Poslední příspěvky

 • Analýza záznamu termografických dat intraoperačních kortikálních stimulací 

  Autor: Křečan Zdeněk; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Jahodová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Mapování pomocí stimulace kortexu (CSM) je standardně používaná technika, která má za úkol lokalizovat funkční a kognitivní oblasti mozku, a zabránit tak případným komplikacím po resekci epileptogenní zóny, nebo tumoru. ...
 • Implementace kepstrálního detektoru řečové aktivity při výpočtu řečových příznaků 

  Autor: Kosek Michal; Vedoucí práce: Mizera Petr; Oponent práce: Bartošek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro detekci přítomnosti řeči v diskrétním signálu. Vytvořený detektor používá krátkodobou energii signálu a změny v kepstrálních charakteristikách signálu jako kriteriální ...
 • Detektor řečové aktivity na bázi DNN 

  Autor: Lakosil Mojmír; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce řeší problematiku detekce řečové aktivity s použitím hlubokých neuronových sítí. V práci jsou stručně popsány obecné principy detekce řeči, základní používané algoritmy, hlavní pozornost však je věnována analýze ...
 • Model šíření pulsové vlny na vybrané části arteriálního stromu 

  Autor: Hátle David; Vedoucí práce: Grošpic Antonín; Oponent práce: Korpas David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Práce se zabývá vytvořením počítačových modelů kardiovaskulárního systému, ve kterých byla využita hemodynamicko-elektrická analogie. Výstupy modelů jsou napěťově průběhy na konkrétních elektrických odporech, reprezentujících ...
 • Optimalizace hypertermické léčby pomocí numerických simulací veličiny SAR 

  Autor: Vogeltanzová Sára; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Vrbová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je optimalizace hypertermické léčby pomocí numerických simulací veličiny SAR. Mikrovlnná hypertermie je v současnosti rozvíjející se metoda využívaná k léčbě nádorového onemocnění. V první části vlastní ...
 • Změny biocidních vlastností suspenze nanodiamantů po ošetření plazmatem 

  Autor: Dvořáková Veronika; Vedoucí práce: Čeledová Vladyslava; Oponent práce: Kromka Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce je zaměřena na výzkum vlivů účinků nanodiamantů (ND), plazmatem aktivované vody (PAW) a jejich synergického působení na mikroorganismus Escherichia coli. Působení ND, PAW a plazmatu má prokazatelný vliv na úbytek ...
 • Návrh a realizace systému asistivních technologií pro chytré domácnosti 

  Autor: Brtěk Tomáš; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá studiem systémů asistivních technologií pro chytré domácnosti. Zahrnuje přehled asistivních technologií využívaných nebo vyvíjených v současné době pro uplatnění především v domácnosti. Obecně ...
 • Automatické hodnocení poruch artikulace samohlásek u Parkinsonovy nemoci 

  Autor: Bukovský Petr; Vedoucí práce: Rusz Jan; Oponent práce: Stráník Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Parkinsonova nemoc (PN) je obvykle spojena s poruchou řeči tzv. hypokinetickou dysartrií, která se mimo jiné projevuje také nepřesnostmi v artikulaci samohlásek. Cílem práce bylo navrhnout automatickou metodu pro hodnocení ...
 • Analýza slabých tlakových pulzací při suprasystolickém tlaku 

  Autor: Matera Lukáš; Vedoucí práce: Fabián Vratislav; Oponent práce: Bělobrádek Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Diplomová práce se zabývá neinvazivním meřením hemodynamických parametrů při suprasystolickém tlaku a jejich souvislostí s arteriální tuhostí. Pro tyto účely byl sestrojen přístroj na principu diferenčního tlakového senzoru, ...
 • Návrh a realizace zařízení pro měření tremoru 

  Autor: Hanousková Iva; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Hlaváček Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato práce se zabývá návrhem, realizací a následným ověření zařízení, které bude sloužit k měření tremoru pacientů s roztroušenou sklerózou. Tremor je nekoordinovaný rytmický pohyb zejména paží a rukou. Abychom dokázali ...
 • Návrh a implementace webové aplikace pro telemedicínské řešení zaměřené na diabetes 

