Recent Submissions

 • Simple and Commutative Semirings 

  Author: Korbelář, Miroslav
  (2021)
 • Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů 

  Author: Vojtěch Spurný; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Belter Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-13)
  V situacı́ch, kdy je nutné reagovat okamžitě, jako napřı́klad při různých katastrofách, čelı́ záchranáři zvýšeným technickým výzvám. Často musı́ operovat v rozsáhlých oblastech, vzdorovat nestabilnı́mu terénu a obtı́žným ...
 • Hollow-core optical fibers for sensing and communications 

  Author: Komanec, Matěj
  (2021)
  Hollow-core optical fibers represent the state-of-the-art in fiber optics and are on the verge of surpassing the loss performance of standard single-mode fibers in the very near future. Apart from low loss, they bring ...
 • Learnable state estimator for multi-legged robot 

  Author: Jiří Kubík; Supervisor: Čížek Petr; Opponent: Kubelka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Vícenozí kráčející roboti mají v porovnání se svými kolovými nebo pásovými protějšky relativně komplexní morfologii, která jim poskytuje výhodu při překonávání náročného terénu. Nicméně efektivní lokomoce v náročném terénu ...
 • Návrh a implementace komunikačních systémů založených na optických kamerách pro aplikace Internetu věcí 

  Author: Shivani Rajendra Teli; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Ortega Beatriz
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-23)
  Systémy optické bezdrátové komunikace (OWC) nabízejí řadu výhod, jako je větší šířka pásma, neregulované spektrum, odolnost proti elektromagnetickému rušení a vysokou opakovatelnost použití, a mohou být vhodnou doplňující ...
 • Bezpečnostní analýza webkamery 

  Author: Martin Kubeša; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Sobotka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Otázka zabezpečení IoT zařízení je spolu s růstem tohoto odvětví za posledních deset let čím dál tím častěji diskutovaná. Přibývá firem i domácností spoléhajích na automatizovaná řešení od chytrých ledniček po ochranu proti ...
 • Aktivní technologie řešení kosmického odpadu 

  Author: Michal Matija; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Pour Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou odstraňovania vesmírneho odpadu. Prácu možno rozdeliť do troch častí. Prvá časť je teoretická a popisuje problematiku odstraňovania odpadu, ako napr. generovanie odpadu, Kesslerov ...
 • Ladění skriptů v SPipes editore 

  Author: Petr Jordán; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Jazyk SPipes je technologie umožňující zpracování strukturovaných dat Sémantického webu. Tato diplomová práce se zabývá zlepšením stavu stávajícího editoru SPipes skriptů. V práci jsou nejprve představeny principy Sémantického ...
 • Distribuované učení neuronových sítí 

  Author: Petr Tománek; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cílem této práce je prozkoumat a porovnat nejmodernější řešení pro distribuovanou metodu největšího spádu. Práce se zaměřuje na vylepšení metody největšího spádu (SGD), která je využita napříč strojovým učením. Na základě ...
 • Rozpoznávání tance z videa 

  Author: Petr Kouba; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Předkládáme metodu rozpoznávání společenských tanců z videa. Metoda je založena na využití nástroje OpenPose, který odhaduje postoj snímaných tanečníků v jednotlivých snímcích videa. Následně klasifikujeme posloupnosti ...
 • USAC 2021 s modelem prostorové koherence robustní vůči degenerovaným datům 

  Author: Maksym Ivashechkin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Šára Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Random Sample Consensus je jedním z nejpopulárnějších a nejvíce používaných metod na robustní odhad v počítačovém vidění. Tato práce představuje VSAC (USAC 2021), který je zlepšený robustní odhadce podobný k RANSACu. Tato ...
 • Adaptace CNN klasifikátorů na změny apriorních pravděpodobností 

  Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Škoviera Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  V mnoha klasifikačních úlohách se relativní četnosti tříd (apriorní pravděpodobnosti tříd) na testovací sadě liší od relativních četností během trénování prediktoru. Tento jev, taktéž nazýván \textit{label shift} nebo ...
 • Software pro automatické generování modelů systémů Internet of Things (IoT) 

  Author: Richard Sadloň; Supervisor: Klíma Matěj; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a imple-mentovať software pre generovanie alebo rozšírenie grafov, ktoré sú inšpirované re-álnymi IoT systémami. Hlavným využitím má byť testovanie experimentálnych algo-ritmov vyvíjaných ...
 • Interiérový lokalizační systém pro autonomní prostředky s využitím technologie Ultra-Wideband 

  Author: Jitka Hodná; Supervisor: Novák Tomáš; Opponent: Šipoš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato práce představuje inovativní přístup v oblasti interiérové lokalizace pro autonomní pozemní vozidla se zaměřením na její dlouhodobou přesnost a spolehlivost. Systém je založený na fúzi ultra wide-band technologie, ...
 • Návrh elektrického napájení a vnitřní instalace v průmyslovém podniku 

  Author: Vladislav Kan; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Tato práce se zabývá návrhem napájení průmyslového podniku z rozvodné sítě a návrhem vlastního elektrického rozvodu pro uvedený podnik (včetně jednotlivých komponent). V teoretické části, za účelem seznámení, je uveden ...
 • Pájené a lepené elektricky vodivé spoje 

  Author: Oldřich Moravec; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Makešová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou metod propojování vodivých cest mezi deskou plošného spoje a elektronickou součástkou. První metoda je tvorba elektricky vodivých spojů s pomocí pájecí pasty a druhá metoda je s ...
 • Tenké vrstvy pro zlepšení záchytu světla solárních článků 

  Author: Filip Olejko; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Bakalárska práca analyzuje konkrétny typ solárneho fluorescenčného koncentrátoru. V experimentálnej časti práce dôjde k vytvoreniu prototypu a k zmeraniu jeho optických vlastností. Dôraz sa kladie na zohľadnenie stratových ...
 • Ekonomická efektivnost malé kogenerace 

  Author: Aleksandra Demura; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem typy kogeneračních jednotek a jejich technologií, a také popisem ekonomických parametrů vyhodnocení. V praktické časti je popsaná navržená varianta pro firmu, která ...
 • Víceúrovňové metody pro document retrieval nad českými texty 

  Author: Barbora Dědková; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kuznetsov Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Tato práce se zabývá úkolem vyhledávání dokumentů ve velkém měřítku pomocí vícesúrovňových metod pro hledání dokumentů. Kombinuje dvě fáze vyhledávání: předvýběr dokumentů a přeřazení dokumentů. Zvažuje klasické přístupy ...
 • Plánování pohybu šestinohého kráčejícího robotu s volným vzorem chůze 

  Author: David Valouch; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Diplomová práce představuje novou metodu plánování kvazi-statického pohybu kráčejících robotů s volným vzorem chůze v terénech s omezenou oporou nohou. Navrhovaný přístup nevyužívá předepsaného vzoru chůze, což umožňuje ...

View more