Poslední příspěvky

 • Numerický počet prutů a spojů při zvýšené teplotě 

  Autor: Batuhan Der; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Gödrich Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-16)
  Porucha ocelových spojů může mít za následek zřícení celé budovy při zvýšených teplotách v důsledku jejich vlivu na rozložení vnitřních sil a celkovou deformaci. Odolnost ocelových spojů při zvýšených teplotách by proto ...
 • Kotevní oblasti v UHPC 

  Autor: Jan Prchal; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Vítek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-15)
  Vývoji a praktickému uplatnění materiálu UHPC je stále věnováno velké množství pozornosti. Kotvení v tomto moderním kompozitním materiálu představuje důležitou součást komplexní problematiky navrhování a realizace ...
 • Posouzení vlivů na vývoj pevnosti betonu raného stáří 

  Autor: Pavel Kasal; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Halvoník Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-15)
  Tato práce se zabývá vlivem změn v receptuře betonu a běžných odchylek při výrobě na regresní vztah metody zralosti, který popisuje vývoj pevnosti betonu v tlaku dané receptury a je základem pro nedestruktivní měření ...
 • Náklady a přínosy energetického managementu měst v České republice 

  Autor: Michal Bačovský; Vedoucí práce: Karásek Jiří; Oponent práce: Knápek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-02)
  Hlavním cílem práce je identifikovat a kvantifikovat náklady a přínosy EnMS v českých městech. Dílčím cílem je zmapovat stav EnMS v českých městech s počtem obyvatel mezi 10 000 a 100 000. Dalším dílčím cílem je formulovat ...
 • Automatizace komplexního monitoringu zemědělských pozemků pomocí dálkového průzkumu Země 

  Autor: Adam Tejkl; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Halounová Lena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-19)
  Vodní eroze půdy je v současné době stále aktuální problém, který negativním způsobem ohrožuje jak zemědělské pozemky a jejich produkční schopnost, tak i široké okolí od vodních zdrojů až po intravilán. V dnešní době ...
 • Ke vlivu rostlin na kvalitu vnitřního prostředí z pohledu provozu a ventilace budov. 

  Autor: Ondřej Franek; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Kabele Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-18)
  Tato práce se zabývá unikátním výzkumem vlivu rostlin na kvalitu vnitřního prostředí budov s příznivým dopadem na provozní úspory z pohledu ventilace budov. Práce obsahuje řadu teoretických simulací a jedinečných ověřujících ...
 • Charakteristika českých moderních mozaikových malt 

  Autor: Pavla Bauerová; Vedoucí práce: Keppert Martin; Oponent práce: Rohanová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-30)
  Hlavním cílem této práce bylo charakterizovat fixační malty 27 mozaik z období od konce 19. do konce 20. století. Malty byly zkoumány pomocí SEM-EDS, XRD, světelné a světelně polarizační mikroskopie, termické analýzy spojené ...
 • Numerický výpočet svarů v konstrukcích z vysokopevnostních ocelí 

  Autor: Abhishek Ghimire; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Jankowiak Tomasz Tadeusz
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-23)
  V posledních letech se na trhu s ocelí stále více prosazují vysokopevnostní oceli (HSS), které přinášejí ekologické výhody v oblasti udržitelného stavebnictví. Tyto třídy oceli mají lepší pevnost v tahu, houževnatost a ...
 • Obdélníkový dutý spoj ve tvaru T s excentricitou 

  Autor: Svitlana Kalmykova; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Gödrich Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-20)
  Studie se zabývá nedostatečnými technikami návrhu svařovaných spojů obdélníkových dutých profilů (RHS) s odsazením, kde je svislice odchýlena od osy pásnice. Výzkum zahrnuje experimentální a numerickou analýzu svařovaných ...
 • Typologie obchodních staveb v 60. a 70. letech 20. století v československé architektuře 

  Autor: Jiří Moos; Vedoucí práce: Urlich Petr; Oponent práce: Popelová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-16)
  Disertační práce si klade za cíl popularizovat jedno ze specifik československé poválečné architektury – obchodní typologii. Právě obchod s nastupujícím stylem spotřebního života lze považovat za určitou schizofrenii ...
 • Stavby wellness v kontextu města 

