Novinky

Department of Economics, Management and Humanities

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Elektrický longboard 

  Autor: Grossmann Jan; Vedoucí práce: Kočárník Petr; Oponent práce: Šedek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se věnuje návrhu a výrobě pohonu elektrického longboardu a ekonomické analýze projektu. Návrh a realizace je rozdělena do dvou částí - návrh a realizace mechanické a elektrické části. Hlavním bodem práce je návrh ...
 • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

  Autor: Ľudma Tomáš; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Bejbl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato práce srovnává společnosti podnikající ve stejném odvětví se sídlem či zastoupením v České republice. Společnosti spadají do ekonomické činnosti dle klasifikace CZ NACE do kategorie 27320 - Výroba elektrických vodičů ...
 • Kvalita a spolehlivost dodávek elektrické energie 

  Autor: Chalupianský Peter; Vedoucí práce: Krejcar Rostislav; Oponent práce: Šefránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části zavádím veškeré potřebné pojmy, standardy a definice týkající se kvality dodávek elektrické energie. Zároveň definuji potřebné ukazatele pro výpočet nepřetržitosti ...
 • Analýza opatření pro zlepšení ukazatelů kvality dodávky elektrické energie 

  Autor: Mengr Miroslav; Vedoucí práce: Brettschneider Zbyněk; Oponent práce: Lachmanová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi provozování distribuční soustavy a poskytuje návrhy na opatření pro zlepšení kvality dodávky elektrické energie. Toto zlepšení je cíleno na snížení ukazatelů nepřetržitosti distribuce ...
 • Úspory energie ve výrobním podniku 

  Autor: Linhartová Kateřina; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Mercel Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce se věnuje úsporám energie v pekárně, která se zabývá předpečením různých druhů pečiva a jejich následným šokovým zmrazením. Po úvodní části, kde rozebírám vybranou evropskou a českou legislativu, analyzuji ...
 • Ekonomická efektivnost výroby elektřiny z moderních vodních zdrojů 

  Autor: Šárpataky Samuel; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Adamec Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cieľom mojej diplomovej práce bolo charakterizovať typy vodných turbín od ich počiatkov v histórii až po súčasnosť. Následne charakterizovať technológiu turbíny SETUR doc. Sedláčka a vytvoriť návrh tejto turbíny pre rodinný ...
 • Technicko-ekonomické zhodnocení spotřeby energie v RD 

  Autor: Grecman Daniel; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Mercel Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
  Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením spotřeby energie v rodinném domě. Je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou popsány faktory ovlivňující spotřebu energie a legislativa ...
 • Ceny elektřiny pro velkoodběratele 

  Autor: Vencelík Martin; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Pavlátka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Predmetom tejto práce je analýza vývoja a úrovne cien elektriny a jej komponentov veľkých odberateľov v ČR a vo vybraných krajinách EU. V prvej časti vysvetlujem dôležitosť regulácie a jej vplyv na štruktúru ceny elektriny. ...
 • Porovnání měrných dopravních nákladů variant přepravy plynu (zkapalnění nebo plynovod) 

  Autor: Senchenko Denis; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Jäger Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce řeší problematiku nákladů na přepravu zemního plynu v tekutém a plynném stavu. V teoretické části jsem popsal vlastnosti jednotlivých způsobů přepravy. V praktické části jsou pokryty tří navržené trasy, používající ...
 • Elektroinstalace v rodinném domku 

  Autor: Korel Jan; Vedoucí práce: Cimbolinec Ivan; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domku. Cílem práce je vytvoření návrhu připojení k distribuční síti nízkého napětí a provedení vnitřní elektroinstalace včetně slaboproudé části. V první ...
 • Ekonomické důsledky časového vývoje vad FVE 

  Autor: Schröpferová Lenka; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Bakalářská práce popisuje a analyzuje vliv výskytu vad na fungování celé FVE. Zvolený problém jsem vyřešila pomocí vytvoření diagramu kategorizující objevující se vady a ekonomického modelu, který problém řeší pomocí ...
 • Průzkum trhu generátorových elektronek 

  Autor: Linhartová Adéla; Vedoucí práce: Roučková Iveta; Oponent práce: Černohous Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Cílem této diplomové práce bylo analyzovat trh generátorových elektronek pro společnost TESLA Electrontubes s.r.o. Nejdříve jsou zde teoreticky popsány analýzy a strategie, které by v průzkumu trhu neměly chybět. Dále jsou ...
 • Předpoklady uplatnění marketingu v podmínkách Průmyslu 4.0 

  Autor: Stejskalová Kateřina; Vedoucí práce: Jandová Veronika; Oponent práce: Zoubek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem diplomové práce je realizace externích marketingových analýz, které zmapují stávající situaci a navrhnutí opatření, které společnosti pomohou v uplatnění marketingu v podmínkách Průmyslu 4.0. Diplomová práce se v ...
 • Analýza investičních možností do obnovitelných zdrojů v České republice 

  Autor: Hrbek Jan; Vedoucí práce: Lachmanová Michaela; Oponent práce: Hájek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Evropa se snaží více a více využívat obnovitelných zdrojů k výrobě energie, aby využívání obnovitelných zdrojů rostlo, musí být obnovitelné zdroje pro investora ekonomicky zajímavé. Toho je v současné době docíleno pomocí ...
 • Potenciál systému řízení spotřeby v distribuční síti PRE 

  Autor: Martínek Jakub; Vedoucí práce: Glac Pavel; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit potenciál řízení spotřeby na území distribuční společnosti PREdi zahrnující oblast Prahy a přilehlých Roztok z pohledu jak ekonomické využití tak zvýšení zabezpečení dodávek elektrické ...
 • Využití bateriových systémů pro poskytování Podpůrných služeb 

  Autor: Havlík Daniel; Vedoucí práce: Šváb Michal; Oponent práce: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  S běžnými bateriemi se dnes setkáváme během našich každodenních životů. O existenci velkých bateriových systémů pro průmyslové použití už pak ví málokdo, natož ještě o jejich praktickém a ekonomicky racionálním využití. ...
 • Finanční analýza firmy 

  Autor: Špatný Jan; Vedoucí práce: Pastejřík Jan; Oponent práce: Holasová Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  V této diplomové práci se zabývám finanční analýzou vybrané firmy. Zabýval jsem se jak minulostí firmy od roku 2005, tak prognózoval možný budoucí vývoj do roku 2021. Dále jsem porovnal některé ukazatele s odvětvím. Z ...
 • Efektivnost variant rekonstrukce elektrického rozvodu v družstevním domě 

  Autor: Chramosta David; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce pojednává o rekonstrukci elektrického rozvodu v bytovém družstvu. Práce porovnává více variant rekonstrukce pomocí ekonomických kritérií jako je čistá současná hodnota, roční ekvivalentní peněžní tok ...
 • Využití reálných opcí při hodnocení efektivnosti elektrických sítí 

  Autor: Novák Tomáš; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Pavlátka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-07)
  Cílem této práce je porovnat investici do dvou rozdílných transformátorů v distribuční síti a vybrat ekonomicky efektivnější variantu za použití metody reálných opcí. Na začátek práce jsou zařazeny teoretické kapitoly ...
 • Model použití akumulace elektřiny 

  Autor: Šmíd Jakub; Vedoucí práce: Jelínek Filip; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato diplomová práce se věnuje akumulaci elektrické energie. V první části diplomové práce jsou rozebrány nejběžnější technologie akumulace elektřiny. Je popsán princip jejich funkce, technické a ekonomické parametry, ...

Zobrazit další