Recently added

Now showing items 1-20 of 549

  • Detekce fake news metodami zpracování přirozeného jazyka 

   Author: Denis Řeháček; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Tato práce představuje problematiku dezinformací ve světě bohatém na informace. Detekce Fake News (falešných zpráv) byla řešena jako text classification problem. Bylo provedeno více než sto experimentů s cílem nalézt vhodnou ...
  • Profilování a detekce IoT útoků v telnetovém provozu 

   Author: Simona Musilová; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Pevný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   IoT („Internet of Things“, internet věcí) se v běžném životě stává stále více populární. Najdeme jej nejenom v chytrých domácnostech, ale i v dalších odvětvích — od průmyslu po zdravotnictví. Mnoho těchto přístrojů využívá ...
  • Detekce anomálií v komplexních IT architekturách 

   Author: Ondřej Borovec; Supervisor: Svatoš Martin; Opponent: Brabec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Detekce problémů a anomálií hraje důležitou roli při správě a tvoření komplexních softwarových řešeních. Brzká detekce potenciálního problémů pomáhá správcům takových systémů rychle reagovat a v důsledku snižovat riziko ...
  • Učení konvolučních neuronových sítí ze slabě anotovaných obrázků tváří 

   Author: Stefan Ćirić; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Predikce věku ze snímků obličejů je dlouhodobě studovaný problém, pro který byla navržena řada různých postupů. V oblastech rozpoznávání tváří a predikci věku dosahují v současné době nejlepších výsledků metody založené ...
  • Učení přechodových funkcí v klasickém plánování pomocí hlubokých neuronových sítí 

   Author: Michaela Urbanovská; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Shleyfman Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   V současné době existují dva silné směry v oblasti umělé inteligence, a to strojové učení a symbolická umělá inteligence. V nedávné době se objevilo několik pokusů o propojení těchto dvou vědeckých směrů. Konkrétně spojením ...
  • Detekce a sledování objektů pomocí konvolučních neuronových-sítí v dopravních scénách 

   Author: Filip Langr; Supervisor: Krček Jan; Opponent: Reinštein Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   S rozmachem hlubokého učení se sledování uživatelů vozovek z dopravních kamer dostává na výsluní. Tato práce přispívá k tomuto tématu dvěma částmi. Zaprvé, implementujeme rozhraní pro hluboké neuronové sítě, s jehož pomocí ...
  • Reducing Variance in Monte Carlo Counterfactual Regret Minimization 

   Author: Pavel Kuchař; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Bošanský Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Práce se zaměřuje na redukci variance v Monte Carlo CFR algoritmech v hrách s neúplnou informací. Po představení základního názvosloví a základních konceptů z teorie her jsou rozebrány nedávné úspěchy v redukci variance v ...
  • Nákup produktů pomocí Google Assistant 

   Author: Michal Klusák; Supervisor: Havryluk Michal; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením akce (Google Action) pro virtuálního asistenta Google Assistant umožňující uživateli nákup produktů. Nejprve jsem provedl porovnání možností asistentů Google Assistant, Alexa a ...
  • Syntéza lidské tváře pro rozšíření trénovací množiny 

   Author: Matěj Nikl; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
   Pro trénování konvoluční neuronové sítě (CNN) pro odhad věku z obrázků tváří je potřeba velké množství trénovacích dat. Protože volně dostupné datové sady mají určité věkové kategorie nedostatečně zastoupené, konvoluční ...
  • Sofware pro analýzu signálů a inteligentní detekci událostí v optických senzorových sítích 

   Author: Gleb Petrovichev; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
   Tato diplomová práce se věnuje navržení systému pro sběr signálových dat ze senzorů v optických sítích, detekci v signálovém průběhu anomálií a jejich klasifikaci s možností případného spuštění určité akce. Budou prodiskutovány ...
  • Rozvrhování výpočtů inference neuronových sítí na vestavném hardware 

   Author: Eldar Iosip; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
   Cílem této práce je prozkoumat state- of-the-art způsoby detekce objektů po- mocí konvolučních neuronových sítí, využívaných v oblasti autonomního řízení. Proto aby běh na vestavěných systémech byl dostatečně optimalizo- ...
  • Limitations of Reinforcement Learning Algorithms in Imperfect Information Games 

   Author: Jakub Koubele; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Gavenčiak Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
   Tato práce zkoumá vlastnosti algoritmů posilovaného učení aplikovaných ve hrách s neúplnou informací. Hry s neúplnou informací jsou složitější než ostatní prostředí v nichž jsou algoritmy posilovaného učení běžně využívány, ...
  • Comparative analysis of binary classification algorithms 

   Author: Zulfiia Galimzianova; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Pinyagina Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   GALIMZIANOVA, Zulfiia: Srovnávací analýza binárních algoritmů klasifikace. [Diplomová práce] - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra informatiky. Vedoucí práce: Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. ...
  • Construction and analysis of the graph of social network professional communities 

   Author: Adel Shavalieva; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Tumakov Dmitrii
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Analýza sociálních sítí je studiem sociálních sítí, které se zabývají sociálními vztahy z hlediska teorie sítí. Je široce používán v řadě aplikací a oborů, např. výběr segmentů uživatelů pro cílené reklamní kampaně nebo ...
  • Probabilistic calculation of incomplete social network user data 

   Author: Nadiya Yangirova; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Tumakov Dmitrii
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   YANGIROVA, Nadiya: Pravděpodobnostní výpočet neúplných uživatelských dat sociální sítě. Diplomová práce - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra informatiky. Vedoucí práce: Ing. Karel ...
  • Pattern recognition with neural networks 

   Author: Regina Latypova; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Makletsov Sergey Vladislavovich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem práce je návrh a vývoj modulu, který vybere optimální aktivační funkci ze zadané parametrické rodiny. Jsou uvažovány umělé neuronové sítě s dopředným posunem různých konfigurací pro problém rozpoznávání vzorů. Jsou ...
  • Využití algoritmu inkrementálního generování strategií pro klasifikaci akcí útočníka 

   Author: Prokop Šilhavý; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kuželka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Diplomová práce se zabývá použitím algoritmu inkrementálního generování strategií v nekonečných hrách. Konkrétně se zaměřuje na jeho využití při klasifikaci akcí útočníka. Nejprve jsme si formalizovali problém adversariální ...
  • Vývoj molekulárních reprezentací pro aplikaci strojového učení v kvantové chemii a spektroskopii 

   Author: Štěpán Sršeň; Supervisor: Železný Filip; Opponent: Svozil Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Tato práce se zabývá aplikací strojového učení do oblasti kvantové chemie a spektroskopie, kde je hlavním problémem kvantitativních výpočtů jejich časová náročnost. Hlavním cílem je vývoj a testování vhodných molekulárních ...
  • Modely pro minimalizaci spotřeby robotických buněk 

   Author: Matěj Petr; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Benedikt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Optimalizace spotřeby energií je důležitým problémem dneška. Zejména v průmyslu, kde jsou často využívány robotické buňky. Tato práce se zaměřuje na optimalizaci spotřeby robotických buněk. Práce definuje problém jako ...
  • Daty řízený algoritmus pro rozvrhování na jednom stroji 

   Author: Michal Bouška; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Horák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   V této práci představuje metodu pro řešení problému Single machine total tardiness problem. Analyzovali jsme užití Deep learning metod, pro Single machine total tardiness problem. Využili jsme rozděl a panuj algoritmu a ...