Recent Submissions

 • Prototyp technické části zařízení vhodného k rehabilitaci horních končetin 

  Author: Jiří Budil; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Zlomeniny horních končetin vyžadují kromě klidového režimu také aktivní rehabilitaci. Je potřeba znovu získat praktickou sílu a obnovit rozsahy, které často utrpí snížení. Běžným řešením rehabilitace jsou kliniky/ zařízení, ...
 • Decentralizovaný meziuniverzitní informační systém 

  Author: Jakub Strnad; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Nejcennější věc, kterou v dnešní době máme, jsou data. Všechny systémy moderního světa s nimi nějak pracují, analyzují je a na jejich základě se rozhodují. Podmnožinou takových dat jsou i data akademická, avšak nakládání ...
 • Textové reprezentace pro doporučovací systémy 

  Author: Tomáš Černý; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  V této práci zkoumáme způsoby, jak vylepšit existující doporučovací systémy pomocí textových embeddingů položek pro Top-N doporučování pomocí Sentence-BERT modelů. Vyhodnocujeme zvolené metody vůči state-of-the-art baseline ...
 • Shlukování textů ze sociálních sítí 

  Author: Egor Sarana; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  This work aims to create a diverse dataset for the evaluation of social network text clustering and explores different combinations of text embedding methods, dimensionality reduction techniques, and clustering methods. ...
 • Využití hlasového ovládání ve VR 

  Author: Petr Staňo; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Mýlek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tento dokument ukazuje implementaci komponenty pro engine Unity 3D. Komponenta umožňuje hlasovou interakci uživatele s menu umístěném ve scéně. V rámci bakalářské prace proběhlo i uživatelské testování k porovnání jednotlivých ...
 • Učení neznámých objektů s robotem ARI 

  Author: Martin Zderadička; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá úkolem umožnit humanoidnímu robotu ARI učit se a rozpoznávat nové objekty pomocí me-tod strojového učení a počítačového vi-dění. Práce se zabývá vývojem a imple-mentací systému pro detekci ...
 • Optimalizační metaheuristika pro robustní multiagentní plánování 

  Author: Jan Podlucký; Supervisor: Zahrádka David; Opponent: Švancara Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato práce se zaměřuje na problém plánování trasy pro více robotů, v této práci nazývaných agenty. Jedná se o úlohu nalezení bezkolizních tras pro více agentů z jejich startovních míst do jejich cílových lokalit. Tato práce ...
 • Srovnání odhadu rotace a translace pro Pick and Place operaci 

  Author: Vít Zeman; Supervisor: Burde Varun; Opponent: Kozák Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Cílem práce je průzkum metod pro odhad rotace a translace za použití barevného obrázku. Dále byl zpracován přehled moderních metod zaměřených především na metody používající princi renderování a porovnávání. Dvě metody ...
 • Posilované učení parametrizovaných akcí pro imitační učení 

  Author: Marek Majsner; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Petrík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato práce zkoumá výhody časové abstrakce v posilovacím učení zkoumáním dvou přístupů pro zobecnění akcí: Parameterized Action Markov Decision Processes (PAMDP) a rámce options. V této práci používáme zesílení Manipulation ...
 • Detekce 3D objektů pro autonomní auta trénovaná pomocí 2D anotací 

  Author: Jan Škvrna; Supervisor: Neumann Lukáš; Opponent: Vacek Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Přesná detekce objektů v LiDAR datech je klíčovým předpokladem pro robustní a bezpečné autonomní řízení a také robotické aplikace. Trénování 3D detektorů objektů v současnosti vyžaduje manuální anotaci velkého množství ...
 • Výběr reprezentativního souboru fotografií 

  Author: Lukáš Bartůněk; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  The objective of this thesis was to offer a solution to the time-consuming management of photo albums in the form of a summarization tool. We laid down few common methods and approaches to image data extraction, as well ...
 • Detekce odchylek mimo distribuci hmotnostních spekter z plynového chromatografu 

  Author: Pavel Linder; Supervisor: Špetlík Radim; Opponent: Franc Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
  Analýza chemických sloučenin je zajímavý a důležitý problém. Nedávno se ukázalo, že výstup z analytického chemického přístroje odhalující fyzikální vlastnosti plynu je vhodný pro úlohu klasifikace pohlaví a ověření identity. ...
 • Detekce syntetických obrázků 

  Author: Nela Petrželková; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Baručić Denis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
  Tato práce prezentuje několik experimentů týkajících se detekce syntetických obrázků obličejů. Bylo zjištěno, že klasifikační model standardní architektury ResNET-50, trénovaný na specifickém generátoru obrázků, může ...
 • Obrazy s vysokým rozlišením a destilace znalostí v hlubokém metrickém učení s transformátory vidění 

  Author: Yongpan Fu; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Psomas Bill
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
  This thesis investigates the trade-off between performance and complexity with respect to various image resolutions using Vision Transformers in deep metric learning. The objective of metric learning is to use deep neural ...
 • Automatické určení Knosp skóre na základě segmentace anatomických struktur 

  Author: Filip Oplt; Supervisor: Černý Martin; Opponent: Bakštein Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-22)
  Tato práce se zabývá automatickým určováním Knosp skóre ze snímků magnetické rezonance mozku a jejich segmentačních masek. Knosp skóre je stupeň na škále rozšířeného klasifikačního systému pro hodnocení závažnosti adenomu ...
 • Robotizace operací s čelním/zadním oknem při finální montáži automobilu 

  Author: Lucie Vajnerová; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Jura Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  Tento diplomový projekt přispívá k automatizaci tří specifických operací na lince finální montáže v továrně Toyota Motor Manufacturing Czech v Kolíně. Tato práce přispívá (1) Navrhnutím robotického řešení přípravy předního ...
 • Řízení dronu metodou Model Predictive Path Integral za pomoci databáze manévrů 

  Author: Michal Minařík; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Haniš Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  Tato práce použı́vá metodu Model Predictive Path Integral pro řı́zenı́ dronu. Zmı́něná metoda umožňuje použitı́ nelineárnı́ho modelu dynamiky dronu a obecnějšı́ účelové funkce za cenu vysoké výpočetnı́ náročnosti. Aby mohl ...
 • Robustní vizuální navigace v extrémních prostředích inspirovaná hippokampem a entorhinálním kortexem 

  Author: Tomáš Musil; Supervisor: Petrlík Matěj; Opponent: Sattler Torsten
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  Tato diplomová práce se zabývá bio-inspirovanou robotickou vizuální navigací a je rozdělena na tři hlavní části. První částí je porovnání navigace zvířat a lidí oproti navigaci v aktuálních robotických systémech a krátké ...
 • Multirobotická explorace týmem heterogenních UAV 

  Author: Michaela Cihlářová; Supervisor: Pritzl Václav; Opponent: Rozsypálek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  Tato diplomová práce představuje novou metodu pro exploraci neznámých prostorů pomocí heterogenního týmu bezpilotních letounů (UAVs). Využívá explorace založené na navádění UAV k hranici mezi známým a neznámým prostředím ...
 • Posilované učení pro ovládání čtyřnohého robota s inovativní kinematikou 

  Author: Andrej Kružliak; Supervisor: Marko Rastislav; Opponent: Szadkowski Rudolf Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
  This thesis aims to implement and assess an innovative kinematics solution of the quadruped robotic platform Artaban by Panza Robotics, in a simulation environment within a deep reinforcement learning setting. The innovative ...

View more