Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh řízení motoru e-kompresoru pro použití v automobilovém průmyslu. 

  Author: Michal Kopiar; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Jung Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce představuje studii o návrhu a implementaci prototypu vysokonapěťového měniče pro e-kompresory elektrických vozidel (EV), s důrazem na pokročilou výkonovou elektroniku, řídící algoritmy a robustní hardwarový ...
 • Optická vlákna s dutým jádrem pro přenos radio-frekvenčního signálu v pásmu 24 GHz-28 GHz 

  Author: Jan Faltín; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Radil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá studiem využití vláken s dutým jádrem pro přenos radio-frekvenčního signálu v pásmu 24-28 GHz a jejich porovnáním s konvenčními jednovidovými vlákny G.652 a G.655 z hlediska linearity přenosu. ...
 • Ultrazvukový programovatelný výkonový generátor využívající spínače z karbidu křemíku 

  Author: Stanislav Štarman; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Vítek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce popisuje princip a využití ultrazvukových generátorů. Jsou uvedena možná zapojení vstupního usměrňovače, PFC obvodu, měniče napětí a koncového stupně, ze kterých se generátor skládá. Dále jsou porovnány technologie ...
 • Senzorový systém pro řízení potravinářského procesu 

  Author: Kryštof Smitka; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Formánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a konstrukce modelu potravinářského výrobního procesu rmutování, který je součástí výroby piva. V práci je popsán postup výroby piva následovaný detailním popisem rmutovacího ...
 • Studium antiferomagnetických vrstev 

  Author: Karolína Veselá; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce se zabývá oblastí spintroniky se zaměřením na principy, materiály a funkční mechanismy spintronických zařízení. Teoretická analýza tvoří základ pro porozumění potenciálu antiferomagnetického materiálu CuMnAs pro ...
 • Harmonický transpondér s možností RF identifikace 

  Author: Giorgi Aptsiauri; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Láčik Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  V této práci je navržen koncept harmonického transpondéru využívající třípásmovou patch anténu se Schottkyho diodouse schopností RF identifikace pracující na frekvencích f1, f2 = 2f1, a f3 = f2 + ∆f . K vytvoření unikátního ...
 • Návrh autonomního senzorového uzlu pro monitorování okolního prostředí s možností napájení pomocí energie z okolí 

  Author: Kryštof Keil; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Setnička Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu senzorového uzlu k měření parametrů okolního prostředí. Dalšími jeho funkcemi je možnost odesílání dat pro vzdálený monitoring a získávání energie z okolí (energy harvesting), díky ...
 • Charakterizace tenkých oxidových vrstev 

  Author: Patrik Hlavatý; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Hospodková Alice
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Cílem práce je předložit teoretické poznatky o růstu a charakterizaci tenkých vrstev, zejména oxidů kovů a polokovů, včetně jejich aplikací v elektronice. Součástí teoretické části je porovnání různých metod růstu s ...
 • Přípravek na měření indukčnosti a saturačního proudu cívky spínaného zdroje 

  Author: Petr Krýda; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Švorc Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá měřením indukčnosti a saturačního proudu cívek. V práci je navržen a realizován přípravek, který slouží k provoznímu měření cívek pro spínané zdroje impulsní metodou. Přípravek využívá vytvořený ...
 • Návrh a implementace základního 8bitového mikrokontroleru v FPGA poli 

  Author: Josef Šebánek; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce má za cíl vytvořit jednoduchý mikrokontroler s využitím kitu Nexys 4 založeného na technologii FPGA. V první části se seznamujeme s obecnými principy mikrokontrolerů a technologií FPGA. V praktické části popisujeme ...
 • Laboratorní měřicí přístroj s mikrořadičem STM32G031 pro výukové účely 

  Author: Jan Bittman; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Berlinger Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Náplní této diplomové práce je navrhnout, a s použitím mikrokontroléru STM32G031 realizovat, univerzální laboratorní měřící přístroj pro výuku základů elektroniky. Přístroj obsahuje funkce tříkanálového osciloskopu, voltmetru ...
 • Návrh DPS a řídicího systému automatizovaného ovládání zdroje vvn 

  Author: František Štefanec; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Procházka Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá metodami měření velmi vysokého napětí, návrhem schémat, plošných spojů a firmware pro automatizovaný měřicí systém ovládatelný pomocí osobního počítače, konstrukcí zmíněného systému a ověřením ...
 • Zpracování signálu mikrokontrolérem s využitím metod strojového učení 

  Author: Michael Funderák; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bursík David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce se zabývá klasifikací a lokalizací zdroje zvuku pomocí mikrokontroléru STM32F411RE. Zvuk je zaznamenán čtyřmi mikrofony SPH0645lm4h. Lokalizace zdroje zvuku používá zobecněnou křížovou korelaci s fázovou ...
 • Měření vlastností optických vláken a kabelů vystavených účinkům gama záření 

  Author: Marek Zikmund; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Optická vlákna jsou v současnosti používána pro přenos dat na velké vzdálenosti. Na optická vlákna však působí vlivy okolního prostředí, které mohou negativně ovlivnit přenosové vlastnosti optických vláken. V extrémních ...
 • Návrh a konstrukce potenciostatu pro elektrochemická měření 

  Author: Michal Svoboda; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Kulha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci jednoduchého mikrokontrolerem řízeného potenciostatu použitelného pro základní elektrochemické měření roztoků voltametrickou metodou v tříelektrodovém zapojení. Potenciostat je ...
 • Elektronický hustoměr kapalin 

  Author: Pavel Jirkovský; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Vomočil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá metodami měření hustoty kapalin a hodnocením jejich použitelnosti v potravinářském průmyslu. Po zhodnocení byla vybrána metoda využívající k měření vztlakové hustoměry s plovákem pro realizaci vlastního ...
 • Studium vlastností optických polymerních materiálů a možnosti sterilizace pomocí gama záření 

  Author: Siegfried De Beuckelaer; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Chlupatý Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá měřením vlastností optických polymerních materiálů pro aplikace integrované optiky a biofotoniky. Byly měřeny vlastnosti následujících polymerních materiálů: cyklický olefinový kopolymer TOPAS, epoxidové ...
 • Digitální vzorkovací osciloskop na bázi SoC – řídicí a zobrazovací část 

  Author: Josef Čada; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Sedláček Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a realizaci řídicí a zobrazovací části digitálního osciloskopu a přidruženého signálového generátoru na desce Zybo Z7-20 s využitím čipu Zynq 7000. Práce byla realizována ve ...
 • Ukládání elektrické energie generované fotovoltaickými zdroji 

  Author: Vít Škoda; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Bakalářská práce se věnuje mechanickým úložištím energií, které využívají gravitace a potenciální energii v tíhovém poli. V teoretické části jsou vyčteny možné koncepty provedení, stávající i nové projekty. Je také uveden ...
 • Návrh elektroinstalace bytového domu s fotovoltaickými panely 

  Author: Michal Douša; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Černý David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Práce se zabývá komplexním návrhem silnoproudé elektroinstalace pro novostavbu bytového domu. Pro společné prostory jsou vybrány klíčové spotřebiče, přičemž je popsán jejich způsob práce, potřebný výkon, přívodní vedení a ...

View more