kuznetsov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato práce se zabývá úkolem vyhledávání dokumentů ve velkém měřítku pomocí vícesúrovňových metod pro hledání dokumentů. Kombinuje dvě fáze vyhledávání: předvýběr dokumentů a přeřazení dokumentů. Zvažuje klasické přístupy ...
  • Plánování pohybu šestinohého kráčejícího robotu s volným vzorem chůze 

   Author: David Valouch; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Diplomová práce představuje novou metodu plánování kvazi-statického pohybu kráčejících robotů s volným vzorem chůze v terénech s omezenou oporou nohou. Navrhovaný přístup nevyužívá předepsaného vzoru chůze, což umožňuje ...
  • Analýza a klasifikace subthalamického jádra z mikroelektrodových záznamů 

   Author: Minh Thao Nguyenová; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Hluboká mozková stimulace je často aplikovanou léčbou v pokročilých stadiích Parkinsonovy choroby. Její princip je založen na stimulaci hlubokých mozkových struktur, také známých jako bazální ganglia, vysokofrekvenčními ...
  • Continuous Integration a Continuous Delivery webové adikotologické aplikaci 

   Author: Jana Čikelová; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Stabilnosť aplikácie a rýchle reakcie na požiadavky užívateľov sú kľúčovými faktormi v dnešnom konkurenčnom svete. Časté nasadzovanie aplikácie a dobrý uptime sú mimoriadne cenené. V tejto diplomovej práci sa zameriavame ...
  • Kontextové reprezentace pro predikce založené souborech logů 

   Author: Petra Vaňková; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Kontextové reprezentace (embeddingy) se staly důležitou součástí přirozeného zpracování jazyka (NLP), neboť umožňují zachycení informace o daném slově v kontextu celé sekvence textu. Současně nejmodernější technologie na ...
  • Metody document retrieval nad českými texty vhodné pro zpracování dlouhých vstupů 

   Author: Alexander Gažo; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Úloha vyhľadávania dokumentov (document retrieval) je dobre známy problém nájdenia relevantnej podmnožiny dokumentov k vyhľadávanemu dotazu. Nedávny pokrok v oblasti spracovania prirodzeného jazyka (NLP), konkrétne ...
  • Rozšíření grafových neuronových sítí o relační logiku 

   Author: Lukáš Zahradník; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Janisch Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Oblast grafových neuronových sítí rozšiřuje možnosti metod hlubokého učení z reprezentace dat ve formě tenzorů do strukturované reprezentace mimo Euklidovský obor. To umožňuje využití výkonu neurálních sítí na nepravidelných ...
  • Anotace mapového podkladu podle satelitních snímků terénu 

   Author: Viktor Müller; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Management pátracích operací po pohřesovaných osobách je složitý úkol. Velké množství manuální práce je vyžadováno při rozvržení pátracích prostředů do jednolivých sektorů pátrací oblasti. Automatizace tohoto procesu může ...
  • Markovské logické sítě s komplexními váhami a algoritmy pro jejich učení 

   Author: Jan Tóth; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Van Bremen Tomothz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá markovskými logickými sítěmi s komplexními vahami (komplexními markovskými logickými sítěmi, C–MLNs). Ty jsou rozšířením markovských logických sítí, které je plně expresivní v kontextu počtových ...
  • Heuristický algoritmus pro Kriegspiel 

   Author: Vojtěch Foret; Supervisor: Šustr Michal; Opponent: Uhrín Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Hry představují jednoduchý model problémů reálného světa. Hry s neúplnou informací vylepšují tento model přidáním skryté informace, čímž se přibližují skutečným problémům. Tyto hry jsou však pro počítačové programy náročnější ...
  • Online plánovač pro rozvoz zásilek v gastronomii 

   Author: David Mokoš; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Využívání rozvozových služeb neustále nabývá na oblibě, čemuž v posledním roce napomohla i celosvětová pandemie COVID-19. Problematické jsou hlavně rozvážky v oblasti gastronomie, kdy je nezbytné minimalizovat dobu rozvozu, ...
  • Algoritmus label propagation pro one-shot segmentaci objektů ve videu 

   Author: Hynek Davídek; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Šegvić Siniša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce si klade za cı́l vylepšenı́ přı́stupu učenı́ s omezenou supervizı́ k vyřešenı́ problému segmentace objektů ve videu vylepšenı́m přı́stupu navrženém ve článku Zhang a kol. – A Transductive Approach for Video ...
  • Generování přirozeného jazyka ze znalostních databází 

   Author: Ondřej Kobza; Supervisor: Marek Petr; Opponent: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit nástroj jenž za pomocí strojového učení dokáže verbalizovat data, t.j. ze vstupních dat ve formě RDF trojic dokáže vytvořit odpovídající text v přirozeném jazyce (angličtina) takový, ...
  • Hybridní neuroevoluce 

   Author: Kateřina Brejchová; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Neuroevoluce je metoda trénování neuronových sítí pomocí evolučních algoritmů. Evoluční algoritmus může vyvíjet jak topologii sítě, tak i váhy a práhy. Zatímco evoluční metody zvládají dobře exploraci prostoru, dělá jim ...
  • Datová sada pro automatizované ověřování faktů v českém jazyce 

   Author: Herbert Ullrich; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Naše práce prozkoumává existující datové sady pro úlohu automatického faktického ověřování textového tvrzení a navrhuje dvě metody jejich získávání v Českém jazyce. Nejprve předkládá rozsáhlý dataset FEVER CS se 127K ...