Poslední příspěvky

 • Robustní vizuální odhadování tepu 

  Autor: Špetlík Radim; Vedoucí práce: Čech Jan; Oponent práce: Perš Janez
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Je představena nová metoda odhadu srdeční frekvence, HR-CNN - dvoustupňová konvoluční neuronová síť. Síť je trénována end-to-end alternující optimalizací a je robustní vůči změnám osvětlení a relativnímu pohybu snímaného ...
 • Klasifikace terénu a ohodnocení prostupnosti s využitím exteroceptivních dat 

  Autor: Prágr Miloš; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Belter Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Kráčející roboty mohou být v současné době považovány za rostoucí segment autonomní mobilní robotiky se záběrem od industriální inspekce po dlouhodobé operování v nehostinném prostředí. Hlavní výhodou těchto robotů je ...
 • Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo 

  Autor: Hryzák Ondřej; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce se zabývá možnostmi vstupu Braillova písma na mobilních zařízeních se systémem Android. V úvodní části jsou popsány a porovnány vybrané systémy pro Braillův vstup, a také jednotlivé typy Braillova písma. V další ...
 • Aplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnými 

  Autor: Tiuzhina Ekaterina; Vedoucí práce: Průša Daniel; Oponent práce: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Minimalizace diskrétní energie je známý a široce používány model, který je podstatný pro velký počet problémů nizkourovňového počítačového vidění. Vzhledem k tomu, že minimalizace energie může být až NP-těžkým problémem, ...
 • 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí 

  Autor: Hobza Martin; Vedoucí práce: Zimmermann Karel; Oponent práce: Krajník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Cílem této práce bylo nastudování problematiky konvolučních neuronových sítí. Jejich využití v oblasti 2D a 3D sémantické segmentace a seznámení se s možnostmi jejich implementace. Výsledkem práce je otestování implementace ...
 • Relativní lokalizace helikoptér z obrazu palubní kamery pomocí neuronových sítí 

  Autor: Vrba Matouš; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Ecorchard Gaël Pierre Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato práce je zaměřena na problematiku relativní lokalizace a stabilizace bezpilotních helikoptér pomocí kamery. Je představen systém relativní lokalizace, který nevyžaduje žádné značky ani speciální vybavení na bezpilotní ...
 • Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu 

  Autor: Pivoňka Tomáš; Vedoucí práce: Přeučil Libor; Oponent práce: Dlouhý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Cílem této práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodu pro vizuální odometrii určenou k měření pohybu podvozku automobilu jako součást 3D skeneru podvozků. Tento skener pracující pouze s obrazem z kamer je vyvíjen ...
 • Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 

  Autor: Jílek Martin; Vedoucí práce: Báča Tomáš; Oponent práce: Granja Carlos
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Kosmické prostředí staví vesmírnou techniku i biologické materiály před řadu překážek. Jednou z nich je ionizující záření, které způsobuje poruchy elektronických systémů, degradaci materiálů i radiační poškození živých ...
 • Optimalizace spotřeby robotických buněk s jedním robotem a m stroji 

  Autor: Chmel Jakub; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Faigl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Práce se zaměřuje na optimalizaci spotřeby energie robotické buňky typu flow shop. Uvažujeme robotickou buňku skládající se z m strojů a jednoho transportního robota, která produkuje jeden typ výrobku. Robot přenáší výrobky ...
 • Kamerová kontrola funkčnosti elektronických systémů 

  Autor: Paštyka Jan; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Dokoupil Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické rozpoznávání stavů diagnostických LED na průmyslových zařízeních. Stav LED diod je rozpoznáván ze snímků pořízených průmyslovou kamerou. Analýza stavu LED ...
 • Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách 

