Poslední příspěvky

 • Analýza betonových konstrukcí po požáru 

  Autor: Petr Müller; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-12-03)
  Disertační práce je zaměřena na analýzu betonových konstrukcí po požáru. Téma statického posuzování po požáru je stále velmi aktuální a dochází k situacím, kdy je takovýto posudek jediným způsobem, jak učinit informované ...
 • Studium dominantních vlivů ovlivňujících formování mělkého podpovrchového odtoku na malých povodích 

  Autor: Jakub Jeřábek; Vedoucí práce: Zumr David; Oponent práce: Kodešová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-26)
  Na zemědělských povodích dochází vlivem agrotechnických operací k rychlým změnám hydraulických vlastností půd v ornici, vzniku kolejových řádků a zhutňování půdy v podorničí. Zatímco kolejové řádky ovlivňují směrování ...
 • Návrh uspořádání a provádění laboratorních zkoušek betonu v neobvyklých podmínkách 

  Autor: Jakub Žák; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Reiterman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
  V této disertační práci je prezentováno experimentální vyšetřování materiálů v neobvyklých podmínkách z pohledu přípravy vzorků, pomůcek a potřebných zkušebních zařízení, která je třeba buď výrazně modifikovat oproti jejich ...
 • Vliv složení betonu a pohybu bednění na vodorovné tlaky na bednění 

  Autor: Vojtěch Zacharda; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Reiterman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
  S rostoucími náklady na stavební materiály a technologie výstavby budov se v poslední době hledají nové možnosti, jak snížit konečnou cenu za provedení díla. Jednou z možných cest, jak zrychlit výstavbu a zlevnit její ...
 • Vliv koroze na únavovou životnost ocelových mostů 

  Autor: Martin Macho; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Lubas Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-17)
  Ocelové mosty staré desítky let musí odolávat nepříznivému prostředí, které způsobuje stárnutí a zhoršování vlastností materiálu. Zejména železniční mosty jsou navíc vystaveny velkému namáhání od dopravy, které může vést ...
 • Implementace výpočtu pohybu sedimentu v modelu SMODERP 

  Autor: Martin Neumann; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Šarapatka Bořivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-09)
  Tato práce se zabývá problematikou fyzikálního přístupu k modelování vodní eroze, které je účinným nástrojem navrhování opatření pro její snížení, pro hodnocení eroze a pro navrhování umístění protierozních opatření. Cílem ...
 • Proudění vody a transport tepla v antropogenních půdách 

  Autor: Vojtěch Skala; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Kodešová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-15)
  Prvky městské zelené infrastruktury jsou typické využíváním antropogenních půd. Specifickým prvkem jsou pak zelené střechy, které díky expozici vůči extrémním klimatickým podmínkám umožňují získat poznatky zobecnitelné pro ...
 • Optimalizace měření v geodetických sítích 

  Autor: Ondřej Michal; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Křemen Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-12)
  Tato práce se zabývá optimalizací geodetických sítí, konkrétně designem 2. řádu, který řeší náklady na měření v dané konfiguraci sítě. Stávající řešení jsou nevyhovující, neboť používají nevhodná kritéria optimalizace, ...
 • Bioindikace změn hydrologického režimu zalesněného horského povodí 

  Autor: Eva Pažourková; Vedoucí práce: Křeček Josef; Oponent práce: Langhammer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-09)
  Horská povodí jsou důležitá pro tvorbu a ochranu vodních zdrojů, ale i z hlediska krajinné ekologie a zachování biodiverzity. Chráněná pramenná oblast Jizerských hor byla v minulém století zasažena extrémní kyselou ...
 • Změny ve struktuře a vlastnostech materiálů na bázi sádry po zatížení vysokými teplotami 

  Autor: Jitka Krejsová; Vedoucí práce: Vimmrová Alena; Oponent práce: Švarcová Silvie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-09)
  Tato práce se zabývá účinkem vysokých teplot na vlastnosti sádrové pasty (sádrové omítky vzniklé smícháním vody a sádry) a sádrové malty (ve které je navíc drobné kamenivo). V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní ...
 • Specifika a uplatnění měřické dokumentace a geoinformačních technologií při stavebněhistorickém průzkumu 

