Recent Submissions

 • Rozpoznávání tanečního žánru z videozáznamu páru 

  Author: Štěpán Křivánek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Hoffmann Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Navrhujeme vylepšení nedávné práce Petra Kouby, která se týká rozpoznávání společenských tanců z videa. Soustředili jsme se výhrádně na vizuální data, a abychom mohli naše výsledky porovnat, použili jsme stejné datasety. ...
 • Výpočet Ljapunovových exponentů z časových řad 

  Author: Lejla Dobrić; Supervisor: Lynnyk Volodymyr; Opponent: Shekhovtsov Oleksandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Ljapunovovy exponenty jsou důležité pro charakterizaci atraktoru nelineárního dynamického systému a jeho citlivost na počáteční podmínky. Jinými slovy, Ljapunovovy exponenty nám říkají, kdy je systém chaotický. V této práci ...
 • Použití ROS2 pro manévrování ve vysoké rychlosti v autonomním řízení 

  Author: Martin Endler; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Manévrování ve vysoké rychlosti při autonomním řízení je problematické bez řádné podpory real-time na straně softwaru. Na ČVUT je tým, který se účastní soutěže F1/10 Autonomous Driving Competition s autonomními modely aut. ...
 • Lokalizace robotu za pomoci magnetometru 

  Author: Tomáš Fiala; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Petříček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Magnetické pole v železobetonových budovách je často nehomogenní a lze ho využít k lokalizaci. Měření magnetometrem spolu s předem známou magnetickou mapou může zlepšit přesnost odometrie. Tato bakalářská práce se zabývá ...
 • Rekonstrukce trojrozměrných mraků bodů v prostředí s tenkými objekty 

  Author: Matěj Boxan; Supervisor: Pomerleau François; Opponent: Petříček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Prostředí bez výrazných struktur představuje zásadní výzvu pro systémy Simultánní lokalizace a mapování (SLAM) využívající LiDARy. Tyto systémy, často spoléhající na Iterative closest point (ICP) algoritmus, jsou náchylné ...
 • Metaheuristické algoritmy pro optimalizační problémy sdílející reprezentaci 

  Author: Jan Hrazdíra; Supervisor: Woller David; Opponent: Pošík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Univerzální optimalizátory jsou praktické nástroje, které mohou být aplikovány na celou řadu problémů za předpokladu, že se tyto problémy dají modelovat příslušným formalismem. V této práci je navržen heuristický optimalizátor ...
 • Systém sledování očních pohybů založený na neuronových sítích 

  Author: Adrián Pitoňák; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Klempíř Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Cieľom tejto práce je vytvoriť framework na trénovanie modelov pre sledovanie očných pohybov. Pred vytvorením samotného frameworku prebehla rozsiahla analýza metód používaných na túto úlohu. Práca rieši časť úlohy pomocou ...
 • Vizuální lokalizace a navigace v proměnném prostředí 

  Author: Leonard Mentzl; Supervisor: Rozsypálek Zdeněk; Opponent: Kusumam Keerthy
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato práce se zabývá srovnáním různých metod pro vizuální lokalizaci a navigaci v proměnném prostředí. Metody testu-jeme na vlastním datasetu nasbíraném na parkovišti. Srovnáváme metody pro vyhledávání a zarovnávání obrázků. ...
 • Predikce vlastností povrchu z obrazu s využitím samoučení 

  Author: Adam Konopiský; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Hromčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce se zaměřuje na vývoj technik pro predikci mapy povrchových vlastností před vozidlem. Tradiční řídicí systémy v automobilovém průmyslu se přizpůsobují podmínkám vozovky reaktivním způsobem, takže schopnost upravit ...
 • Přidání kontextu do konvolučních sítí 

  Author: Sebastian Štefko; Supervisor: Šochman Jan; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Nejnovější články ukazují, že neuronové sítě mohou těžit z využití širšího receptivního pole (kontextu) již na nižších vrstvách. Naopak běžně používaná architektura ResNet má pouze lokální kontext a její receptivní pole ...
 • Časosběrné video obličeje 

