Recent Submissions

 • Fyzikální simulace chování integrovaných proudových senzorů 

  Author: Matěj Hašek; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Setnička Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Tato práce se věnuje problematice teplotních vlivů na proudové integrované senzory a celé systémy. Zaměřena je zejména na zkoumání teplotních gradientů. V práci je vytvořený model celého systému který je následně zkoumán ...
 • Návrh kompletního generátoru ROM 

  Author: Martin Švarc; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Kotě Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Čas, než se produkt dostane na trh, je jedním z rozhodujících faktrorů, které ovlivňují vývojové ceny integrovaných obvodů. Nástroje, které automatizují části průběhu vývoje, zkracují tento čas jejich přeskočením. ROM ...
 • Aktuátor s řízeným náklonem v ose x,y ovládaný pohybem akcelerometru 

  Author: Aron Primas; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Volf Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Diplomová práce se zabývá snímáním náklonu a jeho převodem na akční členy. Jsou uvedeny oblasti jejich použití a též příklad komerčního výrobku. Základní prvek je akcelerometr, který je klíčovou komponentou, umožňující ...
 • Přípravek pro měření šířky pásma proudových senzorů s integrovanou proudovou smyčkou 

  Author: Alexandr Gregor; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Práce pojednává o metodách měření šířky pásma hallových proudových senzorů s využitím výkonového zesilovače. Porovnání dostupných zezlovačů je provedeno se závěrem vytvořit vlastní na míru navžený zesilovač pro charakterizaci ...
 • Návrh zdroje elektřiny a tepla v průmyslovém podniku 

  Author: Radim Nejedlý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Černý David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Diplomová práce pojednává o návrhu nového zdroje elektrické a tepelné energie pro anonymizovaný průmyslový podnik, konkrétně návrhu fotovoltaické elekrárny a kogenerační jednotky. V práci je popsáno použití jednotlivých ...
 • Návrh řadiče I3C pro procesor RISC-V 

  Author: Tomáš Bánok; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Tuček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá RTL návrhem a implementací periferie řadiče I3C pro systém s procesorovým jádrem RISC-V. Práce popisuje protokol I3C s jeho hlavními vlastnostmi, včetně zpětné kompatibility s jeho předchůdcem ...
 • Miniaturizované vyčítací rozhraní pro pixelový detektor radiace Timepix 2 

  Author: Ondřej Pavlas; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Urban Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem miniaturizovaného vyčítacího rozhraní pro pixelový detektor radiace Timepix 2. V teoretické části práce je uveden popis pixelových detektorů radiace Timepix 2 spolu s vyčítacími ...
 • Návrh a zhodnocení algoritmů pro rychlé digitální senzory výkonu a jejich FPGA implementace 

  Author: Martin Peka; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Bičák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem digitálního sensoru výkonu. Je zde uveden stručný přehled rovnic spojených s elektrickým výkonem. Poté je vyhodnoceno několik výpočetních algoritmů vhodných pro implementaci na FPGA ...
 • Návrh analogového ekvalizéru pro Hallovy bezjádrové proudové senzory 

  Author: Vojtěch Habáň; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Procházka Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Cílem této práce je navrhnout analogový ekvalizér pro bezjádrový Hallův proudový senzor ACS37610, který detekuje magnetické pole kolem zářezu vodiče, jímž prochází měřený proud. Simulace zářezu odhalily jeho frekvenční ...
 • Přidělování komunikačních prostředků s ohledem na kvalitu služby pro distribuovanou jednotku v otevřené rádiové přístupové síti 

  Author: Xiu Wei Lin; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Doboš Ľubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Architektura Open Radio Access Network (O-RAN) nabízí flexibilitu a efektivitu ve srovnání s tradiční architekturou mobilních sítí. Jedním z klíčových aspektů architektury O-RAN je správa rádiových prostředků, která přímo ...
 • Přístupná aplikace pro cestování nevidomých a jinak zrakově postižených uživatelů 

  Author: Michaela Weberová; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Odvětví cestovního ruchu čelí mnoha výzvám, pokud jde o poskytování informací, navigace a bezpečnostních řešení pro nevidomé a zrakově postižené osoby. Navzdory různým směrnicím a právním požadavkům na přístupnost stávající ...
 • Continuous Integration webové terapeutické aplikace 

  Author: Vít Říha; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  This work deals with optimisation of a therapeutical web application originally implemented in Python using the Django framework. Performance gains are achieved by reimplementing a key module of the application into Rust. ...
 • Velké jazykové modely jako defenzivní Honeypoty 

  Author: Muris Sladić; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Chang Ee-Chien
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Honeypoty jsou zásadními nástroji v kybernetické bezpečnosti. Většina z nich však postrádá potřebný realismus k dlouhodobému oklamání lidských útočníků. Toto omezení je činí snadno rozpoznatelnými, což snižuje jejich ...
 • Pohybová plošina se třemi stupni volnosti 

  Author: Richard Josef Kittrell; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Thöndel Evžen
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-17)
  Tato práce je součástí fyzického modelu pohybové plošiny o třech stupních volnosti. Zmíněná je kategorizace této plošiny v rámci robotických manipulátoru s krátkým motivačním vhledem k čemu může třístupňová plošina sloužit. ...
 • Tvorba znalostní báze z webových stránek 

  Author: Josef Štěřovský; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Cílem této práce je posoudit proveditelnost automatizace extrakce znalostí z webových stránek, především při klasifikaci obchodníků do kategorií, které jsou předem definovány na základě průmyslových odvětví. Z webových ...
 • Extrakce logických pravidel z neuronových sítí s diskrétními váhami 

  Author: Armin Hadžić; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Šír Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  V diskrétních neuronových sítich s binárními aktivacemi a ternárními váhami lze každý neuron vyjádřit jako logický výrok ve formě M-of-N pravidla nebo predikátu. Tato logická forma je vhodná pro abduktivní vysvětlování ...
 • Hluboké učení pro relační databáze 

  Author: Jakub Peleška; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Relační databáze uchovávají většinu světových dat. Nicméně jejich potenciál v hlubokém učení je značně nevyužitý. Tato diplomová práce zkoumá integraci hlubokého učení s relačními databázemi, využívajíc komplikovaná vzájemná ...
 • Návrh a implementace systému pro plánování směn v provozovnách stravovacích služeb 

  Author: Artem Hurbych; Supervisor: Serédi Ladislav; Opponent: Macek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Tato diplomová práce prezentuje vývoj interaktivního systému pro plánování směn v restauracích, kde backend je implementován pomocí Javy a optimalizačního řešitele Gurobi. Hlavním cílem je zvýšit operační efektivitu ...
 • Analýza transportu vzorků do klinické laboratoře 

  Author: Hana Hladíková; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Kléma Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Pro správnou klinickou diagnózu je včasné dodání výsledků laboratorních vyšetření klíčové. Tato oblast je však nedostatečně studována v současné literatuře. Proto se tato práce zabývá analýzou transportu vzorků do laboratoře. ...
 • Český korpus pro velký jazykový model 

  Author: Tommaso Gargiani; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Král Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Tato práce představuje vývoj největšího českého korpusu pro trénování velkých jazykových modelů, jenž obsahuje 167 miliard tokenů. Jeho rozmanité zdroje dat zajišťují komplexní pokrytí českého jazyka. Ke zvýšení kvality ...

View more