Collections in this community

Recent Submissions

 • Vizualizace GeoSPARQL dat ve webové aplikaci 

  Author: Tomáš Majer; Supervisor: Med Michal; Opponent: Landa Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití principů propojených dat pro uchování geografických informací a standardu GeoSPARQL na jejich dotazování. V současné době neexistuje specializovaná aplikace umožňující prezentaci, ...
 • Optimalizace využití parkovacích míst 

  Author: Jakub Ďuriš; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Žára Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  Cílem této práce je vytvoření systému pro optimalizaci využití parkovacích stání na pozemku zadavatelské firmy. Součástí je detailní specifikace tohoto systému, rešerše přístupů k řešení a následná implementace aplikace ...
 • Microservices - design patterns 

  Author: David Sonntag; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Náplava Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  Cílem této práce je vytvořit a porovnat dvě backendové aplikace na základě jejich architektury. První aplikace je navržena jako monolitická , zatímco druhá jako mikroservisní. Nejprve jsou analyzovány různé design patterny ...
 • Výběr vhodných typů relací pro algoritmy strojového učení na grafech 

  Author: Michal Mareš; Supervisor: Procházka Pavel; Opponent: Lukáš Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  V této závěrečné práci zkoumám souvislost mezi strukturou grafu a výkonem grafových algorithmů pro úlohu vyhledávání uzlů se specifickou vlastností. Hlavním cílem je identifikovat strukturální vlastnosti, které přispívají ...
 • Odhady dolních mezí pro plánování cesty v prostředí s překážkami 

  Author: Kristýna Kučerová; Supervisor: Deckerová Jindřiška; Opponent: Nekovář František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  V této práci se zabýváme variantou známého Problému obchodního cestujícího, nazvaného Problém obchodního cestujícího s kruhovým okolím v prostředí s překážkami v polygonálním prostoru. Cílem je navštívit všechny definované ...
 • Frontend platformy pro sdílené ověřování faktů 

  Author: Roman Bútora; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť frontend pre crowdsourcingovú platformu určenú na overovanie faktov. Na úvod rozoberieme problematiku crowdsourcingu, overovania faktov a porovnáme súčasné najznámejšie platformy ...
 • Rizikové plánování trajektorií pro městskou leteckou mobilitu s uvažováním více poruch 

  Author: Jáchym Herynek; Supervisor: Sláma Jakub; Opponent: Pritzl Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Mechanická porucha v průběhu letu představuje zásadnı́ rizko nejen pro posádku letadla, ale také pro lidi na zemi. Je proto žádoucı́, aby při plánovánı́ trajektoriı́ pro letadla v městkém prostřenı́ bylo toto riziko ...
 • Reportingový nástroj pro platformu Camunda BPM 

  Author: Adam Forgáč; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Baručić Denis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Cílem této práce bylo vypracovat analýzu existujících reportingových nástrojů pro BPM systémy a navrhnout, implementovat a otestovat prototyp aplikace, která bude umožňovat tvorbu reportů nad procesními daty platformy ...
 • CheckIt: publikační nástroj pro správce Sémantického slovníku pojmů - backend 

  Author: Michal Švagr; Supervisor: Med Michal; Opponent: Aubrecht Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou revidování vytvořených nebo upravených slovníků a jejich modelů v sadě nástrojů zvané Výrobní linka. Práce obsahuje úvod do RDF, analýzu procesů Výrobní linky, návrh nových ...
 • Behaviorální klasifikace síťových zařízení 

  Author: Vojtěch Outrata; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Brabec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Má diplomová práce se zaměřuje na vývoj metody klasifikace chování síťových zařízení pomocí nejmodernějších metod strojového učení. Vzhledem k tomu, že počítačové sítě mají přirozenou grafovou strukturu, zaměřují se ...
 • Rekonstrukce 3D obrazu z Comptonovy kamery 

  Author: Vojtěch Poříz; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Szabó Zoltán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Rakovina štítné žlázy je rozšířené onemocnění a nukleární zobrazovací metody hrají významnou roli v jejím diagnostikování a léčbě. Použití klasických zobrazovací modalit SPECT a PET je omezené velikostí, náklady, využitelností ...
 • Sensorická Fúze Zdrojů Ionizující Radiace Skupinou Bezpilotních Dronů 

  Author: Michal Werner; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Urban Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce představuje metodu lokalizace vı́ce zdrojů ionizujı́cı́ radiace pomocı́ bezpilotnı́ch prostředků (dronů). Tyto drony jsou vybaveny miniaturnı́m detektorem fungujı́cı́m na pripcipu jednovrstvé Comptonovy kamery, ...
 • Sběr a vizualizace dat pro silové sporty 

  Author: Martin Bernát; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Komárek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Priestor s aplikáciami pre fitnes je hojný, ale často neuspokojuje špecifické potreby profesionálnych osobných trénerov. Táto práca skúma návrh a implementáciu aplikácie pre fitness špeciálne pre profesionálnych osobných ...
 • Hluboké učení pro výpočetní chemii s diferencovatelnou doménovou znalostí 

  Author: Emir Hodžić; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá použitím grafových neuronových sítí (GNN) ve výpočetní chemii s cílem zvýšit přesnost a predikční schopnosti modelů strojového učení pro molekulární data. Studie zkoumá nejmodernější architektury GNNs ...
 • Generalizace modelů na nové domény pomocí generování nových trénovacích vzorků 

  Author: Jakub Brož; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Šmídl Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Současné modely hlubokého učení si vedou velmi dobře v široké škále úloh a v mnoha z nich jsou schopny překonat člověka. To platí zejména pro úlohy klasifikace obrázků, kde se hluboké neuronové sítě ukázaly jako velmi ...
 • Detekce dříve ověřených tvrzení 

  Author: Vít Šenfeld; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Mařík Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  V posledních letech došlo k razantnímu nárůstu počtu publikovaných fake-news. V reakci na tuto skutečnost je cílem této práce podpora stávajicích organizací zabývajích se fact-checkingem, které se v současnosti většinou ...
 • Zkvalitňování fakticity generovaných sumarizací 

  Author: Václav Halama; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá abstraktivní a extraktivní sumarizací textu s důrazem na zlepšení faktické kvality generovaných sumarizací. Byly prozkoumány moderní sumarizační metody a metriky na posouzení kvality sumarizací a byla ...
 • Reprezentace problémů klasického plánování pro učení heuristické informace grafovými neuronovými sítěmi 

  Author: Tomáš Grim; Supervisor: Urbanovská Michaela; Opponent: Trunda Otakar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  V oblasti umělé inteligence je klasické plánování považováno za důležitou součást výzkumu, která se zaměřuje na vývoj algoritmů a technik pro řešení problémů v deterministickém a plně pozorovatelném prostředí. Práce se ...
 • Reversibilita nedeterministických akcí 

  Author: Jakub Med; Supervisor: Chrpa Lukáš; Opponent: Morak Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Automatické plánování je podobor počítačových věd zabývající se formální specifikací problému, která je následována algoritmickým rozhodnutím, zda-li je některá cílová konfigurace dosažitelná z dané počáteční konfigurace. ...
 • CheckIt: publikační nástroj pro správce Sémantického slovníku pojmů - frontend 

  Author: Filip Kopecký; Supervisor: Med Michal; Opponent: Nečaský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Motivací této diplomové práce byla analýza současného procesu revize změn ve Výrobní lince, identifikace jeho nedostatků a navržení nového procesu který bude uživatelům zpřístupněn skrze nově vytvořenou aplikaci ve Výrobní ...

View more