  Autor: Jankovec Tom; Vedoucí práce: Vonásek Vojtěch; Oponent práce: Jurčík Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Charakteristiky proteinových molekul a jiných biochemických sloučenin jsou zkoumány skrze proteinové tunely, případně ligandové cesty. Pro zajištění věrohodnosti výsledků je nutné při hledáni uvažovat tvar i flexibilitu ...
 • Simulace hloubkových senzorů pro autonomní učení a testování 

  Autor: Jašek Otakar; Vedoucí práce: Zimmermann Karel; Oponent práce: Štěpánek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Reálná LiDARová data využitelná pro strojové učení a verifikaci a validaci algoritmů jsou těžké získat, zejména v množství požadovaném aktuálními aplikacemi strojového učení. Nedávné studie ukazují, že je možné využít uměle ...
 • Detekce změn v okolí vozidla pomocí 3D dat a agregované 3D mapy 

  Autor: Fiala Dominik; Vedoucí práce: Matoušek Martin; Oponent práce: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  V této práci je prezentován nový přístup k detekci změn v okolí jedoucích autonomních vozidel. Práce jsou založeny na 3D mapě vytvořené z 3D měření poskytovaných sadou LiDAR sensorů namontovaných na vozidle. Změny jsou ...
 • Sémantická podobnost vět pro úlohu rozpoznání úmyslu 

  Autor: Brich Tomáš; Vedoucí práce: Spilka Jiří; Oponent práce: Pošík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Modul pro rozpoznání úmyslu je základní součástí jakéhokoliv question-answering bota (např. Amazon Echo). Tato práce implementuje modul pro rozpoznání úmyslu, založený na větných předlohách, který je silně závislý na ...
 • Detekce relapsů schizofrenie v programu ITAREPS 

  Autor: Božović Predrag; Vedoucí práce: Bakštein Eduard; Oponent práce: Chudáček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Schizofrenie je jednou z nejzávažnějších psychiatrických poruch, která postihuje přibližně 0,5-1 % populace ve vyspělých zemích, s příznaky jako zkreslení reality, bludy a halucinace, má ničivý dopad na životy pacientů, ...
 • Detekce došlapu šestinohého kráčejícího robotu 

  Autor: Kubík Jiří; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Walas Krzysztof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  V této práci zkoumáme možná využití inerciálních měření k detekci došlapů šestinohých kráčejících robotů. S využitím relativně levných akcelerometrů je možné vytvořit detektor došlapů, který ummožňuje šestinohému robotovi ...
 • Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění 

  Autor: Korotynskiy Viktor; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Kúkelová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Mnoho problémů v počítačovém vidění vyžaduje vyřešení soustavy polynomiálních rovnic. Praktické systémy s konečným počtem řešení mohou mít velký počet řešení (více než 100). Čím více má soustava řešení, tím obtížnější je ...
 • Údržba map pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů 

  Autor: Halodová Lucie; Vedoucí práce: Krajník Tomáš; Oponent práce: Pěnička Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato práce se zabývá metodami, které umožňují vytvářet a udržovat mapy pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů v proměnlivém prostředí, které podléhá změnám světelných podmínek, počasí i procesům spojeným se střídáním ...
 • Planární akustická manipulace s kulovými objekty na pevném povrchu 

  Autor: Kollarčík Adam; Vedoucí práce: Gurtner Martin; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  V této práci se věnuji tvorbě platformy pro distribuovanou akustickou manipulaci a jejímu použití pro zpětnovazební řízení polohy kuličky v rovině. S objekty manipuluji pomocí tlakových bodů. Tyto tlakové body se generují ...
 • Detekce artefaktů v multikanálovém spánkovém PSG 

  Autor: Kudryakova Maria; Vedoucí práce: Saifutdinova Elizaveta; Oponent práce: Macaš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  V této práci je navržena metoda automatické detekce artefaktu ve spánkovém PSG, která je založená na klasifikaci segmentů s různými délkami.V rámci ní navržen nový způsob multikanálové adaptivní segmentace. Pro porovnání ...

Zobrazit další