Poslední příspěvky

 • Modelování bezdrátového spojení mezi družicí a říční lodí 

  Autor: Prudek David; Vedoucí práce: Pechač Pavel; Oponent práce: Valtr Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Bakalářská práce se zabývá šířením signálu ve formě elektromagnetické vlny mezi družicí a lodí, pro prostředí říčního koryta s mostem. Loď plující korytem řeky přijímá elektromagnetické vlnění vyslané družicí, které je ...
 • Dálkové optické ovládání elektromobilu 

  Autor: Knotek Ladislav; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Harvan Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Práce se zabývá návrhem optického dálkového komunikačního systému pro ovládání elektromobilu. Je rozdělená na tři hlavní části. První část rozebírá mechanickou konstrukci zařízení, druhá elektronický návrh komunikačních ...
 • Zabezpečení ATM systémů ŘLP, s.p. proti záměrnému rušení signálu GPS 

  Autor: Morong Tomáš; Vedoucí práce: Kovář Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-21)
  Tématem této diplomové práce je návrh vhodné metodiky pro zjištění efektů rušení na GNSS přijímače. Dále se práce zabývá zpravováním přijatých dat z GNSS přijímačů a měřícím metodám pro určení polohy uživatele v případě ...
 • Dvoukanálový nízkofrekvenční generátor na principu přímé digitální syntézy 

  Autor: Šindler Marcel; Vedoucí práce: Pokorný Martin; Oponent práce: Štrupl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu a realizací dvoukanálového nízkofrekvenčního generátoru harmonického signálu na principu přímé digitální syntézy. Výstupní kmitočet harmonického signálu je nastavitelný v ...
 • Komunikace ve viditelném světle v oblastech zastínění 

  Autor: Novotný Dávid; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Táto diplomová práca poskytuje analýzu pre komunikáciu v oblasti zatienienia. Kľúčom je analýza využitia viditeľnej časti elektromagnetického spektra pre komunikačné účely a zároveň aj k účelom bežného osvetlenia. Práca ...
 • Realizace VLC komunikačního systému 

  Autor: Hubata-Vacek Václav; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Dobesch Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací VLC komunikačního systému. V úvodu práce jsou popsány principy VLC a technika s VLC spojená. V druhé části je popsán vlastní návrh a realizace VLC komponent. V části třetí jsou ...
 • Kalibrátor xCW radarů 

  Autor: Židkov Andrej; Vedoucí práce: Hudec Přemysl; Oponent práce: Klusáček Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato prace se zabývá návrhem, realizací a experimentálním ověřením kalibrátoru dopplerovských radarů pracujících v pasmu 11 GHz. Teoretický základy a principy dopplerovských radarů jsou uvedeny v prvních dvou kapitolách ...
 • Optické planární struktury s možností připojení polymerních optických vláken 

  Autor: Knietel Marian; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Diplomová práca sa zameriava na návrh, simuláciu, výrobu a meranie planárnych mnohovidových optických výkonových rozbočníc 1x2Y a 90° zatočených vlnovodov pre POF (Plastic Optical Fiber) vlákna. V prvej časti práce je ...
 • Automatické odečítání antropometrických rozměrů z obrázku 

  Autor: Madelkhanova Aida; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Dušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem práce je návrh, realizace a testování systému automatického odečítání antropometrických parametrů ovlivňujících HRTF (Head-related transfer function) z fotografií. Teoretická část se věnuje studiu stávajících měřicích ...
 • Algoritmy pro zpracování navigační zprávy systému GPS 

  Autor: Tomanová Michaela; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Pánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout algoritmus pro extrakci dat z navigační zprávy systému GPS, implementovat tento algoritmus do prototypu experimentálního multikonstelačního přijímače a ověřit jeho funkčnost. V práci je ...
 • Detekce a lokalizace rušení GNSS systémů 

  Autor: Loužil Viktor; Vedoucí práce: Kovář Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá analýzou rušivých signálů negativně ovlivňujících činnost GNSS systémů. Rušivé signály jsou nejprve podrobně klasifikovány. Následuje rozbor metod jejich detekce a lokalizace. Praktická část je věnována ...
 • 'Opportunity signals' pro podporu systémů GNSS v nepříznivých podmínkách. 

  Autor: Karásek Rostislav; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Kolář Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce je zaměřena na možnost využití takzvaných 'Signals of Opportunity' (SoO) pro určování polohy. Zabývá se převážně využitím digitálního televizního vysílání jako podpůrného systému pro Global Navigation Satellite ...
 • Indoor Channel Characterization at the Large and Small Scales 

  Autor: Janák Tomáš; Vedoucí práce: Frolik Jeff; Oponent práce: Valtr Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Náplní práce je úvod do šíření rádiových vln uvnitř budov, způsoby simulace a měření tohoto šíření. Důraz je kladen na šíření super krátkých (SKV) nebo dokonce extrémně krátkých vln (EKV) s uvážením budoucího zavádění ...
 • Model regionálního aplikátoru na bázi osmi dipólů 

  Autor: Hrubý Vojtěch; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Herza Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu aplikátoru na bázi osmi dipólů pro regionální hypertermii, optimalizací návrhu za použití numerických simulací a následné realizace a měření modelu aplikátoru. Pozornost je ...
 • Využití tabulkového procesoru pro sběr a záznam dat 

  Autor: Dousek Daniel; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Šrotýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je podat informace o platformách pro zabudované systémy, o použitých přístrojích, jejich způsobu komunikace a o tabulkových procesorech a jejich možnostech. Dále popíšu, jak jsem vytvořil makro pro sběr ...
 • Návrh optického vláknového gyroskopu 

  Autor: Vidner Přemysl Michal; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Škoda Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  První část této práce zkoumá teorii stojící za optickým vláknovým gyroskopem, což je zařízení fungující na bázi Sagnacova interferometru k měření rotace. Teoretická část dále popisuje fyzikální jevy, které způsobují zjevnou ...
 • Příprava a charakterizace organických elektronických součástek 

  Autor: Shevchenko Ilona; Vedoucí práce: Laposa Alexandr; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Anotace Tato práce se zabývá přípravou elektronických součástek pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části této práce jsou popsány principy výroby tištěné elektroniky a materiály ...
 • Detekce kapalin s vysokým indexem lomu pomocí plastových optických vláken se zvýšenou evanescentní vlnou 

  Autor: Rakitina Anastasiya; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Beran Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Předkládaná práce se zabývá problematikou detekce kapalin o indexu lomu vyšším než 1,45. Je teoreticko-praktického charakteru se zaměřením na optickou detekci založenou na principu refraktometrie se zvýšenou evanescentní ...
 • Vliv optické aktivity chirálních látek na průchozí optické záření 

  Autor: Abdihoxha Hysen; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Kopáček Ilja
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Ten projekt se zabývá změnou polarizace v opticky aktivních látkách, které se nazývají chirálními. Stáčení roviny polarizace umožňuje zjistit koncentrace převážně cukrů ve vodném roztoku. V této práci se budeme zabývat ...
 • Detekce signálu v optických vláken za provozu 

  Autor: Valko Martin; Vedoucí práce: Šístek Jan; Oponent práce: Peterka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce si klade za cíl popsat jevy nastávající v optických vláknech při ohybu a na základě získaných poznatků navrhnout experiment pro nedestruktivní detekci signálu v optických vláknech. Dalším cílem je ověření formou ...

Zobrazit další