  Autor: Andrea Vášková; Vedoucí práce: Kopřiva Miloš; Oponent práce: Šmíd Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-16)
  Wellness jako zdravý životní styl je vnímán především ve vyspělejších státech světa a je několik důvodů, proč je třeba věnovat mu pozornost. Disertační práce tyto důvody v úvodu shrnuje, zaměřuje se pouze na fyzickou složku ...
 • Kompozity na bázi hořčíku a vápna obsahující vrstvené nanomateriály 

  Autor: Adam Pivák; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-15)
  Na počátku 21. století se nanomateriály staly předmětem výzkumu vzhledem k možnostem jejich využití. V současné době jsou nejvýznamnější nanomateriály na bázi uhlíku. Bylo objeveno a analyzováno mnoho různě tvarovaných 0D, ...
 • Využití na mokro kladených uhlíkových kompozitů pro prodloužení zbytkové životnosti ocelové konstrukce s únavovou trhlinou 

  Autor: Jan Vůjtěch; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rotter Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-01)
  Tato práce se zabývá návrhem metody oprav únavových trhlin na ocelových konstrukcích za pomoci uhlíkových kompozitů (CFRP – carbon fiber reinforced polymer). Konkrétně ve variantě na mokro kladených komozitů. Přestože se ...
 • Únavová životnost svařovaných styčníků metodou konečných prvků s komponentami 

  Autor: Kirill Golubiatnikov; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Papuga Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-21)
  Práce je zaměřena na novou generaci návrhu únavové životnosti svařovaných styčníků ocelových stavebních konstrukcí. Hlavním rozdílem od klasických modelů je využití komplexního řešení skořepinovým modelem Metodou konečných ...
 • Návrh rekonstrukce objektu bývalé sokolovny v Sedlčanech 

  Autor: Kryštof Hocke; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Kubát Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci objektu bývalé sokolovny v Sedlčanech s přihlédnutím k budoucímu využití objektu. V rámci práce byla provedena předprojektové rozvaha se zhodnocením jednotlivých variant ...
 • Hodnocení stávající segmentové mostní konstrukce 

  Autor: Ondřej Nekl; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Jiříček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Diplomová práce se zabývá přepočtem zatížitelnosti segmentového předpjatého mostu a návrhem rekonstrukce. Jedná se o most Y528–Průmyslová nacházející se v Praze přemosťující silnici první třídy přes železnici. Konstrukce ...
 • Možnosti využití zpožděného nárůstu pevnosti betonu u mostních konstrukcí 

  Autor: Matouš Kosina; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Matoušek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití betonů s nižším obsahem slínku v cementu a pomalejším nárůstem pevnosti v mostním stavitelství. Cílem práce je posoudit využitelnost betonů s nižší rychlostí nárůstu pevnosti ...
 • Řešení vodovodu v obcích Mužetice a Holušice včetně napojení na JVS 

  Autor: Lukáš Freudl; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Matoušek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Diplomová práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje literární rešerši z problematiky vodárenství a popisuje jeho jednotlivé prvky od zdroje až ke spotřebiteli. V praktické části je řešeno ...
 • Technické a kvalitativní požadavky na návrh a provedení hydroizolací střech 

  Autor: Matyáš Nebřenský; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Himmel Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  V diplomové práci jsou popsány zásady navrhování a provádění povlakových hydroizolací plochých střech z asfaltových pásů. Zásady jsou popsány na základě požadavků ČSN a technických podkladů výrobců. Práce obsahuje posouzení ...
 • Stavebně technický průzkum a návrh sanací nosných konstrukcí Usedlosti Cibulka 

  Autor: Tomáš Olžbut; Vedoucí práce: Libecajtová Aneta; Oponent práce: Polák Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technický průzkum se statickým posouzením usedlosti Cibulka. Úvod práce se zabývá historií a konstrukčním řešením objektu. První část práce se věnuje především stavebně technickému ...

Zobrazit další