  Author: Ondřej Vereš; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Franc Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce popisuje generativní metodu pro tvorbu časosběrných videí obličeje a webovou aplikaci dostupnou na adrese http://cmp.felk.cvut.cz/facialtimelapse, do které uživatel může nahrát sbírku klíčových snímku dané osoby ...
 • Vizuální detekce dopravních kuželů pro autonomní formuli 

  Author: Roman Šíp; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Matoušek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato bakalářská práce prezentuje kamerový systém pro autonomní formuli, která se účastní univerzitní soutěže Formula Student Driverless. V této soutěži, plně autonomně řízené formule jezdí po závodním okruhu vyznačeném ...
 • Nalezení nejrychlejší trajektorie pro autonomní studentskou formuli 

  Author: Michal Horáček; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Matějka Joel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce navrhuje algoritmus plánování trajektorie pro autonomní formuli postavenou pro mezinárodní soutěž Formula Student. V této práci se zaměřujeme na situaci, ve které je okolí vozidla do značné míry známo a popsáno ...
 • Navigace pro dvouruký mobilní manipulátor TIAGo++ 

  Author: Václav Kůla; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce řeší problém ovládání výtahu robotem TIAGo++.Řešili jsme problém víceposchoďové navigace, použili jsme již naimplementované metody na navigaci TIAGo robota na jednom patře a vypracovali pro TIAGo robota způsob, ...
 • C++ framework pro vývoj webových aplikací 

  Author: Adam Novák; Supervisor: Nagyová Ingrid; Opponent: Havlíček Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce se zabývala návrhem a implementací frameworku pro vývoj webových aplikací v systémovém jazyce C++. Cílem bylo dosáhnout vysoké rychlosti a efektivní práce s pamětí při zpracovávání uživatelských dotazů. V ...
 • Odhadování fyzikálních vlastností objektů pomocí robotické manipulace – dataset a srovnávací měřítko 

  Author: Jiří Hartvich; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Weibel Jean-Baptiste Nicolas
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Odhadování fyzikálních vlastností objektů spočívá v měření objektů a následném odhadování jejich vlastností na základě tohoto měření. Jednotlivá měření se provádějí pomocí senzorů, jako jsou RGB kamery, hloubkové kamery, ...
 • Estimace vzájemné polohy kamerového stereopáru pod vlivem parazitní dynamiky 

  Author: Tomáš Kratochvíl; Supervisor: Walter Viktor; Opponent: Petříček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato práce rozšiřuje již existující metodu vzájemné sebelokace bezpilotních helikoptér (dále jen UAV - Unmanned Aerial Vehicles). Systém UVDAR je založen na ultrafialových blikajících LED, které detekuje speciální UV kamera ...
 • Hlasem ovládaný webový editor kódu 

  Author: Cyril Janeček; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato práce popisuje implementaci hlasově ovládaného editoru kódu, který umožňuje lidem s pohybovým omezením programovat pomocí svého hlasu. Existující aplikace jsou často placené, nebo vyžadují poměrně komplikovanou ...
 • Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry v úloze inspekce stožárů elektrického vedení 

  Author: Jan Kočí; Supervisor: Petrlík Matěj; Opponent: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  V této práci je představena metoda lokalizace založená na fúzi měřenı́ GNSS a Li-DAR pro zlepšenı́ přesnosti odhadu polohy v okolı́ stožárů vysokého napětı́. Studium autonomnı́ch bezpilotnı́ch prostředků (UAV) se stalo ...
 • Lokalizace v prostředí stožáru vysokého napětí 

  Author: Jan Mandík; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Košnar Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Použití dronů se jeví jako vhodný nástroj pro zrychlení, zlevnění a zautomatizování pravidelných inspekcí stožárů vysokého napětí. Správné fungování lokalizačního systému GPS je však narušeno v blízkosti vedení vysokého ...

View more