Collections in this community

Recent Submissions

 • Kvantově-mechanická studie elektronických vlastností systémů odvozených od dichalkogenidů přechodných kovů 

  Author: Marek Hulec; Supervisor: Cammarata Antonio; Opponent: Pruneda José Miguel Alonso
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Rastúci dopyt po energií a tlak na udržateľný rozvoj vyžadujú prechod na ulhlíkovo neutrálnu výrobu elektrickej energie. Fotovoltaické články sú napopredí tohto prechodu. Zvýšenie ich efektivity vyžaduje hľadanie riešení ...
 • Univerzální GUI pro osciloskopické PC aplikace 

  Author: Jiří Maier; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Hladík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou grafické aplikace pro zobrazení a zpracování měřených dat přicházejících z mikrokontroleru. Aplikace je navržena s ohledem na univerzální použití se softwarově definovanými přístroji ...
 • Řešení VF obvodů v radiovém modulu 868MHz pro řízení veřejného osvětlení 

  Author: Antonín Semerád; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Kabourek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato práce se zabývá problematikou řízení veřejného osvětlení v rámci internetu věcí. Důraz je věnován pasivním VF obvodům, zejména impedančnímu přizpůsobení antén na 868 MHz. V rámci měření vyzařovacích charakteristik je ...
 • Metody pro určení azimutu radarových cílů 

  Author: Jan Faltín; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Kvičera Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Určování azimutů radarových cílů se v dnešním světě využívá stále častěji ve všech možných odvětvích, kde je potřeba určit polohu zdrojů signálů. Své místo si najde například v armádním využití, seismologii, záchranářském ...
 • Analýza dat z automobilového FMCW radaru 

  Author: Jakub Kiňovič; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Kvičera Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato práce se soustředí na popis principu činnosti FMCW radarů a jejich použití pro registraci radarového obrazu okolí automobilu. Klade si za cíl obecně a názorně popsat princip FMCW radarů, anténních řad pro MIMO kanál ...
 • Porovnání komunikací ve viditelném světle s detekcí pomocí fotodetoru a kamery 

  Author: Ondřej Slezák; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Chvojka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato bakalářská práce se věnuje optickému přenosu dat ve volném prostoru, tzv. VLC (visible light communication). Práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnuji teoretickému úvodu do celé problematiky a ve druhé ...
 • Koexistence optických systémů na fyzické vrstvě 

  Author: Milan Chvalina; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  Tato diplomová práce se zabývá koexistencí optických systémů na společné fyzické vrstvě. Cílem této práce je analýza interakcí mezi různými optickými systémy na fyzické vrstvě, přičemž dílčím cílem je porovnání integrace ...
 • Příprava a měření vlastností optických polymerních vlnovodů pro fotonické aplikace 

  Author: Václav Chlupatý; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  Diplomová práce se zabývá přípravou optických polymerních planárních vlnovodů metodou mikrodávkování. V první části práce jsou shrnuty dosavadní výsledky publikací s touto problematikou. Následně je navrženo a sestaveno ...
 • Návrh a optimalizace víceportových antén 

  Author: Vojtěch Neuman; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Lehtovuori Anu
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  Práce se zaměřuje na optimalizaci antény pro mobilní telefon v pásmu 700 MHz. Popis je založen na konverzi maticových operátorů získaných metodou momentů na port-mode operátory, čímž se redukuje počet stupňů volnosti. ...
 • Tvarová syntéza založená na perturbaci přesných modelů 

  Author: Jonáš Tuček; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Raida Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
  V rámci formalismu metody momentů je navržena technika topologické optimalizace s blokovým poruchovým schématem. Procedura je založena na vyhodnocení topologické citlivosti bez nutnosti opakované maticové inverze. Lokální ...
 • Mikrovlnný senzor pro měření vzdálenosti 

  Author: Ladislav Knotek; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  V této diplomové práci jsou mapovány vlastnosti dielektrických čoček, které jsou svým rozměrem podobné použité vlnové délce. Čočky jsou simulovány ve 3D simulátoru elektromagnetického pole. Hlavním kritériem, které je zde ...
 • Interferometrický senzor pro měření ultrakrátkých vzdáleností 

  Author: David Prudek; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
  V rámci diplomové práce byla navržena struktura použitelná jako vlnovodný senzor ultrakrátké vzdálenosti, pracující na principu interferometrického měření. Práce obsahuje teoretický úvod do interferometrického měření, ...
 • Zpracování mezifrekvenčních signálů MIMO FMCW radaru 

  Author: Jakub Kanděra; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Kvičera Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
  Náplní této diplomové práce je seznámení se principem činnosti MIMO radaru využívajícího signálu s lineární frekvenční modulací (LFMCW) a následné zpracování jeho mezifrekvenčních signálů (IF) získaných z radarového modulu ...
 • Aplikátorový systém pro mikrovlnnou lékařskou diagnostiku 

  Author: Milan Babák; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem antény na principu propustného vlnovodu pro měření teploty pomocí mikrovlnné tomografie (MWT). V rámci projektu je popisován teoretický návrh a optimalizace impedančního přizpůsobení ...
 • Fiber-optic Based Fabry-Pérot Interferometry for High-resolution Motion Detection 

  Author: Shou-Yue Chen; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Hudcová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
  I propose and demonstrate a highly-sensitive motion detection based on fiber Fabry-Perot interferometry with resolution below 100 nm. The interferometer is based on a fiber-optic collimator, specially designed for efficient ...
 • Interferometrický vlnovodový senzor pro měření výšky vodní hladiny 

  Author: Tomáš Vaňkát; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
  Cílem této diplomové práce je pomocí 3D simulátoru elektromagnetického pole navrhnout a následně realizovat senzor pro měření výšky vodní hladiny, založený na principu interferenčního jevu a jeho teoretické vlastnosti ...
 • Oscilátor s rozprostřeným zesílením 

  Author: Jan Filip; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Raida Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
  Diplomová práce se zabývá oscilátorem založeným na zesilovači s rozprostřeným zesílením. Stručně shrnuje dosud publikované výsledky a dále rozvíjí nový malosignálový analytický aparát. Odlišný přístup založený na konstrukci ...
 • Dopplerovský radar pro měření rychlosti – funkční vzor 

  Author: Matej Oravec; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
  Použitie radaru ako palubného merača rýchlosti má oproti bežne využívaným metódam, založeným na priemere kolesa či satelitných systémoch určovania polohy, množstvo výhod. Umožňuje fungovanie i vtedy, keď satelitný ...
 • Návrh aplikátoru pro lokální hypertermii s optimalizovaným vodním bolusem 

  Author: Michaela Tomanová; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vrba David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vlnovodné aplikátory pro lokální hypertermii, které by byly ekvivalentní planárním aplikátorům BETA a GAMMA náležejícím k hypertermické soustavě ALBA ON 4000. Dalšími cíli je ...
 • Dvoupásmová vázaná mikropásková anténa jako harmonický transpondér pro činnost na lidském těle 

  Author: Václav Hubata-Vacek; Supervisor: Švanda Milan; Opponent: Raida Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací harmonického transpondéru pro činnost v blízkosti lidského těla. Důraz je v práci kladen především na návrh nositelné antény jako části harmonického transpondéru. V úvodu je krátce ...

View more