  Autor: Poláček Milan; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Burša Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  V současné době existuje řada softwarových řešení pro stahování a agregaci dat z mobilních zařízení pro podporu při léčbě pacientů s diabetem. Pro využití záznamů z rozdílných přístrojů musí tedy mít pacient či lékař přístup ...
 • Srovnávací studie přístrojů pro měření krevního tlaku 

  Autor: Sušánková Markéta; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Hlaváček Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Měření krevního tlaku patří mezi základní diagnostické metody a dle naměřených výsledků může lékař stanovit preventivní léčebná opatření. Proto je důležité, aby přístroje určující krevní tlak měřily co možná nejpřesněji. ...
 • Excitation of Conducting Cylinder Using Slots 

  Autor: Pascawati Anita; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Závodný Vadim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  This master thesis deals with the investigation to excite the conducting cylinder of rocket chassis using slots. The theory of characteristic mode (TCM) is used to find the resonance modes of the cylinder. The model of ...
 • Zajištění soukromí v bezpečných distribuovaných síťových úložištích. 

  Autor: Marku Enio; Vedoucí práce: Vaněk Tomáš; Oponent práce: Schlitter Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  V outsourcingu dat mrak scénář poskytovatelů třetích stran umožňuje výhody zpracování a značné náklady. V důsledku toho je vysoká tendence různých společností zadávat své údaje a služby třetím poskytovatelům služeb. Na ...
 • Separace akustických záznamů 

  Autor: Vondrlík Josef; Vedoucí práce: Bortel Radoslav; Oponent práce: Chaloupka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Cílem této práce bylo navrhnout algoritmus pro separaci akustických záznamů pořízených mikrofonním polem, zejména záznamů řečových. Algoritmus využívá k separaci sadu filtrů s konečnou impulzní odezvou, jeden filtr pro ...
 • Aplikační podpora pro sběr dat při měření hemodynamických parametrů 

  Autor: Albert Filip; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Práce seznamuje čtenáře s problematikou měření hemodynamických parametrů a kyslíkové saturace z hlediska fyziologického i technického. Dále popisuje komunikaci po sběrnici USB, zejména za využití třídy HID, a seznamuje ...
 • Detekce poruch řeči u pacientů s poruchami chování v REM spánku pomocí smartphone pro potenciální brzkou diagnostiku Parkinsonovy nemoci 

  Autor: Došek Daniel; Vedoucí práce: Rusz Jan; Oponent práce: Stráník Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
  V současné době není znám lék, který by úplně vyléčil Parkinsonovu nemoc (PN). Brzká diagnostika PN, tedy ještě před projevem nevratných neurodegenerativních změn, je důležitá pro aplikování dostupné léčby zmírňující určité ...
 • Synergické působení silic a netermálního plazmatu na mikroorganizmy na definovaných živných půdách 

  Autor: Vlková Kateřina; Vedoucí práce: Fantova Vladyslava; Oponent práce: Klouček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Tato diplomová práce se věnuje inaktivaci bakterií a kvasinky po ošetření netermálním plazmatem, generovaného stejnosměrným výbojem, za přítomnosti silic a Tweenu 80. Pro tyto účely byl sestaven elektrodový systém, který ...
 • Studium fázových přechodů vybraných materiálů pro kultivaci a kryoprezervaci buněk 

  Autor: Hubka Vojtěch; Vedoucí práce: Kratochvílová Irena; Oponent práce: Šefc Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
  Diplomová práce se zabývá studiem fázových přechodů vybraných materiálů pro kryoprezervaci. Cílem diplomové práce bylo porovnání konvenčních kryoprotektantů (dimethylsulfoxid, trehalóza) s kryoprotektanty ve fázi ...
 • Optimalizace měření a analýza vybraných fyzikálních a chemických vlivů na ultra slabou emisi fotonů z lidské ruky 

  Autor: Ondrušová Beáta; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Pospíšil Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Diplomová práca je zameraná na detekciu ultra slabej emisie fotónov z rúk ľudského subjektu. V teoretickej časti popisuje mechanizmy generovania elektrónových excitovaných stavov s následnou emisiou fotónov, zhŕňa doterajšie ...

Zobrazit další