Recent Submissions

 • Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření 

  Author: Jakub Cmíral; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Drbohlav Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Má práce vychází z průmyslového projektu, jehož cílem je postavit stroj pro přesnou manipulaci mikrokomponenty. Zmíněné mikrokomponenty jsou sledovány na základě hledání hran v obraze. Má práce popisuje přehled postupů ...
 • Hluboké neuronové sítě ve vestavěných systémech 

  Author: Mykhaylo Zelenskyy; Supervisor: Hrubý Lukáš; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Tato práce prozkoumává možnosti využití hlubokých neuronových sití ve vestavěných systémech pro účely monitorování dopravy. Hlavním cílem je navrhnout, implementovat a otestovat prototyp systému využivajícího neuronové ...
 • Externí mód pro Simulink na platformě RPP 

  Author: Jakub Nejedlý; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kučera Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  V rámci této diplomové práce bylo cílem implementovat externí mode do knihovny RPP pro Simulink. Práce byli prová-děny na vývojovém kitu TSM570 od firmy Texas Instruments. Během práce byli vylepšeny testovací nástroje ...
 • Analýza spánkových vzorů uživatelů aplikace Sleep as Android 

  Author: Miroslav Domankuš; Supervisor: Anýž Jiří; Opponent: Gerla Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Data set spánkových záznamů uživatelů aplikace Sleep as Android umožňuje studovat charakteristiky spánku ve velkém měřítku v populaci uživatelů této aplikace. V této práci byl analyzován vliv několika faktorů (alkohol, ...
 • Algoritmus na detekci cév a určování rychlostního profilu erytrocytů pro analýzu mikrocirkulace 

  Author: Petr Kočiš; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Hyánek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Monitorování mikrocirkulace je stále více považováno za významný nástroj při hodnocení zdravotního stavu kriticky nemocných pacientů. Změny v mikrocirkulaci lze sledovat například u pacientů se sepsí či orgánovými selháními. ...
 • Hierarchické prediktivní řízení pro dynamické rozdělení výkonu hybridních vozidel s palivovými články 

  Author: Daniel Klöser; Supervisor: von Platen Philip; Opponent: Hušek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  In order to reduce emissions of the transport sector, fuel cell hybrid vehicles (FCHVs) constitute a promising alternative as they have zero local emissions and overcome the limited range of electric vehicles. The power ...
 • Určování polohy mobilního robotu na základě informací z různých senzorů 

  Author: David Nováček; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce se věnuje celoživotnímu určování polohy mobilního robotu, který je vybavený různými senzory. Informace o poloze robotu a mapa jsou nezbytné pro zajištění autonomního pohybu. Cílem je implementovat metodu řešící ...
 • Rozpoznávání gest člověka pro ovládání robotu 

  Author: Michel Jabali; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Krajník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vizuálních metod rozpoznávání částí člověka v obraze. Za použití knihovny OpenCV se podaří detekovat obličej, celé tělo a ruce metodou kaskád a samotnou ruku metodou detekce obrysů. ...
 • IoT technologie pro automatizaci domácnosti 

  Author: Tomáš Kestřánek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vojtěch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Ve své teoretické části práce vymezuje pojmy Internet věcí a chytrá domácnost. Obsahuje přehled komerčních řešení chytré domácnosti a produktů spolu s technologiemi, díky kterým lze navrhnout řešení vlastní. Praktická část ...
 • Predikování Blizzard skóre ve StarCraft II 

  Author: David Valouch; Supervisor: Svatoš Martin; Opponent: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
  V této práci se pokusíme využít metody induktivního logického programování k vytěžení numerických hodnot v komplexní prostředí reprezentované pomocí jazyku prvořádové logiky a následně tyto hodnoty využít k řešení regresní ...
 • Lokalizace SLAM pro stereokameru 

  Author: Lukáš Majer; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Petrlík Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Tato práce se zabývá aplikací současného mapování a localizace (SLAM) pro stereo kameru s cílem lokalizace mobilního robotu nebo člověka. Nejprve je provedena rešerše dostupných metod, ze kterých je posléze několik otestováno ...
 • Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání 

  Author: Denys Rozumnyi; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Kristan Matej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Objekty pohybující se vysokou rychlostí podél složitých trajektorií se často objevují ve videích, zejména ve sportovních videích. Takové objekty se během doby expozice jednoho snímku pohybují přes nezanedbatelné vzdálenosti, ...
 • Rozšíření dat pro trénink neuronových sítí 

  Author: Antonín Vobecký; Supervisor: Škoviera Radoslav; Opponent: Himalaya Jain
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
  Tato diplomová práce je zaměřena na techniky použité pro rozšíření stávajících trénovacích dat pro trénink neuronových sítí se zaměřením na datasety obsahující obrázky lidí. Pro účely vývoje, trénování, validace a testování ...
 • Rozplňování radiofarmak robotem 

  Author: Lukáš Fanta; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Kulich Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Radiofarmaka jsou důležitá pro diagnostiku a léčbu některých nemocí. Ionizující záření emitované těmito látkami je škodlivé lidskému organismu. Pro zajištění bezpečnosti osob a optimalizaci času je snahou samotný proces ...
 • Automatická kinematická kalibrace dvojrukého manipulátoru za pomoci sebedoteku a rovinných omezení 

  Author: Jakub Rozlivek; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Werner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Roboti jsou široce používáni v moderním výrobním průmyslu. Jejich rozšíření jde ruku v ruce s požadavky na vysokou přesnost. Z toho důvodu je kalibrace a její přenost tak důležitá. Tradiční kalibrační procedury zahrnují ...
 • Řídicí systém dynamiky vozu založený na MPC algoritmech 

  Author: Vít Cibulka; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Kvasnica Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Tato práce představuje algoritmus pro ří-zení dynamiky vozidla, založený na nové metodě v nelineárním řízení, která vyu-žívá Koopmanův operátor k sestrojení li-neárního prediktoru, schopného prediko-vat chování nelineárního ...
 • Distribuovaný senzor polohy založený na matici světelných senzorů 

  Author: Jan Trejbal; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Petrucha Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
  Tato práce se zabývá návrhem systému pro detekci polohy s využitím světlných senzorů a zdrojů s vlnovou délkou 940nm. Vytvořili jsme distribuovaný senzor polohy, použitelný v distribuovaných systémech. Jeden modul navrženého ...
 • Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí 

  Author: Jiří Štěpanovský; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Bakštein Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Pro správnou orientaci pohybu těla v prostoru musí mozek neustále analyzovat pozici svého těla vůči poloze blízkých předmětů. Toto povědomí o okolním prostoru vyžaduje neustálé sjednocování senzorických podnětů z několika ...
 • Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí 

  Author: Marek Jalůvka; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Tato práce popisuje hraní šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí. Nejprve jsou popsány jednotlivé technologie použité pro tento projekt, včetně robotické ruky, softwaru pro rozpoznávání hlasu a systému pro detekci ...
 • Odhad parkovací kapacity ve městech s použitím leteckých snímků 

  Author: Matouš Dzivjak; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Derbek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Většina velkých měst je v dnešná době pokryta satelitními snímky ve vysoké kvalitě, které se dají využít k analýze rozličných vlastností města. Jedna z možností je ze satelitních snímků odhadovat parkovací kapacitu. V této ...

View more