Novinky

Department of Economics, Management and Humanities

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Stanovení výkonově orientované mzdy zaměstnanců ve firmě 

  Autor: Rohlíček Jaroslav; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Hejl Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Práce se zabývá problematikou stanovení výkonove orientované mzdy v reálné firme a to pro pozice obchodník, servisní technik a dispecer. V první kapitole práce je teoretický úvod do problematiky odmenování, hodnocení, ...
 • Benchmarking cloudových řešení na základě dat ze síťového provozu 

  Autor: Uhlíř Vojtěch; Vedoucí práce: Kencl Lukáš; Oponent práce: Klíma Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Předmětem této diplomové práce je inovativní metoda pro porovnání cloudových poskytovatelů z hlediska síťové odezvy globálních cloudových služeb. K získání reálných dat byla zasádně rozšířena a vylepšena existující platforma ...
 • Možnosti elektronického šíření informací uživatelům 

  Autor: Homoláč Jaroslav; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Šedek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Cílem této práce je popsat šíření informací uživatelům, udělat analýzu a specifikaci technologických způsobů šíření informací, srovnat vhodnosti použití jednotlivých technologií a popsat jejich technologické principy. Za ...
 • Procesy transformace paliv v České republice 

  Autor: Marić Milica; Vedoucí práce: Krejčí Ladislav; Oponent práce: Harnych Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Táto diplomová práce se zabývá problematikou procesů zpracování a zušlechtění paliv v České republice. Kromě drobného rozboru transformačních procesů a jejich výsledných produktů, se práce speciálně zaměřuje na transformační ...
 • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

  Autor: Kürthy Attila; Vedoucí práce: Krejcar Rostislav; Oponent práce: Sokol Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Cílem této práce bylo popsat fungování trhu s elektřinou se zaměřením především na obchod s přeshraničními kapacitami v propojené evropské soustavě. Větší pozornost je věnována integračním procesům denních trhů s elektřinou ...
 • Vliv regulace energetiky na investiční činnost 

  Autor: Hrozek Dian; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Koďousek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Předmětem diplomové práce "Vliv regulace energetiky na investiční činnost" je analýza ekonomické regulace v energetických odvětvích s důrazem na elektroenergetiku, konkrétně pak přenos elektrické energie a dopady regulace ...
 • Analýza využití plazmového zplyňování odpadů v ČR 

  Autor: Molek Tomáš; Vedoucí práce: Břenek Petr; Oponent práce: Jůza Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Byla provedena technicko-ekonomická analýza možného uplatnění zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) využívající technologii plazmového zplyňování v České republice. Pro modelový projekt realizace plazmového ZEVO ...
 • Off-grid hybridni systém zasobovani elektrickou energii 

  Autor: Szántai Daniel; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Grygar Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Diplomová práca je zameraná na návrh hybridnej energetickej stanice pre obec ležiacu v oblasti bez pripojenia na centrálnu elektrickú sieť. Cieľom práce je modifikácia samostatne stojacej dieselovej stanice na hybridnú ...
 • Návrh systému FVE pro rodinný dům 

  Autor: Linhart Jakub; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Holasová Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem FV systému pro rodinný dům. V první části je popsána sluneční energie, využití této energie a dále typy FV článků a FV systémů. Ve druhé části je proveden návrh systému. Nejprve je ...
 • Analýza tržní pozice firmy 

  Autor: Malý Jan; Vedoucí práce: Roučková Iveta; Oponent práce: Černohous Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem této práce je marketingová analýza trhu s průmyslovými elektronkami. Cílem práce provést marketingovou analýzu a navrhnout strategii pro tento trh pro firmu Tesla Electubes.
 • Power to Gas 

  Autor: Zimčík Jakub; Vedoucí práce: Průcha Petr; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Diplomová práce pojednává o systému Power to Gas (P2G), který umožňuje přeměnit energii z elektřiny v době jejího přebytku do plynného média (vodíku, metanu), které je lépe skladovatelné. V práci je zjištěný potenciál ...
 • Náklady na energii v domácnostech 

  Autor: Samoylova Valeriya; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tématem této bakalářské práce byly náklady na energie v domácnostech. V teoretické části byl popsán energetický sektor hospodářství České republiky a náklady na energie v domácnosti, včetně jejich struktury a nákladů na ...
 • Likvidita denního, vnitrodenního a vyrovnávacího trhu v ČR, vývoj a dopad na efektivitu obchodování v ČR 

  Autor: Nejedlý Miroslav; Vedoucí práce: Moc Dan; Oponent práce: Krejcar Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Tato práce se zabývá uceleným přehledem a vývojem obchodování na krátkodobých trzích v ČR. První tři body se zabývají přehledem a vysvětlením způsobu obchodování s elektřinou, účastníky trhu s elektřinou a jejich rolí při ...
 • Možnosti získávání informací o zákaznících a jejich využití pro podporu rozvoje podnikání 

  Autor: Hryzák Ondřej; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Šedek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato práce se zabývá možnostmi získávání informací o zákaznících. První část je zaměřena na to, jaké informace a jakým způsobem lze o zákaznících získávat, a které technologie je k tomu možné využít. Jednotlivé technologie ...
 • Problematika instalace a provozu střešní větrné elektrárny na bytovém domě 

  Autor: Lacina Robert; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Kratochvíl Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Práce se zabývá problematikou instalace a provozu střešní větrné elektrárny z ekonomického hlediska. Práce zahrnuje popis větrných elektráren s horizontální a vertikální osou otáčení pracujících na odporovém a vztlakovém ...
 • Energeticky úsporné spotřebiče - ekonomické hodnocení 

  Autor: Skřipec Kryštof; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Kratochvíl Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Cílem této práce je vytvořit komplexní pohled na energeticky úsporné spotřebiče v domácnosti. V první části jsou hlavní spotřebiče v průměrné české domácnosti charakterizovány a rozděleny. V druhé části je realizováno ...
 • Manažerské informační systémy 

  Autor: Voldán Jan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
  Bakalářská práce seznamuje veřejnost s rozdíly manažerských informačních systémů (MIS) a ostatních informačních systémů (IS). Jejím cílem je potvrdit hypotézu, že se firmy zabývají vývojem nových technologií a že jsou pro ...
 • Ekonomické vyhodnocení provozu fotovoltaické elektrárny při poruše 

  Autor: Šutka Jan; Vedoucí práce: Černá Ladislava; Oponent práce:
  Tato práce řeší problematiku výskytu závad na fotovoltaických elektrárnách a jejich dopad na ekonomickou stránku provozu. Vyhodnocení poruch je prováděno na ekonomickém modelu fiktivní fotovoltaické instalace. K vyhodnocení ...
 • Porovnání metod ekonomické regulace v energetice a ve vodárenství 

  Autor: Votruba Jan; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Jůza Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním metodiky ekonomické regulace v energetice a vodárenství. Základem této práce je vysvětlení metodiky regulace v elektroenergetice, teplárenství a vodárenství a jejich porovnání. ...
 • Analýza interního marketingu firmy a jeho změny 

  Autor: Stuchlíková Markéta; Vedoucí práce: Hořký Lukáš; Oponent práce: Jandera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
  Předmětem diplomové práce Analýza interního marketingu a jeho změny je analýza stavu interního marketingu na konkrétním pracovišti firmy a navržení nejvhodnějších metod řešení zjištěných problémů a nedostatků. Teoretická ...

Zobrazit další