Novinky

Department of Economics, Management and Humanities

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Zlepšení a optimalizace výkonnosti v rámci zavedeného systému kvality 

  Autor: Panský Martin; Vedoucí práce: Jandera Jan; Oponent práce: Kovalenko Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Diplomová práce se primárně zabývá možnostmi zlepšení výkonnosti konkrétní organizace, operující v rámci evropského právního rámce a československého trhu. Součástí je souhrn vysvětlení a definic týkajících se problematiky ...
 • Efektivnost fotovoltaiky na panelovém domě 

  Autor: Miškovský Daniel; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Podivínský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou variant výstavby fotovoltaických elektráren. Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem panelového domu jeho specifik a možným zapojením fotovoltaické elektrárny. ...
 • Finanční analýza firem v energetickém sektoru 

  Autor: Zaiblová Kateřina; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Lachmanová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Cílem bakalářské práce "Finanční analýza firem v energetickém sektoru" je zhodnocení finančního zdraví a stability podniků pomocí metod finanční analýzy. Finanční hospodaření firem je zde analyzováno na základě účetních ...
 • Zásobování rodinného domu energií 

  Autor: Burda Michal; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Truxa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Diplomová práce se zabývá zásobováním energií staršího rodinného domu v rekonstrukci se současnými legislativními podmínkami a dotačními možnostmi. Nejdříve jsou stanoveny energetické potřeby rodinného domu, jako tepelné ...
 • Analýza možnosti zavedení automatických náhrad za nedodržení standardů kvality dodávky elektřiny v ČR 

  Autor: Hofman Michal; Vedoucí práce: Krejcar Rostislav; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Obsahem této bakalářské práce je porovnání situace ohledně kvality dodávek elektřiny v České republice a v zahraničí a především hlavní část poté věnuji zavedení automatických náhrad v České republice. V práci nejdříve ...
 • Návrh elektroinstalace rodinného domu 

  Autor: Černý Jakub; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Holasová Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domě a veškerými zákony a vyhláškami, které s tímto tématem souvisejí. Dále pojednává o návrhu připojení rodinného domu k distribuční síti, včetně způsobu provedení ...
 • Podnikatelský plán realizace chytrých zahrad 

  Autor: Růžička Vojtěch; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Kučerková Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  V práci je zpracován kompletní podnikatelský plán pro firmu, zabývající se realizací chytrých zahrad. V první části je popsáno technologické řešení chytrých zahrad. Nejprve je popsán řídící systém, jeho základní prvky a ...
 • Finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru 

  Autor: Balkizov Aslanbek; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Tématem bakalářské práce je finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru. Hlavním cílem této práce je provést finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru: E.ON Energie, a.s., Plzeňská ...
 • Využití supravodivosti pro stejnosměrný přenos elektřiny 

  Autor: Málek Vilém; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na stejnosměrný přenos elektrické energie a supravodivý stav materiálu. V první části je popsán fyzikální jev supravodivosti, druhy supravodičů a především vysokoteplotní supravodiče, které ...
 • Systémová analýza místa připojení objektu k bleskovému výboji 

  Autor: Fořt Radim; Vedoucí práce: Mikeš Jan; Oponent práce: Kutáč Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Diplomová práce se zabývá problematikou přímých ochran před bleskovým výbojem, konkrétně optimalizací vnější ochranné soustavy. V úvodu práce je popsán vznik, průběh a důležité parametry bleskových výbojů. V další části ...
 • Energetická náročnost a ekonomické zhodnocení těžby kryptoměn 

  Autor: Malý Ondřej; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Kreim Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato práce poskytuje ucelený pohled na problematiku kryptoměn. Největší pozornost je přitom věnována jejich těžbě a problematice s ní spojenou. Rešerše obsahuje tři části, ve kterých je vysvětlen princip kryptoměn, popsán ...
 • Internet věcí a možnosti jeho využití v nevýrobních sektorech 

  Autor: Smetanová Lucie; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Šafránek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou internetu věcí a zaměřuje se na jeho využitelnost v nevýrobních sektorech. Teoretická část definuje pojem internet věcí, stručně popisuje jeho vývoj, objasňuje, jak internet ...
 • Regulace telekomunikačního trhu 

  Autor: Aubrecht Jan; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Brabec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a regulačními principy na trhu elektronických komunikací s ohledem na jejich ekonomické důsledky. Nejprve je studován postupný vývoj trhu v období liberalizace a harmonizace. Dále ...
 • Analýza ekonomických dopadů předpokládaného vývoje v oblasti teplárenství 

  Autor: Bagin Vojtěch; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Kubíček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato diplomová práce popisuje dopady identifikovaného budoucího vývoje teplárenství v České republice na cenu tepla pro odběratele. Byly popsány aktuální a očekávané budoucí problémy v teplárenství ČR, které byly následně ...
 • Marketingová komunikace v oblasti moderních trendů správy sítí 

  Autor: Ulrichová Pavlína; Vedoucí práce: Hofman Radek; Oponent práce: Pešek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá dvěma alternativními metodami ke správě sítí a s nimi související marketingovou komunikací. Práce ve své teoretické části podrobně popisuje oba modely, jejich silné a slabé stránky a taktéž ...
 • Ekonomická efektivita lokální distribuční soustavy 

  Autor: Soukupová Zuzana; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Jelenecký Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá tématem lokálních distribučních sítí, které představují pro dnešní energetiku perspektivní cestu k prosazení moderních technologií a nových systémových přístupů. Práce zařazuje lokální ...
 • Analýza trhu s optickými senzory v ČR z pohledu tržní pozice firmy Panasonic 

  Autor: Skřipec Kryštof; Vedoucí práce: Podivínský Tomáš; Oponent práce: Černohous Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cílem mé diplomové práce je provedení analýzy trhu s optickými senzory v České republice z pohledu firmy Panasonic. Teoretická část práce popisuje metody marketingové analýzy a věnuje se technické charakteristice optických ...
 • Analýza faktorů ovlivňujících vybrané síťové ukazatele 

  Autor: Rozsypalová Kristýna; Vedoucí práce: Jelenecký Vojtěch; Oponent práce: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů, které by mohly mít vliv na množství distribuované elektrické energie na území hlavního města Prahy. Analýza byla provedena na datech 2006 - 2016. První dvě kapitoly jsou ...
 • Vliv teplotního profilu u pájení přetavením na tvorbu intermetalických vrstev 

  Autor: Hintermüller Jan; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce se věnuje vlivu teplotního profilu na vznik a růst intermetalických vrstev. V teoretické části jsou popsány technologie pájení, zejména se zaměřením na pájení přetavením, teplotní profil a intermetalické sloučeniny. ...
 • Akumulace energie zkapalňováním vzduchu 

  Autor: Smrčka Filip; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Podivínský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tématem této bakalářské práce je systém určený k akumulaci elektrické energie fungující na principu zkapalňování vzduchu (tzv. LAES systém). Nejprve jsou popsány jednotlivé části systému a princip jejich funkce a následně ...

Zobrazit další