Poslední příspěvky

 • Moderní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNN 

  Autor: Záruba Michael; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-22)
  Tato práce sModerní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNNe zabývá úlohou hlasové identifikace a verifikace mluvčího. Jejím hlavním cílem je popsat v současné době nejpoužívanější postupy a vybrané metody experimentálně ...
 • Monitorování městských aglomerací pomocí satelitních obrazových dat 

  Autor: Hlinovský Martin; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Veřtát Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Tato práce nejprve zmiňuje obecný princip dálkového průzkumu Země a dále popisuje dva volně dostupné zdroje satelitních dat družice řady Landsat a Sentinel. Následně podává přehled metod pro vylepšení prostorového rozlišení ...
 • Analýza videozáznamu pohybu pacientů během epileptického záchvatu 

  Autor: Šebek Jiří; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá možnostmi automatizované analýzy pohybu pacienta, který prodělává epileptický záchvat, aby bylo možné objektivně určit vývoj nemoci. V teoretické části rozebereme existující způsoby trasování částí ...
 • Mobilní aplikace pro ovládání laboratorního napájecího zdroje 

  Autor: Jurková Michaela; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Janout Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android sloužící k ovládání programovatelného laboratorního zdroje Manson HCS-3604-USB. Teoretická část obsahuje popis zdroje a oficiální ...
 • Využití strojového učení pro modelování binaurálního slyšení 

  Autor: Koshkina Ekaterina; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bureš Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá problematikou binaurálního slyšení se zaměřením na lokalizaci zdroje zvuku pomocí strojového učení. Obsahem práce jsou čtyři experimenty s algoritmy detekce úhlu příchozího zvuku. V prvním experimentu ...
 • Distribuovaný kamerový systém pro správu parkovacích míst 

  Autor: Melničuk Petr; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Šopov Boril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá distribuovaným kamerovým systémem pro správu parkovacích míst. Cílem práce je návrh a implementace všech částí systému počínaje inteligentními kamerovými moduly a konče algoritmy, které jsou ...
 • Rozpoznání titulu gramofonové desky podle krátké ukázky 

  Autor: Moldan Václav; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Lebr Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání a identifikace zvukové nahrávky. Cílem je seznámení s problematikou a implementace programu v prostředí MATLAB, který bude schopen identifikovat gramofonovou desku podle ...
 • Analýza efektivity komunikace v mobilních sítích s využitím dronů 

  Autor: Hach Lukáš; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Hrušovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Vlivem stále rostoucích požadavků na přenosovou kapacitu je nutné zvyšovat i počet základnových stanic v hustě obydlených oblastech. V místech, kde by výstavba nových základnových stanic nebyla efektivní, se nabízí řešení ...
 • Klasifikace hudebních žánrů pomocí MFCC 

  Autor: Melechovský Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Pobořil Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické klasifikace hudebních žánrů. Cílem je vytvořit algoritmus schopný třídit hudbu dle hudebních žánrů. Audio signál se nejdříve dělí na kratší časové úseky zvané ...
 • Referenční prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a sluchátka Sennheiser HD 650 

  Autor: Šlegl David; Vedoucí práce: Vencovský Václav; Oponent práce: Honzík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá způsobem jak stanovit referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku. Tyto hladiny byly stanoveny pro sluchátka Sennheiser HD 650 na základě provedených měření prahu slyšení pomocí ...
 • Digitalizace kinematografických filmů 

  Autor: Aubrecht Jan; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Novák Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice digitalizace starých filmů. Pojednává obecně o způsobu zpracování, archivaci, výhodách i nevýhodách jak starých filmových formátů, tak io dnešní digitální podobě filmů. Popisuji ...
 • Úprava akustiky malé místnosti 

  Autor: Berdan Eugeniu; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Žikovský Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá akustikou uzavřeného prostoru. Popisuje přístupy prostorové akustiky, faktory, které ovlivňují šíření zvuku v místnosti a shrnuje druhy akustických obkladů, jejich vlastnosti, princip fungování ...
 • Metody rekonstrukce 3D modelů 

  Autor: Patočka Václav; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Bednář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce je podat informace o vybraných metodách 3D skenování, jejich rozdělení a využití v praxi. Větší část je věnována skenerům na bázi strukturovaného světla, jsou popsány různé způsoby realizace skeneru pomocí ...
 • Syntéza virtuálního akustického prostoru 

  Autor: Lahoda Ondřej; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Štorek Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá virtuálním akustickým prostorem a jeho syntézou. Nejprve jsou vysvětleny principy lokalizace zvukového zdroje v prostoru. Dále je popsána Head Related Transfer Function, její využití pro ...
 • Algoritmy interpolace obrazu pro experiment WILLIAM 

  Autor: Tymeš Pavel; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Janout Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce se zabývá obrazovými systémy pro celooblohové snímání, a to především se zaměřením na experiment WILLIAM. Jedná se o celooblohovou kameru, která byla sestrojena na ČVUT v Praze. Na obdržených snímcích z ...
 • Bezkontaktní snímání dechové a tepové frekvence 

  Autor: Adolf Jindřich; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Prášek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Práce se zabývá možnostmi měření dechové a tepové frekvence. Popisuje jak konvenční metody používané ve zdravotnictví jako jsou EKG či impedanční pneumografie, tak netradiční způsoby měření jako využití Dopplerovského ...
 • Akustická analýza slovního důrazu s využitím čtených promluv u pacientů s poruchou CNS 

  Autor: Kohoutová Lada; Vedoucí práce: Tykalová Tereza; Oponent práce: Bořil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Narušená schopnost vyjadřovat důraz v řeči je charakteristická pro hypokinetickou a ataxickou dysartrii spojenou s Parkinsonovou nemocí (PN) a roztroušenou sklerózou (RS). V této studii jsme se zaměřili na kvantifikování ...
 • Stimulovaný Brillouinův rozptyl jako jev limitující přenosovou kapacitu optických systémů 

  Autor: Horváth Csaba; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Škoda Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato práce je zaměřena na studium nelineárních jevů pozorovaných v optických vláknech. V prvních částech jsou popsány základní přenosové vlastnosti optických vláken. Projekt se dále zabývá především studií nelineární optiky. ...
 • Detekce impulzních vad v záznamu zvuku na gramofonových deskách 

  Autor: Semanský Marek; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Rajmic Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá problematikou detekce impulsních vad u mechanického záznamu zvuku. V práci jsou představeny tři detekční metody, které byly převzaty z diplomové práce Ing. M. Bolka (2016). Jedná se o autoregresivní ...
 • Standardizované metody pro hodnocení obrazové kvality digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech 

  Autor: Zizien Adam; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat a nastudovat techniky použitelné k měření parametrů digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech, navrhnout a implementovat softwarové nástroje k jejich měření a ...

Zobrazit další