News

Department of Computer Science and Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Hledání sekundarních struktur v primarních strukturách nukleových kyselin 

  Author: Anh Vu Le; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Pospíšek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Struktura RNA molekul je významná z hlediska jejich funkce a regulace. Na objev konkrétní funkční struktury v genomu pak může být nahlíženo jako na objev funkce s ní spojené. Translace nezávislá na 5' čepičky je jednou z ...
 • Efektivní výpočet podobnosti sekundárních struktur RNA 

  Author: Marek Hrvol; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Pospíšek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zaobírá porovnáváním sekundárních struktur RNA pomocí mělkých neuronových sítí. Název nově vytvořené metody je Struc2Vec. Způsob výpočtu je založen na přepisu sekundárních struktur na slova, která jsou následně ...
 • Automatická detekce intronů v genomech hub pomocí metod strojového učení 

  Author: Denis Baručić; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Baldrian Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá problémem detekce intronů v DNA hub. Správná detekce intronů je stěžejní pro rozpoznání druhu na základě neznámé DNA sekvence. Introny však nelze identifikovat pomocí sady jednoduchých pravidel. Z toho ...
 • Použití jazykových modelů v neautoregresivním neuronovém strojovém překladu 

  Author: Zdeněk Kasner; Supervisor: Helcl Jindřich; Opponent: Šourek Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V této práci navrhujeme způsob pro zlepšení plynulosti výstupu neautoregresivního modelu pro neuronový strojový překlad. Využíváme k tomu rozšířený model pro počítání skóre během paprskového prohledávání. Skóre vypočítáváme ...
 • Rozvrhování úloh s neurčitou dobou trvání na paralelních identických strojích 

  Author: Richard Štec; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Bošanský Branislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Táto práca sa zaoberá problémom stochastického rozvrhovania, kde trvanie úlohy nie je presne známe, ale je popísané normálnym pravdepodobnostným rozdelením. Úlohou je nájsť taký rozvrh, ktorý maximalizuje pravdepodobnosť, ...
 • Optimalizace procesu vyhodnocování vzorků v laboratoři: analýza problému založená na datech 

  Author: Karel Gavenčiak; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Kléma Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Využití optimalizačních postupů v nemocničním prostředí je dnes široce zkoumané téma, nicméně problémy týkající se laboratoří zůstávají pozadu. Tato práce si klade za cíl právě tuto oblast a věnuje se optimalizaci pracovního ...
 • Modely omezené racionality v algoritmu minimalizace hypotetické lítosti 

  Author: David Milec; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Černý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V mé práci jsem se soustředil na využívání soupeřů s modelem omezené racionality, kterým je například quantal response, ve velkých extenzivních hrách s omezenou informací. Definoval jsem dva nové koncepty řešení, quantal ...
 • Dolování znalostí z bezdrátových senzorových sítí 

  Author: Jan Zídek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Šopov Boril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zaměřuje na oblast kvality ovzduší. Především se zabývá návrhem a implementací systému na sběr a zpracování dat o kvalitě ovzduší na území hlavního města Prahy. Součástí této práce je také rešerše znečišťujících ...
 • Velkoškálový výběr atributů 

  Author: Jan Štercl; Supervisor: Khikhlukha Danila; Opponent: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Možnosti výpočetních prostředků se neustále zvyšují, ovšem neúměrně k velikosti dat zpracovávaných v oblasti strojového učení, která narůstá ještě rychleji. Tato práce se zabývá výběrem atributů při klasifikaci dat. Teze ...
 • Implementace algoritmů FOL pro knihovnu SymPy 

  Author: Filip Šamánek; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá implementací základních algoritmů pro logiku prvního řádu. Algoritmy jsou implementovány v jazyce Python, konkretně budou součásti knihovny SymPy. Velká část práce se zabývá analýzou jednotlivých ...
 • Distribuované směrování v sítích a jeho použití 

  Author: Jan Cicvárek; Supervisor: Hengster-Movric Kristian; Opponent: Genyk-Berezovskyj Marko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato diplomová práce popisuje decentralizovaný systém jménem NodeSkipper určený pro kteroukoli spojitou neorientovanou síť. Uzly v této síti mohou posílat nebo vyhledávat jiné uzly nebo vyvolat proces "consensus", kdy se ...
 • Učení segmentace z několika datasetů s odlišnými množinami labelů 

  Author: Elnaz Babayeva; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Šára Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Diplomová práce se zabývá úlohou segmentace instancí objektů, jejíž cílem je naučit se v obrázku označit pixely oblasti každé instance objektu z definovaných tříd. Moderní konvoluční neuronové sítě vyžadují velké množství ...
 • Bayesovské odhadování parametrů stavových modelů při nedostupné věrohodnostní funkci 

  Author: Tomáš Kala; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Kopřiva Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Stavové modely představují široce používaný formalismus pro popis částečně pozoro-vaných náhodných procesů vyskytujících se např. v biologii, ekonometrii a zpracování signálu. Cílem filtrace je odhadnout sekvenci skrytých ...
 • Stanovení vlivu nových návrhů ulic na městské dopravní toky pomocí počítačové simulace 

  Author: Aleksandra Pravednikova; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Lekeš Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  V této práci, my vyhodnocujeme dopad strategii urbanistického plánování v Praze za použití multi-agentního simulačního frameworku velkého měřítka Agentpolis. Ve spolupráci s Fakultou architektury z TU Delft jsme zvolili ...
 • Analýza a realizace CRM systému pro podporu spolupráce fakulty s průmyslem 

  Author: Marek Tomaštík; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Ivan Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  V rámci bakalářské práce je popsána problematika spolupráce dvou subjektů, problema- tika spolupráce průmyslu s univerzitami, provedena procesní analýza kooperace mezi FEL ČVUT a průmyslovými partnery, provedena analýza ...
 • Pokročilý webový editor OntoUML ontologií 

  Author: Tadeáš Binder; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Nečaský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Cílem této práce je zdokumentovat návrh, implementaci a testování webové komponenty pro tvorbu a editaci OntoUML modelů vhodné pro ontologické konceptuální modelování. V současné době jsou k dispozici řešení, která ontologie ...
 • Podpůrný systém pro evidenci stážistů 

  Author: Jakub Hruška; Supervisor: Vitvar Jiří; Opponent: Náplava Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato bakalárská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací podpurného systému na evidencí stáží a agendy s tím spojené pro externího zadavatele. Obsahem dokumentu je popis procesu stáže, prehled jednotlivých dílčích ...
 • Aplikace FoodApp umožňující prodávat přebytky jídla 

  Author: Filip Hrdlička; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  V této bakalářské práci se zabývám problematikou plýtvání potravinami, ke kterému do-chází díky vyhazování zdravotně nezávadných výrobků namísto jejich spotřeby. Cílem práce je nabídnout softwarové řešení, které pomůže ...
 • Uživatelsky přívětivé ladění virtuálních počítačových sítí 

  Author: Oleksandra Koshchii; Supervisor: Benc Jiří; Opponent: Ledvinka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  V tomto dokumentu je posán proces tvorby uživatelsky-přivětivé vizualizace rozsáhlých virtuálních počítačových sítí. Jinými slovy, hlavním cílem bylo navrhnout, implementovat a otestovat program, který ...
 • Distribuované úložiště dat - uživatelské rozhraní 

  Author: Artem Grigorian; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Votava Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a následně implementovat grafické uživatelské rozhraní v podobě desktop aplikace, zajišťující přístup jednotlivých klientů k uloženým datům v distribuovaném úložišti. Výsledkem práce ...

View more