Recent Submissions

 • Optimální zásobování rodinného domu energií 

  Author: Matěj Štěpánek; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Kučerková Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
  Bakalářská práce se zabývá výběrem zdroje energie pro rodinný dům. Práce má dvě hlavní části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny formy energie v rodinném domě, energetická bilance rodinného domu, ...
 • Fantom svalové tkáně na bázi agaru 

  Author: Michaela Kantová; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
  Cílem této diplomové práce je návrh a ověření fantomu na bázi agaru, který imituje vlastnosti svalové tkáně v mikrovlnném frekvenčním pásmu do 3 GHz. První část se zabývá fyzikálním principem dielektrických vlastností ...
 • Detekce fake news metodami zpracování přirozeného jazyka 

  Author: Denis Řeháček; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
  Tato práce představuje problematiku dezinformací ve světě bohatém na informace. Detekce Fake News (falešných zpráv) byla řešena jako text classification problem. Bylo provedeno více než sto experimentů s cílem nalézt vhodnou ...
 • Numerický model elektrického longboardu a jeho ověření 

  Author: Jan Grossmann; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Thöndel Evžen
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
  Hlavní náplní práce je vytvoření numerického modelu elektrického longboardu a následné vytvoření funkčního prototypu elektrického longboardu opatřeného měřícím systémem, který umožní porovnání simulované a skutečné jízdy, ...
 • Vliv přídavného zatížení na mechanické vlastnosti fázových vodičů a zemnících lan v rozpětí na vedení VVN a ZVN. 

  Author: Jiří Kvaček; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Krejza Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
  Tato diplomová práce řeší problematiku přídavného zatížení na vodičích v rozpětí VVN a ZVN a následné zpracování výpočtu, který ověří teoretické předpoklady. Zabývám se zde druhy vodičů, kterými je možno osazovat liniové ...
 • Projektování a měření přídavného uzemnění vedení VVN a ZVN 

  Author: Jan Korel; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Krba Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
  Diplomová práce řeší uzemňování stožárů elektrických venkovních vedení velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Popisuje typy poruch, které mohou nastat na těchto napěťových hladinách a věnuje se problémům vzniklým těmito ...
 • Profilování a detekce IoT útoků v telnetovém provozu 

  Author: Simona Musilová; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Pevný Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
  IoT („Internet of Things“, internet věcí) se v běžném životě stává stále více populární. Najdeme jej nejenom v chytrých domácnostech, ale i v dalších odvětvích — od průmyslu po zdravotnictví. Mnoho těchto přístrojů využívá ...
 • Budící obvody pro SiC tranzistory s nadproudovou ochranou 

  Author: Roman Mrzena; Supervisor: Lev Miroslav; Opponent: Richter Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
  Práce se zabývá návrhem zkratové ochrany s Rogowského cívkou pro tranzistory SiC MOSFET. V úvodu jsou popsány tranzistory na bázi karbidu křemíku a jejich porovnání s klasickými křemíkovými. Následuje přehled základních ...
 • Synchronní stroj s PM v axiálním uspořádání 

  Author: Daniel Misak; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Prouza Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
  Práce se zabývá synchronním motorem s permanentními magnety v axiálním provedení. Jejím cílem je pokusit se za použití simulačního softwaru Ansys Electronics optimalizovat provedení skutečného axiálního motoru, jenž slouží ...
 • Učení optického toku bez učitele 

  Author: Tomáš Novák; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Svoboda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
  Konvoluční neuronové sítě v současnosti dominují odhadu optického toku. Metody učení neuronových sítí se dělí do tří skupin: učení s učitelem, které používá vstupy s požadovanými výstupy, učení bez učitele, které vyžaduje ...
 • Dlouhodobá reidentifikace lidí ve videu 

  Author: Martina Tichá; Supervisor: Čermák Jiří; Opponent: Fiedler David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
  Úloha reidentifikace osob z videa je předmětem výzkumu po mnoho let, jelikož informace, které jsou běžně používány k identifikaci lidí, nejsou vždy k dispozici. Současné přístupy k reidentifikaci osob jsou většinou zaměřeny ...
 • Detekce anomálií v komplexních IT architekturách 

  Author: Ondřej Borovec; Supervisor: Svatoš Martin; Opponent: Brabec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
  Detekce problémů a anomálií hraje důležitou roli při správě a tvoření komplexních softwarových řešeních. Brzká detekce potenciálního problémů pomáhá správcům takových systémů rychle reagovat a v důsledku snižovat riziko ...
 • Učení konvolučních neuronových sítí ze slabě anotovaných obrázků tváří 

  Author: Stefan Ćirić; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
  Predikce věku ze snímků obličejů je dlouhodobě studovaný problém, pro který byla navržena řada různých postupů. V oblastech rozpoznávání tváří a predikci věku dosahují v současné době nejlepších výsledků metody založené ...
 • Učení přechodových funkcí v klasickém plánování pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Author: Michaela Urbanovská; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Shleyfman Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
  V současné době existují dva silné směry v oblasti umělé inteligence, a to strojové učení a symbolická umělá inteligence. V nedávné době se objevilo několik pokusů o propojení těchto dvou vědeckých směrů. Konkrétně spojením ...
 • Detekce a sledování objektů pomocí konvolučních neuronových-sítí v dopravních scénách 

  Author: Filip Langr; Supervisor: Krček Jan; Opponent: Reinštein Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
  S rozmachem hlubokého učení se sledování uživatelů vozovek z dopravních kamer dostává na výsluní. Tato práce přispívá k tomuto tématu dvěma částmi. Zaprvé, implementujeme rozhraní pro hluboké neuronové sítě, s jehož pomocí ...
 • Reducing Variance in Monte Carlo Counterfactual Regret Minimization 

  Author: Pavel Kuchař; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Bošanský Branislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
  Práce se zaměřuje na redukci variance v Monte Carlo CFR algoritmech v hrách s neúplnou informací. Po představení základního názvosloví a základních konceptů z teorie her jsou rozebrány nedávné úspěchy v redukci variance v ...
 • Nákup produktů pomocí Google Assistant 

  Author: Michal Klusák; Supervisor: Havryluk Michal; Opponent: Frajták Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením akce (Google Action) pro virtuálního asistenta Google Assistant umožňující uživateli nákup produktů. Nejprve jsem provedl porovnání možností asistentů Google Assistant, Alexa a ...
 • Syntéza lidské tváře pro rozšíření trénovací množiny 

  Author: Matěj Nikl; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
  Pro trénování konvoluční neuronové sítě (CNN) pro odhad věku z obrázků tváří je potřeba velké množství trénovacích dat. Protože volně dostupné datové sady mají určité věkové kategorie nedostatečně zastoupené, konvoluční ...
 • Sofware pro analýzu signálů a inteligentní detekci událostí v optických senzorových sítích 

  Author: Gleb Petrovichev; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Pošík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
  Tato diplomová práce se věnuje navržení systému pro sběr signálových dat ze senzorů v optických sítích, detekci v signálovém průběhu anomálií a jejich klasifikaci s možností případného spuštění určité akce. Budou prodiskutovány ...
 • Rozvrhování výpočtů inference neuronových sítí na vestavném hardware 

  Author: Eldar Iosip; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Pošík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
  Cílem této práce je prozkoumat state- of-the-art způsoby detekce objektů po- mocí konvolučních neuronových sítí, využívaných v oblasti autonomního řízení. Proto aby běh na vestavěných systémech byl dostatečně optimalizo- ...

View more