Recent Submissions

 • Kompresní metody pro hyperspektrální zobrazování 

  Author: Hartmann Petr; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Blažek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Práce zkoumá problematiku hyperspektrálních obrazových dat a jejich zpracování, zejména kompresi. Teoretický úvod je zaměřen na principy obrazového snímání a způsoby uložení digitální obrazové informace, zmiňuje rozdíly ...
 • Non-line of Sight Visible Light Communications 

  Author: Ertunç Ezgi; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Nedávný vývoj v oblasti polovodičového osvětlení a vysoce účinných světelných diod (LED) umožnil vznik nového komunikační přístupu - komunikací ve viditelné oblasti (Visible Light Communications , VLC). Datových rychlostí ...
 • Detektor ultrazvuku - ultrazvukový konvertor 

  Author: Holeček Miroslav; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Ulovec Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce konvertoru pro převod ultrazvukových signálů do slyšitelného pásma pomocí vývojových bloků. Předpokládá se využití bloků pro detekci ultrazvukových emisí elektrických výbojů ...
 • Obvodové funkční bloky pro ultrazvukové měřicí systémy a senzory 

  Author: Motyčka Jan; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Štrupl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cílem této práce je seznámení se s ultrazvukem a jeho využití v různých odvětvích, zejména pak jeho využití při měření rychlosti a vzdálenosti na principu radaru (sonaru) v impulzním režimu. V dalších částech se pak zabývá ...
 • Výpočet radiolokačního pokrytí metodou fyzikální optiky 

  Author: Mařík Tomáš; Supervisor: Valtr Pavel; Opponent: Grábner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá radiolokačním pokrytím reálného terénu s využitím výpočtové metody fyzikální optiky (Fresnel-Kirchhoff). Metoda a její funkčnost je demonstrována na příkladových vzorcích terénu a reálném ...
 • Aplikace legislativních a technických předpisů při návrhu protézy horní končetiny 

  Author: Kaštánková Jana; Supervisor: Rubeš Pavel; Opponent: Grünes Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Každý zdravotnický prostředek (s výjimkou individuálně zhotovených nebo určených pro klinickou zkoušku), který je dostupný na trhu Evropské unie, musí nést označení CE. Výrobce má povinnost vydat prohlášení o shodě s platnou ...
 • Multilingvální rozpoznávání řeči pro vybrané západoevropské jazyky 

  Author: Montoya Gómez Gloria María; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Hlavním cílem předložené práce bylo vytvoření první verze multilingválního rozpoznávače řeči pro vybrané 4 západoevropské jazyky. Klíčovým úkolem této práce bylo definovat vztahy mezi subslovními akustickými elementy napříč ...
 • Výpočet radiolokačního pokrytí metodou fyzikální optiky 

  Author: Mařík Tomáš; Supervisor: Valtr Pavel; Opponent: Grábner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá radiolokačním pokrytím reálného terénu s využitím výpočtové metody fyzikální optiky (Fresnel-Kirchhoff). Metoda a její funkčnost je demonstrována na příkladových vzorcích terénu a reálném ...
 • Klasifikace krevní perfuze transplantované ledviny 

  Author: Benešová Michaela; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Vondrášek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním a klasifikací signálů z měření reflektance transplantované ledviny ve viditelné a blízké infračervené oblasti. Cílem je rozlišit správně prokrvenou ledvinu od ledviny, u níž došlo k ...
 • Návrh databáze pro měření stavu ložisek zabíhacích válců. 

  Author: Kičák Milan; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Šotka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato práce řeší problematiku klasifikace míry mechanického opotřebení ložisek na strojním zařízením ve Škoda Auto a.s. zabíhacích válců pro zabíhání automobilů. Za tímto účelem je nezbytné pomocí elektronického systému ...
 • Hloubka ostrosti u pseudofakických očí 

  Author: Černohousová Tereza; Supervisor: Chaloupka Roman; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zobrazení a hloubky ostrosti u 6 nitroočních čoček v modelovém oku na základě aberometrických měření. Proto jsou v teoretické části popsány metody hodnocení kvality zobrazení, ...
 • Analýza záznamu termografických dat intraoperačních kortikálních stimulací 

  Author: Křečan Zdeněk; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Jahodová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Mapování pomocí stimulace kortexu (CSM) je standardně používaná technika, která má za úkol lokalizovat funkční a kognitivní oblasti mozku, a zabránit tak případným komplikacím po resekci epileptogenní zóny, nebo tumoru. ...
 • Implementace kepstrálního detektoru řečové aktivity při výpočtu řečových příznaků 

  Author: Kosek Michal; Supervisor: Mizera Petr; Opponent: Bartošek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro detekci přítomnosti řeči v diskrétním signálu. Vytvořený detektor používá krátkodobou energii signálu a změny v kepstrálních charakteristikách signálu jako kriteriální ...
 • Detektor řečové aktivity na bázi DNN 

  Author: Lakosil Mojmír; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce řeší problematiku detekce řečové aktivity s použitím hlubokých neuronových sítí. V práci jsou stručně popsány obecné principy detekce řeči, základní používané algoritmy, hlavní pozornost však je věnována analýze ...
 • Model šíření pulsové vlny na vybrané části arteriálního stromu 

  Author: Hátle David; Supervisor: Grošpic Antonín; Opponent: Korpas David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Práce se zabývá vytvořením počítačových modelů kardiovaskulárního systému, ve kterých byla využita hemodynamicko-elektrická analogie. Výstupy modelů jsou napěťově průběhy na konkrétních elektrických odporech, reprezentujících ...
 • Optimalizace hypertermické léčby pomocí numerických simulací veličiny SAR 

  Author: Vogeltanzová Sára; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vrbová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je optimalizace hypertermické léčby pomocí numerických simulací veličiny SAR. Mikrovlnná hypertermie je v současnosti rozvíjející se metoda využívaná k léčbě nádorového onemocnění. V první části vlastní ...
 • Změny biocidních vlastností suspenze nanodiamantů po ošetření plazmatem 

  Author: Dvořáková Veronika; Supervisor: Čeledová Vladyslava; Opponent: Kromka Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce je zaměřena na výzkum vlivů účinků nanodiamantů (ND), plazmatem aktivované vody (PAW) a jejich synergického působení na mikroorganismus Escherichia coli. Působení ND, PAW a plazmatu má prokazatelný vliv na úbytek ...
 • Návrh a realizace systému asistivních technologií pro chytré domácnosti 

  Author: Brtěk Tomáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá studiem systémů asistivních technologií pro chytré domácnosti. Zahrnuje přehled asistivních technologií využívaných nebo vyvíjených v současné době pro uplatnění především v domácnosti. Obecně ...
 • Automatické hodnocení poruch artikulace samohlásek u Parkinsonovy nemoci 

  Author: Bukovský Petr; Supervisor: Rusz Jan; Opponent: Stráník Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Parkinsonova nemoc (PN) je obvykle spojena s poruchou řeči tzv. hypokinetickou dysartrií, která se mimo jiné projevuje také nepřesnostmi v artikulaci samohlásek. Cílem práce bylo navrhnout automatickou metodu pro hodnocení ...
 • Analýza slabých tlakových pulzací při suprasystolickém tlaku 

  Author: Matera Lukáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Bělobrádek Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Diplomová práce se zabývá neinvazivním meřením hemodynamických parametrů při suprasystolickém tlaku a jejich souvislostí s arteriální tuhostí. Pro tyto účely byl sestrojen přístroj na principu diferenčního tlakového senzoru, ...

View more