  Autor: Zdeněk Poloprutský; Vedoucí práce: Rykl Michael; Oponent práce: Efler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-06)
  Tato disertační práce se zabývá využitím a specifiky měřické dokumentace, tzn. metodami, technologiemi a jejich výstupy, v oblasti průzkumů historických staveb. Průzkumy historických staveb lze podle předmětu zájmu a rozsahu ...
 • Analýza ocelových plošin v energetice s ohledem na jejich životnost 

  Autor: Markéta Nguyen; Vedoucí práce: Zatloukal Jan; Oponent práce: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-16)
  Stavební konstrukce technologických zařízení se rozdělují na dva základní druhy – technologické plošiny a obslužné plošiny. Technologické plošiny tvoří nosnou konstrukci zařízení provozu a obslužné plošiny jsou určeny pro ...
 • Pokročilé víceúrovňové metody pro výpočetní homogenizaci periodických struktur 

  Autor: Martin Ladecký; Vedoucí práce: Pultarová Ivana; Oponent práce: Tichý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Víceúrovňové materiálové modelování je jednou ze klíčových oblastí vývoje pro budoucí průmyslová odvětví. Pro plné využítí možností víceúrovňových struktur musí být techniky víceúrovňového modelování přesné a dostupné. ...
 • Monitorování historických budov vystavených technické seizmicitě a dalším dynamickým účinkům 

  Autor: Mayra Alejandra Estrella Nuňez; Vedoucí práce: Urushadze Shota; Oponent práce: Zlámal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Zachování a obnova kulturního dědictví společnosti zajišťuje zachování tradic, které vytvářejí kolektivní paměť. Z těchto důvodů je tento projekt předkládán jako reakce na potřebu monitorování struktur s cílem definovat ...
 • A new laboratory test to assess the resistance of porous materials to salt crystallization: assessment of natural stone painted with limewashes 

  Autor: Vivek Namdev; Vedoucí práce: Slížková Zuzana; Oponent práce: Pavlíková Milena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  ABSTRAKT Nový laboratorní test k posouzení odolnosti porézních materiálů vůči krystalizaci solí - posouzení přírodního kamene s povrchovou úpravou vápennými nátěry Vodorozpustné soli jsou velmi často příčinou degradace ...
 • Vliv okolních podmínek na stavební materiály: studium degradace materiálů v archeologických areálech Pražského hradu 

  Autor: Emily Carroll Painter; Vedoucí práce: Válek Jan; Oponent práce: Paulos Nunes Cristiana Lara
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Archeologizované konstrukce mají v rámci oboru konzervace památek specifické postavení: nacházejí se pod zemí, podléhají značnému znečištění solemi, jsou dlouhodobě vlhké a dochází u nich k prudkému zvlhčování a vysychání ...
 • Chateau Lobkovice: Revitalization of the Castle Grounds. 

  Autor: Milica Radović; Vedoucí práce: Kroftová Klára; Oponent práce: Špička Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Zámek Lobkovice je jedním z mnoha hradů na území České republiky. První stavba zde vznikla již ve XIV. století, od té doby však stavební vývoj prošel několika úpravami. V průběhu staletí své existence byl zámek několikrát ...
 • Numerická a experimentální analýza kostelní věže sv. Jakuba v Kutné Hoře 

  Autor: Madeleine Isabelle Fayle; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Šána Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Dynamická analýza nám pomůže identifikovat parametry, které jsou potřeba pro zjištění globálního chování konstrukce. To je zvláště cenné při výpočtu historických konstrukcí, kde není možné odebrat vzorky pro destruktivní ...
 • Návrh vytápění bytového domu 

  Autor: Roman Pohl; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-27)
  Bakalářská práce se věnuje návrhu vytápění bytového domu v České republice pomocí stropních panelů (s možností chlazení). Projektová část obsahuje výpočty tepelných ztrát a na ně navržená otopná tělesa, dimenzování potrubí, ...
 • Zapojení environmentálních dat do cenové databáze pro stavební rozpočty: Metodika a případové studie 

  Autor: Marie Nehasilová; Vedoucí práce: Lupíšek Antonín; Oponent práce: Schneiderová Heralová Renáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Práce se zabývá hodnocením budov metodou LCA (life cycle assessment). Cílem práce je poskytnout pro toto hodnocení data, která ho udělají dostupnějším a jednodušším. Cíle bude dosaženo propojením rozpočtářské databáze s ...

Zobrazit další