News

Department of Electromagnetic Field

Collections in this community

Recent Submissions

 • Analogový simulátor cílů pro automobilové radary 

  Author: Jonáš Kubát; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Hoffmann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací analogového simulátoru cílů s digitálním řízením pro automobilové radary na mezifrekvenci 10 GHz. Pro radary pracující na vyšších frekvencích se počítá s předřazením konvertoru. ...
 • Širokopásmová anténa pro mikrovlnné zobrazovací metody v medicíně 

  Author: Vojtěch Hrubý; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem širokopásmové antény pro mikrovlnné zobrazovací metody v medicíně. Je prezentován návrh planární motýlkové antény s planárním symetrizačním členem. Geometrie antény je optimalizována ...
 • Odhad parametrů FHSS radiových linek pro bezpilotní prostředky UAV 

  Author: Jiří Skořepa; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  V posledních letech došlo k masovému rozšíření drobných bezpliotních letounů (UAV), tzv. dronů. V této práci se zaměříme na drony ovládané uživatelem na dálku pomocí rádiového signálu využívajícího metodu rozprostřeného ...
 • Lokální perturbace v metodě momentů 

  Author: Jonáš Tuček; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Hospodka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Práce představuje efektivní metodu pro vyhodnocení citlivosti elektrického obvodu vůči zvolenému parametru při změně jeho topologie. Napětí v uzlu reprezentuje jeden stupeň volnosti obvodu. Impedanční matice modifikovaného ...
 • Induktivní bezdrátový přenos energie 

  Author: Václav Chlupatý; Supervisor: Kraček Jan; Opponent: Mazánek Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Tato práce se zabývá přenosem energie přechodným dějem mezi dvěma vázanými cívkami. Je popsána funkce obvodu pro přenos harmonickým ustáleným stavem, odkud je odvozen obvod pro přenos pomocí přechodového jevu. Jsou odvozeny ...
 • Komunikace ve viditelném světle pro automobilový průmysl 

  Author: Vojtěch Krča; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Chvojka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Tato práce popisuje komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra a jejich využití v automobilovém průmyslu. Projekt prezentuje technologie pro VLC a také jejich výhody a aplikace. Využití polarizátorů pro ...
 • Bezčipové RFID transpondéry pro senzorové aplikace 

  Author: Kateřina Masopustová; Supervisor: Švanda Milan; Opponent: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Tato práce analyzuje vlastnosti několika variant bezčipových odražeče. dipólového typu z hlediska efektivní odrazné plochy (RCS), šířky pásma, činitele jakosti, výšky rezonanční špičky resp. hloubky rezonančního propadu, ...
 • Objemová metoda momentů a grafické zpracování jejích výsledků 

  Author: Vojtěch Neuman; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Kadlec Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Cílem této práce je popis problémů spojených s implementací objemové metody momentů. Konkrétně jsou zmíněny problémy spojené se získáním diskretizace tělesa a jejich dvě možná řešení. Druhá část práce se věnuje grafickému ...
 • Kolimace optického svazku na výstupu jednovidových optických vláken ve viditelné a blízké infračervené oblasti 

  Author: Klára Eöllősová; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Zvánovec Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Práce seznamuje se základními parametry optických vláken důležitých pro kolimaci optického svazku. Dále popisuje možnosti navazování optických vláken a vysvětluje princip kolimace. Obsahuje simulace kolimátorů s čočkou s ...
 • Zesilování optického signálu v oblasti 2000 nm 

  Author: Pavel Šedivý; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Písařík Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
  Tato práce se zabývá optickými vláknovými zesilovači a vláknovými lasery pracujícími v oblasti 2000 nm. Úkolem této práce je provést rešerši jednotlivých typů optických zesilovačů a zaměřit se především na thuliem dopované ...
 • Přenosy optických svazků a radiových vln v optickém turbulentním kanálu 

  Author: Daniel Dousek; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Vitásek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
  Cílem této práce je analyzovat jak jsou Free Space Optical spoje ovlivněné turbulentním prostředím. Je zaměřena na dva typy signálu: kontinuální vlnu a mikrovlnný signál na optické nosné, známý jako Radio over Free Space ...
 • Measurement of multi-antenna communication channels - study of upper bound channel capacity based on eigenvalue decomposition 

  Author: Tomáš Janák; Supervisor: Karásek Rostislav; Opponent: Walter Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
  Tématem této práce je posouzení kvality bezdrátového přenosu uvnitř budovy, zejména s ohledem na využití multianténních systémů. Obsahem práce jsou teoretické základy bezdrátové komunikace pro MIMO kanály, kdy jsou brány ...
 • Určování polohy s využitím tzv. 'Opportunity Signals' 

  Author: Juraj Rečka; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Seidl Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
  Tato práce se zabývá možností určování polohy za použití signálů, které nejsou k tomuto účelu primárně vysílány. Byly vybrány signály mobilních sítí IV. generace. V následujících kapitolách je popsán vývoj těchto sítí a ...
 • Hodnocení kvality zvuku v systémech digitálního rozhlasového vysílání 

  Author: Adam Bartyzal; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Bureš Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
  Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení kvality zvuku ve vztahu k nastavení parametrů vysílání v systémech digitálního rádia. Nejprve jsou stručně popsány systémy DAB/DAB+, DRM(+) a techniky zdrojového kódování ...
 • Přenos milimetrových vln přes optické infrastruktury 

  Author: Přemysl Michal Vidner; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
  První část této práce je rešerše možností přenosu milimetrových vln přes optické infrastruktury. Práce se dále zaměřuje na optické modulační techniky, obzvláště potlačení optické nosné. Větší částí této práce je charakterizace ...
 • Detektor rušení GNSS 

  Author: Šturc Filip; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato práce se zabývá detekcí a lokalizací rádiového rušení globálních navigačních systémů. Cílem práce je zpracovat jednotlivé metody pro detekci a lokalizaci záměrného, nezáměrného a inteligentního rušení. Vybrané metody ...
 • Monitorování zdvihu frekvenčně modulovaného signálu systému rozhlasového vysílání 

  Author: Pícha Tomáš; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato práce se věnuje způsobu měření maximálního frekvenčního zdvihu a tzv. "modulačního výkonu" frekvenčně modulovaného signálu. Měření je prováděno dle instrukcí uvedených v doporučení ITU-R SM.1268-4. Je sledováno jak ...
 • Vliv turbulencí na optický bezdrátový spoj s bezpilotním prostředkem 

  Author: Tóth Martin; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Komanec Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce se zabývá vlivem atmosféry na optický bezdrátový spoj mezi pozemním segmentem a bezpilotním prostředkem. V teoretické části jsou popsány vlivy atmosféry a namodelován optický bezdrátový spoj. V druhé části je ...
 • Planární mikrovlnný filtr 

  Author: Filip Jan; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Hoffmann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Práce se zabývá návrhem úzkopásmového planárního mikrovlnného filtru se středním kmitočtem f_0=2,45 GHz. Obsahuje metody návrhu analogových kmitočtových filtrů. Zaměřuje se na izoextremální aproximace a jejich modifikace ...
 • Testovací platforma pro VLC 

  Author: Kanděra Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací testovací platformy pro VLC komunikaci V úvodu práce je probrána problematika VLC systémů včetně souvisejícího hardwaru. Krátce nato je představen vlastní návrh VLC vysílače a ...

View more