Now showing items 1-20 of 809

  • Výběr vhodných typů relací pro algoritmy strojového učení na grafech 

   Author: Michal Mareš; Supervisor: Procházka Pavel; Opponent: Lukáš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   V této závěrečné práci zkoumám souvislost mezi strukturou grafu a výkonem grafových algorithmů pro úlohu vyhledávání uzlů se specifickou vlastností. Hlavním cílem je identifikovat strukturální vlastnosti, které přispívají ...
  • Odhady dolních mezí pro plánování cesty v prostředí s překážkami 

   Author: Kristýna Kučerová; Supervisor: Deckerová Jindřiška; Opponent: Nekovář František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   V této práci se zabýváme variantou známého Problému obchodního cestujícího, nazvaného Problém obchodního cestujícího s kruhovým okolím v prostředí s překážkami v polygonálním prostoru. Cílem je navštívit všechny definované ...
  • Frontend platformy pro sdílené ověřování faktů 

   Author: Roman Bútora; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť frontend pre crowdsourcingovú platformu určenú na overovanie faktov. Na úvod rozoberieme problematiku crowdsourcingu, overovania faktov a porovnáme súčasné najznámejšie platformy ...
  • Rizikové plánování trajektorií pro městskou leteckou mobilitu s uvažováním více poruch 

   Author: Jáchym Herynek; Supervisor: Sláma Jakub; Opponent: Pritzl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Mechanická porucha v průběhu letu představuje zásadnı́ rizko nejen pro posádku letadla, ale také pro lidi na zemi. Je proto žádoucı́, aby při plánovánı́ trajektoriı́ pro letadla v městkém prostřenı́ bylo toto riziko ...
  • Reportingový nástroj pro platformu Camunda BPM 

   Author: Adam Forgáč; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Baručić Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cílem této práce bylo vypracovat analýzu existujících reportingových nástrojů pro BPM systémy a navrhnout, implementovat a otestovat prototyp aplikace, která bude umožňovat tvorbu reportů nad procesními daty platformy ...
  • CheckIt: publikační nástroj pro správce Sémantického slovníku pojmů - backend 

   Author: Michal Švagr; Supervisor: Med Michal; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou revidování vytvořených nebo upravených slovníků a jejich modelů v sadě nástrojů zvané Výrobní linka. Práce obsahuje úvod do RDF, analýzu procesů Výrobní linky, návrh nových ...
  • Behaviorální klasifikace síťových zařízení 

   Author: Vojtěch Outrata; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Brabec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Má diplomová práce se zaměřuje na vývoj metody klasifikace chování síťových zařízení pomocí nejmodernějších metod strojového učení. Vzhledem k tomu, že počítačové sítě mají přirozenou grafovou strukturu, zaměřují se ...
  • Rekonstrukce 3D obrazu z Comptonovy kamery 

   Author: Vojtěch Poříz; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Rakovina štítné žlázy je rozšířené onemocnění a nukleární zobrazovací metody hrají významnou roli v jejím diagnostikování a léčbě. Použití klasických zobrazovací modalit SPECT a PET je omezené velikostí, náklady, využitelností ...
  • Sensorická Fúze Zdrojů Ionizující Radiace Skupinou Bezpilotních Dronů 

   Author: Michal Werner; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce představuje metodu lokalizace vı́ce zdrojů ionizujı́cı́ radiace pomocı́ bezpilotnı́ch prostředků (dronů). Tyto drony jsou vybaveny miniaturnı́m detektorem fungujı́cı́m na pripcipu jednovrstvé Comptonovy kamery, ...
  • Sběr a vizualizace dat pro silové sporty 

   Author: Martin Bernát; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Priestor s aplikáciami pre fitnes je hojný, ale často neuspokojuje špecifické potreby profesionálnych osobných trénerov. Táto práca skúma návrh a implementáciu aplikácie pre fitness špeciálne pre profesionálnych osobných ...
  • Hluboké učení pro výpočetní chemii s diferencovatelnou doménovou znalostí 

   Author: Emir Hodžić; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá použitím grafových neuronových sítí (GNN) ve výpočetní chemii s cílem zvýšit přesnost a predikční schopnosti modelů strojového učení pro molekulární data. Studie zkoumá nejmodernější architektury GNNs ...
  • Generalizace modelů na nové domény pomocí generování nových trénovacích vzorků 

   Author: Jakub Brož; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Šmídl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Současné modely hlubokého učení si vedou velmi dobře v široké škále úloh a v mnoha z nich jsou schopny překonat člověka. To platí zejména pro úlohy klasifikace obrázků, kde se hluboké neuronové sítě ukázaly jako velmi ...
  • Detekce dříve ověřených tvrzení 

   Author: Vít Šenfeld; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Mařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   V posledních letech došlo k razantnímu nárůstu počtu publikovaných fake-news. V reakci na tuto skutečnost je cílem této práce podpora stávajicích organizací zabývajích se fact-checkingem, které se v současnosti většinou ...
  • Zkvalitňování fakticity generovaných sumarizací 

   Author: Václav Halama; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá abstraktivní a extraktivní sumarizací textu s důrazem na zlepšení faktické kvality generovaných sumarizací. Byly prozkoumány moderní sumarizační metody a metriky na posouzení kvality sumarizací a byla ...
  • Reprezentace problémů klasického plánování pro učení heuristické informace grafovými neuronovými sítěmi 

   Author: Tomáš Grim; Supervisor: Urbanovská Michaela; Opponent: Trunda Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   V oblasti umělé inteligence je klasické plánování považováno za důležitou součást výzkumu, která se zaměřuje na vývoj algoritmů a technik pro řešení problémů v deterministickém a plně pozorovatelném prostředí. Práce se ...
  • Reversibilita nedeterministických akcí 

   Author: Jakub Med; Supervisor: Chrpa Lukáš; Opponent: Morak Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Automatické plánování je podobor počítačových věd zabývající se formální specifikací problému, která je následována algoritmickým rozhodnutím, zda-li je některá cílová konfigurace dosažitelná z dané počáteční konfigurace. ...
  • CheckIt: publikační nástroj pro správce Sémantického slovníku pojmů - frontend 

   Author: Filip Kopecký; Supervisor: Med Michal; Opponent: Nečaský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Motivací této diplomové práce byla analýza současného procesu revize změn ve Výrobní lince, identifikace jeho nedostatků a navržení nového procesu který bude uživatelům zpřístupněn skrze nově vytvořenou aplikaci ve Výrobní ...
  • ROADEF Challenge 2022: Optimalizace nakládání flotily kamionů 

   Author: Tomáš Hromada; Supervisor: Woller David; Opponent: Behrens Jan Kristof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá problémem optimalizace 3D nakládání kamiónů představeným v rámci týmové soutěže ROADEF/EURO Challenge 2022. Abychom uspokojivě řešili daný problém sestávající z velmi velkých instancí, vyvinuli ...
  • Integrační platforma FEL Hub 

   Author: Adam Kovář; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Hub je platforma pro integraci systémů Elektrotechnické fakulty ČVUT, která vzniká od roku 2020. Probíhající integrace ukazují, že připojení systému v rámci platformy je poměrně náročný proces. Cílem práce je tento proces ...
  • Mobilní aplikace pro sběr formulářových dat v terénu 

   Author: Dominik Prokš; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Chopart Max
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá analýzou a návrhem prototypu mobilní aplikace pro sběr formulářových dat. Aplikace byla navržena tak, aby uživatelům umožnila sbírat a zaznamenávat údaje o různých entitách v jejich přirozeném prostředí, ...